Hotărârea nr. 180/2018

Hotararea nr. 180 - privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro
Vf.


•• •• ••


ROMANIA

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


——

Strada ChiristigTTTor nr. 11-13/îfel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRARE

privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, asupra imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 55548/22.05.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 57281/29.05.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații

; ^Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Ih&vație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 2729/21.06.2018;

-    Decizia nr. 901/28.02.2018 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, din cadrul Guvernului României, de retrocedare a imobiliului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, către Fundația Caritatea;

-    Adresa nr. 498/25.04.2018 înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 sub nr. 47390/26.04.2018 prin care Fundația Caritatea a solicitat demararea procedurilor în vederea predării și stabilirii condițiilor de folosință a imobilului situat în str. Traian nr. 144, Sector 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor de spital și a celorlalte unități de protecție specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor județene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

-    O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ă - H.C.L Sector 2 nr. 55/2000 privind transmiterea unor imobile către Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 74/2000;

- H.C.L Sector 2 nr. 43/2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin PI.C.L Sector 2 nr. 68/2005.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se ia act de Decizia nr. 901/28.02.2018 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, din cadrul Guvernului României, prin care a fost retrocedat Fundației Caritatea imobilul situat în str. Traian nr. 144, Sector 2, compus din construcții - corpul A în suprafață de 393 mp, corpul B în suprafață de 91 mp și teren în suprafață de 1978 mp, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, scară 1:500, întocmit de inginer Guriță Ion, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre și conține o pagina.

Art. 2 încetează dreptul de administrare al Consiliului Local Sector 2, exercitat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă menținerea afectațiunii actuale a imobilului pe o perioadă de 10 ani de la data emiterii Deciziei nr. 901/28.02.2018 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, din cadrul Guvernului României, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Se mandatează Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 să întreprindă demersurile legale în vederea

închirierii spațiului din str. Traian nr. 144, Sector 2, conform art. 45 din Legea nr.

W2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin „ /

Echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un nuiilai^cl&i^fia^irtirinclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din ăat'a ide 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

A.Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 180/22.06.2018


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată    ’

Adresa Imobilul

1978 mp

str. Tra/an nr. 144, sector 3, București


SOC " UNIUNEA FEMEILOR ISTRAELITE

SUPRAFAȚA DIN ACTE= 1842MP SUPRAFAȚA DIN MASURATORI=1978MP


PUNCTE PE CONTUR

Nume

Punct

COORDONATE ȘTERE070

X(m)

:    Y(m)

2

326657.87

. 589375.93

7

326699.89

1 589378.83

44

326699.48

. 589392.35

21

326699.87

589407.20

22

326699.64

589415.00

35

326699.18

589428.29

27

326699.03

589441.29

42

326677.64

| 589441.86

29

326672.49

i 589422.11

15

326667.24

589403.79

11

326663.48

! 589390.05
I    Executant,

«g. Gurița Ion

>. 1

Confirm executarea măsurătorilor ia toni} cotcctjtudizea întocmirii documentațiet4mice șicorespondența acesteia cu realitatca^din teren CcP.T’lrtCA '•

Semnătura si stampila).

Data:..O8.O5AOI7.ION GURIȚĂ ?/

,^y