Hotărârea nr. 224/2018

Hotărâre 224 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particularROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 74669/11.07.2018, întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației si Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Adresa domnului consilier local Costache Jean, înregistrată la Cabinet Secretar Sectot’ 2 sub numărul 3100 din data de 10.07.2018;

-    Adresa doamnei consilier local Bughiu Iolanda Luminița, înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 3101 din data de 10.07.2018;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 -31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de ănvățământ preuniversitar de stat și particular, astfel cum a fost modificată și completată prin LI.C.L. Sector 2 nr. 142/2018;

în temeiul ort. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

ArtJI Pe data prezentei, pozițiile 35 și 49 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 7 8/..^(^^/privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al sectorului 2 în file de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei ce

conține 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și directorii celor două unități de învățământ preuniversitar de stat, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinla ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

TABEL

PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

MEMBRILOR

C.A.

NR.

CONSILIERI

LOCALI

CONSILIERI LOCALI

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

2

PRI, GIM

STR. STANESCU GHEORGHE NR. 2 - 18

0212502527

9

2

Bughiu Iolanda Luminița

Popescu Lcnuța

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

2

PRI, GIM,

STR. LUNCȘOARA NR. 17

0212102585

9

2

Oprea Dumitru

Costachc Jean

spre neschimbare, SECRETAR,

1