Hotărârea nr. 206/2018

Hotararea nr. 206 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Călușei nr. 63, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIAMunicipiul București Consiliul Local Sector 2


V7ww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Călușei nr. 63,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Călușei nr. 63, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.60103/05.06.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.60107/05.06.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Călușei nr, 63, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 67 CA 6/4 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea 'Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Călușei nr. 63, Sector 2, București - Locuință - P+2E și extindere corp secundar C4 - P+2E cu destinația de locuință, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate a! Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial a! Municipiului


Municipiul București Primăria Sector 2ROMÂNIA


www ps2 ro - Stradă Chiristig ilor nr 11-13. T*l: +14021) 399,(0.00 Fax- +(4921) 209.(0.91


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GES

VIZA’

ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitcct-șef


IE PEWITORIU


spre neschimbare, P SECRETAR»


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINEI StCtfUJ/!

INTRARE M IEȘIRE?

Ziua.....KJLuna ..W.^.......Anul:


Ca urmare a cererii adresate de *1)    ;u domiciliul/scdiul*2) municipiul București, cod poștal .........

sector 3,    teieion/tax........e-mail..........înregistrată la nr.    completată cu nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 67 CA 6/4 din 15.11.2017

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință iinifamilială - P+2E și extindere corp secundar C4 - P+2F. cu destinația de locuință, generat de imobilul din Str. Călușei nr. 63, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Călușei în suprafață totală de 430,0mp (423,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privați! persoană fizică.

Prevederi P.U.G, - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U, ***)aprobale anterior: Terenul se încadrează in U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontanc, îo care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construita conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

l'Uiictiiini predominante: locuințe;

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se atnplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa ou lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respecta înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabila în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. promise:

-    retrageri minime față de limitele laterale - Corpul din față amplasat pe limita stângă și dreaptă de proprietate, cuplat cu imobilele existente pe aceste limite, cu gang la parter pentru accesul auto, cu respectarea Codului Civil. Corpul C4 se va extinde și se va supraetaja până la P+2E, amplasat pe limita posterioară, stângă și dreaptă de proprietate.

-    retrageri minime față de limitele posterioare pe limita posterioară;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Călușei conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. I583883/2I.I2.2OI7 conform planului anexat și ilustrării urbanistice prezentate.

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

- P.O.T.=45%, CUT=1,3, II. cornișă ct. 2-10,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 15.11.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreuna cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizata spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 667/84„C" din 29.06.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanța seria BF nr. 5765/0] .11.2017.

Comisia Tehnicii dc Amenajare!

Mirqea Silviu CHIRA, conf.dr.arb, întocmit: ing. AlexandrîkUAZĂR / lidifia I Revizia 1Urbanism a Sectorului 2: MITRACHE, conf.dr.arb. Cătălin SÂRB
ȘefA fiu, ing. Ma/ia RABAN


orin MACHEDON, prof. dr. arii. Angelica STAN, prof.dr.arh. Miliai COCHF.CI, prof.dr.arh.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii aeesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RJLU,


<y

N r

§ 2 d> <N ;

I □ «> S?1 ! o o •—


LEGENDA


Limitezona studiata


J teren ce a generat P.U.D.-ul


------aliniament

str. Călușei

Funcțiuni

locuire individuala locuire colectiva


PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+2E SI EXTINDERE CORP DE CLĂDIRE SECUNDAR, C4 - BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. CĂLUȘEI, NR. 63 -


:\XA| propunere -

locuire individuala curți - construcții trotuar carosabil


nr. postai

< accesuri propuse

S teren = 423,00 mp (conform măsurătorilor cadastrale)

janre nescbimb!

REGLEMENTARI CONFQRMtifcBB^ MUN. BUCUREȘTI: blmcOSl^Saflă 1h subzona L1a -WiMîiWyWtvidiialesi colective mici ' Cți n^țxfmum P+2 niveluri, cu regim de cointinuu sau discontinuu,VERIFICAT LA CERINȚAr.    45%

leCf.S^r. maxim = 1,3 dSsgimiteâaaUiwe = P-


VERIFICAT LA CERINȚA


ERIFICATQR:


ERIFICATOR:


SCARA

1:500


DATA

IUL.

2Q17


REFERAT NR.


I REFERAT NR.


ȚITLUPROIECT: proiect urbanistic de detaliu


STR.CALUSEI, NR. 63. SECTOR 2. BUCUREȘTI


TITLU PLANȘA: PLAN REGLEMENTARI


PROIECT

NR.

23.20

FAZA


P.U.D.


SEF PROIECT PROIECTAT

DESENATREFERAT NR.

BENEFICIAR:

PROIECT

NR.

23.20

SCARA

TITLU PROIECT: proiect urbanistic de detaliu

FAZA

1:500

STR.CALUSEI, NR. 63, SECTOR 2, BUCUREȘTI

P.U.D.

DATA

TITLU PLANȘA:

PL. NR.

IUL.

2017

PROPUNERE

U.08