Hotărârea nr. 174/2018

Hotararea nr. 174 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2018ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2018;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 49363/09.05.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind


irea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a si bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar; în temeiul art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) Ut. b) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2018, conform anexelor nr. 1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini, , și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București Formular:    11/01 :

Anexa nr. 1 la HCLS2 nr.


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 LA 31.03.2018

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 31.03.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

trimestriale cumulate (trim I)

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

852.831.000

241.315.000

353.237.058

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

660.117.000

187.783.000

300.633.155

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

783.556.000

224.815.000

277.296.296

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

752.872.000

218.506.000

270.306.954

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

315.229.000

81.500.000

120.232.134

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

315.229.000

81.500.000

120.232.134

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

315.229.000

81.500.000

120.232.134

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

315.229.000

81.500.000

103.603.938

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

0

0

16.628.196

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

224.883.000

75.711.000

88.514.343

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

224.883.000

75.711.000

88.514.343

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

184.271.000

63.496.000

73.014.509

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

60.675.000

20.237.000

18.601.929

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

123.596.000

43.259.000

54.412.580

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

15.612.000

5.465.000

7.034.041

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

9.485.000

3.320.000

4.233.058

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.127.000

2.145.000

2.800.983

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

25.000.000

6.750.000

8.465.666

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

127

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

201.260.000

57.270.000

58.592.534

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

123.439.000

37.032.000

37.032.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

120.733.000

36.220.000

36.220.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului

11.02.09

2.706.000

812.000

812.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

254.000

89.000

1.386

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

254.000

89.000

1.386

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

186.000

65.000

139.616

Impozit pe spectacole

15.02.01

186.000

65.000

139.616

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

77.381.000

20.084.000

21.419.532

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

76.081.000

19.629.000

21.058.460

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

50.309.000

10.609.000

10.105.936

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

25.772.000

9.020.000

10.952.525

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

1.300.000

455.000

358.072

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de

16.02.50

0

0

3.000

A6. ALTE IMPOZITE S, TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

11.500.000

4.025.000

2.967.944

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

11.500.000

4.025.000

2.967.944

Alte impozite si taxe

18.02.50

11.500.000

4.025.000

2.967.944

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

30.684.000

6.309.000

6.989.342

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

15.000

3.000

1.003.403

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

0

0

1.003.255

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

0

0

1.003.255

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

0

0

1.003.255

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

15.000

3.000

148

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

15.000

3.000

148

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

30.669.000

6.306.000

5.985.939

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

2.161.000

786.000

482.417

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

75.000

46.000

53.180

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.086.000

740.000

429.237

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

1.300.000

355.000

181.454

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.300.000

355.000

181.454

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

25.515.000

3.931.000

4.088.281

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

35.02.01

25.515.000

3.931.000

4.055.532

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

25.515.000

3.931.000

4.055.532

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

0

32.749

Diverse venituri

36.02

1.693.000

1.234.000

1.233.788

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

1.023.000

1.000.000

725.119

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

1.023.000

1.000.000

725.119

Taxe speciale

36.02.06

30.000

10.000

64.867

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

18.780

Alte venituri

36.02.50

640.000

224.000

425.023

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

-5.825.000

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

5.825.000

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

368.859

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

0

368.859

l Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

0

0

25.981

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

0

0

342.878

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

60.000.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02

0

0

60.000.000

60.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

69.275.000

16.500.000

15.571.903

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

69.275.000

16.500.000

15.571.903

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

69.275.000

16.500.000

15.571.903

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

69.275.000

16.500.000

15.564.736

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

0

0

7.167

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

49.02

1.101.285.000

306.147.000

163.698.302

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

847.006.000

241.315.000

147.748.769

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

803.783.000

230.478.000

139.742.885

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

170.381.000

43.302.000

36.812.760

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

20

258.077.000

77.212.000

51.513.624

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

22.000.000

6.300.000

2.104.822

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

7.000.000

1.800.000

695.309

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

15.000.000

4.500.000

1.409.512

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

35.307.000

13.886.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

35.307.000

13.886.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

133.724.000

36.058.000

16.924.194

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

133.724.000

36.058.000

16.924.194

Transferuri către instituții publice

51.01.01

133.724.000

36.058.000

16.924.194

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

722.000

599.000

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

722.000

599.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

722.000

599.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

131.077.000

31.085.000

26.771.481

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

131.077.000

31.085.000

26.771.481

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

117.450.000

27.657.000

25.773.407

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13.474.000

3.381.000

996.775

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță    VS7 AT

57.02.03

6.000

3.000

1.300

Suport alimentar

57.02.05

147.000

44.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

50.511.000

21.913.000

5.017.004

Burse

59.01

35.000.000

16.768.000

3.194.491

Susținerea cultelor

59.12

10.000.000

3.500.000

1.467.000

Despăgubiri civile

59.17

566.000

216.000

26.553

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.000.000

500.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.945.000

929.000

328.960

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

43.223.000

10.837.000

8.180.275

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

43.223.000

10.837.000

8.180.275

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25.538.000

6.390.000

5.682.430

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

25.538.000

6.390.000

5.682.430

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

17.685.000

4.447.000

2.497.845

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

17.685.000

4.447.000

2.497.845

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-174.391

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-174.391

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-174.391

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

254.279.000

64.832.000

15.949.533

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

6.000.000

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

6.000.000

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

6.000.000

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

2.205.000

1.465.000

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FE^ 58.01.03)

58.01

1.205.000

1.205.000

0

spre neschimbate,

SECRETAR,

Finanțarea națională

58.01.01

1.205.000

1.205.000

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.000.000

260.000

0

Finanțarea națională

58.02.01

20.000

10.000

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

980.000

250.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

246.074.000

63.367.000

15.953.260

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

246.074.000

63.367.000

15.953.260

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

35.202.000

7.043.000

689.082

Construcții

71.01.01

8.588.000

563.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.279.000

1.658.000

343.108

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1.929.000

1.037.000

0

Alte active fixe

71.01.30

21.406.000

3.785.000

345.974

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

210.872.000

56.324.000

15.264.178

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0

0

-3.727

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

147.075.000

49.019.000

15.690.081

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

77.798.000

25.509.000

11.991.473

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

64.962.000

19.192.000

11.991.473

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

63.630.000

18.859.000

11.671.447

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

39.958.000

11.035.000

9.280.273

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22.909.000

7.444.000

2.350.211

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

763.000

380.000

40.963

Despăgubiri civile

59.17

518.000

168.000

12.501

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

245.000

212.000

28.462

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.332.000

333.000

329.326

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.332.000

333.000

329.326

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.332.000

333.000

329.326

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.332.000

333.000

329.326

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECl^

PERAT^AMUb—,

85

0

0

-9.300

VfZ-AT

spre neschimbare, SECRETAR,

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-9.300

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-9.300

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12.836.000

6.317.000

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la

58

1.205.000

1.205.000

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

1.205.000

1.205.000

0

Finanțarea națională

58.01.01

1.205.000

1.205.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

11.631.000

5.112.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

11.631.000

5.112.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

10.322.000

3.803.000

0

Construcții

71.01.01

6.306.000

500.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

537.000

364.000

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

899.000

870.000

0

Alte active fixe

71.01.30

2.580.000

2.069.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1.309.000

1.309.000

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

77.798.000

25.509.000

11.991.473

Autorități executive

51.02.01.03

77.798.000

25.509.000

11.991.473

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

44.277.000

16.460.000

1.503.733

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

43.957.000

16.371.000

1.503.733

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

43.957.000

16.371.000

1.503.733

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.000.000

2.027.000

1.396.712

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.500.000

418.000

97.901

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

35.307.000

13.886.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

35.307.000

13.886.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17

59

150.000

40.000

9.120

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150.000

40.000

9.120

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

320.000

89.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

320.000

89.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

320.000

89.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

270.000

74.000

0

| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

234.000

65.000

0

spre neschimbare, SECRETAR,

| Alte active fixe

71.01.30

36.000

9.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

50.000

15.000

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

35.307.000

13.886.000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

8.970.000

2.574.000

1.503.733

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

25.000.000

7.050.000

2.194.875

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

25.000.000

7.050.000

2.194.875

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

25.000.000

7.050.000

2.194.875

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.000.000

750.000

90.053

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

22.000.000

6.300.000

2.104.822

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

7.000.000

1.800.000

695.309

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

15.000.000

4.500.000

1.409.512

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

60.02+61.02)

59.02

41.762.000

13.044.000

9.035.933

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

802.000

447.000

60.812

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

700.000

345.000

60.812

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

700.000

345.000

60.812

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

700.000

345.000

60.812

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

102.000

102.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

102.000

102.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

102.000

102.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

102.000

102.000

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

102.000

102.000

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

802.000

447.000

60.812

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

40.960.000

12.597.000

8.975.122

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

39.588.000

11.930.000

8.975.122

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

39.588.000

11.930.000

8.975.503

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34.691.000

10.260.000

8.251.316

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.569.000

1.572.000

667.474

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

328.000

98.000

56.713

Despăgubiri civile

59.17

8.000

8.000

2.620

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate    ‘

5*    59.40

320.000

90.000

54.093

V ss-rVI    I

spre neschimbar

e,

SECRETAR,

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-382

-382

-382

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

1.372.000

667.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.372.000

667.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.372.000

667.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.372.000

667.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

160.000

160.000

0

Alte active fixe

71.01.30

1.212.000

507.000

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

40.750.000

12.407.000

8.973.932

^Politie locala

61.02.03.04

40.750.000

12.407.000

8.973.932

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

210.000

190.000

1.190

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

532.313.000

138.681.000

80.694.741

INVATAMANT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

151.443.000

46.238.000

17.596.750

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

133.779.000

45.054.000

17.250.776

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

125.569.000

42.998.000

16.023.981

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

76.705.000

22.355.000

11.646.675

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

722.000

599.000

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

722.000

599.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

722.000

599.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.340.000

2.676.000

445.499

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

9.340.000

2.676.000

445.499

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.902.000

664.000

74.551

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

7.285.000

1.965.000

369.649

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

6.000

3.000

1.300

Suport alimentar

57.02.05

147.000

44.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

36.818.000

17.245.000

3.332.807

Burse

59.01

35.000.000

16.768.000

3.194.491

Despăgubiri civile

59.17

10.000

10.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.808.000

467.000

138.316

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

8.210.000

2.056.000

1.249.854

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

viZAT | *

81

8.210.000

2.056.000

1.249.854

opie neschimbate,

SECRETAR,

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

831.000

210.000

208.000

| Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

831.000

210.000

208.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

7.379.000

1.846.000

1.041.854

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

7.379.000

1.846.000

1.041.854

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-23.060

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-23.060

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-23.060

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

■ . ■

17.664.000

1.184.000

345.974

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

1.000.000

260.000

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.000.000

260.000

0

Finanțarea națională

58.02.01

20.000

10.000

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

980.000

250.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16.664.000

924.000

345.974

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

16.664.000

924.000

345.974

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16.664.000

924.000

345.974

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

240.000

0

0

Alte active fixe

71.01.30

16.424.000

924.000

345.974

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

28.068.000

8.750.000

2.695.291

învățământ preșcolar

65.02.03.01

18.082.000

5.191.000

1.978.535

învățământ primar

65.02.03.02

9.986.000

3.559.000

716.756

nvatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

74.934.000

27.684.000

8.394.014

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

39.643.000

14.782.000

4.162.899

învățământ secundar superior

65.02.04.02

35.261.000

12.892.000

4.228.011

Invatamant profesional

65.02.04.03

30.000

10.000

3.104

’nvatamânt postliceal

65.02.05

334.000

135.000

81.022

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

8.144.000

2.804.000

801.183

Jnvatamânt special

65.02.07.04

8.144.000

2.804.000

801.183

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

147.000

44.000

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

147.000

44.000

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

39.816.000

6.821.000

5.625.240

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

9.160.000

939.000

535.415

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3.160.000

939.000

535.415

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.160.000

939.000

535.444

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.238.000

630.000

391.706

'TITLUL II BUNURI SI SERVICII    -^'"vfeÂf

-*p— ■    20

922.000

309.000

143.738

spre neschimbare, SECRETAR,

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-29

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

sisaiiai

>-> S    '

6.000.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

6.000.000

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

6.000.000

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

6.000.000

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

6.000.000

0

0

^Spitale generale

66.02.06.01

6.000.000

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

3.160.000

939.000

535.415

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

3.160.000

939.000

535.415

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

118.814.000

32.776.000

15.957.694

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

118.814.000

32.776.000

15.957.694

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

117.124.000

32.352.000

15.533.694

TITLUL Fi BUNURI SI SERVICII

20

331.000

110.000

2.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

104.793.000

28.242.000

14.064.694

Transferuri curente (cod

51.01

104.793.000

28.242.000

14.064.694

^Transferuri către instituții publice

51.01.01

104.793.000

28.242.000

14.064.694

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

12.000.000

4.000.000

1.467.000

Susținerea cultelor

59.12

10.000.000

3.500.000

1.467.000

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.000.000

500.000

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.690.000

424.000

424.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.690.000

424.000

424.000

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.690.000

424.000

424.000

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.690.000

424.000

424.000

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

5.883.000

1.374.000

807.694

Case de cultura

67.02.03.06

5.883.000

1.374.000

807.694

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

1.690.000

424.000

424.000

| întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

1.690.000

424.000

424.000

Servicii religioase

67.02.06

10.000.000

3.500.000

1.467.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

101.241.000

27.478.000

13.259.000


VIZAT l"-*r spre neschimbare, SECRETAR,


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

252.896.000

58.728.000

46.604.882

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

246.124.000

57.318.000

46.261.774

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

246.124.000

57.318.000

46.403.395

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

86.494.000

19.350.000

17.492.753

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.441.000

9.409.000

2.474.259

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

121.737.000

28.409.000

26.325.982

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

121.737.000

28.409.000

26.325.982

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115.548.000

26.993.000

25.698.856

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.189.000

1.416.000

627.126

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17

59

452.000

150.000

110.401

Despăgubiri civile

59.17

30.000

30.000

11.432

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

422.000

120.000

98.969

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-141.620

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-141.620

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-141 620

funcționare a bugetului local

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.772.000

1.410.000

343.108

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.772.000

1.410.000

343.108

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.772.000

1.410.000

343.108

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6.319.000

1.410.000

343.108

Construcții

71.01.01

2.129.000

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.582.000

1.134.000

343.108

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

454.000

0

0

Alte active fixe

71.01.30

1.154.000

276.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

453.000

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

7.442.000

1.900.000

986.387

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

149.037.000

35.183.000

31.456.818

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

149.037.000

35.183.000

31.456.818

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

35.070.000

7.784.000

4.414.358

Creșe

68.02.11

8.992.000

1.599.000

805.053

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 +68.02.15.02)

68.02.15

3.934.000

963.000

483.545

^Ajutor social

68.02.15.01

3.934.000

963.000

483.545

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

48.421.000

11.299.000

8.458.721

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale    .

68.02.50.50

48.421.000

11.299.000

8.458.721

VIZAT i '*


spre neschimbate,

SECRETAR,


Partea a IV-a SERVICII S, DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

333.897.000

93.239.000

52.103.638

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

222.291.000

58.315.000

17.789.287

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

13.195.000

3.302.000

2.528.836

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

13.195.000

3.302.000

2.528.836

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

81

13.195.000

3.302.000

2.528.836

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

12.566.000

3.142.000

2.440.104

| Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

12.566.000

3.142.000

2.440.104

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

629.000

160.000

88.732

| Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

629.000

160.000

88.732

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

’ r- ’    ,

209.096.000

55.013.000

15.260.451

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

209.096.000

55.013.000

15.264.178

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

209.096.000

55.013.000

15.264.178

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

36.000

13.000

0

"| Construcții

71.01.01

36.000

13.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

209.060.000

55.000.000

15.264.178

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0

0

-3.727

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

221.495.000

58.110.000

17.619.941

1 Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

221.495.000

58.110.000

17.619.941

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

412.000

109.000

73.346

Alimentare cu apa

70.02.05.01

412.000

109.000

73.346

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

384.000

96.000

96.000

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

111.606.000

34.924.000

34.314.351

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

111.489.000

34.874.000

34.314.351

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

110.000.000

34.500.000

33.980.501

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

110.000.000

34.500.000

33.980.501

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.489.000

374.000

333.850

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.489.000

374.000

333.850

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.129.000

283.000

283.000

--VlfcAT 7

spre nosehlmbare

SECRETAR,

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.129.000

283.000

283.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

360.000

91.000

50.850

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

360.000

91.000

50.850

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

117.000

50.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

117.000

50.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

117.000

50.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

117.000

50.000

0

^Construcții

71.01.01

117.000

50.000

0

Din total capitol:

Salubritate si gestionarea deșeurilor

74.02.05

110.000.000

34.500.000

33.980.501

Salubritate

74.02.05.01

110.000.000

34.500.000

33.980.501

Canalizare si tratarea apelor uzate

74.02.06

1.606.000

424.000

333.850

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod. 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

46.238.000

12.164.000

6.173.908

TRANSPORTURI

84.02

46.238.000

12.164.000

6.173.908

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

46.238.000

12.164.000

6.173.908

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

28.931.000

7.816.000

2.859.500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

28.931.000

7.816.000

2.859.500

Transferuri curente (cod

51.01

28.931.000

7.816.000

2.859.500

^Transferuri către instituții publice

51.01.01

28.931.000

7.816.000

2.859.500

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

17.307.000

4.348.000

3.314.408

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

17.307.000

4.348.000

3.314.408

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.990.000

1.998.000

1.998.000

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

7.990.000

1.998.000

1.998.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

9.317.000

2.350.000

1.316.408

ȚRambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

9.317.000

2.350.000

1.316.408

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

17.307.000

4.348.000

3.314.408

"[Străzi

84.02.03.03

17.307.000

4.348.000

3.314.408

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

28.931.000

7.816.000

2.859.500

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

248.454.000

64.832.000

189.538.756

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

189.538.756

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

145.100.650

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

44.438.106

DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97

99.02

248.454.000

64.832.000

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

cnrnwatre,

99.02.97

248.454.000

64.832.000

0

ofcCKfcTAR,

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE, PARAGRAFE ȘI TITLURI PE TRIMESTRUL 1 AL ANULUI 2018

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

847.006.000

241.315.000

292.849.419

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

660.117.000

187.783.000

240.245.516

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

777.731.000

224.815.000

277.277.516

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

752.872.000

218.506.000

270.306.954

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

315.229.000

81.500.000

120.232.134

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

315.229.000

81.500.000

120.232.134

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

315.229.000

81.500.000

120.232.134

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

315.229.000

81.500.000

103.603.938

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

0

0

16.628.196

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

224.883.000

75.711.000

88.514.343

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

224.883.000

75.711.000

88.514.343

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

184.271.000

63.496.000

73.014.509

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

60.675.000

20.237.000

18.601.929

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

123.596.000

43.259.000

54.412.580

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

15.612.000

5.465.000

7.034.041

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

9.485.000

3.320.000

4.233.058

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.127.000

2.145.000

2.800.983

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

25.000.000

6.750.000

8.465.666

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

127

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

201.260.000

57.270.000

58.592.534

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

123.439.000

37.032.000

37.032.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

120.733.000

36.220.000

36.220.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului

11.02.09

2.706.000

812.000

812.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

254.000

89.000

1.386

,Taxe hoteliere-restante

12.02.07

254.000

89.000

1.386

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

186.000

65.000

139.616

]lmpozit pe spectacole

15.02.01

186.000

65.000

139.616

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

77.381.000

20.084.000

21.419.532

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

76.081.000

19.629.000

21.058.460

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

50.309.000

10.609.000

10.105.936

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

25.772.000

9.020.000

10.952.525

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

1.300.000

455.000

358.072

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de

16.02.50

0

0

3.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

-—- ------ -------- .

00.11

11.500.000

4.025.000

2.967.944

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

VîZAT

_

18.02

11.500.000

4.025.000

2.967.944

Alte impozite si taxe

spre nescfiîHTbare,

18.02.50

11.500.000

4.025.000

2.967.944

SECRETAR,

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24.859.000

6.309.000

6.970.562

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

15.000

3.000

1.003.403

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

0

0

1.003.255

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

0

0

1.003.255

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

0

0

1.003.255

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

15.000

3.000

148

^Alte venituri din dobânzi

31.02.03

15.000

3.000

148

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

24.844.000

6.306.000

5.967.159

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12

33.02

2.161.000

786.000

482.417

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

75.000

46.000

53.180

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.086.000

740.000

429.237

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1.300.000

355.000

181.454

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.300.000

355.000

181.454

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

25.515.000

3.931.000

4.088.281

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

25.515.000

3.931.000

4.055.532

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

25.515.000

3.931.000

4.055.532

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

0

32.749

Diverse venituri (cod

36.02

1.693.000

1.234.000

1.215.008

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

1.023.000

1.000.000

725.119

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

1.023.000

1.000.000

725.119

Taxe speciale

36.02.06

30.000

10.000

64.867

Alte venituri

36.02.50

640.000

224.000

425.023

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-5.825.000

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

-5.825.000

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

69.275.000

16.500.000

15.571.903

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

69.275.000

16.500.000

15.571.903

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41

42.02

69.275.000

16.500.000

15.571.903

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

69.275.000

16.500.000

15.564.736

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

0

0

7.167

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

847.006.000

241.315.000

147.748.769

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

847.006.000

241.315.000

147.748.769

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

803.783.000

230.478.000

139.742.885

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

170.381.000

43.302.000

36.812.760

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

258.077.000

77.212.000

51.513.624

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

22.000.000

6.300.000

2.104.822

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

7.000.000

1.800.000

695.309

Dobânzi aferente datoriei publice externe    î 1',r

#1    30.02

15.000.000

4.500.000

1.409.512

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)     spre neschimbL

50

35.307.000

13.886.000

0

SECRETAR,

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

35.307.000

13.886.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

133.724.000

36.058.000

16.924.194

Transferuri curente (cod

51.01

133.724.000

36.058.000

16.924.194

Transferuri către instituții publice

51.01.01

133.724.000

36.058.000

16.924.194

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

722.000

599.000

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

722.000

599.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

722.000

599.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

131.077.000

31.085.000

26.771.481

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

131.077.000

31.085.000

26.771.481

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

117.450.000

27.657.000

25.773.407

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13.474.000

3.381.000

996.775

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

6.000

3.000

1.300

Suport alimentar

57.02.05

147.000

44.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

50.511.000

21.913.000

5.017.004

Burse

59.01

35.000.000

16.768.000

3.194.491

Susținerea cultelor

59.12

10.000.000

3.500.000

1.467.000

Despăgubiri civile

59.17

566.000

216.000

26.553

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.000.000

500.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.945.000

929.000

328.960

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

43.223.000

10.837.000

8.180.275

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

43.223.000

10.837.000

8.180.275

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25.538.000

6.390.000

5.682.430

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

25.538.000

6.390.000

5.682.430

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

17.685.000

4.447.000

2.497.845

| Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

17.685.000

4.447.000

2.497.845

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-174.391

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-174.391

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-174.391

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

133.919.000

42.613.000

15.690.081

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

64.962.000

19.192.000

11.991.473

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

64.962.000

19.192.000

11.991.473

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

63.630.000

18.859.000

11.671.447

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

39.958.000

11.035.000

9.280.273

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22.909.000

7.444.000

2.350.211

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

763.000

380.000

40.963

Despăgubiri civile    ~~ ...... . ||(

59.17

518.000

168.000

12.501

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate    VIZAT I

59.40

245.000

212.000

28.462

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.332.000

333.000

329.326

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.332.000

333.000

329.326

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.332.000

333.000

329.326

329.326

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.332.000

333.000

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-9.300

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-9.300

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-9.300

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

64.962.000

19.192.000

11.991.473

Autorități executive

51.02.01.03

64.962.000

19.192.000

11.991.473

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

43.957.000

16.371.000

1.503.733

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

43.957.000

16.371.000

1.503.733

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

43.957.000

16.371.000

1.503.733

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.000.000

2.027.000

1.396.712

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.500.000

418.000

97.901

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

35.307.000

13.886.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

35.307.000

13.886.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17

59

150.000

40.000

9.120

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150.000

40.000

9.120

jDin total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

35.307.000

13.886.000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

8.650.000

2.485.000

1.503.733

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

25.000.000

7.050.000

2.194.875

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

25.000.000

7.050.000

2.194.875

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

25.000.000

7.050.000

2.194.875

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.000.000

750.000

90.053

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

22.000.000

6.300.000

2.104.822

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

7.000.000

1.800.000

695.309

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

15.000.000

4.500.000

1.409.512

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

40.288.000

12.275.000

9.035.933

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

700.000

345.000

60.812

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

700.000

345.000

60.812

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

VIZAT

ZTj

01

700.000

345.000

60.812

spre nescnimoare, SECRETAR,

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

700.000

345.000

60.812

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

700.000

345.000

60.812

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

39.588.000

11.930.000

8.975.122

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

llIlIllliB

39.588.000

11.930.000

8.975.122

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

39.588.000

11.930.000

8.975.503

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34.691.000

10.260.000

8.251.316

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.569.000

1.572.000

667.474

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17

59

328.000

98.000

56.713

Despăgubiri civile

59.17

8.000

8.000

2.620

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

320.000

90.000

54.093

TITLUL XIX PLĂTI EFECfUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-382

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-382

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-382

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

39.538.000

11.900.000

8.973.932

^Politie locala

61.02.03.04

39.538.000

11.900.000

8.973.932

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

50.000

30.000

1.190

E

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

501.877.000

136.087.000

80.005.659

INVATAMANT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

133.779.000

45.054.000

17.250.776

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

133.779.000

45.054.000

17.250.776

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

125.569.000

42.998.000

16.023.981

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

76.705.000

22.355.000

11.646.675

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

722.000

599.000

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

722.000

599.000

| Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

722.000

599.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.340.000

2.676.000

445.499

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

9.340.000

2.676.000

445.499

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.902.000

664.000

74.551

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

7.285.000

1.965.000

369.649

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

6.000

3.000

1.300

Suport alimentar

57.02.05

147.000

44.000

0

36.818.000

17.245.000

3.332.807

Burse

59.01

35.000.000

16.768.000

3.194.491

Despăgubiri civile

59.17

10.000

10.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.808.000

467.000

138.316

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

8.210.000

2.056.000

1.249.854

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

8.210.000

2.056.000

1.249.854

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

831.000

210.000

208.000

| Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

831.000

210.000

208.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

7.379.000

1.846.000

1.041.854

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

7.379.000

1.846.000

1.041.854

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-23.060

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-23.060

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-23.060

Din total capitol:

nvatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

24.558.000

8.040.000

2.489.244

învățământ preșcolar

65.02.03.01

14.572.000

4.481.000

1.772.488

învățământ primar

65.02.03.02

9.986.000

3.559.000

716.756

"nvatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

62.920.000

27.210.000

8.254.087

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

32.029.000

14.308.000

4.022.972

învățământ secundar superior

65.02.04.02

30.861.000

12.892.000

4.228.011

Invatamant profesional

65.02.04.03

30.000

10.000

3.104

învățământ postliceal

65.02.05

334.000

135.000

81.022

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6.744.000

2.804.000

801.183

]învatamânt special

65.02.07.04

6.744.000

2.804.000

801.183

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

147.000

44.000

0

]Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

147.000

44.000

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

39.076.000

6.821.000

5.625.240

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

3.160.000

939.000

535.415

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

3.160.000

939.000

535.415

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.160.000

939.000

535.444

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.238.000

630.000

391.706

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

922.000

309.000

143.738

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de

«c n-i n-i

n

funcționare a bugetului local

OO.U 1 .U 1

u

u

-29

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)    VIZLAI

66.02.50

3.160.000

939.000

535.415

Alte instituții si acțiuni sanitare    spre neschimbare,

66.02.50.50

3.160.000

939.000

535.415

SECRETAR,

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

118.814.000

32.776.000

15.957.694

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

118.814.000

32.776.000

15.957.694

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

117.124.000

32.352.000

15.533.694

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

331.000

110.000

2.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

104.793.000

28.242.000

14.064.694

Transferuri curente (cod

51.01

104.793.000

28.242.000

14.064.694

Transferuri către instituții publice

51.01.01

104.793.000

28.242.000

14.064.694

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

12.000.000

4.000.000

1.467.000

Susținerea cultelor

59.12

10.000.000

3.500.000

1.467.000

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.000.000

500.000

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.690.000

424.000

424.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.690.000

424.000

424.000

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.690.000

424.000

424.000

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.690.000

424.000

424.000

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

5.883.000

1.374.000

807.694

]Case de cultura

67.02.03.06

5.883.000

1.374.000

807.694

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

1.690.000

424.000

424.000

-[întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

1.690.000

424.000

424.000

Servicii religioase

67.02.06

10.000.000

3.500.000

1.467.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

101.241.000

27.478.000

13.259.000

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

246.124.000

57.318.000

46.261.774

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

246.124.000

57.318.000

46.261.774

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

246.124.000

57.318.000

46.403.395

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

86.494.000

19.350.000

17.492.753

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.441.000

9.409.000

2.474.259

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

121.737.000

28.409.000

26.325.982

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

121.737.000

28.409.000

26.325.982

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115.548.000

26.993.000

25.698.856

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.189.000

1.416.000

627.126

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

452.000

150.000

110.401

Despăgubiri civile

59.17

30.000

30.000

11.432

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

422.000

120.000

98.969

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECU^ERATEWWSfoSL f

85

0

0

-141.620

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-141.620

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-141.620

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

7.190.000

1.900.000

986.387

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

147.747.000

35.093.000

31.456.818

[Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

147.747.000

35.093.000

31.456.818

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

34.310.000

7.540.000

4.414.358

Creșe

68.02.11

6.975.000

1.331.000

805.053

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 +68.02.15.02)

68.02.15

3.934.000

963.000

483.545

]Ajutor social

68.02.15.01

3.934.000

963.000

483.545

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

45.968.000

10.491.000

8.115.613

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

45.968.000

10.491.000

8.115.613

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

124.684.000

38.176.000

36.843.187

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

13.195.000

3.302.000

2.528.836

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

13.195.000

3.302.000

2.528.836

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

13.195.000

3.302.000

2.528.836

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

13.195.000

3.302.000

2.528.836

2.440.104

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

12.566.000

3.142.000

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

12.566.000

3.142.000

2.440.104

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

629.000

160.000

88.732

] Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

629.000

160.000

88.732

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

12.435.000

3.110.000

2.359.490

^Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

12.435.000

3.110.000

2.359.490

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

376.000

96.000

73.346

Alimentare cu apa

70.02.05.01

376.000

96.000

73.346

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

384.000

96.000

96.000

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

111.489.000

34.874.000

34.314.351

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

111.489.000

34.874.000

34.314.351

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

110.000.000

34.500.000

33.980.501

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

110.000.000

34.500.000

33.980.501

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

VIZAT

L I

79

1.489.000

374.000

333.850

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

spre neschin

ibare,

81

1.489.000

374.000

333.850

SECRETAR,

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.129.000

283.000

283.000

^Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.129.000

283.000

283.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

360.000

91.000

50.850

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

360.000

91.000

50.850

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

110.000.000

34.500.000

33.980.501

[Salubritate

74.02.05.01

110.000.000

34.500.000

33.980.501

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.489.000

374.000

333.850

J

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod. 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

46.238.000

12.164.000

6.173.908

TRANSPORTURI

84.02

46.238.000

12.164.000

6.173.908

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

46.238.000

12.164.000

6.173.908

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

28.931.000

7.816.000

2.859.500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

28.931.000

7.816.000

2.859.500

Transferuri curente (cod

51.01

28.931.000

7.816.000

2.859.500

]Transferuri către instituții publice

51.01.01

28.931.000

7.816.000

2.859.500

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

17.307.000

4.348.000

3.314.408

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

17.307.000

4.348.000

3.314.408

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.990.000

1.998.000

1.998.000

]Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

7.990.000

1.998.000

1.998.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

9.317.000

2.350.000

1.316.408

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

9.317.000

2.350.000

1.316.408

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

17.307.000

4.348.000

3.314.408

Țstrazi

84.02.03.03

17.307.000

4.348.000

3.314.408

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

28.931.000

7.816.000

2.859.500

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

145.100.650

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

145.100.650

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

145.100.650

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

5.825.000

0

60.387.639

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

VIZAT T8*/

00.02

5.825.000

0

18.780

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

spre neschimhalreJ

00.12

5.825.000

0

18.780

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

5.825.000

0

18.780

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47)

36.02

0

0

18.780

]Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

18.780

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

5.825.000

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

5.825.000

0

0

I. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

0

368.859

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

0

0

368.859

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

25.981

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților

39.02.07

0

0

342.878

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

60.000.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02

0

0

60.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

0

0

60.000.000

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

254.279.000

64.832.000

15.949.533

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

254.279.000

64.832.000

15.949.533

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

6.000.000

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

6.000.000

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

51.02.28

6.000.000

0

0

sănătății

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

2.205.000

1.465.000

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la

58.01

1.205.000

1.205.000

0

Finanțarea națională

58.01.01

1.205.000

1.205.000

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.000.000

260.000

0

Finanțarea națională

58.02.01

20.000

10.000

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

980.000

250.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

246.074.000

63.367.000

15.953.260

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

246.074.000

63.367.000

15.953.260

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

35.202.000

7.043.000

689.082

Construcții

71.01.01

8.588.000

563.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.279.000

1.658.000

343.108

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1.929.000

1.037.000

0

Alte active fixe

71.01.30

21.406.000

3.785.000

345.974

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

210.872.000

56.324.000

15.264.178

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

13.156.000

6.406.000

0

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

12.836.000

6.317.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)    VIZAT

’l

12.836.000

6.317.000

0

neschimbate.

SECRETAR,

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

1.205.000

1.205.000

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la

58.01

1.205.000

1.205.000

0

] Finanțarea națională

58.01.01

1.205.000

1.205.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

11.631.000

5.112.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

11.631.000

5.112.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

10.322.000

3.803.000

0

Construcții

71.01.01

6.306.000

500.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

537.000

364.000

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

899.000

870.000

0

Alte active fixe

71.01.30

2.580.000

2.069.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1.309.000

1.309.000

0

|Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

12.836.000

6.317.000

0

Autorități executive

51.02.01.03

12.836.000

6.317.000

0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

320.000

89.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

320.000

89.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

320.000

89.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

320.000

89.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

270.000

74.000

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

234.000

65.000

0

Alte active fixe

71.01.30

36.000

9.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

50.000

15.000

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

320.000

89.000

0

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

60.02+61.02)

59.02

1.474.000

769.000

0

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

102.000

102.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

102.000

102.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

102.000

102.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

102.000

102.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

102.000

102.000

0

JMobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

102.000

102.000

0

Din total capitol:

Aparare naționala    VS7AT ' I

60.02.02

102.000

102.000

0

sore neschimbare.-

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

1.372.000

667.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

. .

1.372.000

667.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.372.000

667.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.372.000

667.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.372.000

667.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

160.000

160.000

0

Alte active fixe

71.01.30

1.212.000

507.000

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

1.212.000

507.000

0

^Politie locala

61.02.03.04

1.212.000

507.000

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

160.000

160.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

30.436.000

2.594.000

689.082

INVATAMANT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

17.664.000

1.184.000

345.974

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

17.664.000

1.184.000

345.974

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

1.000.000

260.000

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.000.000

260.000

0

Finanțarea națională

58.02.01

20.000

10.000

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

980.000

250.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16.664.000

924.000

345.974

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

16.664.000

924.000

345.974

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

16.664.000

924.000

345.974

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

240.000

0

0

Alte active fixe

71.01.30

16.424.000

924.000

345.974

Din total capitol:

nvatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

3.510.000

710.000

206.047

învățământ preșcolar

65.02.03.01

3.510.000

710.000

206.047

"nvatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

12.014.000

474.000

139.927

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

7.614.000

474.000

139.927

învățământ secundar superior

65.02.04.02

4.400.000

0

0

"nvatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

1.400.000

0

0

învățământ special    f'    • ViZAT ț *

65.02.07.04

1.400.000

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului    spre neschimb^re

65.02.50

740.000

0

0

SECRETAR,

1

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

6.000.000

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.000.000

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

6.000.000

0

0

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

6.000.000

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

6.000.000

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

6.000.000

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

6.000.000

0

0

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

6.772.000

1.410.000

343.108

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.772.000

1.410.000

343.108

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.772.000

1.410.000

343.108

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.772.000

1.410.000

343.108

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6.319.000

1.410.000

343.108

Construcții

71.01.01

2.129.000

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.582.000

1.134.000

343.108

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

454.000

0

0

Alte active fixe

71.01.30

1.154.000

276.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

453.000

0

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

252.000

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

1.290.000

90.000

0

^Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

1.290.000

90.000

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

760.000

244.000

0

Creșe

68.02.11

2.017.000

268.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

2.453.000

808.000

343.108

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

2.453.000

808.000

343.108

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

209.213.000

55.063.000

15.260.451

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

209.096.000

55.013.000

15.260.451


spre neschimbate, SECRETAR,


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

209.096.000

55.013.000

15.260.451

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

209.096.000

55.013.000

15.264.178

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

209.096.000

55.013.000

15.264.178

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

36.000

13.000

0

^Construcții

71.01.01

36.000

13.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

209.060.000

55.000.000

15.264.178

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0

0

-3.727

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

209.060.000

55.000.000

15.260.451

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

209.060.000

55.000.000

15.260.451

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

36.000

13.000

0

]Alimentare cu apa

70.02.05.01

36.000

13.000

0

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

117.000

50.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

117.000

50.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

117.000

50.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

117.000

50.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

117.000

50.000

0

Construcții

71.01.01

117.000

50.000

0

Din total capitol:

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

117.000

50.000

0

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

248.454.000

64.832.000

44.438.106

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

97.02

98.02

98.02.97

0

0

44.438.106

44.438.106

DEFICIT 99.02.97

99.02

248.454.000

64.832.000

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

248.454.000

64.832.000

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2

Formular:

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE ALE SECTORULUI 2 LA 31.03.2018


lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Credite bugetare

Incasari Z Plăți efectuate la 31.03.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim I)

TOTAL VENITURI (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE* SECȚIUNEA DEZVOLTARE)

74.915.000

30.000.000

20.129.939

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10)

00.01 SD

74.915.000

30.000.000

20.129.939

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

74.915.000

30.000.000

20.129.939

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

74.915.000

30.000.000

20.129.939

Sume aferente creditelor externe (cod 41.06.03.01)

41.06.03

74.915.000

30.000.000

20.129.939

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

74.915.000

30.000.000

20.129.939

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

74.915.000

30.000.000

12.805.165

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

74.915.000

30.000.000

12.805.165

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

74.915.000

30.000.000

12.805.165

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74.915.000

30.000.000

12.805.165

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

74.915.000

30.000.000

12.805.165

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 98.06)

96.06

0

0

7.324.774

EXCEDENT 98.06.97

98.06

0

0

7.324.774

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

7.324.774

_ȘECReTAR i

BUCUREȘTI

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:


11/06


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE ALE SECTORULUI 2 LA 31.03.2018

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Credite bugetare

Incasari / Plăți efectuate la 31.03.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

trimestriale cumulate (trim I)

VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)

00.01

734.000

183.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)

00.17

110.000

27.000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ( cod 42.08)

00.18

110.000

27.000

0

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)

42.08

110.000

27.000

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE

42.08.60

110.000

27.000

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari ( cod

45.08.17+45.08.18+45.08.21 +45.08.24)

45.08

624.000

156.000

0

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

45.08.17

624.000

156.000

0

Prefinantare

45.08.17.03

624.000

156.000

0

CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

734.000

183.000

0

VIZAT 7i " spre neschimbare,

SECRETAR,

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 +56.11+ 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)

56

734.000

183.000

0

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

734.000

183.000

0

Finanțarea națională

56.17.01

112.000

28.000

0

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

622.000

155.000

0

DEFICIT ( cod 99.08.97)

99.08

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.08.97

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

F V!2Ăr~p"/ ispre neschimbare, L_SECRETAR,

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:


11/02


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2018

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Credite bugetare

încasări/

Plăți

efectuate la 31.03.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

trimestriale cumulate (trim I)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

179.925.000

51.976.000

24.653.560

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

30.643.000

9.410.000

4.829.201

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

30.643.000

9.410.000

4.829.201

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

6.463.000

1.854.000

1.339.347

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

6.463.000

1.854.000

1.339.347

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

6.463.000

1.854.000

1.339.347

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

6.463.000

1.854.000

1.339.347

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

24.180.000

7.556.000

3.489.854

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33 .10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

22.219.000

6.742.000

3.202.218

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

1.890.000

377.000

322.056

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

72.000

51.000

5.281

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

16.942.000

5.366.000

2.586.659

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

200.000

50.000

9.300

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3.115.000

898.000

278.922

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

1.631.000

679.000

274.650

JAlte venituri

36.10.50

1.631.000

679.000

274.650

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

330.000

135.000

12.986

^Donații și sponsorizări**)    .....—

37.10.01

330.000

135.000

12.986

spre neschimbare, SECRETAR,

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-24.685.000

-7.290.000

-1.561.393

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

24.685.000

7.290.000

1.561.393

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

9.558.000

5.493.000

2.900.166

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)

40.10

9.558.000

5.493.000

2.900.166

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

9.558.000

5.493.000

2.900.166

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

7.046.000

4.493.000

2.900.166

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

2.512.000

1.000.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

139.724.000

37.073.000

16.924.194

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

139.724.000

37.073.000

16.924.194

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

139.724.000

37.073.000

16.924.194

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

133.724.000

37.073.000

16.924.194

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

6.000.000

0

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

179.925.000

51.976.000

18.375.168

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

146.728.000

43.686.000

16.813.774

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

146.728.000

43.686.000

16.844.075

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33.084.000

9.205.000

5.657.463

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

113.430.000

34.412.000

11.149.118

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

214.000

69.000

37.494

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

211.000

66.000

37.494

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

-30.301

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-30.301

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-30.301

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

33.197.000

8.290.000

1.561.393

spre neschimbî SECRETAR,

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

33.197.000

8.290.000

1.561.393

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

33.197.000

8.290.000

1.561.393

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

32.637.000

8.290.000

1.561.393

Construcții

71.01.01

14.085.000

3.267.000

398.552

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15.899.000

3.864.000

890.274

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1.817.000

438.000

19.849

Alte active fixe

71.01.30

836.000

721.000

252.718

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

560.000

0

0

]_

■ âlTGâ â 111-3 vHLL 1 UILLI    L. 1 UrvALL (COCI bu. iU • uu.lv^"u7U+Uo. iUJ

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

QPPTII IMPA nP PI IMPTIDW A OP Imrl ("M 4.704.8^1

63.10

65.10

141.467.000

29.593.000

40.431.000

10.888.000

14.549.883

3.224.662

OLv J 1U IM IZ»/A Lz L IU li v J 1 Lx IM/AlxL. țvUU v 1 ” /    J

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29.009.UuU

29.555.000

10.850.000

10.850.000

3.224.662

3.224.662

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.499.000

2.664.000

908.917

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22.038.000

8.173.000

2.307.853

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

18.000

13.000

7.892

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

15.000

10.000

7.892

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

38.000

38.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

38.000

38.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

38.000

38.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

38.000

38.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

22.000

22.000

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

16.000

16.000

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.10.03.01 +65.10.03.02)

65.10.03

17.495.000

6.144.000

2.106.065

învățământ preșcolar

65.10.03.01

16.667.000

5.827.000

2.040.747

învățământ primar

65.10.03.02

828.000

317.000

65.318

~nvatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

6.469.000

2.593.000

340.966

învățământ secundar inferior    :L    (

65.10.04.01

3.178.000

1.282.000

158.774

învățământ secundar superior    VIZAT

65.10.04.02

3.291.000

1.311.000

182.192

nvatamânt postliceal    spre neschimbgre,

65.10.05

5.261.000

1.908.000

777.314

bbCKLlAR,

’nvatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)

65.10.07

368.000

243.000

316

învățământ special

65.10.07.04

368.000

243.000

316

SANATATE (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

6.050.000

50.000

1.046

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

50.000

50.000

1.046

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

50.000

50.000

1.046

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

50.000

50.000

1.046

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.000.000

11

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.000.000

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.000.000

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.700.000

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5.323.000

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

377.000

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

300.000

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

6.000.000

0

0

jSpitale generale

66.10.06.01

6.000.000

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.10.50

50.000

50.000

1.046

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

50.000

50.000

1.046

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

67.10

105.788.000

29.457.000

11.324.176

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

■ < .

93.575.000

26.551.000

10.633.334

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

93.575.000

26.551.000

10.663.634

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.212.000

4.319.000

3.087.109

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

76.258.000

22.202.000

7.561.819

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

105.000

30.000

14.706

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

105.000

30.000

14.706

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12.213.000

2.906.000

690.842

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12.213.000

2.906.000

690.842

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12.213.000

2.906.000

690.842

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12.213.000

2.906.000

690.842

Construcții

- îl- i ■ mi    - -    -__—_    i_

71.01.01

8.965.000

1.500.000

398.552

Mașini, echipamente si mijloace de transport

VIZAT O

71.01.02

1.057.000

332.000

19.723

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

spre neschimbare.

71.01.03

1.402.000

400.000

19.849

SECRETAR,

Alte active fixe

71.01.30

789.000

674.000

252.718

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10.03.02 la 67.10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

67.10.03

5.903.000

2.409.000

502.747

Case de cultura

67.10.03.06

5.903.000

2.409.000

502.747

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

99.885.000

27.048.000

10.821.429

I

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(cod68.10.04+68.10.05+68.10.06+68.10.10+68.10.11+68.10.12+ 68.10.15+ 68.10.50)

68.10

36.000

36.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

36.000

36.000

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36.000

36.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36.000

36.000

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.10.50

36.000

36.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

36.000

36.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

9.527.000

3.729.000

1.411.115

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la 70.10.07+70.10.50)

70.10

9.527.000

3.729.000

1.411.115

2.729.000

1.411.115

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE țCOd U i + f 9+05)

7.015.000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.015.000

2.729.000

1.411.115

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.045.000

1.127.000

893.970

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.900.000

1.582.000

507.417

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

70.000

20.000

9.728

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

70.000

20.000

9.728

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

2.512.000

1.000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.512.000

1.000.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2.512.000

1.000.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.512.000

1.000.000

0

Construcții

71.01.01

2.473.000

961.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport    '

---------—.....-1 - . „ ..

71.01.02

10.000

10.000

0

Alte active fixe

VÎ2LAT

71.01.30

29.000

29.000

0

spre neschirnfoare,

SECRETAR,,

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

70.10.04

9.527.000

3.729.000

1.411.115,32

L

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

28.931.000

7.816.000

2.414.169

TRANSPORTURI (cod 84.10.03+84.10.04+84.10.06+84.10.50)

84.10

28.931.000

7.816.000

2.414.169

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

16.497.000

3.470.000

1.543.618

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16.497.000

3.470.000

1.543.618

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.328.000

1.095.000

767.467

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.148.000

2.369.000

770.983

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

21.000

6.000

5.168

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

21.000

6.000

5.168

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12.434.000

4.346.000

870.551

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12.434.000

4.346.000

870.551

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12.434.000

4.346.000

870.551

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12.174.000

4.346.000

870.551

Construcții

71.01.01

2.647.000

806.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9.487.000

3.500.000

870.551

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

22.000

22.000

0

Alte active fixe

71.01.30

18.000

18.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

260.000

0

0

I

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

28.931.000

7.816.000

2.414.168,98

I.

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

6.278.392

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0

0

6.278.392

l_

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 - PE SECȚIUNI

J

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

146.728.000

43.686.000

23.092.167

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

5.958.000

2.120.000

3.267.807

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

u    00.12

5.958.000

2.120.000

3.267.807

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

ViZAT

00.13

6.463.000

1.854.000

1.339.347

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

spre neschimbate.

30.10

6.463.000

1.854.000

1.339.347

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

SECRETAR,

30.10.05

6.463.000

1.854.000

1.339.347

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

6.463.000

1.854.000

1.339.347

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

-505.000

266.000

1.928.460

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 +

33.10

22.219.000

6.742.000

3.202.218

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

1.890.000

377.000

322.056

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

72.000

51.000

5.281

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

16.942.000

5.366.000

2.586.659

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

200.000

50.000

9.300

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3.115.000

898.000

278.922

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

36.10

1.631.000

679.000

274.650

]Alte venituri

36.10.50

1.631.000

679.000

274.650

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-24.355.000

-7.155.000

-1.548.407

I Donații și sponsorizări**)

37.10.01

330.000

135.000

12.986

JVărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu

37.10.03

-24.685.000

-7.290.000

-1.561.393

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

7.046.000

4.493.000

2.900.166

ncasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

7.046.000

4.493.000

2.900.166

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

7.046.000

4.493.000

2.900.166

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

7.046.000

4.493.000

2.900.166

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

133.724.000

37.073.000

16.924.194

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

133.724.000

37.073.000

16.924.194

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.35)

43.10

133.724.000

37.073.000

16.924.194

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

133.724.000

37.073.000

16.924.194

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

146.728.000

43.686.000

16.813.774

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

146.728.000

43.686.000

16.813.774

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

146.728.000

43.686.000

16.844.075

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33.084.000

9.205.000

5.657.463

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

113.430.000

34.412.000

11.149.118

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

214.000

69.000

37.494

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

211.000

66.000

37.494

_

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

123.216.000

37.487.000

13.859.041

.................. .......................... ....................... .    _______________ - _    ..    î—-—----

spre neschimbcjre, SECRETAR,

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

29.555.000

10.850.000

3.224.662

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

29.555.000

10.850.000

3.224.662

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29.555.000

10.850.000

3.224.662

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.499.000

2.664.000

908.917

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22.038.000

8.173.000

2.307.853

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

18.000

13.000

7.892

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

15.000

10.000

7.892

Din total capitol:

"nvatamânt preșcolar si primar (cod 65.10.03.01 +65.10.03.02)

65.10.03

17.495.000

6.144.000

2.106.065

învățământ preșcolar

65.10.03.01

16.667.000

5.827.000

2.040.747

învățământ primar

65.10.03.02

828.000

317.000

65.318

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

6.453.000

2.577.000

340.966

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

3.178.000

1.282.000

158.774

învățământ secundar superior

65.10.04.02

3.275.000

1.295.000

182.192

învățământ postliceal

65.10.05

5.239.000

1.886.000

777.314

~nvatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)

65.10.07

368.000

243.000

316

învățământ special

65.10.07.04

368.000

243.000

316

SANATATE (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

50.000

50.000

1.046

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

50.000

50.000

1.046

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

50.000

50.000

1.046

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

50.000

50.000

1.046

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

50.000

50.000

1.046

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

50.000

50.000

1.046

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

67.10

93.575.000

26.551.000

10.633.334

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)    VIZAT |

93.575.000

26.551.000

10.633.334

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)    H X r^n-rrr U<*

e» 01

93.575.000

26.551.000

10.663.634

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    ^c^RETAR,

10

17.212.000

4.319.000

3.087.109

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

76.258.000

22.202.000

7.561.819

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

105.000

30.000

14.706

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16.497.000

3.470.000

1.543.618

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.328.000

1.095.000

767.467

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.148.000

2.369.000

770.983

TITLUL X, ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

21.000

6.000

5.168

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

21.000

6.000

5.168

I

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

16.497.000

3.470.000

1.543.618

I

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0

0

6.278.392

]Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

6.278.392

DEFICIT 99.10.96

99.10

0

0

-6.278.392

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

-6.278.392

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

33.197.000

8.290.000

1.561.393

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

24.685.000

7.290.000

1.561.393

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

24.685.000

7.290.000

1.561.393

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

00.14

24.685.000

7.290.000

1.561.393

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

24.685.000

7.290.000

1.561.393

]Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

24.685.000

7.290.000

1.561.393

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

2.512.000

1.000.000

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

2.512.000

1.000.000

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

2.512.000

1.000.000

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

2.512.000

1.000.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6.000.000

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

6.000.000

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 +43.10.32+43.10.35+43.10.36)

43.10

6.000.000

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

6.000.000

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

33.197.000

8.290.000

1.561.393

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)    VIZAI i

sptenescnnTitjari

4-

33.197.000

8.290.000

1.561.393

SECRETAR, !

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

33.197.000

8.290.000

1.561.393

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

33.197.000

8.290.000

1.561.393

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

32.637.000

8.290.000

1.561.393

Construcții

71.01.01

14.085.000

3.267.000

398.552

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15.899.000

3.864.000

890.274

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1.817.000

438.000

19.849

jAlte active fixe

71.01.30

836.000

721.000

252.718

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

560.000

0

0

L.

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

18.251.000

2.944.000

690.842

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

38.000

38.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

38.000

38.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

38.000

38.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

38.000

38.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

38.000

38.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

22.000

22.000

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

16.000

16.000

0

Din total capitol:

nvatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

16.000

16.000

0

învățământ secundar superior

65.10.04.02

16.000

16.000

0

învățământ postliceal

65.10.05

22.000

22.000

0

SANATATE (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

6.000.000

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.000.000

■ ” • - • ■ • • '■

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.000.000

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.000.000

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.700.000

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5.323.000

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

377.000

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

300.000

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.10.06

6.000.000

0

0

^Spitale generale    ,T'‘ 11    ■

66.10.06.01

6.000.000

0

0

spre neschimbare,

SECRETAR,

i ■    _~ _ .........:........ ... "■

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

67.10

12.213.000

2.906.000

690.842

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12.213.000

- ■ ■■ ■ : ■ : : ■ . .

2.906.000

690.842

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12.213.000

2.906.000

690.842

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12.213.000

2.906.000

690.842

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12.213.000

2.906.000

690.842

Construcții

71.01.01

8.965.000

1.500.000

398.552

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.057.000

332.000

19.723

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1.402.000

400.000

19.849

Alte active fixe

71.01.30

789.000

674.000

252.718

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10.03.02 la 67.10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

67.10.03

239.000

239.000

0

^Case de cultura

67.10.03.06

239.000

239.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

11.974.000

2.667.000

690.842

r

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

2.512.000

1.000.000

0

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la 70.10.07+70.10.50)

70.10

2.512.000

1.000.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

2.512.000

1.000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.512.000

1.000.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2.512.000

1.000.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.512.000

1.000.000

0

Construcții

71.01.01

2.473.000

961.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10.000

10.000

0

Alte active fixe

71.01.30

29.000

29.000

0

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

70.10.04

2.512.000

1.000.000

0

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

12.434.000

4.346.000

870.551

TRANSPORTURI (cod 84.10.03+84.10.04+84.10.06+84.10.50)    1

84.10

12.434.000

4.346.000

870.551

L SECRETAR.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

12.434.000

4.346.000

870.551

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

12.434.000

4.346.000

870.551

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

12.434.000

4.346.000

870.551

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

12.174.000

4.346.000

870.551

Construcții

71.01.01

2.647.000

806.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9.487.000

3.500.000

870.551

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

22.000

22.000

0

Alte active fixe

71.01.30

18.000

18.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

260.000

0

0

L    _________

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

12.434.000

4.346.000

870.551


Președinte de ședințaT**

spre neschimbasre, î ‘ SECRETAR,