Hotărârea nr. 209/2018

Hotararea nr. 209 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Teofil nr. 31, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA

1918-20131 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigillornr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Teofil nr. 31,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice focale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.06.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD din Str. Teofd nr. 31, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.64552/15.06.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.64551/15.06.2018întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Teofil nr. 31, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 18 CA 2/4 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea ./^Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

c/An fl^C^^anism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Teofil nr. 31, Sector 2, București, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


ROMANIA    7

Municipiul București    &—

Primăria Sector 2

wvwps2ro - Strada Ciliristigiilor nr. 11.13 Tul *|4OÎ1 > 209,60.00 Fii» «•(■S0Z1l2O9.Stl.81

•JfȚim ARIA SECTOR 2 BUCUREȘTTi CABINET SEQBET&R

.3.1


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

ROMANIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)

........, sector 2,

completată cu nr.


NTRARE tr ȘIR©

Ziua /$■ Luna


ispre neschimbatei j ’ SECRETAR,

cu doiniciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr, 18 CA 2/4 din 20.03.2018

Pentru Planul Urbanistic (le Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - P+2E+M (mansarda se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită) generat de imobilul din Str, Teofil nr. 31, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Teofil și Str. Corabia în suprafață totală 294,0mp(309,0inp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.II.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări Iradiționale/spontane, in care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria constniită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-11 max = P+2E

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

-    retragerea minimă fată de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care sc amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;


- retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioarâ a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri: în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pc latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respecta înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefliud valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: pe limita stângă, cuplat cu imobilul existent pe această limită. Clădirea se va cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament (după I5.0m se va amplasa o curte de lumină cu respectarea Regulamentului de Urbanism aferent PUG București; dreapta: retras cu min. 3,0 m față de limita dreaptă, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și planului anexat. Construcția se va înscrie în edifîcabilul maxim admis prin PUD și se va relrage astfel încât vor II respectați indicatorii urbanistici admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 7,60 m în proiecție pe verticală față de limita posterioară cu respectarea planului anexat;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr, 1595676/08.02.2018;

Imobilul va fi prevăzut cu subsol sau parter liber în vederea asigurării numărului de locuri dc parcare conform I tCGMB nr. 66/2006. Va fi respectat procentul de spațiu verde aferent conform legislației în vigoare. La faza DTAC sc va solicita acordul notarial al vecinului conform Legii 50/1991 și Cod Civil după caz.

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa dc rețele edilitare.

P.O.T.=45%, CUT=1,57, II. maxim în planul fațatlei=10,0m; (mansarda va fi înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20,03.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund

pentni exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) bl. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este uit aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sejțaale.întocmi numai după aprobarea P U D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatăduralade .yafabilttate a certificatului dc urbanism nr. 1330/83'T’ din 17.11.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 979/ISÎ4J.țZO)T' '    '


Âfiii

ȘefSerViciti, ing. Mania,DARA BAN


prof.dr.arh, Mircea Silviu CH1 întocmii: ing. Alqxflndra LAZ? Edilia I Revizia


, prof. dr. arh. Angelica STAN, țjfol^^y'Nlihai COCHECI.

Cod SA DU - AVA


PRECIZĂRI

1)    Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau    .    ..

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

ttfc&zz-OX©a,3. ^,2^/72 £2C.„a?(&

' t"3 J I li V    I

©Limite

Limita terenului studiat «im» Aliniere preluata [IU Construcții

| Edificabil propus


L_U Spațiu verde

L J Dalaj inerbat


1.5


"Imobil de locuințe P«îE<-M' București, sector 2, slr, l'sofil, nr.31


rtrP nes chin

^ECREfl


fGWCLUi 2

j    L_    J Circula tu carosabi le si pietonale

K~*\cces oietonalĂcarosabil


Nr. Pci.

E (in)

N(in)

I

590458.063

329280.545

2

590463.062"

329277.514

3

.490471.94 7

329272.407

4

500483.939

329265.517

5

590478.993

329256.809

6

590477.097

329257.972

7

590459.650

329267.466

8

590452.563

329271.323

329273.920

9

590454.060


3,5


3,5


1.5


10.00


Profil transversal propus A-A' sc: 1/200 Srada Teofil


Nume proiMf ' f-.    -Știi

lt.ni l rbiuwi.iv®Țw "lii»M^Jw^țw'T !r Adresa praiecb^^’f.jri.^'.'jZ


Semnătură


Sef proiect

Proiectat

Desenat


Scara:

1:500


Data:    ■ Nume planșa

.ipnlicSotS i Reglementari Urbanistice


Suprafața teren ~

308.5601 mp

Indici si indicatori urbanistici

5 teren=

309.00

mp

POT max=

45%

CUT max -

1.57

H streasina=

10

m

jRh =

P-tSE+M

SC max=

139.05

mp

SCO max=

435.13

mp

Suprafața alei =

77.25

mp

Spațiu verde=

92.70

mp

Proiect nr.

U)') / 2O| 7


Faza:

p.t; u

Planșa nr.: U04