Hotărârea nr. 183/2018

Hotararea nr. 183 - privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2V /


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


Clasa 3008 categoriile 2.4. 6


Clasa 3Cwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81 ~


HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Bucur ești,str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate și Nota de Fundamentare nr. 57498/29.05.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 58446/07.06.2018 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de informare înregistrată la D.G.A.S.P.C Sector 2 sub nr. 132784/08.12.2017, întocmită de către S.C TOPCAD S.R.L;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu


- ^caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 133/2005 privind reglementarea situației juridice a unor piețe agroalimentare de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2006 privind transmiterea unui teren din administrarea Administrației Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului „Adăpost Social de Urgență pentru Persoanele Adulte”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 50/2006 și H.C.L Sector 2 nr. 34/2009;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 119/20006 privind transmiterea din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Centrului Teritorial

9    >

Veterinar Sector 2 a terenului situat în București, Aleea Pantelimon nr. 500, Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 153/2009;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 88/2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, în vederea realizării unui drum de acces, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2017

In temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin (2) lit. n) și alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă reglementarea situației juridice a imobilului situat în București, str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2, în sensul rectificării suprafeței de teren transmise din administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în baza H.C.L Sector 2 nr. 8/2006 privind transmiterea unui teren din administrarea

Administrației Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului Ada^'^t Social de Urgență pentru Persoanele Adulte", astfel cum a fost modificată prin ector 2 nr. 50/2006 și H.C.L Sector 2 nr. 34/2009.

Art. 2 Pe data prezentei, anexele nr. 2, 3.1 și 3.2 la H.C.L Sector 2 nr. 8/2006 privind transmiterea unui teren din administrarea Administrației Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului „Adăpost Social de Urgență pentru Persoanele Adulte", astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 50/2006 și H.C.L Sector 2 nr. 34/2009, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, ce cuprind 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 8/2006 privind transmiterea unui teren din administrarea Administrației Domeniului Public al Sectorului 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în vederea realizării proiectului „Adăpost Social de Urgență pentru Persoanele Adulte", astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 50/2006 și H.C.L Sector 2 nr. 34/2009, rămân aplicabile.

Art. 4 Autoritatea Executiva a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 183 București, 22.0640+6


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ SE£M


X

Prezenta Hotărâre conp^^t’n^^^~^3^țț}^iftclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședință'fjtfiiifatfiffvfffLt^^2.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și complelaL^efilTLnf^jCi"

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr.183/22.06.2018

Date de identificare a imobilului - teren ce se transmite din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Nr.crt.

Adresa imobil

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristici tehnice ale imobilului

1

București, Str. Ion Vlad nr. 3-5 (fosta Aleea Pantelimon nr. 500), Sector 2

Administrația Piețelor Sector 2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 2

Teren cu destinația de adăpost social pentru persoane adulte fără adăpost, în suprafață de 3.873 mpAnexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 183/22.06.2018


ANEXA NR. 1.35 ia regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500'

Nr.- cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

| Adresa Imobilului

3873

i Sos. Pantelimon nr. 600

Nr. Carte Funciara

|l)AT    | sector 2

A. Date referitoare la teren '•

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

i

1

Cc

3873

Imobil imprejmult cu gard din plasa in est.sl vest, fara împrejmuit in nord, gardul de

plasa din sud nu reprezintă limita de proprietate.

Total:

3873 *

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

!

i

Total


Suprafața totala măsurată a lmobilului=3873mp Suprafața din act=41Z5mp.


___măsurărilor fa^ei-effjCAT %

tiril docurrg&ntatlșjgadjS&alesI i sstela cu ®aj(talea din te&K?H 1

*


Inspector


Confirm Introducerea Imobilului in-baza de date Integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătura si parafa


Stampila BCP1