Hotărârea nr. 202/2018

Hotararea nr. 202 - privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2018 - 2019ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli în anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fl distribuite în cadrul Programului pentru școli în anul școlar 2018 - 2019;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr.2471/12.06.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 64279/14.06.2018, întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.63944/18.06.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.64195/18.06.2018 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Procesul - verbal încheiat la data de 05.06.2018 cu ocazia ședinței Comisiei municipiului București pentru aplicarea prevederilor HG nr. 640/2017, care a stabilit produsele ce;Urmează a fi oferite preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ din

^/^ipIȘ^IjMucurești înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu nr. 6507/08.06.2018.

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018;

-    Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul ort. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă lista produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli, în anul școlar 2018 - 2019, după cum urmează:

- mere - cel puțin 100 grame/bucata;

-    lapte tratat termic - UHT - 200 ml./porție;

-    produse de panificație - corn sau baton și biscuiți - 80 grame/porție.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul Primăriei Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 202 București, 22.06.2018

Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 22.06.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.