Hotărârea nr. 207/2018

Hotararea nr. 207 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Badea Cârțan nr. 57, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Badea Cârțan nr. 5 7,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Badea Cârțan nr. 57, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.64582/15.06.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr,64581/15.06.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Badea Cârțan nr. 57, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 29 CA 3/3 din 02.05,2018, emis de Arhitectul Șef a! Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea v^j^^tegulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea’'

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e" și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Badea Cârțan nr. 57, Sector 2, București - Consolidare, amenajări interioare, supraetajare locuință existentă (PIVNIȚĂ/S+P+POD) până la regim final de înălțime - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


ROMANIA^1^^    \

'<m'    H;f V y-.^P


Municipiul București Primăria Sector 2


Jfc, ijt

BSEGEB


ROMANIA


wwpiîro - St'ndri Chiristigiilo'»< 11 -13 T«l: *|40!1( 309.60 CO Fii» ♦(a0?1| ÎOÎ.SO.81


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

intrare.


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) ......... sector 2,


VIZAT', Isore neschimbat®! c^er'DPTAR,


Ziua


reu dUmiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

e-mail........., înregistrată la    completată cu

în conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr, 29CA 3/3 din 02.05.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, amenajări interioare, supraetajare locuință existentă

(PIVNIȚĂ/S+P+POD) până la regim final de înălțime - S+P+2E+M (mansarda se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită) generat de imobilul din Str. Badea Cârțan nr. 57, Sector 2, București.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str, Badea Cârțan și Strada Cosminului în suprafață totală 108, Omp (104,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla" - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.“ 0,9 pentru P+iE, P.O.T,=max45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului in suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu I I.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    II max = P+2E

-    POT max - 45%;

• CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care suni retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile senri-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distantă dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izoiat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respecta înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: pc limita stângă, cuplat cu imobilul existent pe această limită; dreapta: parterul rămâne pe amplasamentul inițial iar etajele se vor retrage cu min. 2,Om față de limita dreaptă: conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil. Construcția se va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii urbanistici admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = etajul 1 parțial pe limita posterioară, etajul 2 și mansarda se vor retrage cu min. 2.0m față de această limită cu respectarea Codului Civil și planului anexat;

-    circulații și accese: accesul auto sc va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1597567/15.02.2018; Va II respectat procentul de spațiu verde aferent conform legislației în vigoare.

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

P.O.T. existent și menținut=59,71%, CUT=I,57, II. maxim în planul fațadei=I0,0m; (mansarda va fi înscris în


volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.03.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu i emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului ) tei conform chitanță seria CF nr. 71010166/02.03.2018.


k_-VIUUII.il k_.|VII. Lzuvuiliviuupu IVIUIIVU pvilliu 110 0.(1 ItUIVil VAVVIIIUIU tUVIUIIIVt UV VVNOLI1IIIC

obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz eștțAȘIșițiiFdeJa dala de urbanism nr. 1123/58” B” din 29.09.2017, emis de Primăria Sectoriilui/Z'Și.șe'tăXe'azâ CJJ,-t;3,0 I

ZA

ha    (ȘRÂ,TU


Arh.


eryiciu, ARABAN


prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.hrl. Miliai COCHECL


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 afiate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


P.U.D. - CONSOLIDARE, AMENAJAR1, SUPRAETAJAREA LOCUITE» EXISTENTE OU PIVNIȚA/S+P+POB n

mu im aa «a tu «îmi mu. s+mm

.£ ""Ta _s5


1EGENDA

/ ‘I ■ ■ Limita zonei studiate

Limita teren care a generat PUD

Construcție existenta pe lot Edificabil propus Teren curți construcții - zona L1a

J    J

Clădiri existente Clădiri anexe existenteJ Spațiu verde amenajat/daleînierbate Circulație pietonală Circulație carosabilă

I

Aliniament existent


BILANȚ TEBITOBIflt


MUNWÎUtBUCfiREȘTl poijtsirrTnftULUI 2

1 *X>A' TROTUAR    CAROSABIL


S teren = 108mp Sc clădire existentă = 64,49mp <CSc clădire propusă = 64,49n p Sd ciădire existentă = 6 i,49iip

^Sd clădire propusă = 16 ),56 np = 17^m,p^    /

P.O.T. existent = 59,71 °/J    Arhitect Șef,


C.U.T. existent = 0,59 P.O.T. max. propus = 59 d •'C.U.T. max. propus = 1,57 (J,3=CU7max/madm/spenfruS+P+2£, 7,57= CL/Tmax/m ’radm/s pentru S+P+2E+M, conf. CU)

-Regim de înălțime propus =S+P+2E+M H max. la comisă = 10,00m

S spații verzi amenajate = 39,90%(43,1 Omp):

■ plantate = 27,85% (30,1 Omp)

- dale înierbate = 12,05% (13,00mp)

Vi

r

* -


Data:

01/2018


P.U.D. - CONSOLIDARE AMENAJĂRI, SUPRAETAJAREA LOCUINȚEI EXISTENTE iProtect nr: CU PIVNIȚĂ/S+P+POD LOCUIBIL PÂNĂ LA REGIM DE ÎNĂLȚIME FINAlj Ol U/2018 S+P+2E+M


AMPLASAMENT:

Strada Badea Cârțan nr.57, Sector 2, București


Faza:

P.U.D.


REGLEMENTARI URBANISTICE


Planșa nr: U05


. Șcara: 1:500