Hotărârea nr. 22/2018

Hotararea nr. 22 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Matac Gheorghe nr.6 A, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Matac Gheorghe nr. 6 A,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Matac Gheorghe nr.6A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14480/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14539/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Matac Gheorghe nr.6A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 72 ca 6/11 DIN 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare,?a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărafe^^^siliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului 'de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2), lit. „e” și art. 81 alin. (2), lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Matac Gheorghe nr.6A, Sector 2 - Imobil de locuințe colective - P+3E+4Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul ia construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

ROMANIA

^ALAl-'j/Iuniciniul București

Primăria Sector 2
■pPROGRAMUL PiMTVl VERCt


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. II-I3, Tel:+(4021) 209.61.84; fax. +(4021) 209 61 83

DIREI^WURBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 14539/08.02.2018


spre neschimbate ' SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. MATAC GHEORGHE NR. 6A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Matac Gheorghe nr. 6A, Sector 2, București avizat sub nr. 72 CA 6/11 din 15.11.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - P+3E+4Er a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - vvww.ps2.ro, fereastra documentații de urbanism, putând fi consultată ,a secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Matac Gheorghe nr. 6A, Sector 2, București avizat sub nr. 72 CA 6/11 din 15.11.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - P+3E+4Er, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, fără obiecții ulterioare din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


întocmit: 3extins. AlexoAma Lazărarh.


RATUCodSADU-A.I.ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
PROGRAMUL PUNCTUL VERW


www.ps2.ro - Strada Chirisligiilor nr. 11-13, Tel:+(4021


fax.. .±(4024 >-309,64:63-


:ția u.banism, cadastru ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 5014/08.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRI

INTRARE,, Nr ' ~

TTL...T»


Anu


Ca urmare a cererii adresate de *1) S.C. OMNITECH TRADING S.A cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod

poștal ......... Sector 2, Strada Gh. Matac nr. 6A, telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr. 5014/2018, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:    ___—■-<


AVIZ

Nr. 72CA 6/11 din 15.11.2017 Imobil de locuințe colective - P+3E+4Er


Pentru Planul Urbanistic dc Detaliu Gheorghe nr. 6A, Sector 2, București.

*3)


.ItQjQjbilul-dln—Str Matac


Inițiatori: S.C. OMNITECH TRADING S.A Proiectant: S.C. MONO CONCEPT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh: - Alexandra V. MONORANU - RUR - Dzl, Dz2, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Strada Matac Gheorghe în suprafață totală de 1004,Omp (909,Om conform măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană juridică

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă MM3” - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    H. max. = P+4E; pot II adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade

-    P.O.T. max. = 60%;

-    CUT. max = 2.5;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față dc limitele laterale clădirile semi-cuplatc se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 3,Om, dreapta: retras cu min. 3,Om, cu respectarea avizelor prezentate la dosar și conform planului anexat.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,0m față de limita posterioară;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1574772/16.11.2017;

-    echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare. Se va respecta planșa dc rețele edilitare prezentată la dosar.

- P.O.T.=60%, CUT=2,5, H. în planul fațadei = 10,Om, H. maxim Ia atic =17,Om; având în vedere înălțimea în planul fațadei parterul se va realiza parțial îngropat sau se va retrage și etajul 3;

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 15.11.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 658/61 M" din 23.06.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AJ nr. 100485/26.10.2017.Arhite urb. Alirta/ÂIi


Comisia Tehnică <lc Amenajarea T riulni si Urbanism a Sectorului 2: prpfdr.arl Mircea Silviu CHIR A, conf.dr.arh. G ică MJTRACHE, conf.dr.arh. Cătălin S

întocmit: ing. Alexandra LAZĂR /4 Ediția / Revizia I


enviciu,

mg. Mt/r/a 0ARABAN

, arhitect -I

4$CHEDQ^£j>rof. dr. iOjyAngclica SI AN, prof.dr.arliț-Milfai fOCHECI, profdr.arli.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

1)    Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


lt U • D PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR. GHEORGHE MATAC, NR.6A

SECTOR 2, BUCUREȘTI