Hotărârea nr. 185/2018

Hotararea nr. 185 - privind modificarea şi completarea Hotărȃrii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr.


ISQ9001ROMAN IA

1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a

supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 60483/06.06.2018 prezentat de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 62859/12.06.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracțehj temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar

Ml akS&brului 2 București.

< X7» «.V.cP


*n vec^ere reglementările cuprinse în _ art dl


-    art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. 5) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin FI.C.L Sector 2 nr. 119/2017, se modifică și se completează, având următorul conținut:

"Ărt. 2 Pentru clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București stabilite potrivit Regulamentului menționat la art. 1, impozitul se va majora cu 500%, conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local Sector 2 pentru fiecare clădire individual. ”

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru /.ițprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supffiferppozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului fefefe^^urești, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 119/2017, rămân

aplicabile.

Art.III Prezenta hotărâre se publică în

Monitorul Oficial al Municipiului


București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.