Hotărârea nr. 16/2018

Hotararea nr. 16 - pentru rectificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 şi HCL Sector 2 nr. 3/2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39
HOTĂRÂRE

pentru rectificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 și HCL Sector 2 nr. 3/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru rectificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 și HCL Sector 2 nr. 3/2018.

Analizând:

-    Referatul nr. 15125/12.02.2018 prezentat de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 16034/13.02.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Actul de funcționare al Școlii Gimnaziale „Sf. Silvestru” nr. 19662/05.11.2012 emis de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

-    Decizia nr. 3186/81/31.08.2012 emisă de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

-    Decizia nr. 3290/21.09.2012 emisă de Ministerul Educației, Cercetării, ineretului și Sportului - Inspectoratul Școlar al Municipiului București;


-    Avizul Conform nr. 29173,1029/12.01.2017 emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar

de stat de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2017 -2018;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 3/2018.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I în cuprinsul Anexei nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 3/2018 se face următoarea rectificare :

„La poziția nr. 24 din anexă, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFANȚUL SILVESTRU" se va înlocui cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ„SF. SILVESTRU”.


lelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și or funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017, HCL Sector 2 nr. 223/2017 și HCL Sector 2 nr.3/2018, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioar