Hotărârea nr. 208/2018

Hotararea nr. 208 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89 Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstlglilor nr. 11-13, Tet: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89 Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.60229/05.06.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 60239/05.06.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 33 CA 3/9 din 02.05.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

\ \

(/ publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ^^^vȘ'ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

' Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea ' ' '■ z-'' Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea

"Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

/n temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e ” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Fundeni nr. 237, bl. 112, sc. C, parter, ap. 89, Sector 2, București - Balcon cu acces direct din exterior, amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în spațiu servicii -frizerie,

coafor, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


ROMANIA

Municipiul București 3Jx iv^j» M Primăria Sector 2 tew™ ^7


wwA.pu.2ro Strada Chiricligiîlor m. 11 13. T»l: *|4021} 2Q(' GQ.J-Q Fi-xr *(40îî| 20f.CQ.11


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCURE CABINET SECRETAR


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.


INTRARE


Nr


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) cod poștal.........


spre ne8cWmbăre,| 1 r cRPDCTAR 1


IEȘI6U    r

Ziua Luna


.......2<636.......


. Anul£s:


■cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, sectorul 3,

teleton/fâx........e-mail.......... înregistrată la    în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 33 CA 3/9 din 02.05.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu *3) Balcon cu aeees direct din exterior, amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în spațiu servicii -frizerie, coafor generat de imobilul din Șos. Fundeni nr. 237, bl, 112, se. C, parter, ap. 89, Sector 2- București.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 89 situat la parterul blocului nr. 112, se. C, parter, Șos. Fundeni nr. 237, compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe, precum și terenul aferent apartamentului în suprafață indiviză dc 7,15 mp este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul situat în intravilanul municipiului București se încadrează în U.T.R. ..lAa” subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate; și unde este admisă și recomandată reconversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public, ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare, singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la simple etalaje mobile în măsura în care ele nu incomodează circulația pictonală, sistemele de protecție împotriva furtului și de închidere trebuie să fie complet ascunse atunci când magazinul este deschis. Conform Dispoziției Primarului General nr. 1431/2000, lucrările ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau spațiilor verzi plantate publice pol fi aprobate numai în condițiile realizării unei documentații de urbanism prin care să se justifice și să se demonstreze posibilitatea realizării intervenției urbanistice solicitate, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu 1ICGMB nr. 269/2000. prelungit valabilitate PUG cu UCGMB nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni nredominante: locuințe colective, funcțiuni mixte;

II max = P+3-4E;

POT, max = 30%;

CUT. max = I;


-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față dc limitele laterale = pe fațada principală a blocului, realizarea unui acces direct din exterior dc tip acces închis, cu închideri perimctrale și scara interioară pe structură ușoară, sub amprenta balcoanelor de la etajele superioare care va deservi apartamentul nr. 89, fără a depăși în proiecție pe verticală volumctria balcoanelor de la etajele superioare, precum și schimbarea destinației în spațiu servicii frizerie - coafor; închiderea perimetrală se va realiza fără a afecta golurile de aerisire și ferestrele de la subsol. Se va găsi o soluție tehnică astfel încât fundația și elevația de sub placa balconului se vor executa doar doar în limita trotuarului dc protecție a blocului, fără afectarea spațiului verde și domeniului public;

-    retrageri minime față de limitele posterioare =

• circulații și accese: accesul pictonal se va realiza din Sos. Fundeni pe trotuarul de gardă fără afectarea spațiului verde; treptele accesului din exterior se vor proiecta în interiorul balconului, fără afectarea domeniului public.

-    echipare tehnico-cdilitară: se mențin racordurile apartamentului existent la rețelele tehnico edilitare publice; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități solicitate;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02.05.2018 se avizează favorabil Planul


Urbanistic de Detaliu,

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare, Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea acordurilor exprimate ale vecinilor direefi, precum și a Codului Civil. Nu va fi afectat domeniul public. Documentația tchmcâ_psntru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se ponte întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligalivitatea respectării intocniai.âpSyeJefilor-accstina. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe


toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 599/4I..F” din' chitanță seria FF nr. 5327/20.03.2018.    Z

Arh. iirbiÎAțirt


Comisia Tehnica ite Amenajarea Teriloriului si Urbanism a Sectorului 2: nrof.dr.arli. F Mircea Silviu CHIRA, conf/urajb- Gdorgică MITRACHE~ conf.dr.arh. Cătălin S Â R B U. întocmii: ing. Alexaiwra LAAĂNMex.Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conformrna «inii. ivi


PRECIZĂRI

” Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:    ■    ‘ '

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

3) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef”, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor ia aliniatul -Prevederile PCG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU,


i    ' - /.A;

■ • •

li.J, <■<?'=șk.

ț    --

1 z

I

I-    &' âa

• >. ț/ _ti

1    jfith

i

i

l i

£s#dBi[W*

i

LxJ

M

MMBhMH


SEF PROIECT


DATA:

IAN 2018