Hotărârea nr. 189/2018

Hotararea nr. 189 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 2ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2Clasa 3003 categoriile 2.4.6www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana, cu domiciliul în București,    Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Dumitriu Monica Loredana, cu domiciliul în București,    Sector 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 61673/08.06.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 64313/14.06.2018 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Cererile formulate de dna Monica-Loredana Dumitriu înregistrate la organul fiscal sub nr. 88888/16.05.2018, respectiv nr. 95021/25.05.2018;

-    Certificatul de atestare fiscală nr. 96010/29.05.2018 eliberat de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2 pentru dna Monica-Loredana Dumitriu;

Referatul „A” nr. 97248/30.05.2018 avizat de Directorul Executiv al Direcției K&Σfrituri Buget Local Sector 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor datorate bugetului local al Sectorului 2 de către Dumitriu Monica Loredana, CNP    cu domiciliul în

București,    Sector 2, în

cuantum total de 3.174 lei, pentru o perioadă de 12 luni.

Art. 2 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite de lege și reglementate prin metodologia de acordare a facilitâmor fiscale, ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 189 București, 22.06.2016.    $

Prezenta Hotărâr^^ti București in ședin/a ordinară dirii„ modificările și completările ulteritSqHețî

ni și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu