Hotărârea nr. 186/2018

Hotararea nr. 186 - privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti, pentru anul 2018ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pentru anul 2018;

Analizând:

-    Referatul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 60545/06.06.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 60864/08.06.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

.. . vx

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

-    Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/clcvilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul emis de Autoritatea Națională Pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

-    Ordinul emis de Autoritatea Națională Pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal și a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă costul mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pentru anul 2018, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Costul mediu anual, aprobat în condițiile art. 1, se va comunica consiliilor județene, locale și municipale care au copii protejați în sistemul de protecție al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întocmi documentația necesară și va asigura urmărirea încasării contribuției comunităților locale la finanțarea activităților de îngrijire și protecție a copilului în condițiile art. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEOH^I^Ș^WĂ,


o-’j

5

Hotărârea nr. 186 București, 22.06.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de ConsîItuTbocal al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

COSTUL MEDIU ANUAL/COPIL PENTRU ANUL 2018

Forma de protecție

Număr

total

copii

an

2017

din care:

Cheltuieli de personal la 31.12.2017

Cheltuieli

materiale la

31.12.2017

Asistență sociala Ia

31.12.2017

Execuție la 31.12.2017

din care :

Cost

mediu

copil/lună

2017

Cost mediu copil/an 2017

Nr. copii din alte județe /sectoare

Nr.copii sector 2

Cheltuieli alte județe /sectoare

Cheltuieli

sector 2

Creșa Sinaia

171

0

171

809.794

379.398

5.525

1.194.717

0

1.194.717

582

6.987

Creșa Ciobănașului

250

0

250

1.513.588

431.838

7.403

1.952.829

0

1.952.829

651

7.811

Cost mediu creșc

421

0

421

2323.382

811.236

12.928

3.147.546

0

3.147.546

623

7.476

CSCH

49

22

27

1.440.732

248.576

106.575

1.795.883

806.315

989.568

3.054

36.651

Apartamente+ Casa din Vis

87

36

51

1.937.136

1.022.476

199.577

3.159.189

1.307.251

1.851.938

3.026

36.313

Centrul Pilot de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe Umane "Gavroche"

32

14

18

465.853

134.164

35.044

635.061

277.839

357.222

1.654

19.846

Cost mediu rezidențial

168

72

96

3.843.721

1.405.216

341.196

5.590.133

2.395.771

3.194.362

2.773

33.275

Adăpost pentru Copiii Străzii "Dănilă Prepeleac"

32

13

19

446.640

146.285

7.018

599.943

243.727

356.216

1.562

18.748

Centrul de Primire în Regim de Urgență "Circșarii"

31

22

9

667.925

483.623

39.189

1.190.737

845.039

345.698

3.201

38.411

Centrul de Consiliere "Caroteni"

456

0

456

10.134

189

0

10.323

0

10.323

2

23

Cost mediu centre de primire

519

35

484

1.124.699

630.097

46.207

1.801.003

121.455

1.679.548

289

3.470

Centrul de zi "Pinochio"

42

0

42

458.607

164.833

6.226

629.666

0

629.666

1.249

14.992

Centrul de zi de recuperare și resurse pentru copii cu dizabilități și familiile lor

22

0

22

231.232

7.507

2.801

241.540

0

241.540

915

10.979

Cost mediu centre de zi

64

0

64

689.839

172.340

9.027

871.206

0

871.206

1.134

13.613

Centre de îngrijire și Găzduire - rezidențial

93

89

4

2.936.048

679.711

129.152

3.744.91 1

3.583.840

161.071

3.356

40.268

Cost mediu centru de îngrijire si găzduire rezidențial

93

89

4

2.936.048

679.711

129.152

3.744.911

3.583.840

161.071

3.356

40.268

Centrul de îngrijire și Găzduire "zi

182

131

51

140.204

261.153

0

401.357

288.889

112.468

184

2.205

Cost mediu centru de îngrijire si găzduire zi

182

131

51

140.204

261.153

0

401.357

288.889

112.468

184

2.205

Centrul de Servicii de Asistenta si Sprijin pt. Prevenirea

Situațiilor

ce Pun in Pericol Securitatea si Dezvoltarea Copilului " Casa din tei"

73

0

73

1.237.388

529350

94.949

1.861.687

0

1.861.687

2.125

25.503

Cost mediu la asistenți maternali

82

37

45

2.117.605

58.488

3.820

2.179.913

983.619

1.196.294

2.215

26.584

Total general

1.602

364

1.238

14.412.886

4.547.591

637.279

19.597.756

4.452.923

15.144.833

1.019

12.233

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 186/22.06.2018