Hotărârea nr. 176/2018

Hotararea nr. 176 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Reamenajarea Parcului Morarilor”ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea Parcului Morarilor ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Re amenajare a Parcului Morarilor";

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 6201/27.04.2018 și Nota de fundamentare pentru susținerea investiției, întocmite de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 52018/14.05.2018 întocmită de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Avizul favorabil menționat în procesul - verbal încheiat în ședința din data de 14.05.2018 a Comisiei tehnico - economice a Sectorului 2, înființată prin Dispoziția

Polarului Sectorului 2 nr. 530/2017, cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind Ercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de

''•^^RIAȘ^conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2;

-    Certificatul de urbanism nr. 111/10”M” din 25.01.2018 emis de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții "Reamenajarea Parcului Morarilor" din Sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexelor nr. 1 și 2 care cuprind un număr de 6 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de construcție a obiectivului "Reamenajarea Parcului Morarilor" este de 9.471.929,21 lei (TVA inclus) din care C+M 8.045.867,49 lei (TVA inclus).

rilor âza licita


t.2 (1) Lucrările de execuție a obiectivului "Reamenajarea Parcului ” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe țiilor publice.

(2)    Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3)    Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

9


Hotărârea nr. 176 București, 17.05.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, incliusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 176/2018

INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

"REAMENAJAREA PARCUL UI MORARILOR ”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


GARDEN CENTERGRUP

Măgurele, Str. Atomlstilor, Nr. 127-135 Jud. Ilfov, Romanla

www.gardengrtip.ro    office@e-R.ro

Fax:440-21.777.30.72

CENTRALIZATOR CANTITATIV SI VALORIC-PARC MORARILOR

DENUMIRE PLANTE

UM

CANTITATE

PU (lei)

TOTAL

1

Catalpa blgnonloides globosa (H=l,8- 2M)

BUC

21

745.30

15,651.30

2

Platanussp(H=3,5-4 M)

BUC

20

1,250.00

25,000.00

3

Tilia tomentosa (H=3,5-4 M)

BUC

28

985.00

27,580.00

4

Plnus sp. (H=4 M)

BUC

18

1,300.00

23,400.00

5

Salixsp. (H = 2,5-3M)

BUC

64

225.00

14,400.00

6

Plante perene (pentru stancarle: Salvla neniorosa, Phlox subulata, Photinia frutlcosa, Euonlmus fortunei, Armerla maritima, Sempervivum, Campanula carpatica, Sedum, Erica carnea, Llrlope muscarl, Ophipogon japonlcus)

BUC

140

26.30

3,682.00

7

Hedera helix

BUC

155

95.00

14,725.00

8

Stâlp de Iluminat

BUC

17

15,410.00

261,970.00

9

Proiectoare (zona lac)

BUC

20

3,850.00

77,000.00

10

Iluminat fantana arteziana existenta In lac

BUC

2

26,518.00

53,036.00

11

Cișmele

BUC

5

7,123.00

35,615.00

12

Toalete ecologice cu spalare automata

BUC

4

210,527.00

842,108.00

13

Atelier de creație (In folsoarele existente)

BUC

2

145,320.00

290,640.00

14

Gazon rulou + nisip

MP

71900

33.50

2,408,650.00

15

Pietriș

MP

1.53

55.00

84.15

16

Geotextll

MP

17

2.18

37.06

17

Tutori

BUC

273

44.00

12,012.00

18

Curatare teren, decopertare pt montat gazon (0,03 M )

MC

2157

37.45

80,779.65

19

Strângerea, incarcarea sl transportul resturilor vegetale rezultate.

MP

71900

2.40

172,560.00

20

Maruntlrea sl nivelarea pământului.

MP

71900

3.15

226,485.00

21

Pamant vegetal (0,05 CM)

MC

3596

65.00

233,740.00

22

Pietre (pt stancarle)

KG

500

70.00

35,000.00

23

Lungime bordura (zona jeturilor)

ml

176.91

46.00

8,137.86

24

Lungime bordura (alei)

ml

51.85

46.00

2,385.10

25

Pavaj pt fantana Jeturi de la nivelul solului

MP

99.79

528.00

52,689.12

26

Pavaj (textura care Imita cărămidă)

MP

121.5

615.00

74,722.50

27

Element fitness

BUC

1

32,500.00

32,500.00

28

Element tip'Spider'

BUC

1

55,800.00

55,800.00

29

Element pt echilibristica destinat copiilor

BUC

1

463oUj

46,300.00

Wn**.........
Vizai i spre neschimbate,
SECRETAR,
VIZAT I spre neschimbare,
SECRETAR,

30

Tartan turnat

MP

770

415.00

319,550.00

31

Fantana cu jocuri de apa la nivelul solului

BUC

1

985,200.00

985,200.00

32

Element fitness (CFE 04)- pt persoane cu dizabilltatii

BUC

1

22,130.00

22,130.00

33

Element fitness (CFE 10)- pt persoane cu dizabilltatii

BUC

2

22,130.00

44,260.00

34

Element fitness (CF 09)-pt copil

BUC

1

8,115.00

8,115.00

35

Element fitness (CFM 08)-pt copii

BUC

2

8,625.00

17,250.00

36

Element fitness (CFM 05)-pt copil

BUC

1

9,423.00

9,423.00

TOTAL FARATVA

6,532,617.74

T.V.A.

1,241,197.37

TOTAL CU TVA

7,773,815.11

|    ■< rw    ,

Vizat' ’r «pro neschimbare,
SECRETAR,

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 176/2018

DEVIZ GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "REAMENAJAREA

PARCULUI MORARILOR”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


pope:


VIZAT

spre neschimbat SECRETAR,

ADP ■SECTOR 2

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

AMENAJARE PARC MORARILOR - SECTOR 2

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAP

ȚOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Tota

1 capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament apa

23,600.00

4,484.00

28,084.00

2.2

Branșament curent electric

18,900.00

3,591.00

22,491.00

7 3

branșament canalizare

22,800.00

4,332.00

27,132.00

îl capitol 2

65,300,00

12,407.00

77,707.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

22,500.00

4,275.00

26,775.00

3.1,1. Studii de teren

22,500.00

4,275.00

26,775.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

130,652.35

24,823.95

155,476.30

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

Proiectare

352,761.36

67,024.66

419,786.02

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentațle de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

58,793.56

11,170.78

69,964.34

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

65,326.18

12,411.97

77,738.15

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

228,641.62

43,441.91

272,083.53

3.«

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

£

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

313,565.65

59,577.47

373,143.13

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

117,587.12

22,341.55

139,928.67

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dlrigențle de șantier

195,978.53

37,235.92

233,214.45

Total capitol 3

819,479.36

155,701.08

975,180.44

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6,532,617.74

1,241,197.37

7,773,815.11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

6,532,617.74

1,241,197.37

7,773,815.11

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli    ,

VIZAT 1 spre neschimbare,

SECRETAR,

1

1

............W

spre neschirnk secretar

5.1

Organizare de șantier

163,315.44

31,029.93

194,345lâ

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

163,315.44

31,029.93

194,345.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52,260.94

9,929.58

62,190.52

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

52,260.94

9,929.58

62,190.52

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construlre/desființare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

32.6,630.89

62,059.87

388,690.76

5.4

Cheltuieli pentru Informare și publicitate

0.00

0.00

Total capitol 5

542,207.27

103,019.38

645,226.65

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

'"'TAL GENERAL

7,959,604.38

1,512,324.83

9,471,929.21

, care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1,

6,761,233.18

1,284,634.30

8,045,867.49

Vi-ZAf l spre neschimbate,
SECRETAR,