Hotărârea nr. 19/2018

Hotararea nr. 19 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr.75, sector 2, BucureștiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr.75, sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017 modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr. 75, sector 2, București

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 16216/13.02.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 - serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2;

-    Raportul de specialitate nr. 16174/13.02.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios- Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizele Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Comisiei Juțidică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internațj6|țaie, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

o^cTb^xDispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 227/2015, art .489, alin.(5) și (6), privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a pct. 168 din H.G. nr. 1 privind normele de aplicare a Legii nr. 227/2015;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 81/2017, pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 118/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe terenurile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,c” coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. ,, j” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa din Str. Aromei nr.75, sector 2, București, începând cu data de 1 ianuarie 2019;

nr.81Z2017 astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017 pentru persoanele fizice și juridice care dețin calitatea de proprietar al terenului în cauză, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2017, menționate în Anexa care face parte integrantă din prezent hotărâre;

Art. 3. Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, cumulativ:

a)    . Proprietarii terenului iau măsuri de remediere a stării tehnice a terenului și notifică acest lucru Poliției Locale Sector 2, până la 30 noiembrie a anului în curs;

b)    . Poliția Locală Sector 2 verifică starea tehnică și întocmește o nouă notă tehnică cu privire la măsurile de remediere luate de proprietari.

Art. 4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 5. Direcția Administrație Publică Locală va asigura comunicarea prezentei hotărâri prin intermediul serviciului poștal și prin afișare la sediul Primăriei Sector 2, precum și cu sprijinul Poliției Locale Sector 2, prin comunicare/ afișare la adresa de domiciliu a proprietarilor, respectiv prin intermediul Direcției Venituri Buget Local Sector 2 prin afișare pe site-ul propriu al acesteia, astfel încât să fie asigurată aducerea la cunoștința proprietarului a prezentei hotărâri, prin oricare dintre modalitățile enumerate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

ANEXA la H.C.L.S2 nr. 19/20.02.2018

Poprietarul terenului situat la adresa: Str. Aromei nr.75, sector 2, București :

Nr.

crt.

Nume Prenume

CNP

Domiciliul

1

CĂLUGĂRU NICOLAE