Hotărârea nr. 21/2018

Hotararea nr. 21 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Baicului nr.96, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2ISO 9001


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39
HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Baicului nr. 96,

Sectorul 2 al Municipiului București

Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii


nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Baicului nr.96, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.14373/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14367/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Baicului nr.96 , Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 68 CA 6/7 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014


'liului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Re    de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de


uri    a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

âreâAGânsiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea”


RcguTămemul-uL de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Baicului nr.96, Sector 2 -Locuință - P+1E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

4    *e se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


Bucur

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. I l-l3, Tel: +(4021) 209.61.84; fax +(4021) 209.61 83

RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

.02.2018

sars nsschimbar©!

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. BAICULUI NR. 96, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Baicului nr. 96, Sector 2, București avizat sub nr. nr. 68 CA 6/7 din 15.1 1.201 7, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință - P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Baicului nr. 96, Sector 2, București avizat sub nr. nr. 68 CA 6/7 din 15.11.2017, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-au depus la dosar acorduri notariale privind amplasarea pe limita de proprietate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2Codificat Ni


Nr.'-iaej


IQNeț


ISO 9001


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Te


PROGRAMUL PUNCTUL VERK


WWWWWn

CABINET SECRETAR

INTRARE


:ția u.banism, cadastru și gestionare teritoriu Nr. 113500/29.01.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


IEȘIRE Ziua.....Zt/i


Nr.


una


......


Arîu


Ca urmare a cererii adresate de *1) GLONȚ PETRUȚA cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal .........

sector 2, Șos. Pantelimon nr. 255, bl. 43, sc. 1, et. 10, ap. 198, , telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.

61041/2017, completată cu nr. 113500/2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind ^amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


spre tws-cftimbar®, ■ SECRETAR,


AVIZ

Nr. 68 CA 6/7 din 15.11.2017

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - P+1E generat de imobilul din Str. Baiculuhfr.VG',"Sector 2, București. Inițiatori: GLONȚ PETRUȚA

Proiectant: B.I.A. "DOBRESCU LAURA ANDREEA”


Specialist cu drept de semnătură RUR: arhitect - Laura Andreea F. DOBRESCU - RUR - D, D3, Dzo, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Baicului în suprafață totală de 140,Omp (130,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „LIa” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționalc/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+IE, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite mansardarca clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să sc înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-CUT. max = 1,3;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucni este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural - urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă, retras cu min. 3,5m față de limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil. Construcția se va înscrie în cdiflcabilul maxim admis prin PUD și sc va retrage față de limita posterioară astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,0 față de limita posterioară:

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 12424/17.08.2017;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

- P.O.T.=45%, CUT=0,9, II. maxim în planul fațadei=7,0m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 15.11.2017 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 165/23„P” din 06.03.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria CE nr. 702468/02.10.2017./Serviciu,

•ia DARABANComisia Tehnică de Amenajai jitArinluiși Urbanism a Sectorului 2rr>rof.dr^    țbf. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. MiharCOCHECI, prof.dr.arh


întocmit: ing. Alexandra LAZ?\R Edi/ia I Revizia I


Cod SA DU - AVA


PRECIZĂRI

n Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

Construire locuință P+1E ________

Str. Baicului nr.96, Sector 2, MUN.BUCURESTI


PLANȘA 3 - REGLEMENTARI


Limita zonei studiate    ___

Limita terenului studiat prin PUp^ VIZAT Limite proprietăți

spre neschimbate, SECRETAR,


•■‘a . y r.


REȘTJSteren=140mp

S teren=130 mp (diirrnasin^ttfri cadastrale)

UTR L1a ■ locuințe Individuale si colective mici cu max P+2 E, situate in afara perimetrelor de protecție, in regim înșiruit, cuplat si izolat

POT=45%

CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren PROPUNERE

POT=45%

CUTpropus = 0,9 mp. ADC/mp. teren S construita propusa = 53.55 mp (41.19%) - se va considera suprafața etajului de 58.50 mp (45%)

S desfasurata propusa = 117 mp S spatii verzi = 39 mp (30%)v fEE-?


DOBRESCU LAUR A ANDREEA B,

CIF 29253940/2011

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATUR/

SEF PROIECT

arh. Laura Andreea Dobrși

<**?<//

PROIECTAT

--

arh.urb. Medeea Adriana Papamllalopol Nlcolau

urb. Roxana Pana

DESENAT

arh.urb. Medeea Adriana Papamllalopol Nlcolau

urb. Roxana Pana


361/2017


FAZA

P.U.D.

PLANȘA NR.

3/7

I

Construire locuință P+lEJMMMtfb Str. Baicului nr.96, Sector 2, MUN.BUCURESTI

■■ ■■■

PLANȘA 7 - ILUSTRAREBUCOStEȘI I

ț^/O^ECTORUWI 2 Teden construit F LAN ANEXĂ


Circulație pietona)

► Acces carosabraCces pietonal

teren=140mp S teren=130 mp (din măsurători cadastrale)

UTR L1a - locuințe individuale si colective mici cu max P+2 E, situate in afara perimetrelor de protecție, in regim insiruit, cuplat si izolat

POT=45%

CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren PROPUNERE

POT=45%

CUTpropus = 0,9 mp. ADC/mp. teren S construita propusa = 53.55 mp (41.19%) ■ seva considera suprafața etajului de 58.50 mp (45%)

S desfasurata propusa = 117 mp S spatii verzi = 39 mp (30%)    x?.\ ,


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Laura Andreea Dobrej

PROIECTAT

arh.urb. Medeea Adriana Papamllalopol Nlcolau

urb. Roxana Pana

DESENAT

arh.urb. Medeea Adriana Papamllalopol Nicolau

urb. Roxana Pana

DATA:

Iulie

2017


TITLU PLANȘA: ILUSTRARE


FAZA

P.U.P.


PLANȘA NR.

7/7