Hotărârea nr. 177/2018

Hotararea nr. 177 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 228/2016și H.C.L. Sector 2 nr. 182/2017;

Analizând:

-    Referatul de specialitate nr. 50804/11.05.2018 întocmit de către Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 163/540/23 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de


rgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor ocuințe, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2012 privind includerea în ramul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de ințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările rioare.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Pe data prezentei, poziția de la nr. crt. 574 din anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București in ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 177/17.05.2018

Modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Nr.

crt.

Adresa

Str./Bd./Șos./

Al.

Data înscrierii

574

Aleea Vergului nr. 1, bl. 20

ALEEA

84068/02.11.2009

[spre neschimbejre I

secretARi