Hotărârea nr. 18/2018

Hotararea nr. 18 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”, modificată şi completată prin H.C.L. nr.161/03.10.2016ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis", modificată fi completată prin H.C.L. nr.161/03.10.2016

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”, modificată și completată prin H.C.L. nr.161/03.10.2016

Analizând:

- Adresa nr. 111/15.01.2018 a Teatrului Tineretului „Metropolis”, înregistrată la Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei Sector 2 sub nr. 5631/18.01.2018;

Raportul de specialitate nr. 6274/01.02.2018 prezentat de Direcția Urbanism Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr. 12787/06.02.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Avizele Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale și Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități,

Probleme; de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2<SQSdunicipiului București;

Depoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu

■'*

eWtetefcf^rnnorar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 274/1999 pentru trecerea unor instituții publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București;

-    Hotărârea Guvernului nr. 527/1992 privind reorganizarea unor instituții publice subordonate Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 255/2006 privind înființarea Teatrului Tineretului „Metropolis”, prin reorganizarea și restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 171/2009;

în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,,j" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art I Se aprobă modificarea articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 București nr.32/21.03.2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în strada Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului „Metropolis" modificată și completată prin HCL nr.161/03.10.2016, care va avea următoarea formulare:

,,Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe termen de 12 (doisprezece) ani, a spațiului situat în București, strada Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul

«si

•vfeS

. '*■«» f 7

Consiliului ffimeral al Municipiului București identificat conform anexelor nr.l, 1.1 și 1.2 care cuprimyfile fi fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. II Modificarea situației juridice a imobilului situat în București, str. Mihai Eminescu, nr. 89, Sector 2, va atrage de drept încetarea aplicabilității prezentei hotărâri, fără a atrage nici o responsabilitate din partea autorității emitente.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis” rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Teatrului Tineretului „Metropolis” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 18 București, 20.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședinja ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..