Hotărârea nr. 214/2018

Hotărâre 214 - privind modificarea poziţiei 70 din Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, cu modificările şi completările ulterioareROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind modificarea poziției 70 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, cu modificările fi completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 70 din Anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003, cu modificările fi completările ulterioare;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr.2635/22.06.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 69664/06.07.2018, întocmit de către Direcția Urbanism, Cadastru, Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a

j imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, f 'Xxiinițățile de învățământ special si unitățile sanitare publice de interes local de pe raza

Municipiului București;

-    Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. SI alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă modificarea poziției nr.70 din Anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu completările și modificările ulterioare, rămân aplicabile.

Art.III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa Ia H.C.L. S2 nr.214/20.07.2018

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

NR.

CRT.

NUMELE

UNIT AȚII DE INVAT AMANT

ADRESA

Suprafață clădire (la sol)

Suprafață

teren

(totală)

0

1

2

m.p.

m.p.

70

Școala Gimnazială nr.77

Sos.Pantelimon nr.289, Sector 2, București

735

3.710