Hotărârea nr. 225/2018

Hotărâre 225 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului BucureștiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


ISO


glQNetS JB.


• •••

• •

• .• •


Clasa 3008    ROMANIA

categoriile 2. 4.6    1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de Specialitate nr. 75859/13.07.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 -31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București;

în vedere reglementările cuprinse în:

a<^mnstrat’e’ publice locale nr. 215/23.04.2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și

completările ulterioare;

-    Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea contabilității nr. 82/24.12.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 146/31.10.2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art I Se modifică și se completează art. 3 alin.(l) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 243/2017 privind administrarea veniturilor bugetului local ale Sectorului 2 al Municipiului București, după cum urmează:


“Art.3 (1) Instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2, indiferent de modalitatea de finanțare, care colectează venituri bugetare pentru bugetul local al Sectorului 2, altele decât cele prevăzute la art.2, asigură stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, încasarea și contabilizarea veniturilor bugetare respective. ”

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.'•iSECV '


Hotărârea nr. 225 București, 20.07.2018

Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.