Hotărârea nr. 172/2018

Hotararea nr. 172 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia IcoaneiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 51014/11.05.2018 prezentat de Direcția Servicii Publice și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 51180/11.05.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Protocolul - cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Cererea nr. 6838/23.01.2018 prin care Parohia Icoanei a solicitat acordarea sprijinului financiar pe anul 2018 pentru continuarea lucrărilor de construcție, mansardare, refuncționalizare corp CI;

-    Adresa nr. 39492/16.04.2018 prin care Parohia Icoanei a transmis situația de lucrări nr. 1 în valoare de 656.000 lei pentru lucrările de construcție, mansardare, refuncționalizare corp CI;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin inanciar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,

tă, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor


^RIASfK ■fne de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Parohiei Icoanei (situația nr. 1) în valoare de 656.000 lei, pentru lucrările de construcție, mansardare, refuncționalizare, corp CI.

(2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor”.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.