Hotărârea nr. 178/2018

Hotararea nr. 178 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a transmiterii terenului din şos. Fundeni FN, în suprafaţă de 43.544 m.p., cu destinaţia de “Bază sportivă, agrement şi funcţiuni conexe”, în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București•••• •••••

ROMÂNIA

1918-20)8 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a transmiterii terenului din șos. Fundeni FN, în suprafață de 43.544 m.p., cu destinația de ‘‘Bază sportivă, agrement și funcțiuni conexe ”, în administrarea Consiliului Local Sector 2,

prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a transmiterii terenului din șos. Fundeni FN, în suprafață de 43.544 m.p., cu destinația de “Bază sportivă, agrement și funcțiuni conexe”, în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Referatul de specialitate nr. 51 168/14.05.2018 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de fundamentare nr. 1861/14.05.2018 a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Decizia nr. 515/08.04.1970 a Consiliul Popular al Municipiului București;

-    Sentința civilă nr. 1320/1999 a Curții de Apel București, definitivă și irevocabilă;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-j Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si &dmpletările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice foentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea terenului din șoseaua Fundeni FN, în suprafață de 43.544 m.p., în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în vederea extinderii/modernizării bazei sportive de agrement și funcțiuni conexe, precum și pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

(2) Terenul menționat la alin. (1) se identifică potrivit planului cadastral scara 1:500, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5Hotărârea nr. 178 București, 17.05.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipixdui București în ședința ordinară din data de 17.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.