Hotărârea nr. 182/2018

Hotararea nr. 182 - privind încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Şos. Mihai Bravu nr.141, Sector 2, BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, București;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate și Nota de fundamentare nr. 56106/23.05.2018, întocmită de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de specialitate aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 60002/05.06.2018, întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 60740/08.06.2018 întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru, Gestiune Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor

... f- F

OniMtii și Relații Internaționale, Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, pararea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2008 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a unui imobil situat în șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2.

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Artl. (1) Pe data prezentei încetează dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, identificat potrivit anexei ce cuprinde o pagină și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Predarea-primirea imobilului menționat la alin.l se va face pe baza de protocol de predare-primire încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în calitate de predător și Consiliul Local al Sectorului 2, în caritate de primitor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2008 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 2 a unui imobil situat în șos. Mihai Bravu nr. 141, Sector 2, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 4 pagini inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200I. republicată, cu modificările și completările ulterioare.