Hotărârea nr. 218/2018

Hotărâre 218 - privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2ROMANIA

1918-2018 I SĂRBĂTORIM împreuna


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018;

Analizând:

-    Referatul nr. 73031/06.07.2018 prezentat de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 74086/10.07.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației si Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Adresa nr. 284/05.07.2018 depusă de Grădinița cu program normal și program prelungit „Castelino Baby” și înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 7771/05.07.2018:

Conform nr. 29448/15.12.2017 înregistrat la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 15091/15.12.2017 emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2018 - 2019;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, se face următoarea rectificare :

- la poziția nr. 27 - Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Castelino Baby” - adresa „str. Ion Rusii nr. 21, Sector 2” se va înlocui cu „str. Ursu nr. 21, Sector 2”.


Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 218 București, 20.07.2018

Prezenta Hotărâre conjine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinja ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.