Hotărârea nr. 181/2018

Hotararea nr. 181 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 52009/14.05.2018 prezentate de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 64566/15.06.2018 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 nr. 2740/22.06.2018;

-    Hotărârea Colegiului Director nr. 1/27.04.2018 privind avizarea modificării și completării componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Cobilului Sector 2;

-    JDjspoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracteMâmporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al^ptdrului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Guvernului nr. 417/18.06.2018 privind modificarea Plotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

In temeiul ort. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce conține o pagină și face parte din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 rămân aplicabile.

secretarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al DfeefâPfjenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 181 București, 22.06.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

COMPONENȚA NOMINALĂ A COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr.

crt.

Nume și prenume

Institutia/organismul privat pe care-1 reprezintă

Funcția în comisie

1.

Elena Niță

Secretarul Sectorului 2

Președinte

2.

Răzvan Ionuț Cirică

Directorul General al

Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2

Membru

3.

Adrian Andor

Director General Adjunct Protecția Socială DGASPC SECTOR 2’

Membru

4.

Claudia Uzun

Director General Adjunct Protecția Copilului DGASPC SECTOR 2

Membru

5.

Carmen Ciobanu

Director General Adjunct Economic DGASPC SECTOR 2

Membru

6.

Cornelia Pârvanu

Director Executiv Juridic

DGASPC SECTOR 2

Membru

7.

Antonela Rădulescu

Director Executiv Resurse Umane

DGASPC SECTOR 2

Membru

8.

Ionuț Ciornohac

Director Direcția Administrativă DGASPC SECTOR 2

Membru

9.

Viorica Lazăr

Director Direcția Servicii Comunitare DGASPC SECTOR 2

Membru

10.

Alin Cojocaru

Șef Serviciu Strategii Programe Proiecte DGASPC SECTOR 2

Membru

îl.

Luminița Jalbă

Șef Serviciu Monitorizare și Sinteză DGASPC SECTOR 2

Membru

12.

Aurel Dobrilă

Director General - Poliția Locală Sector 2

Membru

14.

Alexandru Bogdan Gârbu

Director General - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector2

Membru

15.

Nicoleta Paninopol

Manager - Centrul Cultural „Mihai Eminescu”

Membru