Hotărârea nr. 213/2018

Hotărâre 213 - privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitatie publică cu strigare a bunurilor imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se aflăîn administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului BucureștiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209,60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20,07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 72187/04.07.2018 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 74558/10,07.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

~ Amendamentul nr. 3424/20.07.2018 formulat de doamna consilier local Neagu Anda Cristina;

Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului fui 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.


Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 160/2001 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri și zone verzi de pe teritoriul Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Administrația Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimai,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri, construcții) aparținând domeniului public, situate pe raza Sectorului 2, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind închirierea prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile (terenuri,construcții) situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, prevăzut în anexa ce cuprinde 36 de pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 2 să elaboreze procedura de achiziție prin licitație publică cu strigare, să întocmească caietul de sarcini

și cețelalte documente necesare, să numească comisiile de evaluare a ofertelor și de

■ ■ Zk/ vj. â* /    * ■

^soluționare a contestațiilor, să stabilească valoarea de deschidere a licitației si valoarea

. . ’ ’ ț^^Jufde Citare, sa deruleze licitația propriu-zisă și să desemneze dintre participanții la licitație ofertantul declarat câștigător,

(2)    Se împuternicește Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 să încheie și să semneze, în calitate de locator, contractele de închiriere pentru fiecare bun imobil în parte.

(3)    Se împuternicește Administrația Domeniului Public Sector 2 să urmărească derularea și executarea obligațiilor contractuale asumate de către câștigătorii licitației.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice alte prevederi contrare.

Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 39 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările idterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 213/20,07.2018

REGULAMENTUL

DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITA TIE PUBLICĂ CU STRIGARE A BUNURILOR IMOBILE SITUA TE PE RAZA SECTORULUI 2, APAR ȚINÂND DOMENIUL UI PUBLIC, CARE SE AFLĂ ÎN ADMINISTRAREA ADMINISTRA ȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

REGULAMENT

privind închirierea prin licitație publică (cu strigare) a bunurilor imobile, situate pe raza sectorului 2 aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Având in vedere:

-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; -Codul civil;

-Legea nr.2l 5/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se emite următorul Regulament care va reglementa procedura de închiriere prin licitație publică cu strigare a bunurilor imobile, situate pe raza sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea închirierii prin licitație publică cu strigare a bunurilor aparținând domeniului public și privat, situate pe raza sectorului 2, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

Art.2. Închirierea bunurilor imobile (terenuri, construcții,.,.) proprietate publică, situate pe raza sectorului 2, care se află în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, se face prin licitație publică deschisă cu strigare. Art.3. Prețul chiriei și durata închirierii se vor stabili în funcție de amplasamentul, destinația si suprafața imobilului ce urmeaza să fîe închiriat.

După organizarea licitației publice cu strigare și desemnarea câștigătorului se va încheia contractul de închiriere conform prevederilor legale.

Art.4. Contractul de închiriere se poate încheia după caz cu orice persoană fizică sau juridică, care îndeplinește condițiile legale.

- 1 -

CAPITOLUL II.

INIȚIEREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE

Art.5. Administrația Domeniului Public Sector 2 va iniția procedura de închiriere după întocmirea referatului de oportunitate și a caietului de sarcini, denumite împreună documentație de închiriere.

Art.6. Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

a)    descrierea imobilului care urmează a fi închiriat;

b)    motivele de ordin economic și social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere;

c)    precizarea expresă a activității pentru care se solicită închirierea bunului imobil;

d)    durata închirierii;

e)    nivelul minim propus al chiriei (valoarea de deschidere a licitației) și valoarea pasului de licitare;

f)    alte considerații ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere;

(2) Cuantumul chiriei minime de la care va fi pornită licitația publică deschisă cu strigare va fi stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune a terenurilor/spațiilor aparținând domeniului public cât și al altor acte legale în materie.

Art.7. Caietul de sarcini va conține în mod obligatoriu următoarele:

a)    datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;

b)    descrierea terenului/spațiului care face obiectul închirierii;

c)    condițiile și regimul de exploatare al terenului/spațiului de închiriat;

d)    obiectivele de ordin economic și social, după caz, urmărite de ADP Sector 2;

e)    criteriul de selecție utilizat, respectiv prețul maxim ofertat;

f)    cerințele privind calificarea ofertanților;

g)    garanții solicitate;

h)    destinația terenului/spațiului care face obiectul închirierii,

i)    interdicția subînchirierii sau cesionării terenului/spațiului respectiv;

j)    durata închirierii;

k)    posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere, prin acordul părților, pe bază de act adițional;

l)    prețul de pornire al licitației și pasul de licitare;

in) clauzele referitoare la încetarea contractului;

n) cuantumul garanției de participare;

Art.8. Referatul de oportunitate și caietul de sarcini pentru fiecare locație în parte vor fi întocmite de Compartimentele de specialitate din cadrul Administrației Domeniului Public sector 2.CAPITOLUL III

A. ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Art.9. Principiile care stau la baza selectării ofertanților și adjudecării bunurilor immobile scoase la licitație publică cu strigare în vederea închirierii sunt următoarele:

a)    transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru închirierea bunurilor aparținând domeniului public.

b)    tratamentul egal pentru toți ofertanții, însemnând că toate criteriile de selecție sunt elaborate și se aplică într-o manieră nediscriminatorie;

c)    libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice candidat, persoană fizică sau juridică, capabilă să aibă, potrivit legislației, dreptul de a participa la licitația publică cu strigare în vederea închirierii bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2. Art.10. Din punct de vedere documentar operațiunile pregătitoare organizării licitației cu strigare în vederea închirierii bunurilor proprietate publică (referat de necesitate și oportunitate, caiet de sarcini, formulare-tip, anunț publicitar, ..,), sunt îndeplinite de Compartimentul de specialitate din cadrul ADP Sector 2.

Art.ll. Comisia de evaluare, nominalizată prin decizie a Directorului General al ADP Sector 2, are următoarele atribuții:

a) selectarea și calificarea documentațiilor de participare pe baza datelor, informațiilor și documentelor depuse în termen legal de către ofertanți; operația va fi efectuată de către comisia de evaluare cu zece zile calendaristice înaintea datei de desfășurare a licitației cu strigare comunicată prin anunțul publicitar apărut în presa centrală și pe site-ul instituției. Identitatea ofertanților calificați va fi adusă la cunoștința tuturor celor interesați prin publicare pe site și prin afișare la sediul Administrației Domeniului Public Sector 2 în termen de trei zile calendaristice de la data finalizării evaluării.

b) excluderea documentațiilor de participare care nu întrunesc condițiile de eligibilitate; ofertanții necalificați vor fi înștiințați în scris asupra faptului că au fost declarați neeligibili ; informația care va consemna explicit motivele pentru care comisia de evaluare a declarat respectivul ofertant neeligibil va fi transmisă prin scrisoare recomandată, la adresa de corespondență comunicată anterior de către aceștia, în termen de cinci zile calendaristice de la data finalizării procedurii de evaluare.

Comisia de evaluare, desemnată prin decizie a Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2, va întocmi Raportul comisiei de evaluare a eligibilității - Formular F6, care va fi supus aprobării conducerii instituției, document în care va consemna următoarele date;

-    3    -

-numele tuturor ofertanților;

-data primirii oficiale a documentației de participare de la fiecare ofertant în parte și modul în care s-a realizat depunerea ofertei;

-identitatea ofertanților declarați eligibili pentru participare la licitația cu strigare; După aprobarea Raportului comisiei de evaluare a eligibilității - Formular F6 de către conducerea instituției, lista ofertanților eligibili va fi adusă la cunoștința tuturor persoanelor interesate, prin publicare pe site și afișare la sediul Administrației Domeniului Public Sector 2.

-identitatea ofertanților declarați neeligibili și care au fost excluși de la participarea la licitația cu strigare; pentru această categorie, în coloana Observații din Raportul comisiei de evaluare a eligibilității - Formular F6, vor fi enunțate explicit deficiențele de ordin documentar sau juridic, constatate de către comisie, pentru care respectivii ofertanți au fost declarați neeligibili. Datele consemnate în coloana Observații din Raport vor fi inserate în comunicările oficiale ce vor fi transmise ofertanților declarați neeligibili.

Comisia de licitație, desemnată prin decizie a Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2, are următoarele atribuții:

a)    întocmește Procesul verbal al licitației - Formular F8.

b)    consemnează în Procesul verbal al licitației - Formular F8, întocmit în cadrul licitației publice deschise cu strigare, desfășurată la data, ora și locul stabilite prin anunțul publicitar, ofertele transmise prin strigare (în succesiunea lor crescătoare) și identitatea ofertantului, corespunzător fiecărei oferte în parte; După anunțarea unei oferte, în cazul în care licitația stagnează, președintele comisiei va anunța nivelul ofertat însoțit de sintagma...odată..,și în absența unei reacții din partea ofertanților va anunța din nou această valoare însoțită de sintagma... a doua oara.,.. In cazul în care apare o ofertă nouă din partea unuia dintre competitori, licitația continua.

c)licitația se consideră încheiată atunci când se atinge un nivel de ofertare peste valoarea căruia nu se mai fac oferte suplimentare; după intervenția președintelui comisiei care anunță ultimul nivel ofertat, ...odată... a doua oară... și nu mai sunt exprimate noi oferte, președintele comisiei anunță că licitația se consideră

încheiată la valoarea de.....lei/mp/lună ofertat de unul dintre competitori, fapt care

se consemnează în Procesul verbal al licitației - Formular F8 care se semnează olograf de către toți membri comisiei de licitație. După parcurgerea perioadei de depunere a contestațiilor și după soluționarea acestora, se desemnează câștigătorul licitației cu strigare; Identitatea ofertantului și valoarea ofertată se consemnează în Procesul verbal al licitației - Formular F8 care se semnează olograf de către toți membri comisiei de evaluare și se contrasemnează de către conducătorul Administrației Domeniului Public Sector 2.

-    4    -

d)    nu va accepta și nu va lua în considerare ofertele prin strigare care nu respectă pasul de licitare precizat în Caietul de sarcini; Ofertantul care va licita fără respectarea acestei condiții va fi automat și imediat exclus din ședința de licitare.

e)    va desemna câștigătorul licitației publice deschise; având la bază informația consemnată în Procesul verbal al licitației - Formular F8, identitatea câștigătorului fiecărei licitații în parte va fi făcută publică prin afișarea pe site și la

sediul instituției.

>

f)    va adresa câștigătorului desemnat al fiecărei licitații o notificare prin care acesta va fi invitat la sediul instituției pentru perfectarea documentelor (contract de închiriere).

g) în cazuri justificate, elaborează o propunere de anulare a licitației.

Comisia de licitație este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor, iar deciziile se iau numai cu votul majorității acestora. înainte de începerea fiecărei ședințe de licitație membrii comisiei vor semna o declarație pe propria răspundere, referitoare la situațiile de incompatibilitate.

Art.12. Anunțul privind închirierea prin licitație a bunurilor aparținând domeniului public situate pe raza sectorului 2, aflate in administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, se va publica cu cel puțin treizeci de zile înaintea datei anunțate de desfășurare a licitației cu strigare, într-un cotidian de circulație națională, pe site-ul Primăriei Sector 2 și pe site-ul instituției si va cuprinde:

1.    datele necesare pentru identificarea exactă a bunului propus pentru închirierea prin licitație publică cu strigare;

2.    amplasamentul, suprafața, perioada calendaristică de închiriere, profilul de activitate (destinația), prețul de pornire al licitației;

3.    data, locul si ora desfășurării licitației;

4.    Condiții de participare la licitație:

a)    la licitație pot participa persoane fizice, persoane fizice autorizate sau personae juridice, care nu au obligații financiare neachitate față de bugetul local și bugetul de stat;

b)    ofertantul are obligația de a achita prin OP, în contul ADP Sector 2 contravaloarea taxei de participare la licitație. Valoarea taxei de participare este prevăzută în caietul de sarcini întocmit pentru fiecare licitație în parte, este obligatorie și este neretumabilă.

c)    ofertantul are obligația de a achiziționa de la ADP Sector 2 caietul de sarcini aferent licitației de care este interesat. Contravaloarea caietului de sarcini este stabilită,pentru fiecare licitație în parte, prin referat aprobat de către Directorul General al instituției.

Vîî

sure


StiCRHTAR,


d) ofertantul are obligația depunerii unei garanții de participare la licitație în cuantumul prevăzut în Caietul de sarcini.

-    garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul protejării organizatorului licitației față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere;

-    garanția de participare este obligatorie și se poate constitui prin ordin de plată în contul ADP sector 2;

-valoarea garanției de participare la licitația cu strigare va fi precizată, pentru fiecare obiectiv în parte, în caietul de sarcini întocmit de către ADP sector 2, -garanția de participare se restituie ofertanților declarați neeligibili sau necâștigâtori ai licitației cu strigare în termen de :

1)    pentru candidații declarați ca neeligibili în termen de cinci zile calendaristice de la data aprobării de către Directorul General al ADP Sector 2 a Raportului comisiei de evaluare a eligibilității-Fonnular F 6 și afișării pe site-ul instituției a listei ofertanților declarați eligibili pentru participarea la licitația cu strigare.

2)    pentru candidații declarați ca necâștigători ai licitației cu strigare în termen de cinci zile calendaristice de la data aprobării de către conducătorul instituției a Procesului Verbal al comisiei de licitație-Formuiar F8.

Achitarea de către ofertant, anterior desfășurării licitației, a taxei de participare, a garanției de participare și achiziționarea caietului de sarcini sunt condiții obligatorii, neîndeplinirea lor conducând la neadmiterea ofertantului la licitație.

-    ofertantul pierde garanția de participare în următoarele situații:

1)    își retrage oferta în perioada desfășurării licitației;

2)    dacă oferta sa a fost desemnată câștigătoare și refuză (în mod nejustificat) să semneze contractul de închiriere.

B.CONDIȚIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE :

Art.l3,Documentațiile de participare se redactează în limba română și se transmit prin poștă sau prin depunere la Secretariatul Administrației Domeniului Public Sector 2 unde vor primi număr de înregistrare .

Termenul limită de depunere a documentațiilor de participare la licitația cu strigare este precizat în anunțul apărut într-o publicație de mare tiraj și pe site-ul instituției. Criteriul privind respectarea termenului limită de depunere a documentațiilor de parcipare la licitația cu strigare

se consideră îndeplinit atunci când data ștampilei oficiului poștal de care aparține Administrația Domeniului Public Sector 2 sau data de înregistrare la sediul instituției este anterioară sau cel târziu data limită de acceptare precizată în anunțul publicat într-un ziar de mare tiraj sau pe site-ul instituției.

Ofertanții transmit documentația de participare la licitația cu strigare într-un plic mare, sigilat, care va conține documentele prezentate mai jos, documentații care se înregistrează în ordinea primirii lor la Registratura Administrației Domeniului Public Sector 2.

Documentațiile sosite prin poștă primesc numai' de înregistrare la Registratura Administrației Domeniului Public Sector 2 în ordinea în care Poșta Română le livrează instituției.

Documentele ce formează obiectul Documentației de participare la licitația cu strigare vor fi depuse într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagină în parte.

Pe plic se va indica numai obiectul licitației cu strigare pentru închiriere .

13.1 Pentru închirierea de terenuri/spații/construcții:

Plicul va conține următoarele documente (precizate în Anexa 1 ):

a)    scrisoare de înaintare-Formular FI;

b)    fișa de informații privind datele de identificare ale ofertantului .denumire, cod fiscal, adresa, număr de telefon, e-mail) - Formular F3;

c)    certificat fiscal din care să reiasă achitarea datoriilor la bugetul local, precum și la bugetul de stat;

d)    copia Cărții de Identitate a administratorului societății (dacă este cazul);

e)    procură pentru persoane împuternicite să participe la licitație (dacă este cazul); fjdeclarația privind calitatea participantului la licitație-Formular F7

g)    declarație de participare, semnată de ofertant, lărăîngroșări, ștersături sau modificări -Formular F2;

h)    acord de asociere (dacă este cazul)- Formular F4;

i)    declarație privind încadrarea în categoria IMM-urilor, dacă este cazul -Formular F5;

Oferta va fi numerotată fi- semnală de administratorul ofertantului pe fiecare pagină fi va fi insolită de copii ale documentelor de la punctele a,b,c,d,e,h fi j, semnate olograf de către administratorul firmei fi pe care este aplicată ștampila ” Conform cu originalul”.

DOCUMENTE NECESARE

a) Act constitutiv, statut, din care să rezulte că poate desfășură activitățile solicitate prin Caietul de sarcini- copie conform cu originalul - pentru persoane juridice.

-    7    -


b)    Certificat de înregistrare CUI - copie conform cu originalul- pentru persoane juridice.

c)    Autorizație de funcționare - copie conform cu originalul - pentru persoane fizice autorizate.

d)    Copie de pe cartea de identitate - pentru persoane fizice.

e)    Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment-pentru persoane juridice.

f)    Certificat constatator privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat de stat, eliberat de D.G.F.P., din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată (pentru persoane juridice/ fizice autorizate).

g)    Certificat privind plata obligațiilor către bugetul local eliberat de către Direcția de specialitate din cadrul Primăriilor în a căror rază teritorială activează ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată, din care să reiasă că ofertantul nu are obligații restante la bugetul local,

h)    Ultimul Bilanț Contabil- semnat, parafat si înregistrat la administrația financiară teritorială;

i)    Cazier fiscal;

j)    Procură pentru persoana/persoanele împuternicite să participe/reprezinte la licitația cu strigare.

Nu pot participa la licitație persoanele care se află în următoarele situații:

a)    în stare de faliment ori lichidare, ale căror afaceri sunt administrate de un judecător-sindic sau ale căror activități comerciale sunt suspendate, fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b)    fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una dintre situațiile prevăzute la pct. a);

c)    au prezentat documente falsificate pentru înscrierea la licitații anterioare;

d)    au participat la alte licitații publice pentru închirierea de spatii comerciale sau terenuri, a adjudecat, dar a refuzat încheierea contractului de închiriere ;

e)    au deținut un contract de închiriere sau concesiune pentru terenul supus licitației publice și a renunțat la acesta sau se înregistrează cu creanțe bugetare de plată către bugetul local rezultate din închirieri sau concesiuni;

f)    ai căror administratori/asociați unici, în ultimii 5 ani, au fost condamnați prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani;

La licitație nu sunt admise persoanele juridice ale căror administratori. ' asociați unici reprezintă sau dețin societăți, ce se încadrează în prevederile enunțate la punctele a -f precizate mai sus.C. FORMA ORGANIZATORICĂ A LICITAȚIEI CU STRIGARE:

Art.14. In vederea închirierii se va recurge la procedura „licitație publica cu strigare”. Termenul final de depunere a documentațiilor de participare la o anumită licitație va fi precizat în anunțul oficial publicat într-un ziar central și pe site-ul ADP Sector 2 și va fi de treizeci de zile de la data apariției acestuia.

Art.15. Listele cu ofertanții care în urma evaluării modului de respectare a condițiilor de participare au fost declarați eligibili (admiși pentru a participa la licitația cu strigare) și lista celor care nu au îndeplinit aceste cerințe (neadmiși pentru participarea la licitația cu strigare) vor fi făcute publice pe site-ul ADP Sector 2 și prin afișare la sediul instituției.

Art. 16.Anunțul de atribuire se afișează la avizierul instituției si se publică site-ul ADP Sector 2 în termen de trei zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorului.

Art. 17. Anunțul privind organizarea licitației va fi adus la cunoștința celor interesați prin publicare într-un cotidian de circulație națională si pe site-ul Administrației Domeniului Public Sector 2 și va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a)    informații privind organizatorul licitației;

b)    informații privind obiectul închirierii;

c)    data limită si locul de depunere a documentației de participare la licitație;

d)    data și locul de desfășurare a licitației cu strigare;

Art.l8.Ședința licitației cu strigare organizată pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 este publică.

Art 19. Comisia de licitație este formată di ti 5 membri cu drept de vot și un secretar fără drept de vot. Componența nominală, identitatea președintelui și secretarului comisiei sunt nominalizate prin decizie a Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2.

Persoanele desemnate să facă parte din Comisia de licitație vor da o declarație pe propria răspundere cu privire la faptul ca nu se află in situații de incompatibilitate, declarații care vor face parte din dosarul de licitație.

Comisia va fi legal constituită în prezența tuturor membrilor săi, iar deciziile se iau numai cu votul majorității acestora.

Licitația este condusă de președintele Comisiei de licitație, Procesul-verbal de ședință se întocmește în timpul desfășurării licitației de către secretarul Comisiei. Art20. Procesele-verbale de ședință împreună cu documentele privind licitația se îndosariază și se păstrează cu caracter permanent în arhiva Administrației Domeniului Public Sector 2,

Art.21.Câștigătorul licitației are obligația să semneze contractul de închiriere pentru bunul adjudecat în termen de maxim zece zile de la data primirii comunicării de admitere și adjudecare a licitației.

Art.22, (1) In cazul în care, cu excepția unor situații de forță majoră, temeinic justificate, contractul de închiriere nu este semnat în termenul stabilit, ofertantul pierde licitația și dreptul la restituirea garanției pentru participare, poate fi obligat la plata unor daune interese și nu mai are dreptul de a participa la alte licitații organizate de către Administrația Domeniului Public Sector 2 pe o perioada de 2 ani începând cu data organizării acestei licitații,

(2) In acest caz, se organizează o nouă licitație, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL IV. DEFINIȚII

Art.23. In sensul prezentului regulament, termenii și expresiile utilizate în acest Regulament au următoarele semnificații:

a)    contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosința temporară, totală ori parțială, a unui bun în schimbul unei sume de bani, denumită chirie.

b)    bunuri imobile - terenurile si clădirile din domeniul public al sectorului 2, aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

d)    titular al dreptului de administrare - persoana juridică de drept public sau privat care fie administrează ope legis bunurile, fie i-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora prin act administrativ;

e)    documentație de licitație - documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul licitației si procedura aplicata ;

g) încheierea contractului de închiriere - etapa din cadrul procedurii de licitație in care titularul dreptului de administrare încheie contractul de închiriere cu ofertantul declarant câștigător.

CAPITOLUL V.PROCEDURA DE CONTESTARE A LICITAȚIEI

Art.24. Jn termen de trei zile de la primirea Proces Verbal al comisiei de licitație-Formular F8, autoritatea contractantă procedează la informarea oficială a ofertantului declarat câștigător prin transmiterea comunicării de atribuire.

Art.25. La solicitarea oficială a ofertanților declarați respinși (făcută în termen de trei zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a documentației lor) autoritatea contractantă va transmite o informare privind observațiile consemnate în Raportul comisiei de evaluare a eligibilității - Formular F6. In termen de trei zile de la primirea acestor notificări, ofertanții respinși pot face

- 10 -

VIZATA spre neschimbtre,

SECRETAR,

contestație înregistrată la Administrația Domeniului Public Sector 2 cu privire la obiecțiile pe care le au privind modul în care au fost respectate prevederile prezentului regulament referitor la procedura închirierii prin licitație cu strigare.

Art.26. Comisia de soluționare a contestațiilor, nominalizată prin decizie a Directorului General al autorității contractante, este obligată să soluționeze aceste contestații în termen de 48 de ore de la înregistrarea lor oficială la Administrația Domeniului Public Sector 2.

Art.27. Contestațiile vor fi soluționate de o comisie formată din 3 membri, nominalizată prin dispoziție a Directorului General al instituției.

Din comisie nu vor face parte persoane care au fost membri ai comisiei de evaluare,

Art.28. In situația in care contestația este fondată, autoritatea contractantă va anula licitația prin decizie motivată și dispoziție a Directorului General, în termen de 48 de ore de la pronunțarea oficială a comisiei de contestație si va relua întreaga procedură prin organizarea unei noi licitații.

Art.29. în cazul unui răspuns negativ la contestația depusă de către ofertantul respins, acesta va avea posibilitatea de a introduce, în condițiile prevăzute de lege, contestație împotriva deciziei comisiei de judecare a contestației, la instanța judecătorească competentă.

CAPITOLUL VI.

DISPOZIȚII PRIVIND CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

Art.30. (1) închirierea bunurilor imobile în condițiile prevăzute de prezentul Regulament se face pe bază de contract de închiriere, pentru o perioadă de 3 ani,cu posibilitatea prelungirii sale pe o perioadă de încă 3 ani, eu acordul părților, prin încheierea unui act adițional în luna premergătoare expirării vechiului contract.

(2)    Prețul unitar de închiriere, exprimat în lei/mp/lună, va fi indexat în fiecare an calendaristic, în luna ianuarie, prin act adițional încheiat între părți. Valoarea de indexare este indicele anual de inflație transmis oficial de către Institutul Național de Statistică, pentru anul anterior celui în care se aplică procedura de indexare.

(3)    Chiria, la valoarea stabilită prin licitație cu strigare sau prin act adițional la contractul încheiat între câștigătorul licitației și Administrația Domeniului Public Sector 2, va fi achitată lunar, până Sa data de 15 a lunii pentru care se efectuează plata, conform specificațiilor din contractual de închiriere

(4)    Taxele și impozitele aferente bunurilor imobile închiriate vor fi

- 11 -

VIZAT' ■ tusschimb®'®’

suportate integral de către locatar căruia îi revine obligația de a declara contractul de închiriere la Direcția Venituri Buget Local în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data semnării sale.

(5) Locatarul are obligația de a achita lunar locatorului consumurile de utilități (energie electrică, apă și canalizare, gaz) în conformitate cu protocoalele ce se vor încheia în acest sens și cu consumurile evidențiate de sistemele de contorizare.

Art.30. Contractul de închiriere va fi întocmit și se va semna de către ambele părți, în termen de zece zile de la data primirii comunicării de adjudecare a licitației, condiționat de absența unor contestații sau de respingerea definitivă a acestora de către comisia de soluționare a contestațiilor.

In cazul în care contractul de închiriere nu se semnează în termenul menționat din vina celui care a fost declarant câștigător, licitația se anulează cu pierderea garanției de participare la licitație, persoana fizică/juridică respectivă pierzând dreptul de a participa la o nouă licitație având același obiect. Garanția de participare la licitație se pierde și în cazul renunțării unilaterale a chiriașului de a semna contractual de închiriere.

Art.31. (I) Dacă funcționarea locatarului în spațiul închiriat necesită avize/autorizații din partea organelor competente, acestea vor fi solicitate și obținute de către acesta,

(2)    Obținerea tuturor avizelor și/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii cade în sarcina exclusivă a locatarului și se va face pe cheltuiala sa, ulterior încheierii contractului, fără să diminueze în nici un fel obligațiile de plată stabilite în contract.

(3)    Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzatoare a lucrărilor prevăzute la art.31 alin (2) sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii locatorului,

(4)    în cazul în care locatarul edifică construcții provizorii/definitive fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor legale va fî direct răspunzător și va suporta toate sancțiunile legale și prejudiciile cauzate locatorului.

(5)    Pe durata închirierii orice modificare sau amenajare la partea de construcții și instalații a bunului imobil închiriat se va efectua doar cu avizul locatorului și după obținerea avizelor necesare în conformitate cu legislația în vigoare.

‘ VIZAȚI •soro nsscfaHîibs? ©> ' SECRETAR,

(6) Cheltuielile suportate de locatar pentru executarea de modificări, amenajări ori adăugiri la bunul imobil închiriat nu sunt opozabile locatorului, el nu va despăgubi pe locatar pentru ele;

La sfârșitul perioadei de închiriere orice modernizaie/modificare/îmbunătățire aduse bunului imobil vor trece automat în proprietatea Administrației Domeniului Public Sector 2. Transferul acestor modernizări/inodificări/îmbunâtățiri se va realiza fără pretenții ale locatarului la despăgubiri și va fi oficializat prin încheierea unui proces verbal de predare primire încheiat de comun acord și semnat de către ambele părți.

Art.32. (1) în situația în care locatarul întârzie efectuarea plăților pe o perioadă de maxim 60 de zile calendaristice ( chirie, utilități) rezilierea contractului va opera unilateral ca urmare a notificării scrise a locatorului, transmisă prin intermediul oricărui mijloc care asigură dovada comunicării.

(2) în aceste condiții locatorul poate să sisteze furnizarea de utilități spațiului care a făcut obiectul contractului de închiriere, să sigileze și să interzică accesul acestuia în spațiu până la plata datoriilor restante.

(3) După recuperarea integrală a debitului locatorul va notifica locatarul pentru ridicarea bunurilor reținute. Dacă în termen de maxim 15 zile calendaristice de la notificare locatarul nu înțelege sa își ridice bunurile se presupune că acesta a renunțat la orice drept asupra lor, locatorul urmând să le utilizeze cum crede de cuviință.

Art.33. (1) în situația în care a expirat termenul inițial de închiriere și locatorul nu mai este de acord cu prelungirea acestuia, contractul încetează de drept, această clauză fiind un pact comisoriu, agreat și însușit de ambele părți.

(2) în aceste condiții în termen de 10 zile calendaristice de la încetarea contractului, în cazul în care locatarul nu a eliberat spațiul, locatorul urmează să întrerupă furnizarea utilităților și să îl sigileze.

(3) Sistarea utilităților și sigilarea spațiului nu limitează dreptul locatorului de a acționai» instanță locatarul pentru eventualele daune și prejudicii.

Art.34.(l) Este interzisă subînchirierea sau darea în folosință gratuită de către locatar a spațiilor închiriate de la locator.

(2) Este interzisă cesiunea totală sau parțială a contractului de închiriere.

CAPI I OLUL VIL FORMULARE

Art.35. Formulare care fac parte integrantă din prezentul regulament:

a)    Scrisoare de înaintare - Formular FI

b)    Declarație privind situația personală a operatorului economic - Formular F2

c)    Informații despre ofertant - Formular F3

d)    Acord de asociere - Formular F4

e)    Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii - Formular F5

f)    Raport al comisiei de evaluare a eligibilității - Formular F6

g)    Declarație privind calitatea de participant la procedură - Formular F7 li) Proces Verbal al comisiei de licitație-Formular F8

h)    Declarație de confidențialitate si imparțialitate

14 -


VIZAT '

spre neschimbat, SECRETAR,

OPERATOR ECONOMIC/ PERSOANA FIZICA

(denumi rea/nume Ie)

înregistrat la sediul autorității contractante

Nr............../..................................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către...................................................................................................................

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Ziarul................................. cu

nr............... din ...................... privind aplicarea procedurii pentru atribuirea

contractului.............................................................. (denumirea contractului de

închiriere),.............................................................................. (denumirea/numele

ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1.    Documentul ............seria/numărul, emitentul) privind garanția pentru participare, în

cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire;

2.    coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:

a)    oferta;

b)    documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării...............

Operator economic, (semnătură autorizată)


VIZAT"- . L.orl, neschimbare,

Operator Economic (denumirea)

DECLARAȚIE

privind situa (ia personală a operatorului economic


DECLARAT IE


Subsemnatul,..............reprezentant împuternicit al.........................(denumirea operatorului

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație și sub sancțiunile aplicabile faptei de Fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul,.................................reprezentant împuternicit al.............(denumirea operatorului

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului,

la procedura de ................. (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de

concesiune/inchiriere având ca obiect....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării),

codul CAEN............., la data de................(zi/luna/an), organizată de............(denumirea autorității

contractante), declar pe propria răspundere că;

•    nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjamnet cu creditorii.De asemenea nu sunt intr o situație similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

•    mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

•    în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligațiile contractuale și nu am produs grave prejudicii

’ VÎ2AȚ Upre neschiîTihaB'®) 1 SECRETAR,

beneficiarilor;

• nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată)


l VIZAT 'spre twschhfțbsî fâj î SECRETAR,

CANDIDAȚI! L/OFERTANTCL (denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

1.    Denumirea/numele:_

2.    Codul fiscal:_

3.    Adresa sediului central:_

4.    Telefon:_____

Fax:__

E-mail:

5.    Certificatul deînmatriculare/înregistrare_

(numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)

6.Obiectul de activitate, pe domenii:_(în conformitate cu

prevederile din statutul propriu)

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:_ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8.    Principala piață a afacerilor:_

9.    Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

ANUL CIFRA DE AFACERI

ANUALA (31 DEQLEI

CIFRA DE AFACERI

ANUALA (31 DEQEURO

1.

2.

3.

Media anuala .

Candidat/ofertant.

(semnătură autorizată)

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de concesiune/inchiriere_

1.    Părțile acordului :

_, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon) și

_reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2.    Obiectul acordului:

2.1    Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:

a)    participarea la procedura de concesiune/ incbiriere organizată de...................................

................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru

...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b)    derularea în comun a contractului de concesiune/ inchiriere in cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare,

2.2    Alte activități ce se vor realiza în comun:

1._'

2._

2.3    Contribuția financiară/tehnică/profesională a flecarei părți la îndeplinirea contractului de concesiune/inchiriere este:

1. _% S.C._

2.    % S.C.

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate do asociați se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv.

1. _% S.C._

2.    ____% S.C._

3.    Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de licilalie).

4.    Condițiile de administrare și conducere a asociației:

4.1    Se împuternicește SC................................ având calitatea de lider al asociației pentru întocmirea

ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2    Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asociației pentru semnarea

contractului de concesiune / închiriere în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii caftind câștigătoare a procedurii de licitație ).

5.    încetarea acordului de asociere

5.1    Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a)    expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b)    neîndeplinireasau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;

c)    alte cauze prevăzute de lege.

6    Comunicări

6.1    Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la

adresa/adresele........................................................ prevăzute la art..........

6.2    De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.

7    Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluționate de către instanța de judecată competenta.

8. Alte clauze;

Prezentul acord a fost încheiat intr-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

astăzi............................(data semnării Ini)

Liderul asociației:

(denumire autoritate contractanta) ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului conlraclului/'conlractelor.

FORMULAR FS

Anexa A

DECLARAȚIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii.................................................

Adresa sediului social...................................................

Cod unic de înregistrare.................................................

Numele și funcția..........................................................

{președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)

TI. Tipul întreprinderii

Indicați, după caz, tipul întreprinderii:

| 1 întreprindere autonomă

în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără Anexa B.

[ ] întreprindere parteneră

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.

[ ] întreprindere legată

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.

UT. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exercițiu! financiar de referință2

Numărul mediu anual de

Cifra de afaceri anuală netă

Active totale

salariați

(mii lei/mii curo)

(mii lei/mii euro)

Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

[ ]Nu

[ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior).

Semnătura....................................................................

(numele Și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii..................... Semnătura...........................

'Datele suni calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de saloriați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. în cazul

VIZAT

spre neschimbat, SECRETAR,

întreprinderilor nou-înființatedatele cu privire la numărul mediu anual ele salariați, cifra de afaceri anuala netă și activele totale se determină și se declara pe propria răspundere.

Anexa B

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

Secțiunile care trebuie incluse, după caz:

-    secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);

-    secțiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

Perioada de referință

Numărul mediu anual dc salariali

Cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii £)

Toiul active (mii lei/mii 6)

1. Oalele întreprinderii3 solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce dalele din tabelul Bl din sectiuna B4

2. Datele cumulate3 în mod proporțional ale tuturor intrepriliderilor partenere, daca este cazul (se vor introduce datele din sectiuna A)

3. Datele cumulate ale tuturor Întreprinderilor legate3 (daca exista) - daca nu an fost deja incluse prin consolidare la pei.

1 din aeest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secliunen B)

TOTAL

Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa A.

JDa!ele cu privire la număml mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate dc acționari sau nsociați. în cazul întreprinderilor nou-înființate dalele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifia de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.

■Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza siniațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când osie cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a

r-"' ww

Upre neschnrs^ «

SECȚIUNEA A întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fișa de parteneriat (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare și date financiare preliminare

Tabelul A.l

întreprinderea parteneră- Date de identificate

Numărul mediu anual de salariați

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii €)

Numele sau denumirea întreprinderii

A dresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent

1.

2.

3.

4.

5.

fi.

7.

8.

Total

NOTĂ:

Acesle dale sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuai pe baza fișei de parteneriat, penlru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitanta este direct sau indireci parteneră.

Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pet. 2 din tabelul "Calculul penau întreprinderile partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezulta din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care suni legale cu această întreprindere partenera, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați fișe privind legătură dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu nu fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.


" VIZAT spire nsaChifnfcî® ©>

SECRETAR,

FIȘA DE PARTENERIAT

1.    Datele ele identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii.................................................

Adresa sediului social...................................................

Codul unic de înregistrare...............................................

Numele, prenumele și funcția.......................................................

(președintele consiliului de administrație, directorul general sau echivalent)

2.    Datele referitoare In întreprinderea legată

Perioada de referință

Numărul mediu anual dc salarioți5

Cifra de afaceri

Anuală netă (mii lei/mii£)

Active totale (mii lei/mii 6)

Tntal:

NOTÂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care suni legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fișa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proporțional

a) Indicați exact proporția deținută6 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă;

Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2

Procent

Numărul mediu anual de salnriati

Cifra de afaceri anuală neta (inii lei/mii €)

Active totale7 (mii lci/tnii fi)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse in tabelul de la pct. 1

Aceste date se vor introduce în tabelul A, 1.

5în cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind nuntănil dc personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

chl ''‘Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai marc. La acesta trebuie cumulată proporția deținutădc fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră.

7Aelive totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

SECȚIUNEA B întreprinderi legate

1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

Cazul 1: întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul Bl).

Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/inciuse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional dalele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau in amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*.

2. Metode de cnlcul pentru ficcnrc caz

Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul Bl de mai jos.

_    Tabelul Bl

Numărul mediu anual dc salariati9

Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii 6)

Total

Datele introduse în secțiunea "Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate".

Identificarea întreprinderilor induse prin consolidare

întreprinderea legată (denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director generat sau echivalent

A.

B.

C.

D.

E.

NOTĂ:

întreprinderile panenere ale unei întreprinderi legate, cai c nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o fișă de paiteneriat trebuie adăugate la secțiunea Â.

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fișă privind legătura dintre întreprinderi și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

V5ZAT

spre neschimbate, SECRETAR,

pefinițiu întreprinderii legale din prezenta lege.

9ln cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea dateloT dc la întreprinderile legate.

Tabelul Bî

întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de snlariați

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii€)

Active totale (mii Jei/mit 6)

1- *5

2.-)

3.*)

4. *)

5. •)

Total

*) Atașați câte o fișă plivind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

NOTĂ:

Dalele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legale" (privind întreprinderile legate).


VS2OT i Lpre neschimbat»


1 P SECTAR, J

FIȘA

Privind legătură dintre întreprinderi nr....................din tabelul B2, secțiunea B

(numai penlin întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)

1.    Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii.................................................

Adresa sediului social...................................................

Codul unic de înregistrare...............................................

Numele, prenumele și funcția.........................................................

(președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent)

2,    Datele referitoare In întreprindere

Perioada de referință

Numărul mediu anual de salariați

Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii €)

Active totale (mii lei/mii 6)

Total:

Datele trebuie introduse în tabelul Eh din secțiunea B,

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legale eu întreprinderen solicitantă sunt extrase din situațiile finanoiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situata imediat în aval sau în amonte de acetista, daeănu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Dalele aferente acestora și fișa de parleneriat Ircbuic introduse în sec|iunea A.


RAPORTUL COMISIEI DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII

Comisia de evaluare a eligibilității ofertanților care au depus documentația de participare la licitația publică cu strigare pentru închirierea

obiectivului............................................................................................

aflat în proprietate publică, în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, constituită prin Dispoziția nr......./........................ a Directorului General, întrunită

astăzi.......................are următoarea componență:

1    ............................................................. Președinte

2    ............................................................. Membru

3    ............................................................. Membru

4    ............................................................. Membru

5    ............................................................. Membru


Secretar

A. Comisia este prezentă în plen și constată că următoarele persoane fizice/juridice au depus documentația de participare la această licitație.

TAB

L 1 cu persoanele fizice/juridice care au depus documentația de participare

Nr.

crt.

Nume/Deiunnire persoana fizică /juridică

Forma juridică de organizare

Modalitate de depuneie da documentației de participare

Număr

Înregistrare/Data

înregistrării

Observații

1.

B.După examinarea documentațiilor depuse comisia constată că persoanele fizice/juridice nominalizate în tabelul următor îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute în Caietul de sarcini și sunt declarate eligibile pentru pentru a participa la licitația publică cu strigare anunțată pentru data de.......................

TAB

EL 2 cu persoanele fizice/juridice dec

arate eligibile

Nr.

crt.

Nume/Deiiuiiiire persoana fizică/juridică

Fonnn juridică de organizare

Modalitate de depunere da documentației de participare

Număr

Îuregisfrare/Duln

înregistrării

Observații

1.

' VIZAT spre    <î

SCCZATÂR,

C. Documentațiile depuse de următoarele persoane fîzice/juridice nu au îndeplinit criteriile de selecție precizate în Caietul de sarcini fapt pentru care ofertanții nominalizați în tabelul următor sunt declarați neeligibili

TABEL 3 cu persoanele fizice/juridice dec

arate neeligibile

Nr.

cit.

Numc/Dcnumire persoana f’izică/juridică

Forma juridică de organizare

Modalitate de depunere da documentației de participare

Număr

înregistrare/Data înregistrării

Observații

1.

Semnături comisie:

1    ............................................................. Președinte

2    ............................................................. Membru

3    ............................................................. Membru

4    ............................................................. Membru

5    ............................................................. Membru

Data întocmirii...................................

Nume, prenume....................................

Semnătura..........................................

Funcție: Secretar Comisie

Aprobat

..................................................... Director General ADP Sector 2

Data aprobării.............................


PERSOANA FIZICA (denumirea/numele)

DECLARAȚIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1.    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al...........................................................

(denumirea operatorului economic ), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de

concesiune/ închiriere...........................................(se menționează procedura),având ca

obiect................................................................ (denumirea seviciului ), la data

de..................................( zi/lună/an ), organizată de.........................................

( denumirea autorității contractante ), particip și depun ofertă:

1J nume propriu;

|J ca asociat în cadrul asociației........................................................................;

LI ca subcontractant al..............................................;

( Se bifează opțiunea corespunzătoare )

2.    Subsemnatul declar că:

LI nu sunt membru al niciunui grup sau rețele de operatori economici;

LI sunt membru în grupul sau rețeaua a cărei listă cu date de recunoaștere o prezint în anexă.

( Se bifează opțiunea corespunzătoare )

3.    Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de inchiriere/concesiune teren in suprafața

................sau,în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării

contractului de concesiune/închiriere.

4.    De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractană are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

" VIZAT spre neschimbat e

SECRETAR,

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați

ai..........................................................................( denumirea și adresa autorității

contractante ) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic

(semnătură autorizată )

vizm    i

Isore nescru,.....

1®” .„•-/■•rsifZ’TÂR.    i

SECi


PROCES VERBAL

încheiat astăzi................... în ședința de licitație publică cu strigare pentru

închirierea..............................................................................................

obiectiv aflat în proprietate publică,în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 cu sediul în Șoseaua Electronicii nr. 44, sector 2,

Comisia de licitație constituită prin Dispoziția nr......./........................ a

Directorului General, întrunită în plen, are următoarea componență:

1    ............................................................. Președinte

2    ............................................................. Membru

3    ............................................................. Membru

4    ............................................................. Membru

5    ............................................................. Membru

Secretar

Comisia constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea procedurii de închiriere prin licitație publică cu strigare a obiectivului

...................................................................și că în sală sunt prezenți

reprezentanții împuterniciți ai următoarelor persoane fizice/juridice declarate eligibile prin raportul comisiei de evaluare a eligibilității nr....../....................

TABEL 1 cu persoanele fizice/juridice eligibile care sunt prezente la licitație

Nr.

cit

Nume/Denumire persoana JîzicS/jundicS

Nume și prenume reprezentam

Caiitatea în care reprezinți) persoana fizicS/juridicii

NuinBr de înregistrare ni documentului de identificare/ împuternicire

Observații

1.

Comisia declară deschisă licitația publică cu strigare și anunță următoarele date:

-valoarea minimă de pornire a licitației (exprimată în lei/mp/lună) este de.............;

-pasul minim de licitare (exprimat în lei/mp/lună) este de.........................;

Comisia reamintește ofertanților că utilizarea pasului minim de licitare este o condiție obligatorie, a cărei nei'espectare atrage după sine excluderea automată din procedura de licitare.

Comisia consemnează în tabelul următor ofertele exprimate prin voce de către reprezentanții împuterniciți ai participanților, în ordinea temporală a efectuării lor, nivelul ofertat și modul de respectare a pasului de licitare.

- 1 -

TABEL 2 -ofertele exprimate în derularea

procedurii de licitație

Nr.

cri.

Numc/Oenuiuire persoana fizicfl/jutidicfl

Valoarea

ofertnlfi

(lei/mp/lnuit)

Oferta respectă condiția utilizării corecte a pasului de licitare?

Observații

1.

DA/NU

Comisia ia notă de faptul că oferta cea mai mare, în valoare de ........lei/mp/lună, a

aparținut .......................................... , că nu existat o altă valoare, superioară

acesteia, care să fie exprimată de către un alt participant și în consecință propune

declararea.....................................drept câștigător al licitației publice cu strigare

pentru închirierea obiectivului........................................................................

Comisia constată ca au/nu au existat cazuri de încălcare a regulilor de licitare.

Semnături comisie:

1    ............................................................. Președinte

2    ............................................................. Membru

3    ............................................................. Membru

4    ............................................................. Membru

5    ............................................................. Membru

Data întocmirii...................................

Nume, prenume....................................

Semnătura..........................................

Funcție: Secretar Comisie

Aprobat

..................................................... Director General ADP Sector 2

Data aprobării...........................


DECLARAȚIE

De confidențialitate si imparțialitate

Subsemna ta/ul,_, nominalizat/a în Comisia de licitație pentru scoaterea la

licitație publica deschisa in vederea închirierii___

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului in declarații, următoarele:

1)    nu dețin parti sociale, parti de interes, acțiuni din capitalul subscrisa! unuia dintre ofertanti/concurenti/candidati sau subcontractanti;

2)    nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/concurenti/candidati sau subcontractanti;

3)    nu am calitatera de sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia

dintre ofertanti/candidati;

4)    nu am niciun interes de natura sa afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelo.

In cazul in care pe parcursul derulării procedurii de achiziție publica ma voi afla in una dintre situațiile menționate mai sus, ina oblig sa anumit aceasta situație imediat ce a aparut.

Totodată, ma angajez ca voi păstră confidențialitatea asupra conținutului documentelor/ofertelor/candidaturilor, precum si asupra altor informații prezentate de către operatorii economici, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a -si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale, precum si asupra lucrărilor comisiei de evaluare.

înțeleg ca in cazul in care voi divulga aceste informații voi suporta sancțiunile legii.

Data

Semnătură,