Hotărârea nr. 222/2018

Hotărâre 222 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociaţia Clubul Sportiv Romanian Drift Community în vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-Sportivitate, Siguranţăîn Trafic şi Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2• '2 •••• •

•: ! • • • • .. •

: î • .* -    .

-•

••••••

ROMÂNIA

1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community în vederea realizării proiectului ,,Ro drift Games-Sportivitate, Siguranță în Trafic și Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community în vederea realizării proiectului ,,Rodrift Games-Sportivitate, Siguranță în Trafic și Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 73883/09.07.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 75978/13.07.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și

Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

-    Anunțul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a nr. 42 din 06.03.2018;

-    Procesul verbal nr. 48/22.06.2018 încheiat de comisia de evaluare pentru domeniul SPORT;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțări|Qg^rambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului

Biicur'estR<alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările

SECtSîr

șreompletările ulterioare;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 99.000 lei, de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community în vederea realizării proiectului „Rodrift Games-Sportivitate „Siguranță în Trafic și Fairplay”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2018.

Art 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 - Acțiuni cu caracter științific si social-cultural.

Art. 3 Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București și Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4(1) Pentru proiectul „Rodrift Games-Sportivitate, Siguranță în Trafic și Fairplay” Sectorul 2 al Municipiului București va finanța doar cheltuielile eligibile și numai în condițiile prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin H.C.L.Sector 2 si ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor iiefâiWbursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes

general, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării

contractului ca fiind neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii.

Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate.

Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.