Hotărârea nr. 184/2018

Hotararea nr. 184 - privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.ROMANIAMunicipiul București Consiliul Local Sector 2

■".POT ' J _


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


H O TĂ R Â R E

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată

a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 58662/31.05.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 62444/11.06.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Cererea nr 32612/22.02.2018 înregistrată la Direcția Venituri Buget Local Sector 2 sub numărul 32612/22.02.2018;

-    Certificatul de atestare fiscală nr. 56853/28.03.2018 emis de Direcția Venituri Buget Local Sector 2 eliberat pentru S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L.;

-    Referatul ”A” avizat de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, înregistrat sub numărul 80270/04.05.2018;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

J- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si letările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor lologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata dtelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/200î privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către S.C. Alfa Industrie Concept S.R.L, cod fiscal 25720147, în cuantum total de 47.772 lei, pentru o perioadă de 12 luni.

Art.2. Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite de lege și reglementate prin metodologia de acordare a facilităților fiscale, ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local aPSedt6Ș.id$L'-2'’ăl Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.