Hotărârea nr. 188/2018

Hotararea nr. 188 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 2ROMANIA    xjaux


Municipiul București Pnnciiiiil T.ncal Sector 2 «MSI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în București,    Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Bugaru Mihai, cu domiciliul în București    Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 61674/08.06.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, din cadrul Consiliului Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 64315/14.06.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Cererea formulată de domnul Bugaru Mihai înregistrată la organul fiscal sub nr. 78783/03.05.2018;

-    .Certificatul de atestare fiscală nr. 99742/04.06.2018 eliberat de către Direcția .■,..VcniMiJRugct Local Sector 2 pentru dl Bugaru Mihai;

Aferatul „A” nr. 100447/05.06.2018 avizat de Directorul Executiv al Direcției ’^ĂRVfctfmiri Buget Local Sector 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către Bugaru Mihai, CNP    cu domiciliul în București, str.

Sector 2, în cuantum total de 29.360 lei, pentru o perioadă de 60

luni.

Art. 2 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu îm|

își îndeplinește obligațiile stabilite de lege și reglementate prin metodologia de acordare a fiâWnăților fiscale, ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.