Hotărârea nr. 217/2018

Hotărâre 217 - privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 * Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 126/2017, își încetează aplicabilitatea.ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.01


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr, 2829/03.07.2018 întocmită de Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 75220/11.07.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 -31.07,2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și c^rfmjetăvile ulterioare;


, ^/fvf;^^gea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare; îEC’ț.^^Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul ministrului sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul ministerului sănătății publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentațiisănătoase pentru copii și adolescenți;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea Documentației -cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 126/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea documentației de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 Ut. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și

prețurțje/minimale pentru închirierea spațiilor disponibile aflate în administrarea Direcției (tenerăîc pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, potrivit anexelor nr. 1 și 2 vc iac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele nr, 1 și 2 cuprind un număr de 38 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea Documentației - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 126/2017, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Contractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau care urmează a fi semnate cu câștigătorii procedurilor de licitație Analizate prin desemnarea ofertantului câștigător, vor fi adaptate din punctul de vedere al clauzelor contractuale și al prețurile minime menționate în anexa nr. 2 la prezenta, începând cu luna imediat următoare intrării în vigoare a prezentei.

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, organele de conducere ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului
Prezenta Hotărâre conține un număr de -t! pagini, inclusiv anexele ți a fost adoptată de Consiliul toca! al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. S 2 nr. 217/2018

REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

A LICITA ȚIEI PUBLICE

A

PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR/TERENURILOR TEMPORAR DISPONIBILE AFLA TE ÎN INCINTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2

VIZAT ’

kpre neschimbare» SECRS

REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI PUBLICE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR/TERENURILOR EXCEDENTARE AFLATE ÎN INCINTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Ari. I. (I) închirierea spațiilor/terenurilor/terenurilor de sport transmise ca fiind excedentare și temporar disponibile de către unitățile de învățământ preuniversitar dc stat se face numai prin licitație publică cil plic sigilat în condițiile prevăzute de prezentul regulament, orice altă modalitate dc închiriere sau utilizare fiind interzisă, cu excepția utilizărilor ocazionale și utilizării în condiții de excepție.

(2) Prin spații/terenuri/terenuri dc sport excedentare și temporar disponibile ale unităților de învățământ preuniversitar dc stat se înțelege; clădiri sau părți ale acestora, spații organizate pentru desfășurarea de activități comerciale, săli de clasă, spații administrative, ateliere, magazii, laboratoare, inclusiv dotările aferente, săli dc festivități, săli dc sport, bazine dc înot, ale anexe, terenuri, terenuri dc sport, care nu sunt folosite temporar în procesul instructiv - educativ și care prin închirierea lor, timp dc un an sau în anumite perioade din timpul unui an, nu afectează în nici un fel activitatea de învățământ.

Art. 2 (I) Procedura în vederea atribuirii contractului de închiriere va fi derulată dc către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate dc Organizator și Administrator al imobilelor (terenuri și clădiri) în care își desfășoară activitatea unitățile preuniversitare de stat, numit în continuare „Administrator”, în colaborare eu flecare unitate dc învățământ dc pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, care deține în folosință spații/terenuri, terenuri de sport declarate excedentare, în calitate de “Locator”.

(2)    Toate termenele prevăzute în prezentul regulament vor 11 calculate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

(3)    Activitățile pentru care se poate scoate spațiul/terenul la închiriere sunt; activități dc comerț, alimentație publică, amenajare dc cantine/săli de servit masa pentru alimentație publică, activități dc mică producție, învățământ, activități complementare actului de învățământ, birouri, arhivă, depozit, parcare, sport/agrement, alte activități .

Art. 3. La procedura de atribuire prin licitație publică cu plic sigilat pot participa; persoane juridice, asociații, fundații, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și cu forme de organizare, exercitare și înregistrare a profesiilor liberale/reglemenlate prin lege, care au activitate în domeniile pentru care se propune închirierea și numai în conformitate cu prezentul regulament.


0

O'-
spre neschimbate, SECRETAR,
CAPITOLUL II - UTILIZAREA OCAZIONALĂ

Art. 4 Utilizarea ocazională a sălilor de spori și terenurilor de sport excedentare și temporar disponibile pentru sportul de agrement se face prin încheierea unui Acord (Anexa nr. 10) valabil încheiat între directorul unității de învățământ și solicitant (persoane ftzice/grupuri de persoane fizice interesate), în care sc vor stabili ziua, intervalul orar și prețul folosinței. Solicitarea se va face printr-o cerere scrisă formulată și înregistrată la unitatea de învățământ anterior datei la care va fi folosită sala/terenul de sport, în care sunt expuse scopul dc agrement, ziua și durata pentru care doresc să utilizeze sala dc sport sau terenul de sport.

Art. 5 Utilizarea ocazională a spațiilor/terenurilor și terenurilor de sport pentru activități ocazionale, cum ar fi: festivități, concursuri, organizare de cursuri derulate maxim 14 zile/an, conferințe, filmări, spectacole, alte asemenea, urmează aceleași reguli dc organizare și derulare ca cele prevăzute la art. 4 al prezentului capitol.

Art, 6 Plata utilizării ocazionale sc va face anterior desfășurării activităților sus-menționate, în conformitate cu prețurile minime stabilite prin prezenta hotărâre.

CAPITOLUL III - UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE EXCEPȚIE

Art. 7 (1) Parteneriatelc realizate dc către unitățile de învățământ cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, alte instituții de învățământ de stat sau private, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații în interesul beneficiarilor direct ai educației, prin care se inițiază activități de învățământ sau educative, recreative de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, activități de învățare rentedială cu cievii prin programul Școală după Școală, precum și colaborările cu operatorii economici în vederea desfășurării orelor de instruire practică constituie o excepție dc la prevederile prezentului regulament. Aceste partencriatc și colaborări se fac numai în baza hotărârii consiliului de administrație al unității dc învățământ și cu aprobarea lor prin hotărârea consiliului local.

(2)    închirierea spațiilor în vederea organizării de cursuri de calificare ca urmare a derulării unor proiecte eu finanțare din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, alte fonduri externe sau în colaborare eu instituții ale Statului Român, se realizează prin încheierea unui contract între unitatea de învățământ - în calitate de Locator și Locatar.

(3)    Anterior încheierii contractului este obligatorie obținerea aprobării Consiliului de Administrație al unității dc învățământ respective și a avizului Administratorului. La adresa prin care sc solicită avizul Administratorului va fi atașată obligatoriu și aprobarea Consiliului de Administrație a unității de învățământ preuniversitar dc stat.

Art. 8 (1) închirierea spațiilor în vederea stabilirii de sedii sociale și desfășurarea activităților specifice promovării intereselor elevilor de către asociațiile dc părinți organizate la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat se va efectua fără organizarea procedurii de atribuire prevăzute de prezentul regulament, contractul fiind încheiat între Administrator, reprezentanții legali ai unităților de învățământ preuniversitar dc stat dc pe raza Sectorului 2 și asociațiile de părinți. Aceeași prevedere se aplică și în cazul asociațiilor sportive organizate pe lângă unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu profil sportiv sau eu program sportiv integral.

(2) Pentru a spijini organizarea asociațiilor de părinți (asociații non - profit, non -guvernamentale și apolitice), în scopul dezvoltării relațiilor de colaborare școală - comunitate, părinți - cadre didactice, promovării intereselor elevilor și sprijinirea realizării obiectivelor educaționale, sediile sociale vor fi stabilite în baza contractelor de comodat încheiate cu Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu privire la spațiile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București. Contractele de comodat vor li încheiate pe termen dc maximum 1 (un) an, cu posibilitate de prelungire prin act adițional. Dacă activitățile desfășurate de către asociațiile de părinți presupun utilizarea efectivă a spațiilor în alt scop decât cel dc sediu social, se aplică prevederile art. 8 alin. (I).

CAPITOLUL IV - PROCEDURA DE LICITAȚIE
SECȚIUNEA I - Inițierea procedurii de închiriere și depunerea ofertei

Art. 9 (1) Inițiativa închirierii o au directorii unităților de învățământ cu obținerea aprobării în consiliului de administrație al acestora. Ulterior, directorii întocmesc propunerile de scoatere la licitație a spațiilor/terenurilor și terenurilor de sport excedentare (Anexa nr. 1) cu menționarea tipului de activitate. Anexa nr. I se va transmite spre avizare către “Administrator” și va fi însoțită, în mod obligatoriu, dc pianul/sehița dc amplasament și copia procesului - verbal al consiliului de administrație prin care s-a aprobat scoatca la licitație a spațiului/tcrenului și terenului dc sport excedentar.

(2)    Caietul (le sarcini (Anexa nr. 2) va fi întocmit și semnat dc către directorul unității de învățământ cu sprijinul și în colaborare eu reprezentanții Administratorului. După întocmirea caietului de sarcini Administratorul va demara procedura.

(3)    „Administratorul” va demara procedura de licitație prin publicarea unui anunț într-un ziar de largă circulație numai după avizarea propunerilor prevăzute la alin. 1 de către Directorul Executiv al “Administratorului”

(4)    Publicarea anunțului se va face eu minim 15 (cincisprezece) de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

(5)    Anunțul de participare va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a) denumirea Administratorului;

(l>) tipul dc procedură și criteriul dc atribuire;

(e) cuantumul garanției de participare și modalitatea de achitare;

(<l) data, adresa și ora limită dc depunere a ofertelor, data și locul deschiderii acestora;

(e) adresa sediului dc unde poate fi ridicat caietul dc sarcini și modalitatea de obținere al acestuia.

Art, 10,(1) Caietul dc sarcini se va achiziționa, contra cost, de la sediul „Administratorului”.

(2) Cererile de clarificare Ia caietul dc sarcini se fac în scris la sediul „Administratorului” sau pe adresa de e-mail a acestuia până cel târziu cu 4 (patru) zile lucrătoare înainte dc termenul dc depunere al ofertei în plic sigilat.

Ari. 11. (1) Ofertantul trebuie să depună la sediul „Administratorului” până ia data limită stabilită prin anunțul dc participare cererea tle itarlicipare (Anexa nr. 3) însoțită, în funcție de forma sa dc organizare, de următoarele documente:


/(
(a) Documente de calificare - plicul nr. 1:

❖    Certificate constatatoare, privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a:

-    impozitelor și taxelor către bugetul statului, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, șomajului, asigurărilor de sănătate (formulare - tip eliberate de autoritățile competente) - în original sau copie legalizată;

în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 660/03.05.2017, acesta este acceptat în format electronic. în acest sens, în plicul eu documentele de calificare se inlroduce certificatul fiscal printat, precum și forma electronică a acestuia pc suport ed pentru validarea semnăturii electronice a Ministerului Finanțelor Publice în ședința de calificare.

Fac excepție contribuabilii enumerați la art. 11, alin. 1 al Ordinului Agenției Naționale dc Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului dc atestare fiscală, a certificatului dc obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, în cazul contribuabililor mari și mijlocii, definiți potrivit legii, care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanță, organul fiscal central competent emite certificatul dc atestare fiscală și îl comunică contribuabilului în aceeași modalitate. în acest eaz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscală și îl prezintă organului fiscal central în a cărei rază teritorială acesta își are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectuează prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central și aplicarea ștampilei.”

-    impozitelor și taxelor locale ale Sectorului 2 al Municipiului București (formulare - tip eliberate dc autoritățile competente, în speță Direcția Venituri Buget Local Sector 2), indiferent de locul în care își au înregistrat sediul ofertanții (dacă nu au sediul în sectorul 2 trebuie să depună certificatul fiscal din care să reiasă că nu au obligații financiare către bugetul local al Sectorului 2) - în original sau copie legalizată.

Este acceptată forma electronică printată a certificatului, fiind necesar ca în cadrul ședinței de calificare să se depună atașat certificatului și numărul dc verificare pus la dispoziție de către D.V.B.L. Sector 2 în vederea verificării în platforma organului fiscal a autenticității datelor înscrise în acesta.

❖    Documente edificatoare care să dovedească o formă dc înregistrare ca persoană juridică sau dc înregistrare/alestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale:

-    Certificat constatator informații extinse emis dc Oficiul Registrului Comerțului (pentru cei supuși acestei proceduri), care conține codul unic de înregistrare și codul/codurile CAEN care fac obiectul activității pentru care sc solicită închirierea - în original sau copie legalizată;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (pentru cei supuși acestei proceduri) - în copie conformă cu originalul;

-    Certificat de identitate sportivă emis de către autoritatea competentă - în copie conformă cu originalul;

-    încheierea de înregistrare și certificatul de înregistrare în Registrul special al asociațiilor

persoană juridică, precum și slatutul/actul constitutiv al respectivelor entități - în copie conformă cu originalul;

-    Dovada înregistrării în tablourile profesionale ținute de organismele de reglementare ale profesiilor liberale respective - în copie conformă cu originalul.

-    Declarație pc proprie răspundere a ofertantului că nu înregistrează obligații financiare față de unitățile de învățământ de pc raza Sectorului 2 - original;

♦î* Experiența similară - în cazul activităților dc comerț sau alimentație publică:

-    Depunere contract de închiriere având ca obiect aceeași activitate pentru caic sc licitează, finalizat sau aflat în derulare de cel puțin 6 luni (în copie), însoțit de recomandări din partea bencficiarilor/locatorilor în care să se menționeze că obligațiile contractuale sunt onorate conform clauzelor contractuale (în original).

❖    Dovada constituirii garanției de participare - în copie,

❖    Dovada achiziționării caietului dc sarcini - în copie.

❖    Modelul dc contract semnat pe fiecare pagină ceea cc va face dovada însușirii clauzelor contractuale - semnătura în original.

(b) Oferta financiară - plicul nr. 2.

(2)    Reprezentanții "Ofertantului” care vor participa la ședința de deschidere vor prezenta delcgație/împuternicire din partea ofertantului (în original) și copie conformă cu originalul după actele care dovedesc identitatea acestora (buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport).

(3)    Limba de redactare a documentelor: română.

Art. 12. Modalitatea dc prezentare a ofertei:

(1)    Oferta va fi depusă într-un plic exterior, nctransparent, sigilat și scinnat/ștampilat, având Inscripționată adresa „Administratorului” și a „Ofertantului". Plicul exterior va avea anexat cererea de participare la procedura de licitație (Anexa nr. 3) și va purta mențiunea

„A nu se deschide înainte dc data de...........ora.........", precum și spațiul pentru care se

înscrie la licitație.

(2)    Plicul exterior va conține două plicuri interioare, ambele sigilate și semnate/ ștampilate, astfel:

a)    Plicul nr. 1 - documentele dc calificare;

b)    Plicul tir. 2 - oferta financiară.

(3)    Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite, la cererea acestuia, rcturnarea ofertei care nu a fost deschisă, în cazul în care aceasta este declarată întârziată, întârzierea va fi constatată în baza numărului dc înregistrare și ora primirii acesteia la registratura “Administratorului”.

(4)    „Administratorul” va refuza primirea la registratură a documentelor care nu sunt introduse în plic sau plicul este deteriorat, desfăcut, cu semne distinctive, etc.

(5)    Dacă ofertantul licitează pcntiu spații/terenuri și terenuri de sport diferite, indiferent dacă acestea sunt la aceeași unitate sau la unități dc învățământ diferite, va depune ofertă separată pentru fiecare. Toate plicurile eu oferte vor conține documentele, așa cum sunt ele prevăzute în regulaincnt/eaict de sarcini,

Art, 13. (1) Garanția de participare ia licitație este în valoare dc 1.000 lei și se va achita prin ordin de plată în contul „Administratorului” deschis la Trezoreria Sectorului 2 sau direct la casieria acestuia. Numărul contului va fi comunicat în caietul dc sarcini și în anunțul de participare.

(2)    Garanția dc participare se va restitui la cererea scrisă a ofertantului ia care se va anexa copie după dovada plății, în următoarele situații:

-    oferta a fost declarată ca necalificată, necâștigătoare sau întârziată;

-    oferta a fost declarată câștigătoare și numai după semnarea contractului de către ofertant.

(3)    Garanția dc participare nu va fi restituită în situația în care oferta a fost declarată câștigătoare, iar ofertantul nu s-a prezentat în termenul stabilit în prezentul regulament/caiet de sarcini pentru semnarea contractului.

Al t. 14. (1) Ofertele vor fi analizate și verificate dc către comisia de evaluare și atribuire a licitației constituită în baza deciziei directorului executiv al „Administratorului” care va fi compusă din 5 (cinci) membri, respectiv:

>    3 (trei) reprezentanți și I (un) membru supleant din partea Direcției Generale pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în calitatea sa de „Administrator”,

>    2 reprezentanți și I (un) membru supleant din partea unității de învățământ care propune spațiu! spre închiriere ( aceștia pot fi : directorul, directorul adjunct, un reprezentant al compatimentului financiar sau al compartimentului administrativ sau un membru al Consiliului de Administrație al unității de învățământ). Numele reprezentanților în comisie va fi transmis către Administrator în momentul în care acesta va demara procedura de licitație prin publicarea anunțului.

(2)    Comisia de evaluare și atribuire a licitației este legal constituită și lucrează valabil în prezența tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membrii ai acesteia, Se vor numi eel puțin doi membri ce vor înlocui membrii comisiei dc evaluare ee nu pot fi prezenți din motive obiective dovedite prin înscrisuri (concediu de odihnă, concediu medical, un eveniment neprevăzut, alte asemenea). în situația neconstituirii legale a comisiei, licitația se anulează,

(3)    Atribuțiile comisiei de evaluare vor fi trecute în decizia de numire și sunt următoarele:

(a)    deschiderea plicurilor cu documentele dc participare;

(b)    verificarea îndeplinirii condițiilor de participare de către ofertanți, inclusiv a termenului în care au fost depuse ofertele;

(c)    verificarea fiecărei oferte în corelație eu caietul de sarcini;

(il) stabilirea ofertelor neconforme (documentele nu sunt în concordanță cu cerințele caietului dc sarcini) sau necalificate și a motivelor care stau la baza respingerii acestora;

(c) întocmirea proceselor - verbale de calificare și de atribuire prin care se stabilesc ofertanții calificați sau câștigătorii licitației;

(I) întocmirea hotărârii de atribuire a licitației;

(g) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri dc amânare a licitației;

(li) semnarea tuturor documentelor care stabilesc calificarea / rezultatele evaluării.

(4)    Contestațiile depuse la procedurile organizate în temeiul prezentului regulament vor fi soluționate de către o comisie de contestație numită de către „Administrator”, care va fi compusă din 3 (trei) membri, respectiv:

>    2 (doi) reprezentanți din partea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului

imobiliar Sector 2 în calitatea sa de „Administrator”,

>    I reprezentant din partea unității dc învățământ care propune spațiul spre închiriere

(aceștia pot fi: directorul, directorul adjunct, un reprezentant al compatimentului financiar sau al compartimentului administrativ sau un membru al Consiliului de

Administrație al unității de învățământ). Numele reprezentanților în comisie va fi transmis către Administrator în momentul în care acesta va demara procedura de licitație prin publicarea anunțului.

(5) Atribuțiile comisiei de contestație sunt următoarele:

(a)    soluționează contestațiile depuse de către ofertanți în cadrul procedurii;

(b)    transmite contcstatarilor răspunsul la contestație.

SECȚIUNEA II - Ședința de calificare a ofertelor

Art. 15. (1) La data și ora stabilită în anunțul dc atribuire, comisia de evaluare și atribuire sc va întruni în ședință publică la sediul „Administratorului" în vederea deschiderii plicului conținând documentele de calificare.

(2)    Reprezentanții ofertanților pot asista la ședința de deschidere a ofertelor. Aceștia vor avea asupra lor împuternicire/delegație, actele de identitate și ștampila ofertantului (acolo unde este cazul) în vederea semnării proceselor - verbale de calificare a ofertelor (Anexa nr. 4).

(3)    în cadrul ședinței, comisia de evaluare și atribuire va consemna în procesul - verbal de calificare a ofertelor depunerea în termen a ofertei, integritatea plicului și va stabili existența și valabilitatea documentelor de calificare. în cadrul ședinței dc deschidere a ofertelor în vederea calificării, în funcție dc numărul dc oferte depuse și dc complexitatea documentelor de calificare, comisia poate stabili un termen în care să analizeze valabilitatea documentelor depuse. Acest termen nu poate depăși cinci (5) zile lucrătoare.

(4)    Depunerea cu întârziere a ofertei, neconformitatca documentelor față dc cele solicitate în caietul de sarcini sau lipsa oricăruia dintre documentele de calificare conduce la respingerea ofertei respective, fie ca ofertă întârziată, fie ea oferta necaiifieată.

(5)    Nu sunt calificați pentru etapa a doua a licitației ofertanții care la dala deschiderii plicului ce conține documentele de calificare;

a)    sc află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

b)    nu fac dovada depunerii garanției de participare;

c)    nu și-au achitat integral obligațiile rezultate din contracte similare, față de unitățile dc învățământ de pe raza Sectorului 2, până la dala depunerii ofertei;

d)    lipsa oricărui document de calificare din plic sau prezentarea de documentc/eertificatc expirate sau care prezintă datorii;

c) ofertanții care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate la adjudecarea licitațiilor anterioare, cum ar fi nesemnarea contractelor dc închiriere din ultimii 2 (doi) ani.

(6)    în maxim 24 (două zeci și patru) de ore de la întocmirea procesului - verbal de calificare, comisia de evaluare și atribuire va afișa lista cu rezultatul ședinței de calificare la sediul „Administratorului”.

(7)    Eventualele obiccțiuni legate dc modul de organizare vor fi formulate la deschiderea ședinței dc calificare la licitație și vor fi soluționate pe loc și vor fl consemnate în procesul - verbal dc deschidere.

(8)    Eventualele contestații legate de modul dc stabilirea a rezultatului ședinței dc calificare vor fi formulate în scris după afișarea la ușa instituției a rezultatelor ședinței dc calificare la licitație și vor fi soluționate în maxim două zile (2) zile lucrătoare de către o comisie numită în acest scop de către „Administrator”.


SECȚIUNEA II! - Ședința de evaluare a ofertei financiare și stabilire a atribuirii contractului

Al t. 16. (1) în termen de 3 (tici) zile lucrătoare de la data afișării rezultatului ședinței de calificare are loc ședința de deschidere și evaluare a ofertei financiare, rezultatul acesteia fiind consemnat într-un proces - verbal de atribuire (Anexa nr. 5). în situația în care nu există decât un singur ofertant calificat, ședința de deschidere și evaluare a ofertei financiare poate avea loc în aceeași zi cu ședința de calificare.

(2)    Câștigătorul licitației va fi desemnat prin Hotărâre de atribuire (Anexa nr. 6).

(3)    Procesul - verbal de atribuire va fi semnat de către membrii comisiei de evaluare și atribuire a ofertelor și de către ofertanții prezenți la deschiderea ofertelor financiare. In cazul în care unul dintre ofertanți refuză semnarea, acest fapt se va consemna în procesul - verbal de atribuire.

(4)    Pentru ofertanții care lipsesc de la ședința de deschidere, comunicarea rezultatului evaluării și a ofertei câștigătoare va fi făcută în scris la adresa inscripționată de către aceștia pe plicul exterior. „Administratorul” nu își asumă nici o răspundere în cazul unor eventuale neajunsuri produse de comunicarea eronată sau de lipsa adresei de corespondență a ofertantului. La cererea expresă a ofertantului, comunicarea poate fi făcută pe adresa de c-mail comunicată de acesta în mod expres,

Arf. 17. (1) In cazul în care există un singur ofertant, licitația pentru spațiul respectiv nu se repetă, urmând a se încheia contractul de închiriere cu acesta la prețul comunicat prin ofertă.

(2)    In cazul în caic la deschiderea ofertelor financiare se constată că prețul cel mai mare ofertat este oferit de doi sau mai urniți participanți, acestora li se va solicita o nouă oferta financiară cel puțin egală celei ofertate inițial Noua ofertă financiară va fi depusă în termen de 3 (trei) zile de la solicitare în plic sigilat la sediul „Administratorului”.

(3)    în cazul în care nu există ofertanți, licitația se consideră închisă.

Al t. 18. Criterii de atribuire

(1)    Criteriul de atribuire a contractului este „prețul cel mai ridicat”,

(2)    Prețurile oferite trebuie să fie cel puțin egale sau mai mari cu prețurile minime acceptate stabilite în Anexa nr. 7 la prezentul regulament.

(3)    în cazul în care se constată că prețul oferit este sub prețul minim stabilit, oferta va fi respinsă ca incacccptabilă.

Art. 19 (1) Câștigătorii se vor prezenta în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data luării la cunoștință a hotărârii de atribuire a licitației la sediul „Administratorului” pentru încheierea contractului de închiriere.

(2)    Contractul se va semna și va intra în vigoare numai dacă garanțiile prevăzute la art. 20 alin. 1 și 2 din prezentul regulament se află în contul “Administratorului” în termenul prevăzut la alin, I al prezentului articol.

(3)    Dovada intrării garanțiilor în contul "Administratorului” se face cu documente justificative care să dovedească virarea contravalorii garanției dc bună execuție în cont.

SECȚIUNEA IV - Garanția de bună execuție a contractului

Art, 20. (1) Câștigătorul licitației („Loeatarul”) este obligat să constituie garanția de bună execuție a contractului în contul dc garanții deschis la Trezoreria Sectorului 2 de către “Administrator”, aceasta reprezentând contravaloarea chiriei pe 3 (trei) luni. în cazul închirierii cantinelor cu dependințe și anexe, a terenurilor pentru amenajarea dc eantine/săli de servit

masa pentru alimentație publică și a bazinelor de înot cu dependințe și anexe cuantumul garanției de bună execuție a contractului va ti reprezentat de contravaloarea chiriei pe I (o) lună. Această prevedere se aplică și procedurilor nefinalizate până la data aprobării prezentului regulament.

(2)    Pe lângă garanția constituită conform alin. I ai prezentului articol, în cazul închirierii bazinelor de înot, câștigătorul licitației este obligat, în baza calculelor estimate făcute de către unitatea de învățământ beneficiară a contractului, să constituie și o garanție reprezentând contravaloarea (1) unei luni de utilități. Prevederile alin. I al prezentului articol în ceea ce privește contul sunt valabile și pentru această situație.

(3)    Constituirea garanțiilor prevăzute la ari. 20 alin. 1 și 2 este condiție obligatorie pentru încheierea contractului de închiriere. în situația în care această garanție nu se constituie în termen util pentru respectarea termenului prevăzut la art. 19, câștigătorul licitației pierde această calitate, garanția de participare la licitație, precum și dreptul de a mai participa timp de 2 (doi) ani la licitațiile desfășurate de către „Administrator”.

(4)    Garanția dc bună execuție a contractului se va actualiza la fiecare prelungire de contract în situația în care se renegociază chiria, Actualizarea garanției de bună execuție se va efectua după obținerea avizului de prelungire din partea Directorului Executiv al Administratorului, dar nu mai târziu de data încetării termenului contractului. Urmărirea reactualizării garanției dc bună execuție se va face de către Administrator. Nercspectarea acestei prevederi duce la nesemnarea actului adițional de prelungire și implicit la prelungirea valabilității contractului.

(5)    La încetarea contractului, Locatarul solicită Locatorului eliberararea garanției/garanțiilor. Ulterior, Locatorul scolicită Administratorului deblocarea garanției/garanții 1 or mimai cu condiția ca „Locatarul” să-și fi îndeplinit toate obligațiile contractuale.

(6)    în cazul în care se constată încălcări ale clauzelor contractuale de către „Locatar", „Locatorul” are dreptul dc a solicita Administratorului executarea garanției/garanțiilor dc bună execuție proporțional eu prejudiciile produse.

(7)    Executarea garanției/garanțiilor dc bună execuție nu limitează dreptul „Locatorului” dc a solicita acoperirea totală a prejudiciului produs și a unor eventuale daune prin intermediul instanțelor dc judecată.

CAPITOLUL V - CONDIȚIILE CONTRACTULUI

Art. 21. (1) închirierea spațiilor/terenurilor și a terenurilor de sport prin procedura de licitație publică eu plic sigilat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, se face pe bază de contract (Anexa nr. 8), pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire anuală, prin încheierea unui act adițional după obținerea în prealabil a avizului de prelungire al Directorului Executiv a! Administratorului,

(2)    închirierea cantinelor cu dependințe și anexe, a terenurilor pentru amenajarea de cantine/săli de servil masa pentru alimentație publică și a bazinelor dc înot cu dependințe și anexe, în condițiile prevăzute de prezentul regulament se face pe bază de contract (Anexa nr. 8), pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire anuală, prin încheierea unui act adițional după obținerea în prealabil a avizului dc prelungire al Directorului Executiv al Administratorului. Această prevedere se aplică și procedurilor nefinalizate până la data aprobării prezentului regulament.

(3)    în cazul în care contractul de închiriere va fi prelungit, prețul chiriei nu poale fi mai

mic decât prețui la care s-a adjudecat licitația.

(4)    Avizul de prelungire se face prin completarea formularului (Anexa nr. 9) la prezentul regulament, document semnat de către „Locator” și „Locatar”, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ. Anexa nr, 9 va fi transmisă dc către conducerea unității >lc învățământ cu ccl puțin 20 (douăzeci) zile calendaristice înainte de

expirarea termenului contractual în vederea avizării acesteia de către Directorul Executiv al Administratorului. Propunerea dc prelungire va fi însoțită obligatoriu de adresa prin care „Locatorul” va comunica dacă „Locatarul” are sau nu obligații contractuale restante, precum și de documentul prin care s-a obținut aprobarea consiliului de administrație.

(5)    Nu vor fî prelungite contractele de închiriere care prezintă obligații contractuale restante la sfârșitul termenului contractual, pentru care nu s-a făcut dovada că s-a actualizat garanția de bună execuție a contractului, precum și contractele pentru care nu s-a depus formularul dc prelungire însoțit de documentele solicitate în termenul stabilit alin. 4 al prezentului articol

(6)    Se vor menționa eventualele modificări de preț, suprafață sau de intervale orare datorate necesității obiective a unității dc învățământ de a utiliza spațiul în procesul de învățământ. Aceste modificări se vor face numai după aprobarea lor în consiliul dc administrație al unității respective de învățământ și după avizul “Administratorului”.

(7)    Aceste modificări se vor face în urma negocierii dintre părți, contractul fiind considerat încetat dacă nu se ajunge la o înțelegere. Aceste modificări vor 11 comunicate și Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Alt. 22. (1) Contravaloarea lunară a chiriei va fi încasată de către unitățile dc învățământ preuniversitare de stat, acestea având obligația legală de a vira 50% din contravaloarea încasată către bugetul local. Diferența dc 50% va constitui venit extrabugetar al unității dc îuvățăinât, Obligația dc virare a procentului dc 50% se menține și în cazul veniturilor obținute în conformitate cu prevederile Capitolului II și HI din prezentul regulament.

(2)    Contractele dc închiriere încheiate fără respectarea prezentului regulament sunt considerate nule, iar contravaloarea sumelor încasate în baza acestora vor fi virate integral către bugetul local.

(3)    Taxele și impozitele legale aferente spațiiloi/tcrcnuiilor și terenurilor dc sport închiriate vor fi suportate integral dc către “Locatar” căruia îi revine șî obligația dc a declara

contractul la Direcția Venit Buget Local Sector 2.

Art. 23. (1) în cazul în care se comercializează produse alimentare, acestea vor respecta prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Ordinului nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, Ordinului nr. 1.955/1995 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, precum și ale HG nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților.

(2) Conducerile unităților dc învățământ sunt răspunzătoare de realizarea întocmai a condițiilor prevăzute în actele normative enumerate la alin. (I) al prezentului articol, iar în caz de nerespectarc a acestora de către “Locatar” sunt obligate să sesizeze încălcarea la organele abilitate de lege pentru realizarea controlului și sancționarea încălcării legii, precum și Locatarului pentru remedierea situației. în cazul în care în termen dc 5 (cinci) zile dc la sesizare Locatarul nu înțelege să regularizeze situația sesizată, contractul se consideră reziliat de drept Iară nici o altă formalitate și procedură prealabilă.


Art. 24. Activitatea desfășurată de „Locatar” trebuie să flc în conformitate cu obiectul său de activitate, cu respectarea tuturor actelor normative incidente și a activității impuse dc „Locator” prin propunerea dc scoatere la licitație.

Art. 25, Dacă funcționarea „Locatarului” în spațiul/terenul respectiv necesită avize/autorizații din partea Organelor PS1, Centrului dc Medicină Preventivă, Cabinetului de Protecția Muncii, autorizații și avize de la autoritățile administrației publice locale și Agenția dc Protecția Mediului, sau alte asemenea, acestea vor fi solicitate și obținute dc către acesta. Răspunderea pentru nerespcctarea avizelor, autorizațiilor sau desfășurarea activității fără obținerea lor revine în totalitate Locatarului fără nici un fel de despăgubiri din partea Locatorului/Administratorului.

Art, 26. (1) Se va respecta Legea nr. 50/1991 cu privire la construcțiile provizorii, precum și Regulamentului de Urbanism al Sectorului 2, Regulamentul dc Urbanism și Planul Zonal al Municipiului București. Obligația obținerii tuturor avizelor și/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii demontabile revine în totalitate „Locatarului” și se va face pe cheltuiala acestuia ulterior încheierii contractului, tară să diminueze în nici un fel obligațiile de plată stabilite în contract.

(2)    în cazul în care trebuie obținute avize/autorizații necesare funcționării după semnarea contractului dc închiriere, chiria va începe să curgă de la data obținerii acestora, dar nu mai mult dc 60 de zile dc la data semnării contractului de închiriere.

(3)    în situația în care nu sc vor obține avizele/autorizațiile în termenul menționat La alin. 2, contractul va fi considerat încetat de drept fără nici un fel de pretenții de orice natură din partea semnatarilor contractului, cu excepția situației în care, la cererea Locatarului, se solicită continuarea contractului, caz în care chiria devine exigibilă după trecerea celor 60 zile.

(4)    Locatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzăloare a lucrărilor prevăzute la art. 26, alin. 1 sau a altoi' evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ preuniversitar dc stat.

(5)    în cazul în care „Locatarul” edifică construcții provizorii de orice natură fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor legale va fi direct răspunzător și va suporta toate sancțiunile legale și prejudiciile cauzate.

Art. 27. (1) în perioada închirierii se interzic modificări sau amenajări la partea dc construcții și instalații a spațiului închiriat, fără aprobarea Administratorului, fără aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ și fără obținerea avizelor necesare conform cu legislația în vigoare.

(2)    Cheltuielile suportate dc „Locatar” cu modificări, amenajări ori adăugiri la spațiul/terenul închiriat nu sunt opozabile „Locatorukii”/„Adminîstratorului”, care nu vor despăgubi „Locatarul”. Modificările, amenajările ori adăugirile pot fi ridicate dc „Locatar” la data ajungerii la termen a contractului sau în caz de reziliere/dcnunțare unilaterală, numai dacă nu afectează construcția spațiului, suprafața zugrăvită, caz în care acestea rămân atașate spațiului închiriat fără plata contravalorii acestora.

(3)    în cazul în care Locatarul edifică construcții provizorii pe terenurile închiriate, acesta este obligat ca la sfârșitul perioadei contractuale, în maxim 30 de zile, să ridice construcția și să aducă terenul la starea inițială, in situația în care construcția a afectat și împrejmuirea unității de învățământ, Locatarul este obligat să o refacă pe cheltuiala sa.
(4) Orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de chiriaș în interiorul imobilelor construcții, pe perioada derulării contractului de închiriere, se pot executa doar cu aprobarea Consiliului de administrație și cu avizul Administratorului și intră de drept în domeniul public local, neputând fi deduse din chirii sau echivalate cu alte sume datorate între părți.

Al t. 28, (1) „Locatarul” este obligat, în baza Legii nr. 307/2006 eu modificările completările ulterioare, să organizeze activitatea PSI în spațiul închiriat, cu respectarea normelor departamentale, specifice activității ce o deslășoară, urmând a răspunde contravențional ori penal de neaplicarea prevederilor respective.

(2) „Locatarul” este obligat să respecte II.G. nr. 127/1994 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții referitoare la normele pentru protecția mediului înconjurător; HG nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților, Legea apelor nr. 107/1996.

Art. 29. Programul de funcționare a activității închiriatc/aprovizionarc va fi stabilit de către unitatea de învățământ preuniversitar dc stat în funcție de specificul activității și condiționat dc ncafectarea activității de învățământ și educațională după consultarea cu Locatarul.

Art. 30. (1) In situația în care „Locatarul” întârzie efectuarea plăților maxim 30 de zile (chirie, utilități, etc.) rezilierea contractului va opera unilateral ca urmare a notificării scrise a Locatorului transmisă prin intermediul oricărui mijloc care asigură dovada comunicării direct către reprezentantul legal al Locatarului sau, în cazul refuzului de primire, comunicare la sediul Locatarului,

(2) în aceste condiții, „Locatorul” interzice accesul și implicit desfășurarea activității „Locatarului”. Accesul va fi permis numai pentru ridicarea bunurilor proprietatea Locatarului aliate în spațiu.

Art. 31, Pentru recuperarea datoriilor restante „Locatorul” și al Administratorul vor acționa în instanță „Locatarul”.

Art. 32. (1) în situația în care a expirat termenul inițial de închiriere și „Locatorul” nu mai este dc acord cu prelungirea acestuia, contractul se desființează de drept, această clauză fiind un pact comisoriu.

(2) în aceste condiții, în termen dc ccl puțin 10 (zece) zile calendaristice de la încetarea contractului, în cazul în care „Locatarul” nu a eliberat spațiul care a făcut obiectul contractului de închiriere, „Locatorul” interzice accesul și implicit desfășurarea activității „Locatarului”. Accesul va 11 permis numai pentru ridicarea bunurilor proprietatea Locatarului aflate în spațiu.

Art. 33. (1) Este interzisă subînchirierea sau darea în folosință gratuită dc către „Locatar” a spațiilor sau mijloacelor închiriate dc la unitățile dc învățământ.

(2) Este interzisă cesiunea totală sau parțială a contractului de închiriere.CAPITOLUL VI - CLAUZE FINALE

Art. 34. Solicitările clubmilor/asociațiilor sportive și a antrenorilor pentru folosirea sălilor/tcrenurilor de sport în scopul efectuării dc antrenamente gratuite cu elevii unităților de învățământ nu fac obiectul prezentei documentații, acestea fiind supuse spre aprobare consiliului local prin promovarea unor proiecte de hotărâre în baza unor note de fundamentare formulate de către solicitanți.

Art, 35. (I) Derularea contractelor de închiriere va lî urmărită de către unitatea de învățământ beneficiară, care va calcula și va încasa toate sumele aferente închirierii spațiului (chirie, penalități, utilități).

(2) Lunar, la sfârșitul perioadei contractuale, precum și la sfârșitul fiecărui termen de prelungire, se va transmite către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 o situație din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor contractuale (chirie, utilități, penalități încasate și viramente către bugetul local), însoțită dc documentele contabile relevante (fișe de cont, extras, ctc.)

VIZAT

spre nenidiitTsbare, SECZZTAR,

Anexa nr. 1

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT........................ VIZAT,

ADRESA..................................... Director Executiv D.G.A.P.I.

TELEFON/FAX.............................. ...........................................

PROPUNERILE DE SCOATERE LA LICITAȚIE A SPAȚIILOR/TERENURI SPORT/PARCĂRI TEMPORAR DISPONIBILE
CE URMEAZĂ A FI ÎNCHIRIATE, ANUL.....................

NR.

CRT.

IDENTIFICAREA SPAȚIULUI/TERENULUI DE ÎNCHIRIAT1

SUPRAFAȚA

AMPLASAMENT 2

GENUL DE ACTIVITATE3

INTERVAL

ORAR4

OBSERVAȚII5

1

1

2

_

î/i

X!


1 Spații organizate pentru desfășurarea de activități comerciale, săli de clasă, spații administrative, ateliere, magazii, laboratoare Cantine cu dependințe și anexe Teren

Săli și/sau terenuri de sport Bazine de înot cu dependințe și anexe


t VIZAT •

ispfe neschs^bar-e,!

r secrătar, I


2 Prezenta va fi însoțiță de planul sau schița de amplasare a pațiului/terenului scos la închriere în incinta unității de învățământ


PROPUN SPRE APROBARE, DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT


3 Activități de învățământ sau activități complementare actului de învățământ (cursuri de calificare, cursuri limbi străine, șah, alte asemenea), Birouri

Arhivă/ Depozit

Activitate de mică producție Comerț Alte activități Alimentație publică Parcare

Amenajare de cantine/săli de servit masa pentru alimentație ublicâ Sport - disciplină sportivă


4 Pentru spațiile/terenurile de sport închiriat cu ora se va preciza intervalul orar exact pentru care se dorește închirierea pentru a evita suprapunerea/ intercalarea ofertanților.


5 în căzui activității de comerț se va preciza dacă spațiul este dotat cu utilitățile necesare (apă curentă, canalizare, salubritate, etc). Alte observații pe care unitatea de învățământ le consideră necesare.APROBAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de.................................


Anexa nr. 2
CAIET I)E SARCINI'
PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE A SPAȚIILOR/TERENURILOR TEMPORAR DISPONIBILE AFLATE ÎN INCINTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2
SECȚIUNEA I - INFORMAȚII GENERALE

1.    OBIECTUL LICITAȚIEI - îl constituie închirierea spațiului/tcrcnului temporar disponibil

aparținând unității de învățământ....................situată în București, str....................Sector 2.

2.    INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAȚIUL/TERENUL TEMPORAR DISPONIBIL SCOS LA LICITAȚIE IN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Suprafața utilă totală a spațiului este de.......mp. din care'.

-    suprafață utilă principală -...........mp.;

-    suprafață dependințe -.............mp;

Terenul are o suprafață de..........mp;

Amplasament............................................................................................

Obiect de activitate:......................Pentru activitatea sport sc va respecta disciplina sportivă, zilele

și intervalul orar (nu se permite fracționarea acestora) pentru care spațiul a fost scos la închiriere de către unitatea de învățământ preuniversitară de stat prin propunerile de scoatere Ia licitație ei spațiilor/terenurilor dc sport temporar disponibile.

Descriere..........................................

3.    FORMA DE LICITAȚIE Licitație publică cu plic sigilat.

Criteriul de adjudecare - prețul cel mai ridicat

Prețul minim de pornire -........(se completează cu respectarea tarifelor aprol

4. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI

Autoritatea/Instituția.................

Sediul -......................

Adresa unde se organizează licitația -......

Cod fiscal -.............................
162

5.    DATA Șl ORA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE OFERTELE -............

6.    CONDIȚIILE MINIME DE ÎNCHIRIERE -...............................

7.    BAZA LEGALĂ

•    HCLSector 2 nr,....................;

•    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

•    Legea nr, 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar;

•    Ordinul nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

•    Ordinul nr. 1.955/1995 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

•    Codul civil;

•    Codul de Procedură Civilă.

SECȚIUNEA II - CERINȚE IMPUSE UE ORGANIZATOR

La procedura de atribuire pot participa: persoane juridice, asociații, fundații, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, precum și cu forme de organizare, exercitare și înregistrare a profesiilor liberale/reglementalc prin lege, care au activitate în domeniile pentru care se propune închirierea și numai în conformitate cu prezentul regulament.

Ofertantul trebuie să depună în mod obligatoriu la sediul „Administratorului” până la data limită stabilită prin anunțul de participare cererea de participare (Anexa nr. 3) însoțită, în funcție de forma sa de organizare, dc următoarele documente:

(a) Documente dc calificare:

❖ Certificate constatatoare, privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a:

- impozitelor și taxelor către bugetul statului, precum și a contribuției pentru asigurările sociale

de stat, șomajului, asigurărilor de sănătate (formulare - tip eliberate de autoritățile competente) - în original sau copie legalizată;

în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 660/03.05.2017, acesta este acceptat în format electronic. în acest sens, în plicul cu documentele de calificare se introduce certificatul fiscal printat, precum și forma electronică a acestuia pc suport cd pentru

validarea semnăturii electronice a Ministerului Finanțelor Publice în ședința dc calificare.

Fac excepție contribuabilii enumerați la ari. 11, alin. 1 al Ordinului Agenției Naționale dc

Acest caiet dc sarcini conține clauze minimale șl va li completat in funcție tic specificul spațiitlui/lcicniilui dbjiflfftSil^i^nclivitiStii pentru care se scoate la licitație.


VIZAT

spre (leiicEimbare, SECR.'.TAR,

Administrare Fiscală nr, 3,654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului dc obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora, în cazul contribuabililor mari și mijlocii, definiți potrivit legii, care solicită eliberarea certificatului dc atestare fiscală prin mijloace dc transmitere la distanță, organul fiscal central competent emite certificatul de atestare fiscală și îl comunică contribuabilului în aceeași modalitate. în acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscală și îl prezintă organului fiscal central în a cărei rază teritorială acesta își are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectuează prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central și aplicarea ștampilei.”

-    impozitelor și taxelor locale ale Sectorului 2 al Municipiului București (formulare - tip eliberate de autoritățile competente, în speță Direcția Venituri Buget Local Sector 2), indiferent de locul în care își au înregistrat sediul ofertanții (dacă nu au sediul în sectorul 2 trebuie să depună certificatul fiscal din care să reiasă că nu au obligații financiare către bugetul local al Sectorului 2) - în original sau copie legalizată.

Este acceptată forma electronică printată a certificatului, fiind necesar ca în cadrul ședinței de calificare să se depună atașat certificatului și numărul de verificare pus la dispoziție de către D.V.B.L. Sector 2 în vederea verificării în platforma organului fiscal a autenticității datelor înscrise în acesta.

❖    Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale:

-    Certificat constatator informații extinse emis de Oficiul Registrului Comerțului (pentru cei supuși acestei proceduri), care conține codul unic de înregistrare și codul/codurile CAEN care fac obiectul activității pentru care se solicită închirierea - în original sau copie legalizată;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (pentru cei supuși acestei proceduri) - în copie conformă cu originalul;

-    Certificat de identitate sportivă emis de către autoritatea competentă - în copie conformă cu originalul;

-    încheierea dc înregistrare și certificatul de înregistrare în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor emisă de către instanța judecătorească în raza căreia s-a constituit ca persoană juridică, precum și statutul/actu! constitutiv ai respectivelor entități - în copie conformă cu originalul;

-    Dovada înregistrării în tablourile profesionale ținute de organismele de reglementare ale profesiilor liberale respective - în copie conformă cu originalul.

-    Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că nu înregistrează obligații financiare față dc unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2 - original;

❖    Experiență similară - în cazul activităților de comerț sau alimentație publică:

-    Depunere contract de închiriere având ca obiect aceeași activitate pentru care se licitează, finalizat sau aflat în derulare de cel puțin 6 luni (în copie), însoțit dc recomandări din partea beneficiariior/iocatorilor în care să se menționeze ca obligațiile contractuale sunt onorate conform clauzelor contractuale (în original).

❖    Dovada constituirii garanției de participare - în copie.

❖    Dovada achiziționării caietului de sarcini - în copie.

4

<♦ Modelul de contract semnal pe fiecare pagină ceea ce va face dovada însușirii clauzelor contractuale - semnătura în original.

(b)    Oferta financiară - reprezentanții “Ofertantului” care vor participa la ședința de deschidere vor prezenta delegație/împuternicire din partea ofertantului (în original) și copie conformă cu originalul după actele care dovedesc identitatea acestora (buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport).

Limba de redactare a documentelor: română.

(c)    Modalități de prezentare a ofertei.

•S Oferta va fi depusă într-un plic exterior, netransparent, sigilat și semnat/ștampilat, având înscripționată adresa „Administratorului” și a „Ofertantului”. Plicul exterior va avea anexat cererea de participare la procedura de licitație (Anexa nr. 3) și va purta mențiunea „A nu

se deschide înainte de data de ........... ora .........", precum și spațiul pentru care se înscrie

la licitație.

A Plicul exterior va conține două plicuri interioare, ambele sigilate și semnate/ștampilate, astfel:

a)    Plicul nr. 1 - documentele de calificare;

b)    Plicul nr. 2 - oferta financiară.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite, la cererea acestuia, returnarea ofertei care nu a fost deschisă, în cazul în care aceasta este declarată întârziată, întârzierea va fi constatată în baza numărului de înregistrare și ora primirii acesteia la registratura “Administratorului”,

„Administratorul” va refuza primirea la registratură a documentelor care nu sunt introduse în plic sau plicul este deteriorat, desfăcut, cu semne distinctive, ete.

Dacă ofertantul licitează pentru spații/terenuri și terenuri de sport diferite, indiferent dacă acestea sunt ia aceeași unitate sau la unități dc învățământ diferite, va depune ofertă separată pentru fiecare. Toate plicurile eu oferte vor conține documentele, așa cum sunt ele prevăzute în regulament/caiet de sarcini.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI ESTE „prețul cel mai ridicat”

Prețurile oferite trebuie să fie cel puțin egale sau mai mari cu prețurile minime acceptate stabilite în stabilite în Anexa nr. 7 la prezentul regulament.

în cazul în care se constată că prețul oferit este sub prețul minim stabilit, oferta va fi respinsă ca incacceptabilă

ȘEDINȚA DE CALIFICARE A OFERTELOR

La data și ora stabilită în anunțul de atribuire, comisia de evaluare și atribuire se va întruni în ședință publică la sediul „Administratorului” în vederea deschiderii plicului conținând documentele de calificare,

în cadrul ședinței, comisia de evaluare și atribuire va consemna în procesul - verbal dc calificare a ofertelor depunerea în termen a ofertei, integritatea plicului și va stabili existența și valabilitatea documentelor de calificare. în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor în vederea calificării, în funcție de numărul de oferte depuse și de complexitatea documentelor dc calificare, * Acest eniet ilc sarcini conține clauze minimale șl va fi completat în funcție dc specificul spatiu)jif7iercli)ilui d.lfțiA't]țKțlvși a activității pentru caic se scoate la licitație.


VIZAT

;nre noachUmba1 SECRd ■ ■ Rt

VIZAT X spre tVTXchunfraro,

‘ SECftuTAR,

comisia poate stabili un termen în care să analizeze valabilitatea documentelor depuse. Acest termen nu poate depăși cinci (5) zile lucrătoare.

Depunerea cu întârziere a ofertei, neconforinitatea documentelor față de cele solicitate în caietul de sarcini sau lipsa oricăruia dintre documentele dc calificare conduce la respingerea ofertei respective, fie ca ofertă întârziată, fie ca oferta necalificată.

Nu sunt calificați pentru etapa a doua a licitației ofertanții care la data deschiderii plicului ce

conține documentele de calificare:

a)    se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

b)    nu fac dovada depunerii garanției dc participare;

c)    nu și-au achitat integral obligațiile rezultate din contracte similare, față dc unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2, până la data depunerii ofertei;

d)    lipsa oricărui document de calificare din plic sau prezentarea de documente/certificate expirate sau care prezintă datorii;

c) societățile care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate la adjudecarea licitațiilor anterioare, cum ar fi nesemnarea contractelor de închiriere din ultimii 2 (doi) ani,

în maxim 24 (două zeci și patru) de ore de la întocmirea procesului - verbal dc calificare, comisia de evaluare și atribuire va afișa lista cu rezultatul ședinței de calificare la sediul „Administratorului.

Eventualele obiecțiuni legate dc modul de organizare vor fi formulate la deschiderea ședinței dc calificare la licitație și vor fi soluționate pe loc și vor fi consemnate în procesul - verbal de deschidere.

Eventualele contestații legale de modul dc stabilirea a rezultatului ședinței de calificare vor fi formulate în scris după afișarea la ușa instituției a rezultatelor ședinței de calificare ia licitație și vor fi soluționate în maxim două zile (2) zile lucrătoare de către o comisie numită în acest scop de către „Administrator”.

Câștigătorii se vor prezenta în termen dc maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data luării la cunoștință a hotărârii de atribuire a licitației la sediul „Administratorului” pentru încheierea contractului de închiriere.

GARANȚIA DE PARTICIPARE

Garanția de participare la licitație este în valoare de 1.000 lei și se va achita prin ordin dc plată în contul „Administratorului”, deschis la Trezoreria Sectorului 2 sau direct la casieria acestuia. Numărul contului....................................

Garanția de participare se va restitui la cererea scrisă a ofertantului la care se va anexa copie după dovada plății, în următoarele situații:

-    oferta a fost declarată ca necalificată, necâștigătoare sau întârziată;

-    oferta a fost declarată câștigătoare și numai după semnarea contractului dc către ofertant.

Garanția de participare nu va fi restituită în situația în care oferta a fost declarată câștigătoare, iar ofertantul nu s-a prezentat în termenul stabilit în Regulamentul cadru aprobat prin HCL Sector 2 nr.................2018 și prin prezentul caiet de sarcini.


Acvs( caiet de sarcini conține clauze minimale ți va fi completat in ftinc,ic dc specificul spa|iului/ler pentru cure se scoate la licitație.

spre ciescrum’fâ, ' SECRETAR,


GARANȚIA DE DUNĂ EXECUȚIE

Câștigătorul licitației („Locatarul”) este obligat să constituie garanția dc bună execuție a contractului în contul de garanții deschis la Trezoreria Sectorului 2 de către “Administrator”, aceasta reprezentând contravaloarea chiriei pc 3 (trei) luni. In cazul închirierii cantinelor cu dependințe și anexe, a terenurilor pentru amenajarea de cantinc/săli de servit masa pentru alimentație publică și a bazinelor dc înot cu dependințe și anexe cuantumul garanției de bună execuție a contractului va fi reprezentat de contravaloarea chiriei pe 1 (o) lună. Această prevedere se aplică și procedurilor nefinalizate până la data aprobării prezentului regulament.

Pe lângă garanția dc bună execuție a contractului, în cazul închirierii bazinelor dc înot, câștigătorul licitației este obligat, în baza calculelor estimate tăcute dc către unitatea de învățământ beneficiară a contractului, să constituie și o garanție reprezentând contravaloarea (1) unei luni dc utilități în contul de garanții deschis la Trezoreria Sectorului 2 de către “Administrator”.

Constituirea garanțiilor sus-menționate este condiție obligatorie pentru încheierea contractului de închiriere. In situația în care această garanție nu se constituie în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data luării la cunoștință a hotărârii de atribuire a licitației, câștigătorul licitației pierde această calitate, garanția dc participare la licitație, precum și dreptul de a mai participa timp dc 2 (doi) ani la licitațiile desfășurate de către „Administrator”.

Garanția de bună execuție a contractului se va actualiza la fiecare prelungire dc contract în situația în care se renegociaza chiria. Actualizarea garanției de bună execuție se va efectua după obținerea avizului din partea Directorului Executiv al Administratorului, dar nu mai târziu de dala încetării termenului contractului. Urmărirea reactualizării garanției de bună execuție se va face dc către Administrator, Ncrespectarea acestei prevederi duce la nesemnarea actului adițional de prelungire și implicit la prelungirea valabilității contractului.

La încetarea contractului, Locatarul solicită Locatorului eliberarea garanției/garanțiilor. Ulterior, Locatorul solicita Administratorului deblocarea garanției/garanțiilor mimai cu condiția ca „Locatarul” să-și fi îndeplinit toate obligațiile contractuale.

în cazul în care se constată încălcări ale clauzelor contractuale dc către „Locatar”, „Locatorul”' are dreptul de a solicita Administratorului executarea garanției/garanțiilor de bună execuție proporțional cu prejudiciile produse.

Executarea garanției / garanțiilor dc bună execuție nu limitează dreptul „Locatorului” de a solicita acoperirea totală a prejudiciului produs și a unor eventuale daune prin intermediul instanțelor de judecată.

SECȚIUNEA III - ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

•    Conform Regulamentului - cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr............

•    Prețul caietului dc sarcini este de................lei .

Informații suplimentare la sediul „Administratorului”.........................telefon........

Consiliul de administrație al...............

DIRECTORUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Anexa iii*. 3

CERERE DE PARTICIPARE
DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (a),.......................reprezentant legal al S.C., P.P.A., etc..............în

calitate de ofertant, vă rog să-mi aprobați înscrierea la licitația din data de

.................... ora.......... pentru închirierea spațiului/terenului temporar disponibil

de....... mp. din unitatea de învățământ preuniversilar de stat.........................

pentru activitatea de.......

Data,


OFERTANT,

Denumire

Numele reprezentantului Funcția reprezentantului Semnătura /ȘtampilaPROCES - VERBAL DE CALIFICARE

încheiat azi, .......................... cu ocazia analizei documentelor dc calificate

depuse de ofertanți conform Anexei nr. 4.1, la procedura de Licitație publica cu plic sigilat organizată de către D.G.A.P.I. în calitate de Administrator pentru unitatea dc

învățământ preuniversitar de stat..................................... pentru atribuirea

contractului de închiriere având ca obiect închirierea spațiului/tcrenului temporar disponibil în suprafață de......mp. pentru desfășurarea activității..................

Comisia dc evaluare și atribuire numită prin Decizia nr...../............a Directorului

D.G.A.P.I. formată din :

Președinte ............................

Membrii .............................

a procedat azi.............ora......., la deschiderea plicurilor inscripționate „Documente dc

calificare” solicitate conform Documentației cadru de organizare și desfășurare a licitației publice aprobată prin II.C.L, Sector 2 nr............/................2018.

S-a constatat integritatea și inviolabilitatea plicurilor sau............. ce conțin

documentele calificare și s-a trecut la analizarea acestora.

în urma analizei s-a constatat existența/inexistența, valabilitatea și conformitatea acestora eu solicitările din documentația dc organizare și desfășurare, situație care va fi consemnată în Anexa nr. 4.1. la prezentul proces - verbal de calificare.

După analizarea documentelor de calificare, comisia de evaluare și atribuire declară ofertanții calificați și pe cei necalificați.

Președintele comisiei dc evaluare și atribuire declară închise lucrările ședinței, urmând ca membrii acesteia să afișeze la sediul Administratorului din ........................ lista eu ofertanții calificați și cci necalificați.

Prezentul proces - verbal s-a încheiat azi,..........într-un exemplar original.

COMISIA DE EVALUARE ȘI ATRIBUIRE

1. _ Președinte^semnătura)..............................

2.    __ Membru    (semnătura)................................

3.    ____Membru (semnătura)...............................

4.    ____ Membru    (semnătura)...............................

5.    _ Membru    (semnătura)...............................

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:..................................

SUPRAFAȚA (MP):.......................................................

ACTIVITATEA:...........................................................

NR.

DOCUMENTE DE CALIFICARE

OFERTANȚI

-!

CRT.

_

1

Cererea de participare - original

2

Certificat constatator privind obligațiile către bugetul de stat - original, copie legalizată sau format electronic

3

Certificat constatator privind obligațiile către bugetul local Sector 2 - original, copie legalizată sau format electronic

4

Certificat constatator informații extinse emis de Oficiul Registrului Comerțului (pentru cei supuși acestei proceduri) - original sau copie legalizată

5

Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (pentru cei supuși acestei proceduri); încheierea de înregistrare și certificatul de înregistrare în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor emisă de către instanța judecătorească în raza căreia s-a constituit ca persoană juridică, precum și statutul/actul constitutiv al respectivelor entități; Dovada înregistrării în tablourile profesionale ținute de organismele de reglementare ale profesiilor liberale respective - în copie conformă cu originalul

6

Certificat de identitate sportivă emis de către autoritatea competentă - în copie conformă cu originalul

7

Depunere contract de închiriere având ca obiect aceeași activitate pentru care se licitează, finalizat sau aflat în derulare de cel puțin 6 luni (în copie), însoțit de recomandări din partea beneficiarilor/Iocatorilor în care să se menționeze că obligațiile contractuale sunt onorate conform clauzelor contractuale (în

original). - în cazul activităților de comerț sau alimentație publică

iSpre n

!    CC

OU

HZAT

îSChirtih;

. -

re,

8

Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că nu înregistrează obligații financiare față de unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2 - original

9

Modelul de contract semnat pe fiecare pagină ceea ce va face dovada însușirii clauzelor contractuale - original

10

Dovada constituirii garanției de participare - în copie

11

Dovada achiziționării caietului de sarcini - în copie

DECIZIA COMISIEI DE EVALUARE ȘI ATRIBUIRE    OFERTANȚI CALIFICAT! / NECALIFICATI

COMISIA DE EVALUARE ȘI ATRIBUIRE    TS^OFERTANȚI    '    ""

PROCES - VERBAL DE ATRIBUIRE

încheiat azi,........................., cu ocazia deschiderii și evaluării ofertei financiare

depuse de ofertanții calificați conform Anexei nr. 4.1 la procedura de Licitație publică cu plic sigilat organizată de către D.G.A.P.I. în calitate de Administrator pentru dc

unitatea de învățământ preuniversitar dc stal ..................pentru atribuirea

contractului având ca obiect închirierea spațiului/tcrcnului temporar disponibil în suprafață de......mp pentru desfășurarea activității..................

Comisia de evaluare și atribuire numită prin Decizia nr......./............ a

Directorului D.G.A.P.I. formată din :

Președinte............................

Membrii .............................

a procedat azi............. ora........ la deschiderea plicurilor inscripționate „Ofertă

financiară” solicitate conform Documentației cadru de organizare și desfășurare a licitației publice, aprobată prin H.C.L. Sector 2 nr. .........../................2018.

După constatarea integrității și inviolabilității plicurilor ce conțin oferta finaciară depusă de către ofertanți s-a trecut la evaluarea acesteia.

în urma analizei s-a constatat existența/inexistența ofertelor financiare, precum și conformitatea acestora cu prețul minim stabilit conform Anexei nr. 7 din Regulament, După analizarea ofertelor financiare, comisia de evaluare și atribuire a consemnat rezultatul licitației prin completarea Anexei nr. 5.L, anexă la prezentul, și va declara oferta câștigătoare prin Hotărâre de atribuire.

Prezentul proces - verbal s-a încheiat azi,..........într-un exemplar original.

COMISIA DE EVALUARE ȘI ATRIBUIRE

1.    __Președinte(semnătura)..............................

2.    __ Membru    (semnătura)................................

3.    _____Membru    (semnătura)...............................

4.    _ Membru    (semnătura)...............................

5.    ____ __ Membru    (semnătura)...............................

REPREZENTANȚII OFERTANȚI LOR

S.C./ P.F.A....___/_(semnătura)

S.C./ P.F.A....___/____(semnătura)


VIZAT’, spre neschimhA'e,

SECRETAR,


îpr~ nest SECR


hț-n’-r're,ț

"TAR, :


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:..................................

SUPRAFAȚA (MP):.......................................................

ACTIVITATEA:...........................................................

PREȚUL MINIM DE PORNIRE:.....................................

NR.

CRT.

OFERTA FINANCIARĂ

OFERTANTI    î

1

1

PREȚUL

DECIZIA COMISIEI DE EVALUARE ȘI ATRIBUIRE

OFERTANTUL CÂȘTIGĂTOR.........LA PREȚUL DE.

COMISIA DE EVALUARE ȘI ATRIBUIRE

OFERTANTIV    A

HOTĂRÂRE DE ATRIBUIRE

Azi........................... cu ocazia desemnării câștigătorului ofertei financiare la

procedura de Licitație publică cu plic sigilat organizată dc învățământ preuniversitar de

stat...........................pentru atribuirea contractului având ea obiect închirierea

spațiului/terenului temporar disponibil în suprafață de ......mp pentru desfășurarea

activității..................

în conformiiitate cu Legea nr. 213/1999 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Legea nr, 1/2011 privind educația națională.

Ținând cont de procesul - verbal de atribuire nr. .........../............

Comisia de evaluare și atribuire numită prin Decizia nr........./............. a

Directorului..................................................formată din ;

Președinte ............................

Membrii .............................

DESEMNEAZĂ

Câștigător al licitației ........................................................... cu prețul de

plătibil în echivalent lei la cursul B.N.R. la data emiterii facturii fiscale.

Prezenta s-a încheiat azi,..........în (2) două exemplare originale.

COMISIA DE EVALUARE ȘI ATRIBUIRE

1.    _______Președintc(scmnătura)..............................

2.    __ Membru    (semnătura)................................

3.    ____Membru    (semnătura)...............................

4.    ___Membru    (semnătura)...............................

5.    ______Membru    (semnătura)...............................

CÂȘTIGĂTORUL LICITAȚIEI

S.C./ P.E.A....    /

_ (semnătura) ■


VIZAf'

spre neschimtw o SECRETAR. JLISTĂ DE PREȚURI MINIMALE DE PORNIRE FĂRĂ TVA

Prin prezenta s-a procedat la stabilirea prețurilor minimale de pornire a licitațiilor publice eu plic sigilat pentru închirierea spațiilor/tcrenurilor, ternarilor dc sport exccedcntare și temporar disponibile din unitățile dc învățământ premiiversitar dc stat de pe raza Sectorului 2 a Municipiului București:

Upre ne'-î ’ secr^îAR, J


Nr.

Cit.

Spațiul/tcreinil dc închiriat

Activitatea permisă

Prețul de pornire

Activități de învățământ

2 euro/nip/lună

Activități complementare actului de învățământ (cursuri de calificare, cursuri

2 euro/mp/luna

5 euro/oră

1

Spații organizate pentru desfășurarea dc activități comerciale, săli de clasă, spații administrative, ateliere, magazii, laboratoare

limbi străine, șah. alte asemenea)

Birouri

4 euro/mp/luna

Arhivă

4 curo/mp/lună

Depozit

4 euro/mp/luna

Activitate de mică producție

7 euro/mp/luna

Comerț1

10 euro/mp/luna

Alte activități1

7 euro/mp/luna

2

Cantine cu dependințe și anexe

Alimentație publică

7 curo/mp/lună

3

Teren

Comerț3

10 euro/tnp/lună

Alte activități1

5 euro/mp/lunS

Parcare

4 euro/mp/luna

Amenajare de cantine/săli de servit masa pentru alimentație publică

3 curo/mp/lună

4

Săli și/sau terenuri dc sport

Spoit4

5 euro/oră

5

Bazine de înot cu dependințe și anexe

Spoit, agrement

5 curo/mp/lună

6

Utilizări ocazionale5 (orice spații/terenurî, terenuri dc sport disponibile ocazional)

Organizare dc cursuri, congrese, concursuri, evenimente, festivități, spectacole, alte asemenea

10 euro/oră/sală dc curs

30 euro/oră/ sală de festivități

Activitate sportivă dc agrement

25 euro/oră

Filmări

30 euro/oră

7

închirieri asociații de părinți/asociații sportive

Administrație

1 euro/mp/iună

1 Pentru activitatea tic comerț unllatca de învățământ va respecta toate normele ți legislația în vigoare aplicabilă pentru specificul activității de comerț (exemplu: spațiul să fie dotat cu apă curentă, chiuvetă, canalizare, etc.), precum și cu respectarea legislației privind alimentația sănătoasă în școli.

1 Alte activități - unitatea de învățământ va specifica activitatea pentru care se solicită închirierea

3    Pentru activitatea de comerț desfățurată pe terenul unității de învățământ se va respecta legislația în vigoare aplicabilă edificării construcțiilor provizorii, iar dacă vânzarea dc produse se va face în interiorul unității dc învățământ este obligatorie respectarea legislației privind alimentația sănătoasă în școli.

4    Pentru activitatea sport sc vor respecta: disciplina sportivă, zilele și intervalul orar așa cum acestea au fost propuse dc către unitalea

de învățământ preuiiivcrsitar de stat pentru spațiul/tcrcnul dc sport deelaratcxgyhajIar.’Nu scl permite fracțiojyifeȚ^^lo intervalelor orare propuse.    r——    " * V/l7/XV    \

5    Prețurile minime stabilite pentru utilizarea ocazională reprezintă contravaloarea lolodntq^p^iUiț/lcr en

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE1

Nr.........../...............

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

înde,

Art. L (1) Direcția Generalii pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu

sediul în .........., teiefon/fax........., prin reprezentanți legali.......................... în calitate de

ADMINISTRATOR,

(1)    Unitatea de învățământ preuniversitar de stat.......................... eu sediul în..........,

telefon/fax........., prin reprezentanți legali......................., în calitate de LOCATOR,

Și

(2)    (Câștigător licitație) ............................................... cu sediul în ...........................

telefon/fax............ cod fiscal...................., (date de identificare) ........................prin

reprezentanți legali...............în calitate de LOCATAR,

s-a încheiat prezentul contract de închiriere având următoarele clauze:

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. (1) LOCATORUL închiriază LOCATARULUI spațiul/tcrcnul de sport/teren

parcare, etc. (după caz) în suprafață de ....... mp. situat în incinta (unității de învățământ

prenniversitare dc stat).............cu sediul în..........pentru activitatea de...........

(2) Predarea - primirea spațiului închiriat se va face pe baza procesului - verbal (Anexă la prezentul contract) încheiat între LOCATOR și LOCATAR, la data semnării prezentului contract.

CAPITOLUL III - DURATA CONTRACTULUI

Art.3.(I)T ermenul închirierii este de.............(în funcție de situație) și începe să curgă

dc la data semnării prezentului contract, cu posibilitatea de prelungire anuală prin act adițional încheiat după avizarea propunerii de prelungire.

(2)    Prelungirea se face anual cu posibilitatea negocierii condițiilor referitoare in suprafață, orar și preț.

(3)    în căzu! în care contractul de închiriere va fi prelungit, prețul chiriei nu poate fi mai inie decât prețui la care s-a adjudecat licitația sau a prețului stabilit prin modificări ale actelor normative în vigoare.

(4)    în cazul suspendării contractului, în condițiile Capitolului IX, termenul contractual poate fi prelungit cu o perioadă egala eu durata suspendării.


CAPI I OLUL IV - PREȚUL CONTRACTULUI

Ari. 4. (1) Chiria lunara este în cuantum ele ....... Euro, fără TVA, plătibilă în lei la

cursul oficial de schimb al B.N.R., la cursul anunțat de BNR în ziua anterioară efectuării plății.

(2)    Chiria se va achita anticipat, până la data de 25 a lunii în curs, pentru luna următoare, pe baza facturii emise de LOCATOR. în situația în care LOCATORUL omite să transmită factura pentru plata chiriei, LOCATARUL are obligația să achite prețul închirierii până la data de 25 a lunii în curs, pentru luna viitoare, la cursul anunțat de BNR în ziua anterioară efectuării plății.

(3)    Data plății chiriei este considerată data la care contul creditorului (LOCATORULUI) a fost alimentat cu suma de bani care face obiectul plății.

(4)    Factura fiscală se emite de către LOCATOR prin serviciile abilitate la data de 5 (cinci) ale lunii anterioare celei pentru care se calculează chiria, la cursul anunțat de B.N.R. în ziua anterioară. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, factura fiscală se va emite în prima zi lucrătoare după această dată, iar cursul valutar va fi cel anunțat dc B.N.R. în ziua anterioară. Diferențele dc curs valutar rezultate din decontarea creanțelor reprezentând chirii vor fi calculate, facturate și înregistrate în contabilitate.

(5)    Chiria se va vira în contul LOCATORULUI nr...........................deschis la

Trezoreria Sector 2 București sau se va plăti prin casieria acestuia.

Art. 5. (1) Contravaloarea utilităților va fi calculată lunar în sistem paușal de către LOCATOR după primirea facturilor conținând contravaloarea utilităților.

(2)    Recuperarea utilităților de la LOCATAR sc va face prin emiterea unei facturi fiscale în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. în situația în care există aparat de înregistrare și măsurare a consumului sc va ține cont de acesta, citirea lui tăcându-se împreună de către reprezentanți ai LOCATORULUI și ai LOCATARULUI rezultatul fiind consemnat în scris.

(3)    Plata utilităților se va face în termen de maxim 10 (zece) zile dc la data comunicării contravalorii acestora în conturile transmise dc către LOCATOR sau la casieria acestuia.

Art, 6. LOCATARUL sc obligă să continue plata chiriei și a utilităților inclusiv pe perioada vacanțelor elevilor, cu excepția activităților dc comerț desfășurate în interiorul clădirii unității de învățământ preuniversitar dc stat.

Art, 7. (1) Neplata chiriei și a utilităților la termenele și în modalitățile prevăzute în prezentul contract, îndreptățește LOCATORUL să încaseze penalități dc întârziere în cuantum dc 0,05% din suma datorată pentru fiecare zi dc întârziere.

(2) în caz de neplată a utilităților sau a chiriei contractul sc desființează de plin drept, în condițiile arătate la Capitolul IX, art. 16.

Art. 8 Chiria și penalitățile dc întârziere vor fi modificate potrivit actelor normative și Hotărârilor Consiliului Local Sector 2 ce intervin ulterior încheierii contractului, cu condiția notificării locatarului cu 30 zile înainte dc aplicarea noilor tarife care se referă la activitatea în speță,

Art. 9. LOCATORUL își rezervă dreptul dc a opri furnizarea utilităților în momentul neefectuării plăților, la termenele și în condițiile prevăzute în contract.

Art, 10. LOCATORUL va vira lunar după încasarea chiriei și a eventualelor penalități aferente acesteia un procent de 50% din încasări către bugetul local, restul dc 50% va constitui venit extrabugetar al unității de învățământ.

•prezentul model de contract reprezintă cadrul general pentru închirierea spațlllor/terenurilor disponibile


din unitățile de învățământ, urmând să fie adaptat în funcție de specificul obiectului și de părțile contract.

Ari. 11. LOCATARUL va achita toate taxele și impozitele aferente activității comerciale (pe clădire și teren) ca urmare a exploatării spațiului/tercnului închiriat. Sumele vor tî virate în contul deschis pentru venit buget local la Direcția Venituri Buget Local Sector 2. CAPITOLUL V - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 12, (1) Drepturile și obligațiile LOCATORULUI:

a.    să predea spațiul care a fost închiriat prin proces - verbal de predare - primire;

b.    să asigure folosința spațiului închiriat în condițiile prezentului contract;

c.    să execute reparațiile care îi sunt în sarcină, conform legislației în vigoare, cu excepția celor datorate uzurii normale ca urmare a activității desfășurate de LOCATAR sau ca urmare a folosirii necorespunzătoare a spațiului de către acesta;

(I. să furnizeze utilitățile pentru spațiile închiriate în interiorul imobilelor construcții (apă, canal, energic electrică, gaze, etc.) și să factureze contravaloarea acestora la prețurile și tarifele comunicate de către prestator;

c. să încaseze lunar contravaloarea chil iei și a sumelor aferente acesteia;

f.    să calculeze și să încaseze contravaloarea utilităților și a eventualelor penalități pentru spațiului închiriat;

g.    să vireze lunar după încasarea chiriei și a penalităților aferente acesteia un procent de 50% din încasări către bugetul local;

h.    să trimită eventualele solicitări de prelungire în termenele și în condițiile stabilite prin Regulamentul cadru aprobată prin H.C.L. Sector 2 nr....;

i.    să solicite executarea garanției de bună execuție a contractului în situația în care LOCATARUL nu își execută obligațiile contractuale la termenele și în condițiile prezentului contract;

j.    să returneze garanția de bună execuție a contractului la încetarea acestuia prin emiterea unei adrese către banca unde s-a constituit garanția;

k.    să stabilească programul de funcționare al obiectului închirierii în funcție de specificul activității și condiționat dc neafectarea activității de învățământ;

l.    să comunice Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 toate modificările, împrejurările, stările de fapt, etc, care intervin în desfășurarea contractului dc închiriere, respectiv proces - verbal de predare - primire, prelungire contract, modificări de orice fel ale garanției de bună execuție și alte asemenea, enumerarea ncfiind exhaustivă, ci enunțiativă.

in. după perfectarea contractului de închiriere si a actelor adiționale de prelungire, LOCATORUL arc obligația să comunice Direcției Generale pentru Administrarea

Patrimoniului Imobiliar Sector 2 un exemplar original.

(2) Drepturile și obligațiile LOCATARULUI:

a.    să preia spațiul închiriat prin proces - verbal de predare - primire la termenele și în condițiile stabilite prin contract;

b.    să constituie garanția de bună execuție a contractului, ccl târziu până la data semnării contractului;

c.    să achite toate obligațiile financiare care îi revin conform clauzelor contractului la termenele și în condițiile stabilite prin acesta;

•prezentul model de contract repreilntă cadrul general pentru închirierea spațiîlor/terenurllor disponibile din unitățile de învățământ, urmând să fie adaptat în funcție de specificul obiectului și de părțilejfiecărui contract.


VLaAÎ i spre    ‘C j

SECR2TAR, ‘

(1, să plătească toate taxele și impozitele către Direcția Venituri Buget Local Sector 2 eu privire la închirierea spațiului respectiv și să declare contractul de închiriere la Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

c. să suporte toate amenzile și penalitățile primite de Locator, din culpa LOCATARULUI;

f,    să achite utilitățile precum și diferențele care vor rezulta ca urmare a modificării prețurilor și tarifelor pentru utilități;

g,    în situația în care construcțiile provizorii edificate pe terenul închiriat necesită utilități pentru funcționare, are dreptul să încheie contracte în nume propriu cu furnizorii și să execute branșamente pe propria sa cheltuială, numai după obținerea acordului Locatorului și Administratorului, tară posibilitatea deducerii acestora din chirie și fără solicitarea contravalorii acestora la sfârșitul perioadei contractuale;

li. să folosească spațiu! închiriat în bune condiții, conform destinației care rezultă din contract;

i.    activitatea desfășurată dc LOCATAR trebuie să fie în conformitate cu obiectul său de activitate, cu respectarea tuturor actelor normative incidente și a activității impuse de obiectul contractului;

j.    să nu deterioreze spațiul închiriat, cu excepția uzurii normale, la expirarea contractului spațiul urmând sa fie predat ccl puțin în starea în care a fost primit, așa cum rezultă din procesul - verbal dc predare - primire, Eventualele îmbunătățiri devin de drept proprietatea LOCATORULUI, fără nici o obligație de despăgubire;

k.    în perioada închirierii sc interzic modificări sau amenajări la partea de construcții și instalații a spațiului închiriat, fără aprobarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar și fără obținerea avizelor necesare conform eu legislația în vigoare;

l.    cheltuielile suportate de LOCATAR cu modificări, amenajări ori adăugiri la spațiul închiriat nu sunt opozabile LOCATORULUI si Organizatorului, care nu vor despăgubi dc ele pe LOCATAR. Modificările, amenajările ori adăugirile pot fi ridicate dc LOCATAR la data ajungerii la termen a contractului său sau în caz dc reziliere, numai dacă nu afectează construcția spațiului ori suprafața zugrăvită;

i». efectuarea dc modificări, amenajări sau construcții la spațiul închiriat se vor realiza numai în baza obținerii avizelor și acordurilor necesare, fără să diminueze în nici un fel obligațiile de plată stabilite în contract;

n. în cazul în care se comercializează produse alimentare, acestea vor respecta prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ premii versitar dc

o.    sc interzice LOCATARULUI să comercializeze produse pe baza de alcool, tutun și orice alte produse care ar dauna sănătății, moralității și bunei educații a elevilor, precum și orice publicații (ziare, reviste, calendare, ctc.) care conțin materiale cu caracter obscen;

p.    să desfășoare activitatea propusă numai în baza avizclor/autorizațiilor din partea Organelor PSI, Centrului dc Medicină Preventivă, Cabinetului de Protecția Muncii, precum și autorizațiilor și avizelor de la Primărie și Agenția de Protecția Mediului, alte avize/autorizații necesare desfășurării activității/funeționării în spațiul închiriat. Toate aceste avize și autorizații vor fi solicitate și obținute de către LOCATAR;

q.    LOCATARUL va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale evenimente nedorite produse dc efectuarea necorespunzătoarc a construcțiilor provizorii sau a altor

‘prezentul model de contract reprezintă cadrul general pentru închirierea spațîilor/terenurilor disponibile din unitățile de învățământ, urmând să fie adaptat în funcție de specificul obiectului șt de părțile fiecărui >

contract.

"viz/vr

spre noact'.tnibDi'e, SECRETAR,evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ preunîversitar de stat;

r.    în cazul în care LOCATARUL edifică construcții provizorii fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor legale va fi direct răspunzător și va suporta toate sancțiunile legale și prejudiciile cauzate.

s.    să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a spațiului închiriat și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral;

t.    să asigure permanent curățenia în spațiul închiriat și în zona exterioară aferentă, efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico -sanitare;

11. să asigure evacuarea permanentă a reziduurilor rezultate din prestarea activității și transportul acestora, fiind obligat să prezinte după prima luna dc derulare a contractului convenția încheiată cu prestatorul care are acest gen de activitate;

v. să asigure respectarea normelor igienico - sanitare, normelor tehnice, metrologice, dc protecția muncii, PS1 - așa cum rezultă din prevederile art. 20 și 21 ale Legii nr, 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, protecția mediului înconjurător, precum și a actelor normative specifice activității desfășurate;

\v. să respecte programul de funcționare, program stabilit de comun acord cu LOCATORUL;

x.    nu tulbure liniștea publică și să respecte regulamentul cadru de ordine interioara din unitatea de învățământ;

y.    să respecte normele de acces în instituție, inclusiv cele privind circulația autovehiculelor;

z.    să ceară aprobarea, în scris, a LOCATORULUI pentru instalarea oricărei modalități de reclamă care ar modifica dcsignul spațiului;

aa. sa ia măsurile necesare pentru a nu afecta folosința spațiilor vecine cu spațiul închiriat, prin zgomot, blocarea accesului în zonele comune sau alte activități.

CAPITOLUL VI - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Art. 13. (1) LOCATARUL este obligat să constituie garanția dc bună execuție a contractului în contul de garanții deschis la Trezoreria Sectorului 2 dc către “Organizator", aceasta reprezentând contravaloarea chiriei pe 3 (trei) luni/(l) lună (în funcție de situație) și/sau contravaloarea utilităților pe o (1) lună (în funcție de situație).

(2) Constituirea garanției de buna execuție este condiție obligatorie pentru încheierea contractului de închiriere.

(3) Garanția dc bună execuție a contractului se va actualiza la fiecare prelungire dc contract în situația în care se renegociază cuantumul chiriei. Actualizarea garanției de bună execuție se va efectua după obținerea avizului din partea Directorului Executiv al Administratorului, dar nu mai târziu de data încetării termenului contractului. Urmărirea constituirii reactualizării garanției dc bună execuție se va face de către Administrator. Nerespeetarea acestei prevederi duce la nesemiiarea actului adițional de prelungire și implicit la prelungirea valabilității contractului.

(4) Urmărirea constituirii reactualizării garanției de bună execuție se va face de către LOCATOR, aceasta având obligația să o comunice și Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

‘prezentul model de contract reprezintă cadrul general pentru închirierea spațiilor/terenurilor disponibile din unitățile de învățământ, urmând să fie adaptat în funcție de specificul obiectului șl de părțile fiecărui contract.

(5)    La încetarea contractului, garanția de bună execuție poate fi eliberată la solicitarea scrisă a LOCATARULUI făcută către LOCATOR și numai cu condiții) ca LOCATARUL să-și fi îndeplinit toate obligațiilc contractnaIc.

(6)    în cazul în care se constată încălcări ale clauzelor contractuale de către LOCA'I'AR, LOCATORUL are dreptul de a executa garanția de bună execuție proporțional cu prejudiciilor produse.

(7)    Executarea garanției de bună execuție nu limitează dreptul LOCATORULUI de a solicita acoperirea totală a prejudiciului produs și a unor eventuale daune prin intermediul instanțelor de judecată,

CAPITOLUL VIII - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 14, Neexecutarca sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale dă dreptul LOCATORULUI la despăgubiri, în condițiile legii.

Art. 15. Forța majoră exonerează de răspundere, partea care o invocă arc obligația să anunțe cealaltă parte în termenul limită de 15 (cincisprezece) zile dc la dala producerii acestuia, iar în următoarele 10 (zece) zile să prezinte acte doveditoare.

CAPITOLUL IX - ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI
Art. 16. a) Rezilierea contractului

(1)    în cazul executării necorespunzătoatc sau neexecutarii culpabile a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, rezilierea contractului va opera unilateral ca urmare a notificării scrise a LOCATORULUI transmisă prin intermediul oricărui mijloc care asigură dovada comunicării către LOCATAR .

(2)    Contractul se reziliază și în situația în care LOCATARUL nu depune garanția de bună execuție în termenul stipulat la art. 13 alin. (3).

(3)    Reziliere intervine și în situația în care LOCATORUL, din motive justificate, nu mai poate pune la dispoziție spațiul închiriat cu condiția notificării prealabile a LOCATARULUI cu ccl puțin 30 zile înainte.

(4)    Nercspectarea obligațiilor stabilite în cap. V, art. 12, alin. 2, lit, n și o, dă dreptul LOCATORULUI să rezilieze contractul tară altă formalitate prealabilă.

(5)    Evacuarea din spațiul închiriat se va face și în condițiile Titlului XI din noul Cod dc Procedură Civilă, în urma unei notificări transmisă prin mijloace scrise ia sediul comunicat de către Locatar. Locatarul renunță la notificarea transmisă prin intermediul unui executor judecătoresc atunci când locațiunea încetează din orice motive iar dreptul acestuia la ocuparea spațiului este considerat stins.

b) Contractul încetează de drept:

(O La expirarea termenului contractual stabilit la Capitolul 111 al prezentului

contract.

(2)    încetarea contractului se face și prin acordul ambelor părți.

(3)    3.1. încetarea contractului intervine și în situația în care se derulează programe de consolidare, reabilitare și modernizare la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 ai Municipiului București, iar preșcolarii și/sau elevii din aceste unități trebuie relocați, Această încetare va opera unilateral ca urma a notificării scrise a

•prezentul model de contract reprezintă cadrul general pentru închirierea spațlllor/terenurllor disponibile din unitățile de învățământ, urmând să fie adaptat în funcție de specificul obiectului și de părțile flecarul


LOCATORULUI transmisă prin intermediul oricărui mijloc care asigură dovada comunicării către LOCATAR cu cel puțin 30 de zile înainte.

3.2. în situația în care toate părțile sunt dc acord contractul poate fi suspendat până la finalizarea lucrărilor prevăzute la alin. 3, pct. 3.1..

c) Având în vedere destinația specială a spațiilor aparținând unităților dc învățământ, rezilierea, după caz încetarea contractului va opera unilateral ca urinare a notificării scrise a LOCATORULUI transmisă prin intermediul oricărui mijloc care asigură dovada comunicării către LOCATAR. Notificarea trebuie să fie justificată de necesitarea spațiului pentru activitățile desfășurate de către unitatea de învățământ. în această situație spațiul nu mai poate fi scos la închiriere cel puțin 4 ani (un ciclu de învățământ).

CAPITOLUL X - ALTE CLAUZE

Art. 17. Se interzice LOCATARULUI să desfășoare alte activități decât cele precizate în contract,

Art. 18. (1) Este interzisă subînchirierea sau darea în folosință gratuită de către LOCATAR a spațiilor sau mijloacelor închiriate de la unitățile dc învățământ.

(2) Este interzisă cesiunea totală sau parțială a contractului de închiriere.

Art, 19. Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu etc., vor trebui

anunțate LOCATORULUI, precum și Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în maxim 5 (cinci) zile de la data modificărilor.

Art. 20. în cazul ivirii unor litigii între părțile contractante, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, divergențele dintre părți vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente conform legislației în vigoare, dreptul dc a acționa în instanță pentru recuperarea debitelor, constatarea rezilierii/încetării contractelor aparținând Administratorului și unității de învățământ beneficiară.

Art. 21. LOCATORUL arc obligația, ca lunar, până la data de 15 (cinsprczccc) ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la sfârșitul perioadei contractuale, precum și ia sfârșitul fiecărui termen de prelungire, prin organele sale de conducere, să transmită către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar o situație din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor contractuale (chirie, utilități, penalități încasate și viramente către bugetul focal), însoțită dc documentele contabile relevante (fișe de cont, extras, etc.).

Art. 22. Prezentul contract constituie titlu executoriu.

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru a fi transmis către Direcția Generală pentru Administrarea

Patrimoniului Imobiliar Sector 2, azi................ la sediul LOCATORULUI și intră în

vigoare azi, data semnării.

Direcția Generală pentru    Locator,    Locatar,

Administrarea Patrimoniului Imobiliar,

’prp.zentul model de contract reprezintă cadrul general pentru închirierea spațiilor/terenurilor disponibile din unitățile de învățământ, urmând să fie adaptat în funcție de specificul obiectului ți de părțile fiecărui

contract.


Anexa nr. 9


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT........................ VIZAT,

ADRESA..................................... DIRECTOR EXECUTIV D.G.A.P.I. SECTOR 2

TELEFON/FAX............................... ........................................

PROPUNERI PENTRU PRELUNGIREA ANUALĂ A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE

NR

CRT.

LOCATAR

(firma,

asociația,

ac.)

NR ȘI DATA CONTRACTULUI

DE ÎNCHIRIERE

OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI GENUL DE ACTIVITATE2 3

CHIRIA INIȚIALĂ

DIN CONTRACT EURO/MP/LUNĂ SAU

EURO/ORĂ:

EVENTUALE MODIFICĂRI DE SUPRAFAȚĂ SAU INTERVAL ORAR4

CHIRIA

RENEGOCIATĂ

EURO/MP/LUNĂ

SAU

EURO/ORĂ5

OBLIGAȚII

CONTRACTUALE

RESTANTE6

PERIOADA DE

PRELUNGIRE A CONTRACTULUI

1


spre neiichîmb;


2 Se va menționa chiria stabilită în contract fie euro/mp, fie euro/oră


3 Se va menționa eventualele modificări de suprafață sau de intervale orare datorate necesității obiective a unității de învățământ de a utiliza spațiul în procesul de învățământ.

4 Se va menționa cuantumul chiriei euro/mp sau euro/oră valabilă pentru anul prelungirii și care a fost negociată de către părți.

5 Se vor menționa eventualele obligații financiare restante (chirie, utilități, penalități)


Aprobarea Consiliului de Administrație din data de


Anexa iir. 1(1

ACORD UTILIZARE OCAZIONALĂ încheiat în temeiul ILC.L. Sector 2 nr......./........2018

Prezentul Acord de utilizare ocazională se încheie în baza solicitării depuse de către .......și înregistrată Ia unitatea noastră de învățământ cu nr......

Obiectul acestui acord îl constituie utilizarea ocazională a spajiului/lerenului/terenului

dc sport............. în suprafață de ....mp situat în incinta unității de învățământ pentru

activitatea dc.......

Prezentul acord dc utilizarea ocazională a .....(spațiului/tcrcnuliii/terenului dc sport) se

emite pentru perioada (se vor trece zilele și orele).......

Prețul acordului de utilizare ocazională este de .... euro/oră și sc achită la data semnării acestuia de către solicitant. Prețul reprezintă contravaloarea folosinței spațiului/terenului și utilitățile aferente.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIRECTOR


SOLICITANT

PERSOANĂ FIZICĂ/PERSOANĂ JURIDICĂ

cpra rv.'.'4cEi.7ibW'fc,i SECRc I AR,    }
Anexa nr. 2 ia H.C.L. Sector 2 nr. 217/2018

LISTĂ DE PREȚURI MINIMALE DE PORNTRE FĂRĂ TVA

Prin prezenta s-a procedat la stabilirea prețurilor minimale de pornire a licitațiilor publice cu plic sigilat pentru închirierea spațiilor/terenurilor, ternurilor de sport exccedentare și temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 a Municipiului București:

construcțiilor provizorii, iar dacă vânzarea de produse legislației privind alimentația sănătoasă în școli.

4 Pentru activitatea sport se vor respecta: disciplina spor, de învățământ preuniversitar de stat pentru spațiul/ intervalelor orare propuse.

' Prețurile minime stabilite pentru utilizarea ocazionafr*1Nr.

Crt.

Spațiul/terenul de închiriat

Activitatea permisă

Prețul de pornire

Spații organizate pentru

Activități de învățământ

2 euro/mp/lună

Activități complementare actului de învățământ (cursuri de calificare, cursuri limbi străine, șah, alte asemenea)

2 euro/mp/lună

5 euro/oră

Birouri

4 euro/mp/lună

1

desfășurarea de activități comerciale, săli de clasă, spații administrative, ateliere, magazii, laboratoare

Arhivă

4 euro/mp/lună

Depozit

4 euro/mp/lună

Activitate de mică producție

7 euro/mp/lună

Comerț1

10 euro/mp/lună

Alte activități2

7 euro/mp/lună

2

Cantine cu dependințe și anexe

Alimentație publică

7 euro/mp/lună

3

Teren

Comerț3

10 euro/mp/lună

Alte activități2

5 euro/mp/lună

Parcare

4 euro/mp/lună

Amenajare de cantine/săli de servit masa pentru alimentație publică

3 euro/mp/lună

4

Săli și/sau terenuri de sport

Sport4

5 euro/oră

5

Bazine de înot cu dependințe și anexe

Sport, agrement

5 euro/mp/lună

6

Utilizări ocazionale5 (orice spați i/terenuri, terenuri de sport disponibile ocazional)

Organizare de cursuri, congrese, concursuri, evenimente, festivități, spectacole, alte asemenea

10 euro/oră/sală de curs

30 euro/oră/ sală de festivități

Activitate sportivă de agrement

25 euro/oră

Filmări

spre

VlZAi

'd 30,euroJ/oră

,    ' ' T O

7

închirieri asociații de părinți/asociații sportive

Administrație

1 euro/mp/lună

Pentru activitatea de comerț unitatea de învățământ va respecta toate normele și legislația în vigoare aplicabilă pentru specificul activității de comerț (exemplu: spațiul să fie dotat cu apă curentă, chiuvetă, canalizare, etc.), precum și cu respectarea legislației privind alimentația sănătoasă în școli.

2 Alte activități - unitatea de învățământ va specifica activitatea pentru care se solicită închirierea

J Pentru activitatea de comerț desfățurată pe terenul unității de învățământ se va respecta legislația în vigoare aplicabilă edificării Jace in' interiorul unității de învățământ este obligatorie respectarea

ar așa cum acestea au fost propuse de către unitatea firt'decld'iflft \xcedentar. Nu se permite fracționarea zilelor și a

losinței spațiului/terenului și utilitățile aferente.

1

prezentul model de contract reprezintă cadrul general pentru închirierea spațlllor/terenurîior disponibile din unitățile de învățământ, urmând să fie adaptat în funcție de specificul obiectului și contract.

2

Se va menționa obiectul

3

iniția! pentru care s-a încheiat

4

contractul, respectiv

5

suprafață, interval orar,

6

precum și activitatea care se desfășoară în spațiu