Hotărârea nr. 226/2018

Hotărâre 226 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Analizând:

-    Raportul nr. 76039/13.07.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul domnului consilier local Alexandru Adrian, înregistrat la Cabinet Secretar sub numărul 3421 din data de 20.07.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 20.07.2018;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 -31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;


ea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

'temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea Nației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

rioare;


în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 1, astfel:

-    venituri -    1.014.454 mii lei

-    cheltuieli - 1.262.908 mii lei;

-    deficit    -    248.454 mii lei.

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, se rectifică și se stabilește conform anexei nr. 2, astfel:

-    venituri la suma de 898.588 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 879.650 mii lei;

■    venituri ale secțiunii dezvoltare    - 18.938 mii lei (din care

12.779 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare).

-    cheltuieli la suma de 1.147.042 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 879.650 mii lei;

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 267.392 mii lei;

deficit secțiunea dezvoltare - 248.454 mii lei, finanțat din excedentul anului 2017, în valoare de 248.454 mii lei.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București, rectificate la suma de 1.147.042 mii lei, conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. 2.2. - 2.28 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018, conform anexelor nr. 3; 3.1 - 3.7, astfel:

-    Total venituri în sumă de 191.006 mii lei, din care:

■    venituri ale secțiunii de funcționare - 145.650 mii lei

■    venituri ale secțiunii dezvoltare - 45.356 mii lei


Total cheltuieli la suma de 191.006 mii lei, din care:

■    cheltuieli secțiunea funcționare - 145.650 mii lei

■    cheltuieli secțiunea dezvoltare - 45.356 mii lei

Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 al Municipiului București finanțat din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr.

4, 4.1 -4.4,

Art.6 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral.Hotărârea nr. 226 București, 20.07.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Loca! a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VlZAi . Eflrq neschimbate,!

H JNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Jwmular:

1 Buget 2018 .'I Estimări 2019 HI Estimări 2020 :v Estimări 2021


11


SECRET*

Anexa nr, 1

la HSLS 2 nr. 226 I 20.07.2Cu:

BUGETUL GENERAL AL UAT - SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mi. o -

Cod

rând

Bugetul

local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri

proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și

interne

Bugetul

fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total

buget

gar-sral

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7


VLNITURI TOTAL (rd.02+18+19*20*23)

01

3.442.107

319.365

0

449.642

2.201

4.213.315

463.541

3.749.774

i

898.588

191.OM

0

74.642

734

1.164.970

150.516

1.014.454

ii

834.980

42.071

0

125.000

733

1.002.784

102.675

900.109

lil

849.593

42.8»

0

125.000

734

1.018.147

104.950

913.197

IV

858.946

43.4W

0

125.000

0

1.027.414

105.400

922.014

li

a nituri curente (rd.03+17)

02

3.198.713

125.711

0

0

0

3.324.496

3.324.496

i

823.194

30.771

0

0

0

853.965

853.965

II

786.980

31.157

0

0

0

818.137

818.137

III

77« 593

51»*

0

0

0

ț 1.287

811.287

IV

HI .346

52.161

0

0

0

3*1.107

S41.1C7

V

■■r nituri fiscale (rd,04+06+09+10+11+16)

03

3.068.963

C

0

0

0

3.068.963

3.068.963

I

791.690

c

0

0

0

791.690

791.690

II

754.859

0

0

0

0

754.859

754.859

III

746.208

0

0

0

0

746.208

746.208

IV

776.206

0

0

0

0

776.206

776.206

k

Vifozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane ine (rd.07+ rd.O8), din care:

06

1.299.019

0

0

0

0

1.299.019

1.299.019

I

354.047

0

0

0

0

354.047

354.047

II

311.000

0

0

0

0

311.000

311.000

III

308.257

0

0

0

0

308.257

3W.257

IV

325.715

0

0

0

0

325.715

325.715

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal *)

07

0

0

0

0

spro n&SChSmbaf»,]

secretar.

Cod

rând

Bugetul

local

Bugetul

instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul

instituțiilor

publice

finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul

fondurilor

externe

nerambursabile

Total

T ransferuri între bugete**) (se scad)

-

Total

b*j«et

general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

t

0

0

0

u

0

0

0

li!

0

0

0

IV

0

0

0

Cete si sume defalcate din impozitul pe venit

oa

1.299.019

0

1.299.019

1.299.019

i

354.047

354.047

$54.047

n

311.000

311.000

311.000

iii

308.257

308.257

308.257

IV

325.715

325.715

H5.715

Ace impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

“ol

“ci

0

0

I

0

0

0

II

0

0

0

III

0

0

0

IV

0

0

0

Im uozite și taxe pe proprietate

10

990.946

0

9»946

990.946

I

224.883

224.883

224.883

II

256.901

256.961

256.901

III

239.817

239.81 r

239.817

IV

269.345

269-345

269.345

Imiozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

730.099

■p|    0

0

0

730.099

730.099

I

201.260

201.260

201.260

II

174.147

174.147

174.147

III

186.004

186.004

186.004

IV

168.688

168.688

168.688

Sv îie defalcate din TVA

12

492.689

0

0

0

492.689

492.689

1

123.439

123.439

123.439

II

123.000

123-000

123.000

III

123.050

123.050

123.050

IV

123.200

123.200

123.200

Wt impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

734

0

0

0

0

734

734

I

254

254

254

îprt flt5cîiinihanoll

SECRETAR

Cod

rând

Bugetul

local

Bugetul

instituțiilor publice fînanțaiv din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul

instituțiilor

publice

finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul

fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri între bugete”) (se scad)

ToUl

buget

general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

II

160

160

160

III

160

160

160

IV

160

160

160

Twepe servicii specifice

14

786

0

0

0

0

786

786

I

186

186

186

II

200

200

200

III

200

200

200

IV

200

200

200

foxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunii', tr

\:i j pe desfasurarea de activitati

15

235.890

c

0

0

0

235.890

235.890

I

77.381

77.381

77.381

II

50.787

50.787

50.787

III

62.594

62.594

tî-594

IV

45.128

45-128

45.128

Ah e impozite si taxe fiscale

16

48.899

0

0

0

0

48.899

48.899

1

11.500

11.500

11.500

II

12.811

12.811

12.811

in

12.130

12.130

12.130

IV

12.458

12.458

12.458

■.'roituri nefiscale

17

129.750

125.783

0

0

0

255.533

255.533

I

31.5041

30.771

62.275

*2.275

II

32.121

31,157

63-278

63.278

III

33.385

31.694

65.079

84.079

IV

32.740

32.161

61 >01

64.901

Vi nituri din capital

18

739

0

0

0

0

739

739

I

739

0

739

739

II

0

0

0

III

0

0

0

IV

0

0

0

Operațiuni financiare

19

0

29.13?

0

449.642

0

478.781

4JK.781

l

0

9.71^1

74.642

84.361

84.361

7ÎZÂT '

ispre rwachrmtMfe, secretar.

Cod

rând

Bugetul

local

Bugetul

instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul

instituțiilor dubuce finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul

fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri între bugete"*) (se scad)

Total

buget

general

A

8

1

2

3

4

5

6-1+2+3+4+5

7

8=6*7

II

0

6.334

125.000

131.334

ÎȘ1.334

Iii

b

6.479

125.00C

131.479

131.479

IV

0

6.607

125.000

131.607

131.607

■Subvenții (rd.21+22)

20

242.007

164.443

0

iS

330

406 786

406.780

I

74.007

150.516

0

0

nr.

224.633

224.633

tl

48.000

4.580

0

0

110

52.690

52.69C

III

70.000

4wl

0

0

110

74,757

74.757

IV

SO.OOu

4.7CÎ0

dl

0

0

54.760

54.700

Subvenții de la bugetul de stat

21

242.0C7

£

0

0

330

242.337

242.337

!

74.007

0

110

74,117

74.117

II

48.000

c

110

48.119

48.110

UI

70.000

D

Fol

70,110

70.110

iV

50.000

0

0

50.000

5C.000

Subvenții de la alte administrații

22

0

164.443

J

0

0

164 443

I ț3.443

I

0

150 516

150.515

150.516

Jf

0

4.58C

4.580

1.580

Uf

0

4.647

4.647

4.547

IV

0

4JO0

4.700

4.701

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

646

0

0

0

1.871

2.519

2.519

I

548

0

624

1.272

1.272

II

0

8

623

623

623

III

0

0

324

624

624

IV

0

O

9

d

0

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37)

24

4.264.552

319.365

0

449.642

2.20i

5.035.560

463.541

4.572.0ÎS

I

1.147.042

191.000

74.642

734

1.413 424

150.516

1.262.903

II

1.033.380

42,071

125.0CO

Î33

1.201.184

102.675

1.09S.50S

III

1.039.565

42.820

125.000

734

1.208.119

104.950

1.103.169

IV

T.M4.565

43.463

125.000

■1

t.212.833

105.400

1.107.433

Cheltuieli curente (rd.26 ;a rd.35)

25

3.273.5S7

“272.39b

0

0

0

3.545.992

3.443.992

I

845.741

145.650

991.391

9*1391

i,

794.759

41.533

536.292

836.292

spre nEachrrTtbajoJ SECRETAR

Cod

rând

Bugetul

local

Bugetul

instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul

instituțiilor

publice

finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul

fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri între bugete'’) (se scad,

Total

buset

general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

3=6-7

iii

811.872

42.282

854.154

654.154

IV

821.225

42.930

864.155

864.155

Cheltuieli de personal

26

691,482

75,156

0

0

0

766.638

766.638

1

173.131

33.037

206.168

206.168

II

171.579

13.844

185.423

185.423

III

172.689

14.060

186.749

186.749

IV

174.083

14.215

188.298

188.298

Bunuri si servicii

27

1.121.508

196.737

0

0

0

1.318.245

1.318.245

1

262.984

112.375

375.359

375.359

II

277.393

27.601

304.994

304.994

III

286.502

28.134

314.636

314.636

IV

294.629

28.627

323.256

323.256

Dobânzi

28

132.051

0

0

0

0

132.051

132.051

1

28.000

28.000

28.000

II

34.449

34.449

34.449

III

35.622

35.622

35.622

IV

33.980

33.980

33580

Birt iventii

29

0

0

0

0

0

0

0

(

0

0

0

IJ

0

“ol

0

III

0

0

0

IV

0

0

0

Fonduri de rezerva

30

43.4951

0

“ol

0

0

43.495

43.495

1

43.495

43.495

43.495

II

0

0

0

III

0

0

0

tv

0

0

0

Transferuri intre unitati afe administrației publice

31

463.541

0

0

0

463.541

463.541

0

I

150.516

150.516

150.516

0

II

102.675

102.675

102.675

0

III

104.950

104.950

104.950

0

tfîZAT

«p re nsschim har*, SECRETAR

Cod

rând

Bugetul

local

Bugetul

instituțiilor publice finanțau din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul

instituțiilor

publice

finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și interne

Bugetul

fondurilor

externe

nerambursabile

lulil

Transferuri între bugete”) (se scad)

Total

buget

general

A

0

1

2

3

4

S

6=1+2*3+4+5

7

8=6-7

IV

105.400

105.400

105.400

0

Alie transferuri

32

2.706

0

0

0

0

2.706

0

2.706

1

2.706

2.706

2.706

II

0

0

0

III

“ol

0

0

IV

0

0

0

Pfciecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile pe îtaderare

33

19.314

C

0

0

2.201

21.515

21.515

1

3.314

0

734

4.048

4.048

II

5.000

0

733

5.733

5.733

III

5.500

0

734

6.234

6.234

IV

5.500

0

0

5.500

5.500

Ai stenta sociala

34

540.979

0

0

0

0

540.979

540.979

1

131.077

131.077

131.077

II

136.713

136.713

136.713

III

136.564

136.564

136.564

IV

136.625

136.625

134-325

Ălie cheltuieli

35

25S.521

502

0

0

0

259.023

2W J23

1

50.518

238

50.756

50.756

II

66.950

88

67.038

67.038

III

70.045

88

70.133

70.133

IV

71.008

88

71.096

71.096

■Cheltuieli de capital

36

827.869

46.970

0

449.642

0

1.324.481

0

1.324.481

1

258.078

45.356

74.642

378.076

378.076

II

197.400

538

125.000

322.938

322.938

III

188.472

538

125.000

314.010

314.010

IV

183.919

538

125.000

309.457

,10.457

Operațiuni financiare țrd.37+38)

37

162.886

0

0

0

0

162.886

ib-t.886

1

43.223

0

0

0

0

43.223

43.223

II

41.221

0

0

0

0

41.221

41.221

tll

39.221

0

0

0

0

39.221

39.221

VEflff---

spre n«chjîTdlsirtb,I

SECRETAR,

Cod

rând

Bugetul

local

Bugetul instituțiilor publice finanța ei din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor externe și

interne

Bugetul

fondurilor

externe

nerambursabile

Total

Transferuri

între

bugete**) (se scad)

Total

buget

general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

IV

39.221

1- 0

0

0

39.221

39.221

Rambursări de credite externe si interne

39

162.886

0

0

0

0

162.886

1C2.886

I

43.223

43.223

43.223

II

41.221

41.221

41.221

III

39.221

39.221

39.221

IV

39.221

39.221

39.221

£>CEDENT(+)/DEFICIT(-) *

(rd.01-rd.24)

42

-822.245

0

0

0

0

-822.245

-822.245

I

-248.454

0

0

0

0

-248.454

-248.454

II

-198.400

0

0

0

0

-198.400

-198.400

III

-189.972

0

0

0

0

-119.972

-189.972

IV

-185.419

0

0

0

0

-185.419

-185.419

' deficitul anului curent al bugetului local, in suma de 248.454 mii lei, este finanțat din execedentul anului 2017.

I r.-


SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București


Formular:


11/01


f-’-'SlIZAl kpfe n#«hHnb3W.l P SECRETAR- |


Anexa nr. 2

la HCLS2 nr. 226 / 20.07.2018


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2018 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

CB-CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL VENITURI (cod

.<0.02+00.15+90.16+00.17+45.02+48.02)

Of 01

890.5115

834.980

349.593

.....-

858.946

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11 02-37.02+C0.15+00.16)

4fc»0

700,493

663.980

656.543

685,746

I. VENITURI CURENTE (cod 011.03+00.12)

00.02

823.194

786.90 i

779.593

8 C946

A. VENITURI FISCALE (cod Cu.04+00.09+00.10+00.11)

00-03

791 690

754 859

746 2M

776.206

A1. fMDCZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.04+00 07)

00.04

354.047

311.00U

308.257

325.715

A1 2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02*04 <>2)

00.06

354.047

311.000

308 257

325.715

Cote si sume defalcate din impozitul pe vunit (cod 04.02.01+0^

04 0?

354 047

311.i )0

300.257

325.715

Gote defalcate din impozitul pe venit

04,02.01

315.229

309.657

306.519

323,611

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02 04

38 818

1.343

1.738

2.104

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

ir no

224.883

256.901

239.817

269 345

Impozite si taxe pe proprie tate (cod 07 02.01+07.02.02+07 n2.C

07.0î

224.483

256.901

239.817

269 345

jImpozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07 02 01 0?)

07.02.01

184 271

22? 972

212 999

234.640

iImpozit si taxa De teren (cod 07 02.02.01+07.02 02 02+07,02.02.0:

07 02.02

15 612

24 610    18.274

25.930

iȚaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.0?

25 000

9 319    8.544

8.775

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 02+12

00.10

201.260

174 147' 186..‘04

163.688

Sume defalcate din TVA (cod 11 02 01+11.02.02+ 11.02.05

11.02

123.439

123.o Ui •;    123.1 -5C

123.201

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cneltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02 02

120 733

121.000

121 000

121.006

ISume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea j invafamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2 706

2.000

2.050

2.206

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.0j

12.02

254

160

160

160

Taxe hote,'.ere

12.02.07

254

160

160

160

Taxe pe servicii specifice (cod 15 02,01+ 15.02.50)

15.02

186

200

200

200

Impozit pe spectacole

15.02.01

186

200

200

200

45 128

Taxe pe utilizarea Dunurilor, autorizarea utilizam bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02

77.381

£0.787

62.594

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02 02.01+16.02.02 02)

16.02.02

76 081

49.45?

61 223

43.720

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționar

16 02,03

1.300

1.335

1.371

1.408

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 1S.02)

00.11

11.500

12._11

12.130

12.458

Alte imnozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

11.300

12.811

12,120

12 458

Alte impozite si taxe

18.02 50

11.500

12.311

12 130

12 458

C. VENITURI NEFISCALE (cod U0.13+00.14)

00.12

31.504

32.121

20

33.385

20

32.741.

20

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31 02)

00.13

787

“ VlZAT"™, opro nfl&GfrlmbOTiJ Sf-^nrTARi

denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CE3

Venituri din proprietate (cod 30.P2.01+3C '12.05+30.02,08 >30.02

10,02

772

0

0

0

i

'Venituri din concesiuni si inchineri

30.02.0b

772

0

0

0

Alte venituri ain concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02 05 30

772

0

0

0

Venituri drn dobânzi (cod 31 02.03^

31 02

15

20

20

20

lAlte venituri din dobânzi

31.02.03

15

20

20

20

C2. VANZARI DE bUNURI SI SERVICII (cod 33-02+34.02+35.02

00.14

30.717

32.101

33.365

32.720

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 +33 02.10+33,02 12+33.02.24+33 02.27+33 02.28+33.02.50)

33.02

2.161

2.580

2.650

2.720

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea cop

33 02 10

75

77

79

80

■Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.086

2.503

2.571

2.R40

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34/?/

34,02

1.300

■t,50 ■

1.5C-J

1.300

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.300

1.500

1.500

1.500

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35-02.01 la 35.02 3+35.0235.02

25 515

25.686

26.380

27.092

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor lega

35.02.01

25 515

26 686

26.380

27.092

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01,02

25.515

26.686

26.380

27.092

Diverse venituri

36.02

1.740

1.335

2.K35

1.408

Venituri din aplicarea prescripției extmctive

36.02.01

1.023

0

1 500

0

l axe speciale

36 02 06

30

0

0

0

iContribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare

36.02 31

47

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

640

1.335

1.335

1.408

Transferuri voluntare, alte'e decât subvențiile (cod 37.02.01+3

37 02

1

0

0

0

Donații si sponsorizări

37 02.01

1

0

c

0

Vărsăminte din ^eeLuriw de iinctona î pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

37 0? 03

-12,779

4.0U0

-4.000

-4.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02 04

12.779

4.000

4 000

4.000

II. VENITURI PIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

739

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39 02,01+39.02.03+3

39.02

739

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor oublice

39 02.01

27

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparlinand domeniului privat al st.

39.02.07

712

0

0

0

IV. SUBVENȚII (ccd 00.18)

0017

74.007

48.000

70.000

5U.OOO

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

00.18

74.007

48. 'Ou

70.000

5u.l0(

Subvenții o. la bujiețui do stat (cod 00.19+OU 201

42.02

74 007

48.000

70.00u

50.000

A. De capital (cod 42 02.01+42,02.03 la

00.10

4 725

0

o

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

4 725

0

0

0

B Curente (cod 42 02.21+42.02.28+42 02.29+42.02.32+

42.02 33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02,41 +

4IșO24?*43 rt2,44+42.02.45+ 42 02 63.01 M2.02.64)

00.20

69.282

48.000

70.000

5u. -du

Finanțarea urepturilor acoroate persoanelor cu handicap

42 02.21

69 275

48.000

70.000

50.000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărouni, combustibili petrolieri

42.02.34

7

0

o

5

9umi primite de ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

48 ‘ 2.01 la cod

48/2.05+48 02.11+48 02.12+4/02.15+48,02.19+

48 02

648

0

0

0-

Fondul Social European (FSE) (cod

48 )2 u2.01+48.02.32 02+48 02.02.03)

43.02.02

648

0

0

I

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

40.02 02 02

61

0

0

0

Prefnanțare

40.02.02.03

537

0

0

o

----WÂT------

*pra no DcUlrtibîiro,

S&ttîFTAfr.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69,02+79.02)

49.02

1.147.042

1.033.380

1.039.565

1.044.365

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+8-1)

879.650

830.980

845.593

854.946

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30*40+50+51+55+57+59)

01

836.427

789.759

806.372

815.725

TITLUL I CHELTUIELI CE PERSONAL

10

173.131

171.579

172.689

-

174.083

TITLUL II EUNURI SI SERVICII

20

262.984

277.393

286.502

294.629

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

28.000

34.449

35.627

33.96c

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30,01

10.000

15.960

14.554

13.460

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

18.000

18.489

21068

20 520

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

43.495

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

43.495

C

0

0

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATt ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

144.516

102.675

104.950

105.400

51.01 01+61.01.03+51.01.14+51.01.15+

51.01 24+51.01.26+51.01.31+ 51. H.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

144.516

102.675

104.950

105.400

Transferuri către instituții publice

51.01.01

143516

102675

104.950

105.400

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.0i+55,02)

55

2706

0

0

o

Transferuri interne

55.01

2.706

0

0

0

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

131.077

136.713

136.534

136.625

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 -12,04}

(7.02

131.077

136.713

136 564

136.625

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

117.450

123 694

123 507

123.531

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13.474

13019

13.057

13.094

Ticnele de cresa

57.02 03

6

0

0

0

Suport alimentar

57.C2.05

147

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.11+59.12+ 59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

50.518

66.950

70.046

71.008

Burse

59.01

35.000

53.582

56 611

57.522

Susținerea cultelor

59.12

10.000

10.000

10.000

10.000

Despăgubiri civile

59.17

573

798

807

816

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

5922

2.000

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.945

2.570

2.627

2 679

39.221

OPERAȚIUNI F JANCIARE (cod 80+81)

79

43.223

41.221

39.221

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cocf 81.01+81.02)

1

43.223

41.221

39.221

39.221

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01,02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25.53L

23.536

21.536

21.536

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

31.01 05

25.538

23.536

21.536

21.536

SBL-CFP-BVC

Ldtfl Uftev/is 0

r Vizat-----

epro

arcnriAR.

DtMUMIREA INDICATORILOR

indicator

Buget

Estimări j Estimări

Estimări

2018

2019    |    2020

2021

CB

CB | CB

CB

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+8102 02+81.02.05)

81.02

17.685

17.685

17.685

17.685

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

8-1.02.05

17 685

17.685

17685

17.685

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+56+70+84)

267,392

202.4 Cf

193.972

1. 9.419

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

6.000

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.C2

6.000

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

61 <12 28

6.000

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 5 1.05+58 11+58 12+58.15+58.16+55.30)

58

3.314

5.000

5.500

5 500

Programe din Fondui European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01.01 la 58.01 03)

58.01

1 205

5 000

5.500

5.500

Finanțarea națională

58.01.01

1 205

5.000

5.500

5.500

Programe din Fondul European din Fondul Social European (FSE) (58.02.C1 la 58.02.03)

58.02

2/09

0

0

0

Finanțarea națională

580201

49

0

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58,02.02

2.060

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

258.078

197.400

188.472

183.919

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 031

71

258.078

197.400

186472

183.919

Active fixe (cod 71 01-01 !a 71.01.03+71 01-30)

71.01

45.498

22.450

16.922

17.269

Construcții

71.01.01

8.583

11.806

6.000

6 000

Mașini, echipamente st mijloace de transport

71.01.02

3.447

354

358

351

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71 01.03

2.317

4 504

1.304

1 804

Alte active fixe

71.01.30

31.146

8.486

8.760

9.104

Reparații capitale aferente activelor fixG

71.03

212.53C

174.950

171.550

166-650

--z

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+ 55.02+56.02)

50.02

186.026

132.406

128.916

128.254

Autoritati publice sl acțiuni externe (cod 51,02.01)

51.02

80.569

92.551

87.956

8° 812

^SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

67,661

71.126

71.976

72.724

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

66.329

69.794

70.644

71.392

TITLUL I CHFLTUIELI DE PERSONAL

10

42.708

47.425

47.759

48.095 22 731

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

20

22.858

21.805

22.320

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+ 59.15+59 17+59.22+59.25+59.30)

59

763

564

565

566

Burse

59.01

0

0

0

0

Despăgubiri civile

59.17

Sffi

518

518

518

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

245

46

47

48

----VizAf™”

«ipirțj iwnchln'ilwii'Bi I «îL'CRrTArc.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021 ,

C '

CB

CB

ci J

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod «0+81)

79

1 332

1 332

1 332

1.332

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+r".30)

80

0

0

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+ . i 02)

81

1 332

1 332

1.332

1.332

Rambursări de credite externe (cod

81.01,01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

J1.Q1

1.332

1 332

1.332

1 332

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

31.01.05

1 33?

1 33?

1.33?

1.332

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+84)

12.90

21 425

15.930

16.088

5.500

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabilc aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+ 50,11+58.12+u8.15+58.16+58.30)

58

1.205

5.000

5.500

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDFÎ)

58.01

1.205

5.000

5 500

5.500

Finanțarea națională

58.01 01

1 205

5.000

5.5C9

5.500

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

11.703

16.425

10 480

10.5S8

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 -1 la r 1.03)

71

11.703

16.425

1P 4P -■

10 588

Active fixe (cod 71.01.31 Ia71.u1 03+71.CI.30)

71.01

10 564

15.025

8.980

8.988

Construcții

71 01.01

6.306

11 806

5.000

6.000

Mașini echipamente si mijloace de tiansport

71,01.02

589

197

201

204

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

’1.01 03

899

1 500

1.500

1.500

Alte active fixe

71.01 30

2.770

1.522

1.279

1.284

Din total capitol:

1 Autor itati executive si legislative (cod 51 n2.01.03)

51 02 01

80.569

92 551

p7.95b

.8.612

Autorități executive

51.02.01.03

80.565

92.551

87.956

88.012

I

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.1',+ 54.02.50)

54,02

52.457

4.390

4.400

4,610

f SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

52.173

4.070

4.080

4290

T

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

52.173

4 070

4.'.m.

4.290

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.000

2.420

2.430

2.640

TITLUL II LUNURI SI SERVICII

2T

1.528

1.500

1.500

1.500

iTITLUL V FONDURI DE REZERVA (ccd 5n 04)

50

43 495

0

n

0

Fond de rezerva bugetara la dispezitia autorităților locale

-50.04

43495

<i

0

0

TITLUL. X ALTE CHELTUIELI (cod

59.C 1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59 25+59-30)

58

150

158

150

150

Programe si proiecte privind prevenuea ss combaterea discriminării

59 30

150

150

150

150

[

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

284

32u

320

320

CHELTUIELI r E CAPITAL (cod 71+72)

70

284

320

320

320

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71A3)

71

284

320

320

320

tĂctive fixe (cod 71 01.01 la 71 01 03+71 01.30)

7L01

234

270

270

270

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

234

234

234

234

Alte act've fixe

71.01.30

Q

36

36

36

50

^Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

50

50

50

Fond ae rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54 02.05

43 495

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54 02 10

8.962

4.390

4 400

4,610

Tranzacții privind datoria publică șl împrumuturi

55.02

33.000

35.465

36.560

34." 32

SBL-CFP-8VC

Edita 1/RnuiaO

‘““vKÂT hpro neaclilinbfrroi

I EECHIîTAPf

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

ca

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84}

33.000

35.465

36.560

34.332

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59}

0J

53.000

35 465

36.560

34.832

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

zo

5 000

1.016

938

852

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24 01

3000

505

469

42b

, Cgm sioane si alte costuri aferente impiumutunlor interne

20.24.02

2.000

505

469

426

TITLUL iii HORANZI (cod 30,01 la 30.03)

30

28.000

34.449

35.622

33.980

: [Dobânzi aferente datoriei oublice interne

30.01

10.000

15.960

14.554

13.460

Dobânzi aferente datoriei Dublice externe

30.02

18.C00

18 489

21.068

20.520

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59 02

42.128

41.015

41.937

42.839

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

802

395

395

395

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod '1+79+84)

7- v

325

325

325

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

700

325

325

325

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

700

325

325

325

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+p4)

102

70

70

70

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

102

70

70

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 o1 la 71.03)

71

102

70

70

70

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.0 l .03+71.01.30)

71.01

102

70

70

70

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

102

70

70

70

Din toMttfftok

Aoarare naționala

60 02 02

802

395

395

395

Ordine publica st siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+1

61.Q?

41.326

4I'.62O

41.542

42.444

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

39.838

45.149

41.026

41.973

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

M

39.838

40 14?

41.026

41,973

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1(

34.091

35.223

35 989

36.837

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.519

4.591

4,694

4.706

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59 01+59.02+59.11+59.12+59,15+59 17+59 22+59.25+59.30)

59

328

335

343

350

Despăgubiri civile

59.17

8

8

8

9

Sume aferente persoanelor cu handicap nemcadrate

59.40

320

327

335

341

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cad 51+55+56+70+84)

1.4HE

471

516

471

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1,488

471

516

471

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.488

471

516

471

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71 01.30)

71.01

1,488

-471

516

471

iMașini, echipamente si mijloace de transport

71 01 02

276

157

157

157

jjAlte active fixe

71.01.30

1.212

314

359

314

Din total capitol'

Ordine publica (cod 61.02,03.04)

61.C2.C3

41.000

40.620

41.542

42.444

Politia Locala

61 02.03.04

41.000

40 620

41 542

42.444

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmii

61.02.05

226

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.01

555.1 OS

537,295

545.473

i

549.783

SBL-CFP-BVC

EtRa VRjuvizia 0

PTM■ em    i i «.

VlZAT

■ ipru naHChInibarn, SltCRETAR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

20 9

2020

2021

CB

CB

CB

CB

invatarnant (cod 65.n2.03 la 65.02 05+65.02.07+65.02.11+65.02.

65.02

165.213

178 684

185.827

189.157

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

136.481

172.070

178 741

181.667

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

128 271

163.860

170.531

173.477

TITi-UL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

79.400

98 875

102.636

104 592

IÎTITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55 02)

55

2.706

0

0

0

PTransferuri interne

55.01

2.706

0

0

0

Finanțarea invatamaniului particular sau confesional acreditat

55.01.6 J

2.706

C

0

0

|rTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (ccd 57.02)

57

9 340

9.536

9 360

9.395

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

9.340

9.536

9.36C

9.395

Ajutoare sociale in numerar

57,02,01

1.902

3.143

2 956

2.980

Ajutoare socia'e in natura

57.02 02

7.285

6 393J

6.404

6.415

Ttchete de cresa

57 02 03

6

0

0

0

Suoort alimentar

57.02.05

147

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+5S.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

36.825

55 449

58 535

59.490

Burse

59.01

35.000

53.582

56.611

57.522

Despăgubiri civile

59.17

17

24?

251

259

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

1.808

1.625

1.673

1 709

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+31)

79

8.240

8.210

8.210

8.2'i0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 61.01+81.02)

81

8.21 r

8.210

8.210

8 210

Ffnnburs.-iai et4 crtJițv axțwnv (cod ! 81.01.01+81.01.02+81 01,05+31.01,06)

81.01

831

831

831

831

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

31.01.05

831

831

831

831

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81,02.05)

81.02

7.379

7 379

7.379

7 379

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

7 379

7 379

7 379

7 379

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+84)

26,623

6.614

7.086

7 470

ITITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

58

2 109

0

r

0

Programe din Fondul European din Fondul Social European (FSE) {58.02.01 la 58.02.03}

58.02

2.109

0

0

0

Finanțarea națională

58.02 01

49

0

o

o

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

2 06C

0

0

0

lîCHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

26,623

6.614

7 u86

7 470

JlTITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71/3)

71

28.623

6.G14

7086

7.470

Active fixt (cod TI .01.01 la 71.01.03+71 01.30)

71.01

W.623

6 614

7.086

7.470

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

0

Mobilier, aparatuiă birotică și alte active corporale

71.01.03

528

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

25 995

6 614

7.086

7 470

nvatamânt Drescolar si primar (cod 65.U2.03.01+65.02.03.C2)

65 02 ,03

35.236

37.362

3/ £50

39 049

învățământ preșcolar

65.02.03 01

25.193

24.340

25.295

25.806

învățământ primar

65.02 03.02

10.043

13 022

13 255

13.243

învățământ secundar (cod 65.02.04 01 la 65 02.04.03)

65.02.04

7H.972

99.756

104.712

106.461

Invatamânt secundar inferior

65.C2.04.01

41.762

52.892

54 162

55 984

învățământ secundar superior

65.02 04.0?

37 180

46 766

50.452

5U 379

Jlnvatamant profesional

65.62,04.03

30

98

98

98

învățământ postliceal

58,02,05

706

1.120

1.131

1.140

învățământ nedefinibil crin nivel (cod 65.02.07 04)

66.02.07

9.331

11048

11.154

11.318

învățământ special

65.02.07.04

9 331

11 048

11 154

11.318

SBL-CFh-BVC

h d ! 1 1 iKi'b iri.'i n

*“TteAT

ftprd rmnli1mharnh SfiCftETAR,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimau

2018

20i 9

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65 02. 11.03-65.02.11.30'

65.02.11

147

i

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

147

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02 50

40 821

29 393

30.280

31.189

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66 (>2.50)

66.02

1u 160

3.159

316t

3 161

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

4.145

3.159

3-160

3.161

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51*55+57+59)

01

4.1*5

3.159

3.169

3.161

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.238

2 231

2 231

2.231

'TITLUL II UUNURI Sl SERVICII

20

907

928

929

930

TITLUL V' . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51-01)

51

1 009

0

v

0

Transferuri curente (cod

51,01 01+51 01.0J+51.01.14+51 01.15+51.01.24+51. 1.26+51.01 .31+51.01 39+51.01.46+51.01.49)

51.01

1.000

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51 01,46

1.000

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

6.015

U

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51 02)

51

6.900

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 ia 51.02.2S)

51.02

6. ■ 00'

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02 28

6.01 m

0

0

0

Din total capitol:

Serv cii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66,02.05 o

66.n2.06

7.0*0

0

0

9

Spitale generale

65.02.06.01

7.000

0

0

0

Alle cheltuieli In domeniul sanatatii (cod 66,02.50 50)

66.0250

3.160

3.159

3 160

3 161

Alte iristitutii si acțiuni sanitare

65.0? 50.50

3.160

3.159

3.160

3 161

Cultura, recreare sl religie (cod 67.02.03+67.02 05+67 62.06+67

67 02

126.840

106.39i

106.590

106.790

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod "1+79+84)

126.840

106.390

106.599

106.790

CHELTUIELI CURENTE (crd 10+20+30+49+50+51+55+57+59)

01

125^60

104.700

104.90

1QȘ.10

TITLUL II BUNURI Sl SERViCi

20

331

2U0

200

200

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUULICE (cod 51.01)

51

112.819

94.50?

94.709

94.90O

Transferuri curente (cod

51 Li 01+51 01,03+51 > 1.14+51 01.15+51 91.24+51./1.26+51.01 31+51 04.39*51 ."1.46+51,01.49)

51.01

112819

94.500

94 "00

94.90'

Transferuri către instituții publice

51.01.01

112.819

94,500

94 700

94 900

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59 01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59,25+59.30)

59

12.000

10.000

mooo

11. m.n

Susținerea cultelor

59 12

1O.000

10.000

10.000

10 noo

Acțiuni cu caracter științific si social-coltural

59.22

2.000

0

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 89*81)

79

169C

1.690

1.690

1 690

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREl'ITE (cod 81 L1+81.02)

81

1.690

1.690

1.690

1 690

Ramoursari oe credite externe (cod

81.01.01+81.01 02+81.01.05+*1.01 06)

M.Q1

1.69L

1.690

1.690

1 690

Rambursări de credite aferente datoriei Dublice externe locale

01.01 05

1.690

1.690

1.690

1.690

Din total capitol'

_Cod

indicator


Buget

2013


2019
67.02.03.08+67 02.03.12+67 0 2 03.30 )    67.02 93

5.894

4.50*

4.700

4.900

Case de cultura

67.02,03 06

5.894

4.500

4.700

4.900

Servicii recreative si sportive (cod 67 02.05.01 la 67.02. 5.03)

67 07.05

1.680

1 690

1.690

1 69'

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de ' agrement

67 02.05.03

1.690

1.690

1.690

1.690

Servicii religioase

67.02.06

10.000

10 OOP

lO.OOOj

10.000

Alte servicii în domeniile culturii, recre&rii si religiei

67 02.50

109.256

90200

90.20

90 200


Asigurări si asistenta sociala (cod 6^ P2.04+ 68.02.05+6** 02.06+60.02 10+68.02.11+63.02.12+ 61* 02.15+68.02.50)


68.G2


252.396


249.062


249.096    250 675


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cnd 01+79+ 1)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

TIP rIL I CHELTUIELI DE PERSONAL


TITLUL II nuNURI Sl SERVICII


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02) Ajutoare sociale (cod 57.32.01 la 57 02.04) Ajutoare sociale in numerar


57-02

57 02.01


Ajutoare sociale in natura


TITLU* X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59 11+59 12+59 15+59 17+59.22+59.25+59.30)

Despăgubiri civile


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70*84) CHELTUIELI DECAPITAI (cod 71+72)


TITLUL V|| ACTIVE NEPINAwciARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (ccd 71 u1 la 71,01 ‘-+71.01 30)

Construcții _


Mașini, echipam eme/îi mijloace de transport


57.02.02


53 17


59.40


71.01


71.01.01


71.01 02


246-124


246124


249.06?


249 062


86.494    84.2C0

37.4^1    37 153


121.737


121.737


115.548


6 189


452


30

422


6.772


6.772


6.772

K.319


2.129


2 582,


127177


127 177


J20.551 6 626


452

30


249 896, 250.675


249.8961 250 675 8^.280 38 713 127 230 12^.230 120/551 6.679


84,2801 37.960 127.204 127 - '


120 551 6.653'


452


30

422


452

30

422


Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

454

Aite active fixe

71 01.30

1. >54

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in vai-sta    ftfl.o? 04

8.150

7.215

7.297

7 373

Asistenta sociala in caz d' boii si invalidități (cod 68.02.05.0268.02 os

1 . .. . . 1. . ■ •.......... 1

149.385

152.909

153.033

153.147

34.649

34 388


Asistenta sociala pentru familie si c.ipil Creșe


Prevenirea excluderii sociale (cod 08.02.15.M+66 02 ■3.02) Ajutor social


Alte cheltuieli In domeniul asigurărilor si asistentei sociale


Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale


Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)


Locuințe, servicii si dezvoltare publica (uo I 70 02.03+70.02.05 'a 70,02.07+70.02.50)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84) OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


68 02.00 68.02.11


sa.oz.is


68.0? 15.01


68 52.50


68.02 50.50


7r 12


9.241


5.796


3.934


3.934

47.537


47.537


335.775


224.169


13.195


13.196


3.974

3.974


44.780


44 r80


34,704

5.83C 3 97*


3-974


45.058


45.UP8


297.182    295.682


184.693


11193


11.193


179.133


193

193


34.996

5.B6£

3.974

3.974

45321


295.682


174.193


9,193 9 193


1 ■ "■ h I ț

......'I


VjzCT

S|rft IlujiuhJmhnro

srnRirTAh


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod ti 1.01+81 02)

81

13 195

11.193

9,193

9.193

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81 01.02+81.01.05+81.01 06)

S1.01

12.566

10.564

8.564

8.564

Rambursări de credite aferente daiorlei puolice externe locale

81 01.05

12.566

10.564

8 564

3.564

I Rambursări de credite interne {cod

81 02.01*81 02.02+81.02.05)

81.UZ

629

629

629

629

RamDursan de credite aferente datoriei publice interne locale

61.02 05

629

629

629

029

SECȚIUNEA DF DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

210 974

173.500

170 -îtfO

165.0Q0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

21'i 974

173.500

170.00--

165.1 -UD

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7101 la 71.03)

71    21" 974

173.501

170.000

<65.0)0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

71.01    36

i

0

0

4 Construcții

71.01.0i    36

0

0

Q

Reoarații capitale aferente activelor fixe

71 03

210.933

173.500

1/0.000

165.000

Din total capitol:

l ocuinte (cod 70.02.03.01 +70.02.'i3.30)

ro.OZ.03

223,373

163.935

178.435

173 435

1 Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

223.3/3

183.935

176 435

173.435

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70 'i2.05.m->

7tJ.02.9S

412

376

376

376

.[Alimentare cu apa

70 0? 05.01

412

376

376

376

Alte servicii în domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comuna

70.02 50

384

382

38?

382

il

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0? 06)

74.02

111 606

112.489

116-489

121.489

[SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+44)

111.489

112.489

116.489

121 489

r

CHELTUIELI CURENTE (cod 1e+20+30+40+iC+51+55+57+591

01

110.000

111.000

115.000

12H )( ‘

TITLUL II BL NURI SI SERVICII

20

î 10 000

111 000

115.000

120 000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1,480

1.489

1.450

1.489

TITLUL XVI RAM URSARI DE CREDITE (cod . 1 01+81.02)

81

1.489

1.489

1.4P9

1.489

Rambursări de credite externe (czd

81.01 01+81.01 02+81.01.05+81.01.06)

81 01

1.129

1.129

1.129

1 129

Rambursări de credite aferente datoriei oublice externe locale

81 01.05

1.129

1.129

1 129

1.129

i Rambursări dc credite interne (cod \ 81.02.01 +81.02.02+31.02.05)

81.02

350

360

360

390

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

61 02.05

360

3G0

360

360

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+7^+84)

117

0

0

0

| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

117

0

0

[TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

117

0

0

(

Active fixe (cod 71.01.o1 la 71.01.03+71.01.80)

71 01

117

0

0

0

^Construcții

71.01.01

117

0

0

c

Din total capitol:

Reducerea și controlul poiuări’i"

7*.0?.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.0? 05.01+74.02.05.

74 02.05

110.000

111.Ut 10

118.00"

12O.nnrj

[[Salubritate

74.02.05.01

110.000

111.000

115.000

120.000

Canalizarea si tratarea apelor reziduala

74.07,06

1,606

1.439

1.489

1.489

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+ 84.02+87.02)

79.02

46.004

25.482

27.557

27.80/

TransDorturi (cod 64,02.03+84.02 06+84.i’2,50)

84.02

48.004

25,482

27.55?

27.80/

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+34)

48.004

25.482

27.557

27.807

SBL-CFP-BVC Edilia l/fteviza O

I ViZAY | ■q.prr: iviîiehtmbare,

KEXDPl CARhDENUA IREA INDICATORILORCHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3 1+40+50+51+55+57+59) 01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA N ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.11)    51


Transferuri curente (cod 51.01.01+51 O1.U3+51.01.14+

51.01.15+51.01.24+51.01.20+51 01.31+51.01.39+51.01.46+51.01

49)___ ____

"transferuri către instituții publice    _


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


51.01


51.01.01


79


TITLUL XVI RAMBURSĂRI PE CREDITE (cod 81.01+81.32) U


Rambursări ae credite externe (cod

8141.^+81.01.02*81.01.05+8141.00)

Rambursări de credite arerente datoriei publice externe locale


•> 1.02.01+81.02.02+8“.02,05)

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale


Din total capitol:


Transport rutier (cod 84.02.03 01 la 8^.02.03.03)

Strazi _ _

Alte cheltuieli in domeniul transoorturilor


vil. rezerve, excedent / deficit REZERVE


EXCEDENT


DEFICIT


(cod OO.O'i -49 02) (cod 49.02-00.01)


2} finanlat din excedentul anilor precedenti


8+.01


51,01 05

81.07


81.02.05


84,02.03


84.02.03.03

84.02.50


9C.02


I97.02


98,02


99.0217.307    17.3C7


17 30’


7.99C


7,999


9.317


9 317


17.307

1/307


7.990


2 990

9 317


7.99' 7 990


9.317


9.317


9.317


1 i.5UP 10 bUO 17.307

17.307

7,390 7.990 9 317 9.317


1’


17.307


17.3G' 17.3C ’ 10.500

185.419


17.307

"17 307


17.307 " 8.175


10.250

248454    198.400    1B9.972


30.697


248.454


198.400


189.972'    185.419


BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, Șl .BCAPITOLE Ș, PARAGRAFE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+OQ.16+ 00.17+00.30) - TOTAL

C0.01 SF

879-650

1

830.980

845.593

854,946

I VENITURI CURENTE (cod U').03+(l'l.12)

00.02

310.368

762.S(

775.593    304.946

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06 02+OC.09+0".10+U0.11)

00.03

791 690

754-853

746.208

776 206

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (

00.04

354.U47

311.COC

308.257

325.715

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+C4.02)

oo.oe

354.047

311 1000

308.257

325.715

Cote si sume defalcate din impozitul ^enit (c d 04.02.01+0^

04.02

354.047

311.000

30d.257

325.715

Cote defalcate din impozitul pe venit

04 OZ 01

315 229

309 657

306.519

323 611

Sume alocate din cotele decalcate din impuzitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04 0? 04

38,818

1.343

1 738

2.104

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07 02)

00 09

224.683

255 901

239.817

269.345

Impozite si taxe pr proprietate (cod 07 02.01+07.02 02<07 02.C

07 02

224 883

256.901

239.817

269.345

IImpozit si taxa pe clădiri (cod 07.02 01.01+07 02.01,02)

07.02.01

1H4.271

222.972

212.999

234.640

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

60.675

73.795

55787

55,971

| Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02 01.02

123.596

149 177

157 212

178 669

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02 01+07.02,02.02+07.02.02.0

17 12,02

15.612

24.610

18-274

25.930!

Impozit pe terenuri de la Dersoane fizice *)

07.02 02.01

9.485

16 364

16 806

17.260

| impozit sî taxa pe teren de ia persoane juridice *)

07.02 02.02

6.127

3 246

1.468’

8.670

S8L-CFP-BVC Ediția    0

**“ Vizat

fi fim rLnflcMmhruo,

I SECRETAR.

Taxe ludiciare ue timbru si alte (axe de timbru

07.02.03

25.000

9319

8.544

8.775

A4 IMPOZITE SI TAXE PE DUNIJRI Si SERVICII {cod 11,32412

00-1 -

201.260

174.147

186."j')4

168.86'

Sume defalcate din TVA (ctd

11.02.01+11 02 02+11.02 15+11.02.06)

11.02

123.«9

123.000

123.050

123.200

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Rucurești

11.02.02

120 733

121.000

121.000

121.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea huqetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 'linvatamantului particular sau confesional acreditat

11.02 09

2.706

2.000

2.050

2 200

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12 02.(12,02

254

160

160

16i'

Taxe hoteliere

12.02.07

254

160

160

160

Taxe pe servicii specifice (cod 15 02.01+15.02.50)

15.02

186

20C

200

200

Impozit pe spectacole

15.02.01

186

200H

200

200

p i desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02 03+16 02.50)

1R02

77.361

50 70/

62.594

45 128

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16 02.02.01J-16.02,0? 02)

16.02.02

76,061

49.452

61.223

43.720

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02 03,01

50.309

29.630

43.920

24 923

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02 02

25.77?

19.822

17 303

18.797

T-ii-e si tarife penku eliberarea de licențe si autorizații de functiona.-1s.02.03

1.300

1.335

1.371

1.40C

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

11.500

12.811

12.130

12.458

Alte impozite si taxe fiscale (cod 1b.02.50)

18.02

11.50C

12 111

12.130

12 458

Alte impozite si taxe

18.02 50

11,500

12.811

12 130

12 456

C. VENITURI NEFISCALE (cod nn.13+00.14)

00.12

13.678

28.121

29.385

28.740

CI VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.12+31.02)

00.13

787

20

20

20

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30 12ru5+30.02,u8+30 02

30 02

772

0

0

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

772

0

0

0

1 Alte venituri din concesiuni st închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

772

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31 02 *)3)

31.02

15

20

lo

20

iA*te venituri din dobânzi

31.02.03

15

20

20

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34 02+35.02

00.14

17.891

28 13i

29.365

28.721

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+ 33.02 10+33.02.12+33.02,24*33.02.27+33 02.28+33.0? 50)

33.0?

2 161

2.580

2 650

2-720

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru 'întreținerea cop23.02.10

75

77

79

80

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2 086

2.503

2.571

2.640

Venituri din taxe administrative, diberari permise (cod 34.02,0

34.02

1.300

1.S<n-

1.500

1.500

T axe extrajudiciare de timpi u

34.02.02

1.300

1.500

1.500

1.500

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02

35.02

25.515

26-686

26.30i

27.092

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor lega

35.02 01

25.515

26.686

26 380

27.092

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35,02.01 02

25 515

26.686

26.380

27 09?

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02 50

0

0

0

0

36.02.01+36.02-05+36 02 06+36. J2.11+36.02 50)

30.02

1.693

1.335

2 835

1.408

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36 02.01

1.023

0

1.500

0

Taxe speciale

36.02.06

30

0

0

0

Alte venituri

36 0? 50

640

1.335

1.335

1.408

SBL-CFP-HVC

Edn-a Iffț&vizia 0

VP’ÂY spre nes'hirtibaire, SHCRETAR,

DENUNI'REA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2C18

2019

2020

2021

CB

CB

C

CB

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+3

37 02

-12.778

-4.000

-4.000

-4.000

Donații si sponsorizări

37.07 01

1

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

37.02.03

-12 779

-4.000

-4.000

-4.U00

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

69.282

46 000

70.000

50.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC

□0.13

69.282

48.000

70.900

50.000

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42-02

69.282

40.000

70.0uu

50'lOu

B Curente (cod 42 02.21+42.02.28+42.02.29+ 42,02.32+42.02.33+4? 02.34 la 42.02.37+

00.20

69 282

48.000

70 000

l

50.000

IFinanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

69.275

48.000

70 000

50 000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne cărbuni, combustibili petrolieri

42.02 34

i

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43,02.01+43.02,04+43 02

43.02

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de icare beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02 30

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59,02+ 63.02+69.02*79.02)

49,02

879650

830 980

845 593

854.946

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cori 01+79+34)

879.650

130.980

J45.593

854 946

!

CHELTUIELI CURENTE (cod <0+20+30+40+50+51+55+57+591

01

636.427

789.759

.

106.372

815.725

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

173 131

171.579

172.689

174.083

TITLUL II SUNUR1 SI SERVICII

20

252.984

277.393

286 502

294.629

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

28 OOC

34.449

35.622

33.980

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

10.000

15 960

14.554

13 460

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

18.000

18 489

21 068

20 520

TITLUL Vi . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PU3L1CE (cod 51.01)

51

144.516

102,675

104 950

105.400

Transferuri curent© (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01 .31 +51.01.39+51.01.46+51.01.49}

51.01

144,516

102.675

104.950

105.400

Transferuri către instituții publice

51 01 01

143.516

102.675

104 950

105 400

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55.02)

55

2,706

(

0

0

Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

55.02

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

131.077

136.713

136.564

136.625

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

131.077

136.713

136,584

136.625

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

117 450

123.694

123 507

123.531

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13 474

13.019

13.057

13.094

Tichete de cresa

57.02 03

6

0

0

0

Suport alimentar

57.02.05

147

0

0

0

TiTLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+5S 11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

50.518

66.9b(i

70,045

71.0C3

Burse

59.01

35.000

53.582

56.611

57.522

Susținerea culteloi

59.12

10.000 10.000

10 000

10 000

SEJc-CFP-BVC Ll ' .1 1 'Re-- 2-a C-

f —    I

1 'jpre Jiea vhlmton i tf ■ I | gfc.CRrTAR,

DENUMIREA INDICAT ARILOR

Cod

indicator

Buget

2018

Estimări

2019

Eștimari

2020

Estimări

2021

CB

CB

CB

CB

Despăgubiri civile

59.17

573

798

807

816

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.030

0

C

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2 945

2.570

2.627

2.670

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80*81)

79

43.223

41.221

39.221

39.221

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod _ 1.01+81.02)

81

43.223

41.221

39.221

39.221

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25 538

23.536

21.536

21.536

Rambursări de credite aferente datoriei pjbiice externe locale

81.01.05

25.538

23 536

21.536

21.536

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81 02.05)

81.02

17.885

17.685

17.685

2

17.885

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

8i.02.05

17.685

17.685

17 685

17.605

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+5*

50.0?

152.834

110.661

112.616

111,046

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02 1)

51.02

67.661

71.126

71.976

72 724

'^SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79*64)

67.661

71.126

71.976

72 724

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3t'+4C+50+51+C5+57i-59)

01

66.329

69.794

70 644

71.392

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

42.708

47.425

47.759

48.095

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

20

22.858

21.805

2? 320

22.731

TITLULXALTECHELTUIELI (cod

59 01+59.02+59.11+59.12+59.15*59.17+59 22+5S.25+59.3'))

59

763

564

565

566

Despăgubiri civile

59 17

518

518

5Î5

518

! Sume aferente persoanelor cu handicap neincaorait*

59.40

245

46

47

46

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.332

1.332

1.332

1 332

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+31.02)

01

1.332

1 332

1-332

1 337

Rambursări c/e credite externe (cod

81.01.01+81 01.02+81,01.05+81.01.06)

81.01

1.332

1.332

1.332

1.332

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.332

1.332

1.332

1.332

Din toîsl capitol:

Autoritati executive si legislativa (cod 51.03.C1.03)

51.02.01

67.661

71.126

71.976

72.724

Autorități executive

51.02.01 03

67.661

71 126

71 976

72 724

Alte servicii publice generale (cod 54.02 05 la 54.02.O7+54.02.1I

54.02

52.173

4.070

4.080

4.290

IfSECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

52.173

4,070

4 080

4.290

i1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

f1

52.173

4.0 70

4.OP"

4 290

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.000

2.420

2.430

2.640

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,528

1 5C0

1.500

1 500

TITLUL V FONDURI UE REZERVA (cod SO.i'4)

50

43.495

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

43,495

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59 11+59.12+59.15+59 17+59.22+59.25+59,30)

59

150

156

160

150

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

150

150

150

150

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilnr locale

54.02.v5

43 495

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoaneior

54.02.10

8 678

4.070

4.080

4.290

II    .    __    '    '    . -

SBL-CFP-BVC EdihS 1 i'RaviE -1 O

VflMT'“T

n&AchlmhaîttJ

SfttittFTAlțj

trii I ’i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cr.:|

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55 02

33 C00

35-465

36.560

34 832

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

33 000

35.465

36.560

34 832

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3P+40+50+S1+55+57+59)

33.nou

35.465

36.560

” 34.832

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.000

1.016

938

852

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24 01

3.000

508

469

426

Comisioane si alte costuri aferente imnrumuturilor interne

20.24 02

2.000

508

469

426

TiTLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03)

30

28. t DC

34.449

35.622

33.980

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

10 000

15.960

14 554

13.460

I Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

13.000

18 489

21JJ68

20.520

Partea a !l-a APARAHE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

50.02

40.538

40.474

41,351

42.298

Apărare (cod 60.u2.J2)

RL 12

700

325

325

325

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 1)1+79+84)

700

325

325

325

CHELTUIELI CURENTE (cod 1')+20+30+40+5h+51+55+5?+59)

01

700

325

325

325

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

20

700

325

325

325

Din total capitol-

Apărare naționala

60 02.02

700

325

325

325

Ordine publica si siquranta naționala (cod 61.07.03+61.02.05+1

61.02

39.838

40 149

41.026

41.973

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+34)

39.838

40.149

41.026

41.973

CHELTUIELI CURFHTE jc-od 10+20+3C+40+50+51+55+57+59)

H

39 s3j

*C.149

41026

41.973

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34.591

35.223

35 989

36.837

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.819

4.591

4694

4.786

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59 02+59 11+59.12+59.15+59 17+59.22+59.25+59.30)

59

328

335

343

350

Despăgubiri civile

59.17

8

8

8

9

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

52,40

320

327

335

341

Din total capitol-

Ordine publica (cod 61 C2.03 04)

51.32,03

39.788

40.149

41 026

41.973

NPolitia Locala

51.02.03.04

30 788

40 149

41.026

41 973

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmili

61.02.05

50

0

0

0

1 -    —E    -

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

65 02

513,590

530.681

538.387

542.313

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02 07+65.02.11+65.O2

65.02

1364P1

172.07C

178.741

V-1.687

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

136.4. 1

172.070

178,741

181 S87

' CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

1

128.271

163-060

170.531

173.477

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

20

79 400

98.875

102 R36

104.592

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+55.02)

55

2 706

0

0

o

Transferurî interne

55.01

2.706

0

0

0

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2,706

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.3ar.

9.536

9 360

9.395

Ajutoare sociale (cod 57 07 01 la 57.02,04)

57,02

9,340

9.536

9 360

9 395

Aiutoare sociale in numerar

67.02.01

1.902

3.143

2.956

2 980

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

7.285

6.393

6.404

6.4-15

Tiehete de cresa

57.02.03

6"

0

0

0

VIZAT

spre noiehimbare,

SECRETAR,

DENUM REA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

202

2021

Cr

CB

CB

CB

i'Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02 04

0

0

0

e

SuDort alimentar

57.02.05

147

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59,01+59.02+59,11+59 12+59.15+59 17+59 22+59,25+59.30)

59

36.825

55.449

58.535

59.430

Burse

59.01

35.000

53.582

56.611

57.522

Despăgubiri civile

59.17

17

242

251

259

Sume aferente persoanelor cu handicap neincaa'rate

59 40

1 808

1 S25

1.673

1.709

J OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 30+81)

79

8.210

8 210

8.210

8210

I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 81.01+81,02)

81

8.210

8.210

8.210

8 210

Rambursări de credite externe (cod

81.01 01+31,01,02+81.0105+81 01 OS)

Bl .01

831

831

811

811

Rambursări ds credite aferente datoriei publice externe loca'e

31 01 05

831

831

831

831

Rambursări de creaite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81. J2

7.379

7.379

7.379

7.379

Rambuisari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02 05

7.379

7 379

7.379

7.579

Din total capitol:

jînvatamânt preșcolar si primar (cod 65 12.03.01+65.02,03.02)

65.02.03

24.632

34.364

35.421

35.787

învățământ preșcolar

65.02 03 01

14.589

21.342

22 166

22.544

ijlnvatamânt primar

65.02.03.02

10.043

13 022

13.255

13 243

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65-02.04

65.125

96.640

101.255

102 753

Fînvatamânt secundar inferior

65.02.04 01

33.443

52.054

53.181

54.84R

învățământ secundar superior

65.02.04 02

31.647

44,544

48 032

47.86b

42

| Invatamant Drofesional

65 02.04.03

30

42

42

învățământ postlicwat

55.02 05

354

1.120

1.131

1.140

învățământ nedefinit»! prin nivel (cod 65.02.07.04)

65 02.07

7,019

10.5*8

10 654

10.818

învățământ special

65.02 07.04

7 019

10.548

10.654

10.818

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65 02.11.03+65.02 11.30)

65.02.11

147

0

0

0

IAfle servicii auxiliare

65.02.11.30

147

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniu) învățământului

65.C2.50

39 204

25 398

30.280

31.189

Sanatate (cod 66.02,06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4.145

3159

3.160

3.161

}SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

4.145

3.159

3.160

3.161

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

4,145

3.159

3.160

3.161

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,238

2 231

2.231

2.231

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

907

928

929

930

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domoniul sanatatîi (cod 66.02.50 50)

66.02.50

3445

3,159

3.160

3.161

i Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

3.145

3 159

3.160

3 161

l)

Cultura, recreere si reliqit (cod 67 02.03+67.02.05+67.0? 06+67

67.02

126.84C

106.390

106.590

106-790

IfSECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

126.840

106.390

106.590

106.790

K"    -    -

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

125.150

104.700

104.90-1

105100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

331

200

200

200

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.M)

51    |    112.819

94.500

94.700

94.900

SBL-CFP-BVC

&# i .1 iwHflV'&a O

i VRAT | |gtjr«î ruj.vjtilmljaKaJ fcțOțl'AR,

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Transferuri curente (cod

&51 01.C1+51.L-1.03+51.dl. 14+51.01.15+51.01.24+51.01,26+51 01 ,! ,31+51?) 1.39+51/11.46+51.01.49)

51.01

112.1*19

94.500

94.700

9d,90P

I Transferuri către instituții publice

51.01.01

112.819

34 500

94.700

94.900

( TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

h 39.01+59.02 *-59.11+59.12+59 15+59 17+59 22+59.25+59.30)

59

12. DO, 10.000

10.000

10.000

^Susținerea cultelor

59.12

10.030

10 000

10 000

10-000

H Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.2.2    |    2.O0G

0

0

0

^OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+811

79

1.690

1.690

1 69*1

1.690

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 31.01+ 1 OZj

81

1,690

1.690

1.690

1.690

\\ Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81,01.05+81.01.06)

81 01

*1

1.6SC

1.690

1.690

1,69u

[i Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1 690

1.690

1.690

1,690

Din total capitol-

Servicii culturale    (cod 67,02.03.02 la

67 0? 03

5 894    4 500

5.894    4 500

4.700

4.900

{Case de cultura

67,02.03.06

4.700

4.900

Servicii recreative si sportive (cod 67 02.05.01 la 67.02.05 031

67.02.05

1.090

1.690

1.690

1-690

1 69J

'[întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67 0? 05.03

1.690

1.690

1.690

Servicii religioase

67 02.06

10.0t.i-

10,000

10.000

10,000

'Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

57.02 56

109.256

90.200

90 ?f>v

90 200

Asigurați si asistenxa sociala (cod 63.0Î.IW+68.02.05+ 68.02.06+68,02.10+68.02.11+68.02.12+60.02.15+68.02.50)

68 02

246.124

249.062

249 996

250.675

i

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

246.124

249.062

249.896

250.675

I CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

246.124

249.062

249.196

250.675

1 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

86.494

84.280

84,280

84.280

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

2H

37.441

37.153

37 960

38.713

'{TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

121.737

127,177

127.204

127.230

i Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57.02.04)

57 02

121.737

127.177

127,204

127.230

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115 548

120 551

120 551

120.551

i Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.189

6.626

6.653

6.679

1 TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

•159.01+59.02+59.11 + 59 12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

50

452

452

452

30

452

{Despăgubiri civile

59.17

30

30

30

"Sume aferente persoanelor cu nandicap neincadrate

Din total capitol-

59.40

422

422

422

422

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68,0? 04

7.89f

7.215

7.297

_

7,373

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02 05 02RB.ot.c5

148,095

152.909

153.033

153.147

Asistenta sociala in caz de invaliditate

66.02 05.0?

143.095

152.909

153.033

153.147

i Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

33.809

34 388

34 704

34.996

[Ajutoare pentru locuințe

60.02.10

0

0

0

o

Creșe

Unități de asistență meaico-sociale

68 02.11

08.02,12

7 224 C

5,796

0

5. '30 0

5.864

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15. *1+68.02.15.02)

68.02,15

3,934

3.974

3.974

3.974

I Ajutor social

66 02 15.01

3 934

3.974

3.974

3.974

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

BR 02.50

45.084

44.70.i

45.058

45.321

iAlte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

b8 0? 50.50

451!84±    44.780

45.058

45.321

SBL-CFP^BVC Edrtia 1/Revîia O


DEMUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

- HIII IUI -

Buget

Estimări

Estimări

tfltlmjr

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii s) dezvoltare puhlica (cod 7C 02 "3+70,02.05

69

7Q.<12

124.684

13.195

123 682

11.193

125.682

9.193

130.682

—--—

9193

'ISECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

13.195

11.193

9.193

9.193

9193

^OPERAȚIUNI FINANCIARE {cod 80+8Î)

79    13.195

11.193|    9.193

31

13 195    11193

9.193,


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod_81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod


81.91 01+81.Q1.02+81.01.05+81.01.05)    31.01    12.566


TI,UI '1.01 05


9.193

8 564 8.564

629

629

8 435 £.435

376

3/6

382


10.564

i0.b64


H.564

«.564


H Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Rambursări de credite interne (cod    l

81.02 91+81,02.02+81.02,05)    31.02    629]    629    629

Rambursau de credite aferente datoriei DUblice interne locale _ 101,0205    629    629    629

Din total capitol    ,


12.566


Locuința (cod 70.02.03.01+70 02.03.30) dezvoltarea sistemului de locuința


70.n2.n3 70 o? 03.01


Alimentare cu aj 3 si amenajari hidrotehnic a (cod 70.02.05.01    ■ ‘ 02.05

'Alimentare cu apa    _______^70.02.05.01

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor s: dezvoltării comuna70.0? 50


4-


12.435

12.435


10.435

1C435


«.435' 8 135'


37b    37C    376


376

184


376

382


376

382 r


Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74 02.06) .[SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)


74.02


111.489


111 489


112.489


112.409


116,

116


489

449


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01    11"'""    111.000    115.00-

T--    IM,,.„r'WL    -    t    ,, 9n(?

.489


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod o0t81)


W

79


110X100    111.000 115.!

1 489    1.489    1.


1?-,.4>i9

121.489

120.000 120.000 1 489


TITLUL XV[RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81,01+. 1 .P?) S1    1 489]    1.489    1.4f9|_    1.489

Rambursări de credite externe (cod ^1.01.01+81 01.02+31.01.05+81 01 06)

Rambursări de credite aferente datoriei publice externejocale Rambursări de credite interne (cod 81 02.01+81 0242+81.0205)


_jei.oi    1.129    1 129Ț _ LI


IB1 01 81.01.05

81.42


1.17°

360


1.129


12J

129


1.129

1 129


360! 3601


iRambursau de credite aferente datoriei publice interne locale 81,02,05    _j_ _    360

Din total capitol

Reducerea și controlul poluârii__    _______74AW

Salubritate si gestiunea dnsourilor (cod 74.’)2.05.01+74 02.05. 74.t2.05    110.001- IILOOr 115

Salubritate


36C

360


3G0

360


i-np


120 QOC

74.02.05.01 linonci 1H.00C    115.000    120.000

1.489


000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale    74.02.Qf,    1 489    1 489    1.489


Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 30.02+81.02+83.02+84.02+57.02)


79.02


40.004


25 482


27.557    27.807


Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)


84 <1225,40?


27.557


27.807


48.004


25.482


27.557


27,807


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+4-+50+51+55+57+59) 0+    3CL697    -175    110.250 >    10 500


TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51,01)


51


30.697


8.175    1L250I    1i.500


SBL-CFP BVC Ed: a 1/Re‘fliia 2


Vl-Ab

spro haaehlmîwira, SECJRF-TAR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estircaii

Eltrmarl

DENUM-HEA INDICATORILOR

2018

2019

2020

2021

CJ

CB

CB

CB

Transferuri curente (cod

51.01.01*51,01.03+51.01.14+51.01 15+51 .TI.24+51 01 26+51.01 .31+51.01 39+51.01 46+51 01-49)

T rar.sfe.ruri catre instituții publice

51.41

51.01.01

30 697

30.697

8.175

8.175

10.250 10 250

10 500

10.50O

^OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 60+81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

79

31

17.307,    17 307

17.307    17.307

17.307    17.307

17.307    17 307

IRamhursari de credite externe (cod \»1.01.01+81.Ol.02+91 01 -05+81.01.06)

p1.01

7990

I

I    I

7.9901    7.9901    7 990

.i Rambursau de credite aferente datoriei Duplice externe locale

81 01 05

7 990

7.990,    7 990

7 990

Jîf 02 01+81,02.02+81 02 05)

81.02

9.317

9.317

9.317

9.317

([Rambursări de cedite aferente datoriei publice inierne locale

81 02 05

9.317

9.317    9 317

9.317

Din total capitel:

i

Transport rutier (end 84.u203.01 la 84.02.n3.03)

64.02.03

17.307

17 307

17.307

17.307

fl Străzi

64.02 03 03

17,307

17.307

17.307

17.307

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor    «4.02.50

30.697

8.1751

10.250

10 509

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

93.02

0

ol

0

0

REZERVE

97.0?

l

EXCEDENT SECTIUNFA DE FUNCȚIONARE (cod 00 01SFJ99.02

0

0

0

0

r    ■    "

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.31+00.10+ 00.14+00.15+00.17+45.02+48.02)

C0.01 SD

18.938

4.000

4 000

4.000'

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

12.826

4 0np

4.000

4 OPfl

VENITURI NEFISCALE f 00.14)

00.12

12 826

4.000

4,000

4.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+i<so.l4

12 826

4.000

4.00b I    4.000

Diverse venituri (cod 36.02.31)

36.02

47

Oj    0

°.

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare

36.02.31

47

£

0

0

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

17 02

3702.04

12.779

4.000

4.U00

4.000

i Vârsâminte din secțiunea de funcționare

12.779

4 0on

4.000

d 000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.16

739

0

0 0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39 02.03+3 39^2

739

0

0

0

i Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor Diiblice    139.0? 01

271    0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului Drivat al sti39.o?.O7

712

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.13)

00.17

4.725

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod42.0î>

00.18

r '

4.725

0

0

0

Subvenții do la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

4.725

0

Oi    0

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+ 42.02.10+42.02.12 la 47,02.20)

00.19

4.725

0

0

0

r

JSubvenții pentru reabilitarea term’ca a clădirilor de locuit

42.02.12

4 725

0

r    i

°L_    0

Sume primite de la UE/altl donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod

48.02.05+48.02.11 +48.02.12+48.02.15+48.0219+48.02.32+

48 02

648

0

r

I

i

Ol    0

.Fondul Social European (F3E) (cod

48.02.02 "1+48.02.02.02+48.02,Q2.03)

46.02.02

648

L__»

I

n    j

SBL-CFP-BVC Ediția 1/Revizia O

spm lle&ohfanbaroj
SFCfcrTAK, '

E N U M 1 ft E A INDICATORILOR

Ced

Indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Ț~

jjSume primite în conțu.1 plății» efectuate în anul curent

40.02.02.01

0

0

o

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

țiPrefinantare

40.0? 02.07

’ “1

10.02.02.03

507

0

___PI

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 +52 02+ 63.02+69.02+79.02)

49.1*2

267 332

202.400

193.972

189.419

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+5G+70+t4)

267.392

202 400

193 972

189 4191

|!titlul vi transferuri intre unitati ale ADMINISTRAȚIE, PUBLICE (cod 51.02)

51

6.000

0

0

0

jjTransferuri de capital (cod 51 02 12+51,02.22 la 51.02,28)

51.17

6.000

l'

0

0

j Transferuri ain bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.20

6.000

0

"1

o

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 {cod 58.01 ia 58.05+58.11+ 58.12+58,15+58.16+58.30)

58

3.314

5.JU0

5500

5.500

HProgramF din Fondul European ae Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01.01 la 50.01.03)    58.01

1,205

5.C00

5.500

5.500

Finanțarea națională    |    58.O1.O1

1.205

5.000

5.500

5 500

Programe din Fondul European din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 li 5B 02.03)

58.02

2,109

1

0

0

0

^Finanțarea națională

50.C2.O1

49

0

0'

^Finanțare externă neramburcabilă

50.02.02

2.060

0

0

0

^CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

258.078I 197.400|    188 472

183.919

jțîITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

258 ',78

197.400

18U.472

16 922

183.919

!, Active fixe (ced 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    1    71.01

4 5,49 £

22.450

17.269

|i Construcții

71 01.01

8 598

11 806

6.000

6O00

i Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3A47

354

358

361

' Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

2.317

1.904

1.804

1.804

jț Aice active fixe

71.01.30

31.146

8 486    8,760

9.104

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

212,580

174.950

171.550

166.650

tl

Pane&l-a SERVICII PUBLICE GENERALE pod 51.02 +54.02+55.02+56,02}

50.02

13.192

21.745

16.300

16,408

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

12.97 l

21.425

15.980

16 088

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5Î+55+56+58+70+34)

12,908

21.425

15.980

16,088

| TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

58

1.205

50(in

5.500

5.5001

Programe din Fondui Eurooean de Dezvoltare Regională (FEDR)

58.01

1 205

5.000

5.50C

5 500

| Finanțarea națională

58.01 01

1.205

5.000

5 500

5.500

^CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

11.703

r 16.425

10480

10.588

( TITLUL Xil ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 -1 la 71 03)

r 11.703

1G.425

10,480

10.588

' Active fixe (cod 71.01.C1 la 71,01.03+71.01 30)

71.01

10 564

15.025

8.980

6 988

Construcții

71.01 01

I    6 306

11 803

6.000

6 000

Mașini, echipamente si mijloace de transDort

71.01.02

589

197

201

204

Mob'her, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

j    899

1.500

1.500,    1.500

SBL-CFP-BVC Ed’!>a Ifftevina 0

vfî Ai

jpnfl ns schimbare J

*IÎC«(:TAI7

DENUMIREA INDICATOR LOR

Cod

indicator

' 3 uget

Estimări

Estimări

Estimări

201S

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

fi Alt» active fixe

71.01.30

2.770

1.522

1.279

1.284

^Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

1139

1.400

1.500

1.600

Din total capitol'

1 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01 03)

5+02.01

12.90tfi

21 425

15 980

16.088

II Autorități executive

51.02 01 03

12.908

r 21 425

15.980

16.088

Atto servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+ 54 02.50)

54.02

284

320

320

320

IȚSECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+34)

284

320

320

320

^CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

284

320

329

320

l TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 03)

71

284

320

320

320

Active fixe (cod 71 01.01 la 71 01.03+7101.30)

71.01

234

270

270

270

Mobilier aparatură birotică și alte active cornoraie

71.01.93

234

234

234

234

.1 Alte active fixe

71.01.30

Of    36

36

36

1 Reparații capitale aferente activei.ir fixe

71,03

50

50

50

50

Din total capitol:

1 Servicii publice comunitare de evident# a Dersoanetor

54 02.10

284

320

320

320

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

1.590

541

586

541

Apărare (cod 60,02.02)

30 02

102

70

70

70

ifSECȚlUNEĂ DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+7 +84)

102

70

70

70

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

182

70

70

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71,01 la 71.03)

71

102

70

70

70

Active fixe (cori 71.01 01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

I02

70

70

70

j|Mobilier. apa+atură birotică și alte active corporale

71.0+03

I02

70

70

70

Dm total capitol'

i Apărare naționala

50.02 02

102

70

70

70

li

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02 03+61 02.05+i

6+02

1

471

516

471

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE {cod 51+55+56+70+84)

1,48 Si

471

516

471

CHELTUIELI UE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.468

471

516

471

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

H

1.488

471

516

471

Active fixe (cori 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71 Oi

1 48E

471

516

471

Mașini, echipamente si mijloace de transoort

7+01.02

276

157

15?T    157

j Alte active fixe

71.0+30

1.212

314

359

314

Din total capitol'

Ordine publica (c.'d 61 .02.03.04)

61.02.C3

1.212

471

s-’e

471

H Politie comunitara

6t.02.03.04

1.212

471

516

471

Iprotectie civila și protecția contra incendiilor (proiecție civilă nor» militară)

6+02,05

276

0

0

0

II     .

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68,02)

63.02

41.519

6.614

7 086

7.470

nvatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65 02.07+65.02,11+65.02

65.02

28,732

6 614

7.086

7.470

|SECȚiUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+84)

28.732

6614

7.086

7.470]

TITLUL. X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerarrzbursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58,01 la 58.05+58.11+58.12+

58

2.109

0

0

0|

jProfirame din Fondul European din Fondul Social European (FSE) (58.02 01

58.02

2.109

0

0

0

SRl -CFP-BVC td 1ia URevz a D

VlîA'b

apr» nnB'ihfmhnru, SECRETAR

DENUMIREA INC.CATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

1 Finanțarea națională

58.0? Q1

49

0

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58 02.0?

2 060

0

o

L_    0,

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

fo

26,623

6.614

7.I8G

7 470

TITLUL XII ACTIVE NEFtNANClAPE (cod 71,>‘1 la 71.03)

71

26.623

6.614

7.086

7.470

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01 30)

71.01

26.623

6.614

7.086

7.470

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

62S

0

0

0

[■Alte active fixe

71.01.30

26.995

6.614

7 08G

7.470

Din total capitol

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

10604

2 99ti

3.129

3.262

illnvatamânt preșcolar

65.02.03 01

1U 304

13.847

2.598

3 129

3.262

învățământ secundar (cod 65.02,i 4.01 la 65 02.04.03)

65.02,04

3.116

3 457

3 708

i|învatarrânt secundar inferior

55.02 04.01

3.314

838

981

1 138

flînvatamânt secundar superior

65.02 04.0?

5 533

2.222

2.420

2.514

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65,02.07.04)

65.02,n7

2.312

500

500

500

învățământ special

65.02.07 04

2.312

500

500

500

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1.61?

0

0

0

i

Sanatate (cod 66.0208+66.02.03+66 02.50)

66.02

6.015

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

6.015

0

P

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (coct 51.02)

51

6.00C

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 ia 51.02.28)

S1-02

6.000

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

I    —

51.0223    |    6.000

0

0

0

Din total capito1:

I    H

Servicii medicale m unitati sanitare cu paturi (cod 63.02 06.01+66

66.0? 06

6 000

0

0

0

| Spitale generale

66.02.05.07

6,000

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+ 6^.02,10+60 02-11+68 02.12+68 02.15+68.U2.50)

68.02

6.772

0

0

1TSECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

6,772

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

6.772

)

Q

0

| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

6.772

0

0

0

Active fix'? (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6.319

0

0

0

Construcții

71 01.01

2.129

0

0

0

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.0?

2.582

0

“ol

0

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

454

0

0

c

Alte active fixe

71.01.30

1 154

î

0

C

l|Reparații capitale afere--.*.* uctve'.or fixe

71 03

453

0

0

Din total capitol:

: Asistenta acordata persoanelor in versta

69,0204

252

0

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 08.02 05.02

68 02 05

1.290

0

0

0

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02 05 02

1 ?90

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

63 02 06

7S0

0

0

0

Creșe

69 0?.11

2 17

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

2.453

0

0

0

jjAlte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

60.02,50.50

2 453’

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

211 091

173.500

170.000

165.000

SBL-CFP-BVC

Ediția Utî ovina C

VIZA,

spw irtachlmhaTG,

3ECHETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70 92,03+70..i2.05

70.02

21C,974

173.500

170.9C. 170. .'0

165, )0(

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

210.974

173.500

165.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

210.974

173.500

170.u30

165. ■ '

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)

71

210.974

173 500

170.000

165 000

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01.30)

71.01

36

0

" 0

Construcții

71.01 O1

36

0

0 0

Reparații capitale aferenie activeior fixe

74.03

210.938

173.500

1 70.000

165.00O

Din total capitol:

Locuințe (cod 70 02.03.01+70.02.03.30)

70,02.03

21i ,938

173.500

170.000

165.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

210.938

173.500

170 000

165.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70,02.05.01+70

70 02.05

36

o

o

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

36

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02 05+74.02.06)

74 02

117

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

117

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70    117

0

l

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71    117

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71,01.30)

71 01

117

0

0

0

Construcții

71.01.01

117

0

0

0

Din total capitol

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74,02.06

117

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

OS.02

248.454

198.400

189.972

185.419

REZERVE    97 62

EXCEDENT (cod 00.01 SD-49.02SD)    98.02

DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 2,(eod 49.02RD-0m9.O2

248 454

198.400

189.972

185.419

SBL-CFP-BVC

Edflia 1/Reveia 0

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București Formular:

Anexa nr. 2.1

la HCLS2 nr. 226/ 20.07.2018


11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE $| ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:49,02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

TOTAL CHELTUIELI ljUGET LOCAL

CB - CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Bug st

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

1.147.042

1.033.380

1.039.565

1.044,365

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+34)

879,650

830 980

845.593

354.946

CHELTUIELI CURENTE (cod 1U+20+3O+40+50+51+5S+57+59)

01

836.427

789.759

806.372

815.725

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10 03)

10

173.131

171.579

172.689

174.083

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 01 01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

158.769

158.382

159.316

160.5561

Salarii de baza

10.01.01

134,339

138 504

139,277

140.229

Sporuri pentru condiții de munca

10,'1.05

29 869

17.390

17.546

17 693

Alte sporuri

10.01.06

11

15

15

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara uniîatii

10.01,12

1 743

722

722

723

Indemnizații de delegare

10.0.13

20

30

30

30

Alte drepturi salariale in bani

10 01.30

2.487

1.721

1.726

1.866

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.h2.0i la 10 02 06+10.02.30

10.02

8,780

9.267

9.396

9.515

Norme de hrana

10 02.02

4./81

5.297

5414

5 522

Tichete de vacanta

10.02.06

3.999

3.970

3.982

3.993

Contrihutii (cod 10 03.01 la 10.03 06)

10.03

5.582

3.930

3 977

4.912

Contribuții de asigurări sociale de stet

10.03.01

1.382

0

0

0

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

52

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

485

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesie

10.03.04

28l

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

W03 06

76

0

0

0

Contribuția asiguratele pentru munca

1F 03.07

3.559

3 930

3.977

4.012

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.C9 IjTI 20.16+2u.18 la 20.25+20.27+20.30)

îa

262.S-B4

277 393

2E6 >02

294.629

Bunuri si servicii (cod 20 01-01 la 20.01.09+20 01.30)

20.0 i

206.772

230.961

239 473

247.173

Furnituri de birou

20.01 01

2.44CT

2.915

2 997

3.063

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.594

2.724

2.808

2 911

încălzit, Iluminat si foda motrica

20 01 03

19.339

23.027

24.018

24 5XG

Apa canal si salubritate

20 01.04

3.497

4.650

4.910

4.95S

Carourariti si lubrifianti

20.01 05

937

904

921

938

Piese de schimb

20.01.06

773

654

381

700

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.259

3 557

3.665

3767

Materiale si prestări de servicii cu caracter functioral

20.01 09

118.060

118 706

123 251

128.055

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

-55 873

73.824

76.222

78.264

Reparații curente

20.02

16.536

4.858

4.932

4.998

Hrana (cod 20.U3.01+20.03.02)

2n,03

8 598

9.289

9.453

9.598

jwpre nas chlmb.'w, I SEC UF,TAR,

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2013

2019

2070

2021

CB

CB

CB

CB

Hrana pentru oameni

20.n3.01

8.391

9.074

9 238

9.383

Hrana pentru animale

20.0302

207

215

215

215

Medicamente si materialo sanitare {cod 20 04.P1 la 20 P4 U4)

20.04

1.033

1.025

1.044

1.065

Medicamente

20.04.01

472

457

465

473

Materiale sanitare

70.04.02

98

95

96

98

Reactivi

20 04 03

0

0

0

0

Dezinfectând

20 04 04

463

473

483

494

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01+20,0i>,tr

21-05

12.407

17.037

16.852

17.296

Uniforme si echipament

20.05.01

2.2*3

2.342

2,394

2.454

Lenjerie si accesorii ae pat

20.05.03

662

930

963

1 001

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.502

13.765

13.495

13.841

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.OG.01+20.06."2)

20.0b

874

906

921

934

Deplasări interne, detașări, transferări

20 06.01

684

847

862

875

Deplasași în străinătate

20.06.02

190

58

59

59

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

174

5Î7

539

547

Consultanta si expertiza

20-121

780

461

465

471

Pregătire profesionala

20.13

1.330

1.772

1-808

1.846

Protecția muncii

20.14

3.373

3,050

3 491

3.181

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.

20 24

5.01-0

1.016

938

852

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24 01

3 000

508

469

426

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20 24.0?

2.000

503

469

426

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in repre

20.25

81

83

85

37

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3

20.30

6.026

6 409

6.500

E.581

Protocol sî reprezentare

20.30.02

115

50

50

50

Prime de asigurare non-viata

20.30 03

55

66

68

69

Chirii

20.30.04

573

586

598

609

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.50 30

5.273

5.707

5.784

5.853

TITLUL UI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03)

30

28 000

34.449

35.622

33.980

Dobânzi aferente datoriei publice inturnc (cod 30.01.01+30.01.u

30.01

10.000

15.960

14 554

13,460

UoDanzi aferente datoriei publice interne directe

30 01.01

10.000

15 960

14.554

13.460

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30 02.01 la 30 Ol

30.02

18.000

18,489

21.068

20.520

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

18.0G0

18 489

21.068,

20 520

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01)

50

43.495

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

43,495

0

0

0

ITITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

144.516

102,675

104,950

104 409

Transferuri curente (cod

51.fi 01+51.01.03+51.51 14+51.01.15+51.01.24+51 01.28+51.01. 31+51.01.39+51.01.46+51.1.1.49)

51,01

144,516

102.675

104 960

105.41

Transferuri cafre instituții publice

51.01.01

143.516

102 675

104.950

105 400

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2.706

£

n

0

A Transferuri interne(cod 55.01.54)

55 01

2,706

0

0

0

Finanțarea invatamanfului particular sau confesional acreditat

55 01.63

2 706

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

131.077

136-713

136.564

136.625

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57,02

131.077

136.713

136 564

136.625

Ajuloare sociale in numerar

57 02.01

117 450

123.694

123.507

123,531

| Ajutoare sociale in natura

57.02,02

L_ 13.474

13.019

13.057

13.094

Tichete de cresa

57.02.03

6

0

0

0

Suport alimentar

57.02.05

14?

0

0

0

gpra noachimljar*.

TTj3 P

- nli bl ■


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

ca

CB

CB

CB

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59 '■1+59.02+59 11+59.12+5S>

59

50 518

66950

70.045

71.008

Burse

59.01

35.000

53.582

56 611

57.522

Suslinerea cultelor

59.12

10.000

10 000

m 000

10 000

Despăgubiri civile

59.17

573

798

807

816

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

h9.22

2.000

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2 945

2.570

2.627

2.670'

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

43,223

41.221

39.221

39.221

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

43.223

41.221

39.221

39.221

Rambursări rle credite externe, (cod 81.01.01+81.01.02+81.01 .OS

81.01

25.538

23.536

21.536

21.536

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

25.53S

23.536

21.536

21 536

Rambursări da credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05

81.02

17.685

17.6H5

17.685

17.685

Rambursări de credite aferente datoriei publ'ce interne locale

81.02 05

17.685

17.685

17.685

17.685

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

267.392

202.400

193.972

189.4191

TITLUL X Proiecte Ci finanțare din fonduri externe nerambursablle aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod

58.^1 la 58.05+58.11+58.12+ 58.15+58.16+55.30)

58

3.314

5 000

5.500

5.500

Proqrame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (;

58.01

1.205

5.UC0

5.500

5,500

Finanțarea națională

58.01.01

1.205

5000

5.5C0

S.SOOj

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.07

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

58 01.03

0

0

0

0

Programe din Fondul European din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02,03)

50 02

2,109

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

49

0

0

0

Finanțare externi rw+ămțxirsabilă

58 02.02

2.060

0

0

0

Cheltuieli neeligioile

58.02.03

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

258.078

197.400

188.472

183.919

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

258.078

197.400

188.472

183.919

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.» 3+71.01.30)

71.01

45.498

22.450

16.922

17.269

Construcții

71.01.01

8.588

11.806

8.000

6.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.0?

3.447

354

358

361

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

2.317

1.804

1.804

1.804

Alte active fixe

71.01.30

31.146

8.486

8.760

9 104

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

212.530

174.950

171 550

166.650

!


PREȘEDINTE DE ȘGDlHlĂ." VlZA' gpra r^tmchli^haro,

3ECRFÎW*


SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului ? București

Anexa nr. 2.2

ia HCLS2 nr. 226/ 20.07.2018


Formular:_____

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:50.02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

TOTAL CAP 51.02; 54.02; 55.02; 56.02

- mii lei -


CB-CREDIT BUGETAR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

QB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

166.028

132.40G

128.916

128-254

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

152.834

110.661

112.616

111.846

CHELTUIELI CURENTL (cod 10+20+30+40+50+51+55+57

01

757.502

109.329

111.284

770.574

.TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

I    .    .    .    .    -    ...

10

49.708

49.845

50.189

50.735

Cheltuieli salariata in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

47.345

47.863

48.181

48.712

Salarii de baza

10.01.01

39.406

40788

41.051

41.528

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

6.126

6 052

6106

6.158

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1.025

607

607

606

Indemnizații de delegare

10.01.13

15

25

25

25

Alte drepturi salariate in bani

1001.30

762

376

377

378

Cheltuieli salariata in natura {cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3H

10.02

813

815

B15

815

Tichele de vacanta

10.02.96

813

815

815

815

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03,06)

10.03

1 550

1.167

1.193

1.208

Contribuții de asigurări sociale de stat

MO 03.01

370

ol

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03 02

14

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

144

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesie

10.03.04

5

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03 06

2

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.015

1.167

1.193

1.208

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20. ,9 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

29.388

24.321

24.758

25.083

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.W

13.891

13.894

14.314

14.639

Furnituri ae birou

20.01 01

689

768

773

778

Materiale pentru curățenie

20.01.0?

179

243

243

263

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

2.078

2 320

2,323

2 326

Apa, canal si salubritate

20.01.04

84

77

79

81

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

140

125

130

135

Piese de schimb

20.01.06

410

34t

362

375

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

724

953

975

996

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.700

3.513

3,541

3.567

wiiAt i ypra roRchLi iih-irnF

SPCftțTAR,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estirnar,

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Alte burun si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5.887

5.555

5 888

6.118

Reparații curente

20.02

1.713

1 551

1.552

1.553

Runuri de natura obiectelor de inventar (cod 2b.O5.01+20.05.0

20.05

585

292

294

296

Lenjerie si accesorii de pat

20.05 03

0

0

0

0

Alte ob'ecte ae inventar

2005.30

585

292

294

296

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06,01+20.06.02)

20.06

203

343

343

343

Deplasări interne, detașăn, transferări

20.06.0"’

153

293

293

293

Deplasări în străinătate

20 06.02

50

50

50

50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

27

80

80

30

Consultanta si expertiza

20.12

710

410

414

418

Pregătire profesionala

20.13

636

470

47?

4/4

Protecția muncii

20.14

1 489

666

670

671

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24

2024

5.000

1 016

936

852

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24 01

3.000

508

469

426

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

2.000

508

469

426

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30 07+20 ,

20.30

5^52

5.515

5.597

5 671

Protocol si reprezentare

20.30 0?

90

50

50

50

Chirii

20.30 04

573

586

598

609

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.389

4 879

4.94S

5.012

TITLUL III DOb1 ANZI (cod 30.01 la 30.03}

30

28,000

34.449

35.622

33.980

P-ibanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30 01.i

30.01

10.uU ■

15.96r

14.554

13.461-

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01 01

10.000

15.950

14.554

13.460

Dobânzi aferente creditelor interna 0niwiMo

30.01.02

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30 l

30 02

18 000

18.489

21.068

20.521’

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

18.000

18 489

2L068

20.520

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

43495

,1

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților kcale

50.04

43 495

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02+59.11+59.12+5'

59

913

714

715

716

Despăgubiri civile

59.17

518

sta

518

518

Sume aferenle persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

395

196

197

198

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1,332

1-332

1.332

1.332

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod P1 01 +81.02)

81

1.332

1.332

1.332

1.332

Rambursări de credite externe (cod 81,01.01+81 01.02+81.01.0

81 01

1.332

1.332

1.332

1.332

Rambursări de credite aterente datoriei publica externe locale

81.01.05

1 332

1.332

1.332

1 332

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+B4)

13.192

21.745

16.300

16.408 i

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

58

1.205

fi.fl 10

5.500

5.500

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională fFEDR)

5R01

1 205

5.000

5.500

5.50C

Finanjarea națională

58.01.C1

1.205

5 000

5.500

5,500'

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

11.987

16.745

1r.8"n

10 908

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ta 71.03)

71

11.987

16.745

1' 400

10 906

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01,30)

71.01

10.798

15.295

9.250

9.258

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01 32

589

197

201

204

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71-01.03

1.133

1.734

1 734

1.7-84

WZÂY

aprv nogchimEj.ire,

■îrroti ;>j ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicele?

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

20'

2019

2320

2021

CB

C J

CB

-1

CB

Alte active fixe

71.01.30

2,770

1.558

1.315

1.320

Reparații capitale atereme activelor fixe

71.03

1.189

1.450

1.550

1.650

I VlTAl ,

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    Lpru    Anexa nr. 2.3

Consiliul Local al Sectorului 2 București    I ;-îl-(L:ii 1 ’lî    la HCLS2 nr. 22s / 20.07.2018

Formular:    Țonc

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018 CAPITOL:51.02 SUBCAPITOL:51.02.01 PARAGRAF.51.02.01.03

AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE - TOTAL AUTORITĂȚI EXECUTIVE - TOTAL CB - CREDIT BUGETAR

- mir lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimai i

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

80.569

92.551

87.956

38.812

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+75+84)

67.661

71.126

71.976

72.724

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

66.329

69.794

70.644

71.392

iTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10.03)

10

42.708

47.425

47.759

48.095

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1C.01.30)

10.01

40,642

45.663

45 971

46.292

Salarii de baza

10 01 01

33.926

38.788

39.051

39.328

Sporuri oentru condiții de munca

1001.05

5.126

5.902

5,946

5 988

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

13 01.12

1.025

607

607

608

Indemnizații de delegare

10.01.13

15

25

25

25

Alte drepturi salariale in bani

1001,30

539

326

327

328

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.W

Ț353

1 047

1 073

1 0A

Contributii de asigurări sociale de sfat

10.03 01

315

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12

0

0

0

Contributii de asigurări sociale de sarrațale

10.03 03

129

0

0

0

Contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

0

0

Q

Contributii pentru concedii si indemnizații

10,03.06

2

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

895

1.047

1.073

1.088

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 U6+20.09 la

20

22.858

21 805

22.320

22.731

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20 01.09+20.01.30)

20.01

13.086

12.989

13.409

13.734

Furnituri de birou

20.01 01

669

748

753

758

Materiale pentru curățenie

20.01.02

159

223

223

243

încălzit, Iluminat si forța motrica

20,01.03

1.928

2 170

2,173

2 176

Apa, canal si salubritate

20.01.04

59

52

54

56

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

120

105

110

115

Piese de schimp

20.01 06

380

310

332

345

Pusta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01.08

694

923

945

966

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.500

3.313

3.341

3 367

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.3C

5.577

5 145

5.4/8

5-708

Reparații curente

20.02

1.463

1.301

1.302

1.303

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.0S 03+20

20,05

447

282

284

286

Alte obiecte de inventar

20.05 30

447

28?

284

286

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06.01+20.06.02)

20 06

161

301

301

301

Deplasări interne, detașări, transferări

20 00.01

111

251

251

251

Deolasari în străinătate

20 06.02

50

50

50

50

Cârti, publicații si materiale documentare

2u,11

27

80

80

80

SECRETAR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estima-i

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CE

CB

CB

Consultanta si expertiza

20.12

710

410

414

4i8

Pregătire profesionala

20.13

543

377

379

381

Protecția muncii

20.14

1.389

568

570

571

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.03

20.30

4.952

5.415

5.497

5,571

Protocol si reprezentare

20.30,02

90

50

50

50

Chirii

20.30.04

573

586

598

609

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30,30

4.289

4 779

4.849

4 912

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.^

59

763

564

565

566]

Despăgubiri civile

59.17

518,

518

518

518

Sume aferente Dersoanelorcu handicap neincadrate

59 40

245

46

47

481

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.332

1.332

1.332

1.332

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 51.01 *81.02)

8T

1.332

1.332

1.332

1.332

Rambursări de credite externe (cod 81 01.01+81 01.02+81.01 05+81

81.01

1.332

1.332

1.332

1 332

Ramoursari de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01.05

1.332

1.332

1 3321    1 332

SECȚIUNEA DE. DEZVOLTARE (cod 51+55+5G+70+84)

12.908

21.425

15-980

16.088

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

58

1-205

5 000

5.500

5.500

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01U3)

58.01

1.205

5.000

5.50f-

5.500

Finanțarea națională

58 01.01

1,205

5.000

5.500

5.500

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

11.703

16.425

10.48P

10 588

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

11.703

16 425

10.480

10.588

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71-01.30)

71 01

10.564

15.025

3.980

2.988

Construcții

71.01.01

6.306

11.806

6.000

6.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

589

197

201

204

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

899

1.500    1.500

1.500

Alte active fixe

71.01 30

2.770

1.622    1 279

1.284

Reparații capitale aferente activelor fixe

71,03

1.139

1.400

1$0(

1.600

_I

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:___

1 I/06

apra oflRChlnUMi",

aeciRpTAii


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:51.02

SUBCAPITOL:51.02.01

PARAGRAF:51.02.01.03

AUTORITĂȚI PUBLICE Șl ACȚIUNI EXTERNE

AUTORITĂȚI EXECUTIVE . PRIMĂRIA SECTOR 2

- mii lei -


CB - CREDIT BUGETAR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

49.405

59.975

60-922

61.279

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

43.254

45.055

45.402

45.659

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+1

01

41.922

43.723

44.070

44.327

TITLUL 1 CHELTUIELI UE PERSONAL (cod 10.01 la

10.03)

10

29.250

32.140

32.140

32.140

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01 la 10.01.16 +10.01

10.01

27.87f

30.940

30.94n

30.940

Salarii de baza

1001.01

22.840

26.000

26.000

26. COC

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

3.476

4.000

4 000

4.000

Alte sporuri

10.01.06

11

15

15

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1001.12

1 014

600

600

600

Indemnizații de delegare

10.01.13

15

25

25

25

Alte drepturi salariale in Dani

10 31.30

514

300

300

300

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10-0

10.02

488

500

500

500

Vouchere de vacanta

10 '32.06

488

500

500

500

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

892

700

700

700

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

197j

Q

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8

0

0

0

Contiibutii de asigurări sociale de sanatate

10 03.03

85

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli proff

10.03.04

2

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10 03.06

0

0

Q

Contribuția asiguratorie pentru munca

10 03.07

600

700

700

700

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ia 20.25+20.27+20.30}

20

11.972

11.083

11.430

11.68?

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)

20.01

7.13P

7.253

7.600

7.857

Furnituri de birou

20.01.01

429

500

500

500

Materiale pentru curățenie

20.01.02

136

200

200

220

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1.764

2.000

? 090

2 000

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50

43

45

47

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

95

80

85

90

Piese de schimb

20.01.06

272

200

220

230

Posta, telecomunicalii, radio, tv, internei

20 01.08

600

830

850

870

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.173

<900

1.900

1.900

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.620

1 500

1 800

2 000

Reparații curente

20.02

1.203

1 i i

1.000

1.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.

20.05

319

150

180

150

Alte obiecte de inventar

20.05.30

319

150

150

150

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+2^ 06.02)

20.0G

150

290

290

290

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06 01

100

240

240

240

Deplasări în străinătate

20.06 02

50

50

50

50

Cârti, publicații sî materiale documentare

20.11

17

70

70

70

Consultanta si expertiza

20.12

505

200

200

200

Pregătire profesionala

20 13

421

270

270

270

Protecția muncii

20.14

1.320

500

500

500

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20,30.04+20,30.06+20,30.07-:

20.30

89»

1.350

1.350

1.350

Protocol si reprezen’are

20.30.02

90

50

50

50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

808

1.300

1.300

1.300

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59-02+59.11+59.1

59

700

500

500

506

B-pro nesCtilifllMWfci

SECBr.lAK,


Cod

indicator


Buget
EstimăriEstimăriEstimări


2021


Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod fcn+81)


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81..01+81.02)


Rambursări de credite externe (cod 81.01.c 1+81.01.02+81.(


Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale


SEiCȚIUNEA DE DEZVOLTARE {cod S'l +55+56+58+ 70+84)


TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 5-..01 la 58.05+58.11+58.12+ 58.15+58 16+58,30)


59.17


59 40 79


81.01


8101 05


500


200


1.332


1.332


1.332


1.332


6.231


500


1 332


1.332

L332l

1.332


14,92(i


500

0


500

0


1.332

1.332


1.332


1.332

1.332

1.332


1.332


15 520


1.332


15E2J


1,205

5-'n)0

5.51f

5.500

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

(FEDR) (58.01 01 la 58.01.03)

58 )1

1.205

5.000

5 500

5.50U

Finanțarea națională

58.01.01

1 205

5.000

5.500

5.500

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5.026

9.920

10 020

1C 120

9.92(-

10 020 10.120

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71-03)

71-01


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte acttvecoroorale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe


71.01.01


71.01 025 02(5, 3.887

600

266

870


8.520'


5.000


а.    520

б.    000


71.01.30

71.03


PREȘEDINTE DE PUȘCrtȘU MARIAJ1.500

1.000


20 1.500 1 000


1 5° î


8.521’

6.000

20

1.500


1 000


1.6U0


SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:    __

11/06

-'“WZA»

Ituw


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELI'IIELI, ARTICOLE fii ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:54.02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL

- mii lei -


CB - CREDIT BUGETAR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

202r.

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

52.457

4.390

4.40n

4.61-

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

52.173

4.07 0

4.080

4.29 1

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57

oT

52.173

4.070

4.080

4.290

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

7.000

2.420

2.430

2 640

Cheltuieli salariate in bani (coa 10.01.01 la 10.01.16 +10 -I1.30

10 01

6,703

2.200

2.210

2.420

Salarii de baza

io.oi.ni

5.480

2.000

2.000

2.2C0

Sporuri pentru condiții de munca

10.C1.05

1.000

150

160

170

Alte drepturi salariale in bani

1n.u1 30

223

50

50

50

Contribuții (cod 10.03.01 |a 10-03.06)

in.03

197

120

120

120

Contribuții de asigurări sociale dr. stat

10.03.01

56

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

19

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profes'

1003 04

1

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03 07

120

120

120

120

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 2O.n6+2O.U9 la

20.16+20.1H la 20.25+20.27+20.30)

2Q

1.528

1.500

1-500

1.500

Bunuri si servicii (cod 20.01-01 la 20 01.09+20.01,30)

30.01

805

905

905

905

Furnituri de birou

£0 0i 0i

20

20

20

20

Materiale pentru curățenie

2001.02

20

20

20

20

încălzit, Iluminat si torta molrica

120.01 03

150

150

150

150

Apa, canal si salubritate

20.01.W

25

25

25

25

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20

20

20

20

Piese de schimb

20.01 k

30

30

30

T ransport

^20.01.07

0

0

0

0

Posta, telecomunicații, radio. 1v, internet

20.01 06

30

30

30

30

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.»

200

200

200

200

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

£0.01 M

310

410

410

410

Reparații curente

20.02

250

250

255

25C

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.1

20.05

138

10

1-

10

Alte obiecte de inventar

20.05.3P

138

10

10

10

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06,02)

20.06

42

42

42

42

DeDlasari interne, detașări, transferări

20.06.01

42

4?

42

42

Cârti, publicații si materiale documentare

20 11

0

0

0

0

*“^FZAT

IgftRî

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Fugot

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

C&

CB

CB ■

CB

Pregătire profesiorala

20.13

93

93

93

93

Protecția muncii

2T.14

100

100

100

100

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30 06+20.30.07+20.

20.30

100

100

100

10"

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

100

100

100

100

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

43.495

0

0

F nd de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

43.495

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+B9.12+5

59

150

150

150

15 i

|Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

150

150

150

150

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+ 70+b4)

284

320

320

320

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

284

320

320

320

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

234

320

32n

32G

Active fixe (coti 71.01.01 la 71.' 1.03+71.01.30}

71.01

234

270

270

27.

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01 02

0

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01-03

234

234

234

234

Alte active fixe

71.01.3q

0

36

36

36

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

in

50

50

50

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București


Formular:


|epnrt nfluctilmbsifffj BFCRE-TAfl.


BUGETUL

7PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:54.02

SUBCAPITOL:54.02.05

PARAGRAF:

FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE


■ mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2018

Estimări

2019

Estimări

2020

Estimări

2021

TOTAL CHELTUIELI

43.495

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

43.495

0

0

n

u

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

43.495

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

43.495

(

0

0

Fond de rezen/a bugetara la dispoziția autorităților loca

50.04

43.495

0

0

0

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 20 l8

CAPITOL:54,02

SUBCAPITOL:10

PARAGRAF:

SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚA A PERSOANELOR -PRIMĂRIA SECTOR 2

CB - CREDIT BUGETAR

- rnii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimad

Estimări

Estimări

2013

2O1S

2010

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

8.962

4.39-

4.400

4 610

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

8.678

â.<170Î    4.080

4.290

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+1

Of

8.678

4.070

4.080

4.280

'TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

7.000

2.420

2.430

2.G*0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10 0101 la 10.01.1G +10.u1.30)

1( 01

6.703

2.2Of

2.210

2.420

Salarii de baza

10.01.01

5.48n

2.000

2.000

2,200

Sporuri pentru eondiiii de munca

10.01.05

1.000

150

160

170

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

223

50

50

50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.n6+i0.02 30)

10.02

100

100

100

1t 0

Vouchere de vacanta

10.02 06

100

100

100

100

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.03)

U.0.3

197

12;

120

120

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

55

0

0

0

Contribuții de asigurări de KttW

10.03.02

2

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

19

0

0

0

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca st boli profesion

■*0 03 04

1

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

120

120

120

120

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la '20.06+S0 (<9 la 20.16+20.13 Ia 20.25*20.27+20.30)

20

1.52*

1.500

1.5GG

1.500

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.0^+20.01,30)

20.01

305

905

905

905

Furnituri de birou

20.01.01

20

20

20

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20

20

20

20

încâlcit, Iluminat si forla motnca

20 01.02

150

150

150

150

Apa, canal si salubritate

20 01 C4

25

25

25

25

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20

20

20

20

Plecț de schimb

2u 01.06

30

30

30

30

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01.00

30

30

30

30

Materiale si prestau de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200

200

200

200

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

31C

410

410

410!

Reparații curente

20,02

250

25Î

250

250

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0E.01+20.05.03'

20 05

138

10

10

10|

Alte obiecte de inventar

20 05.30

138

10

10

10

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 <16.01+20 "6,02)

20.06

42

42

42

42|

Deplasări interne, detașări, transferări

2006.01

42

42

42

42j

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

i'

0

0

0

Pregătire profesionala

20.13

93

93

93

93

Protecția muncii

20.14

100

mo

mo

100

Alte cheltuieli (cod 20.30 C1 la 20.30.04+20.3H.O6+20.30 ->7+20.30

2O.3C

100

100

10'

1001

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30 30

100

100

100

100I

Tll LUL X ALTfc CHELTUIELI (țcd (?.0l+5fl.02*W.11*59.12+59.1

W

1Î0

ISO

160

iU

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Fstimarî

2018

2019

201 n

2021

CB

CB

CB

CB

ISume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

150

150

150

150

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

284

320

320

370

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

__

70

284

320

320

320

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cort 71 -)1 la 71,03)

71

284

320

320

320

Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01.03+71.01.30)

71 01

234

270

27 0

270

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71 01.03

234

234

234

234

Alte active fixe

71.01.30

0

36

36

36

Reparații capitale aferente activelor fixe

71 93

50

50

50

30

«prt nfrachrmtHircj/ SECRETAR,

BUGETUL

PE TITLURI >E CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2018

Vizat

Irtprfl noschlmbun-., SFCRF TAtf


CAPITOL:59.02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF.

TOTAL CAP 60.02; 61.02

CB - CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

201?

2019

2020

2021

CB

CB

CU

CB

TOTAL CHELTUIELI

42.120

41.015

41.937

42.839

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

40.538

40.474

41.351

42 298

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+i

01

40.538

40.474

41.351

42.298

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1Q.0i ia

10

34 691

35.223

35.969

36.337

Cheltuieli salariaie in bani (cod in 01.01 la 10.01.1 S +10.

in_0l

28.262

28.397

29.013

29.722

Sa'arii de baza

10.01.01

23.218

23.211

23.721

24.196

4.852

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

4.532

4.555

4.757

Indemnizații de delegare

10.01 13

5

5

5

5

669

A'te drepturi salariaie in bani

10.01.30

507

526

530

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10 02.0i la 10.02.06+K

10 02

5.325

5-854

5 983

6-102

Norme de hrana

10,02.02

4 781

S.297

5.414

5.522

Tichete de vacanta

10.02 OR

544

557

569

580

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.061

10.03

1.104

S72

993

1.013

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03 01

260

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.0?

9

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

89

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli p

10 03.04

6

0

0

0

Contribuții pentru concedii st indemnizații

10.03 06

28

0

0

0

Contribuția asiguratone oentru munca

10.03.07

712

972

993

1.013

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

5.519

4.916

5,019

5 111

Bunuri si servicii (cod 20.01,01 la 20 01.09+20.01.30)

20.01

4.182

3,771

3.849

3 921

122

Furnituri de birou

20.01.01

103

117

120

Materiale pentru curățenie

20.01 02

51

58

59

60

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

649

440

448

455

Apa. canal si salubritate

20.01.04

54

53

54

55

Carburanți li lubrifiant!

2001.05

372

370

378

385

P’ese de schimo

20.01.06

291

256

261

267

Posta, telecomunicații, radio, tv, intornet

29.01.08

259

237

241

245

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.frl.09

2.133

1 949

1 992

2.032

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.3C

270

291

293

300

Reparații curente

20.02

240

80

81

81

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.04

2004

5

5

5

5

Materiale sanitare

20.04.0?

5

5

5

5

bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 -H+2

20 05

590

598

612

624

Uniforme si echipament

20.05.01

280

286

293

299

upre nMcNmiwa.

3ECPI'TAk,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Alte obiecte de inventar

20.05.30

310

312

319

325

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 06.01+20.06.1)2)

20.06

5

5

5

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5

5

5

5

Cârti, publicații si materiale documentare

20 11

3

6

6

6

Consultanta si expertiza

20.12

70

51

R

53

Pregătire profesionala

20.13

125

128

131

133

Protecția muncii

20.14

203

205

209

213

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.3G.U4+20.30.06+20.30 0

20.30

95

66

ei

69

Alte cneltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

30

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.1 ■ +59.12+59.15+59 17+59.22+

59

328

335

343

350

Despăgubiri civile

59.17

S

8

8

9

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

320

327

335

341

S

ECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+L4)

1.590

541

586

541

CHELTUIELI PE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.59 ■

541

586

541

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.91 la 71.03)

71

1.590

541

586

541

Active fixe (ccd 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.590

541

586

541

Construcții

71 01.01

0

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

275

157

157

157

Mobilier, aparatură birotică și alte active corDorale

71.01 03

102

70

70

70

Alte active fixe

71.01.30

1212

314

359

314

J

wzAt

«|j,0 noțchlmtusni.i

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2C 8

CAPITOL:61.02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

Ordine publica si siguranța naționala - TOTAL

CB - CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Fstimari

Estimări

Estimări

201 a

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

41-326

40.620

41.542

42.444

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

39.836

40 149

41.016

41.973

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

Of

39.838

40.149

41.026

41 973

(TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL {cod 10.01 fa 10.03)

101

34.691

35.223

35.939

36.857

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 la ib.0'1.16 +1«" .01.30)

11)‘11

28.262

28.397

29.013

29,722

Salarii de baza

m.01.01

23 218

23.211

23.721

24.196

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4 532

4.655

4757

4.852

Indemnizații de delegare

10 01 13

5

5

5

5

Alte drepturi salariale in bani

10.01 30

507J

526

530

669

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02 01 la 10.02.06+1’î.02.30

10 )2

5.325

5.854

5.983

6.102

Norme de hrana

1D.O2.«)2

4.7H1

5.297    i. H4

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

1 H>4

972

993

1,013

C-ontributi! de asigurări sociale de stat

10.03.01

260

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

tQ.03.02

9

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

89

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesion

10-0304

6

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10 03 06

28J

0

0

0

Contribuția asiguiatorie pentru munca

10.03 07

712

972

993

1.013

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII (cod Î0’ H la 20 Q6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

4519

4.591

4.694

4.786

Bunuri si servicii (cod 20 01,1 la 20 01.09+20.01.30)

20.01

3,737

3 516

3.594

3.666

Furnituri de birou

20.01.01

100

102

106

107

Materiale pentru curățenie

20.01 02

48

49

50

51

încălzit, iluminat si torta motrica

20.01 03

570

358

366    373

Apa, canal si salubritate

20.01.0*

42

43

44

45

Carburanți si lubrifiant!

20.01 05

361

353

366

373

Piese de schimo

20.01.06

255

256

261

267

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01 03

230

205

209

213

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.92S

1.949

1.992

2.032

Alta bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

202

196

201

205

Reparații curente

20.02

20

20

21

21

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20 04.04)

2004

5

5

5

5

Materiale sanitare

20.04.02

5

5

5

5

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05 01+20 05.0'

20.05

580

593

607

619

Uniforme si echipament

20.05.01

280

286

293

299

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

0

0Buget


Estimări


Estimări


Estimări


Alte obiecte de inventarCod

indicatorl'eplasari, detasari, transferări (cod 20 06.OH 20.06.02)


Deplasați interne, detașări, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare Pregătire profesionala Proiecția muncii


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in repre


20.06.01

20.11

20.13

20.14 20.25


20195

5

1

125

200°lf

CB


<021

CB


Tichete cadou    ,

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20._30.04+2u.30.0e+20.30.07+20.3 Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

ITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59

Despăgubiri civile


20.2/ 20 3C

20.30.03 20.30 30

59 59.17’ 59 40


1

0

95

65

30'

328

8

320


1

128

205

1

0


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70 + 24}

1 488

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.4 .

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.486

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71 01

1.488

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01 02

276

A Ite active fixe

71.01.30

1.212


66

66

r

335

8

327

47 L 471 471 471

157

314


314

5

5

1

131

209

1

0

6S

68

0

343

8

335

516|

516

516

516

157

35S


320

5

5

1

133

213

1

69

69

0

350

9

341


471

471

471

471

157

314....."țțâCT----i

aprH neftchlmtraro ■

SECRETAR

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 201E

CAPITOL:61.02

SUBCAPITOL:61.02.03

PARAGRAF:61.02.03.04

ORDINE PUBLICĂ

POLIȚIA LOCALĂ - TOTAL

CB -CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2(118

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

41.00(1

40.620

41.542

42.444

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

39.788

40 149

41.026

41.973

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+S

01

39-788

40.149

41.028

41.973

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 01 la 10.01

10

34.891

35-223

35.989

36 837

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01 01 la 10-01.16 +10.^

10.01

28.262

28 397

20.013

29.722

Salarii de baza

10.01.01

23.218

23.211

23.721

24.196

Sporuri pentru condiții de munca

1001.05

4.532

4.655

4.757

4.852

Alte drepturi salariate in bani

10.01 30

507

526

530

669

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02 06+10

10.62

5.325

5 983

6.102

Norme de hrana

10.02.02

4 781

5.297

5,414

5 522

Contribuții (cod 10.03.(’1 la 10.03.06)

10.03

1 104

972

993

1.013

ContriDutii de asigurări sociale de staî

10.03.01

360

0

0

0

Contribuții de asigurări ae șomaj

10.03.02

9

0

0

0

Contribuții de asigurări sociaie de sanatate

10.03.03

89

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli pro 1u.03.04

6

0

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angaj

10.03.05

0

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28

0

0

0

Contribuția esiguratorie pentru munca

10.03.07

712

972

993

1.013

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20 06+20.09 la 20.16+20.18 1a 20.25+20.27+20.30)

20

4.769

4.591

4.694

4.786

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01,30)

20.01

3.687

3.516

3.594

3.666

Furnituri de birou

20.01 <|1

100

102

105

107

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

570

358

366

373

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42

43

44

45

Carburanți si lubrifianti

20.01 05

35C

358

366

373

Piese de schimb

2O.D1.O6

250

256

261

267

Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet

20.01 08

230

205

209

213

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.905

1 949

1.992

2 032

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

192

193

2.01

205

Reparații curente

20.02

20

20

21

21

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04

20.04

5

5

5

5

Materiale sanitare

20.04.02

5

6

5

5

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05JH+2

20.05

580

593

607

619

Uniforme si echipament

20 05 01

280

286

293

299

Vizat

|n p-r-r» nnnch1inbaroi

DENUMIREA 1 ND1CAT0R 1 L 0 R

Coa

indicator

Buget

Estimări

Esumari

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Lenjerie si accesorii de pat

20 05.03

0

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20,05,30

300

307

314

320

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06, J1+2- .06 "2)

20.06

5

5

5

5

Deplasări interne, detașări, transferări

2006.01

5

5

5

5

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1

1

1

1

Consultanta si expertiza

20.12

50

51

52

53

Pregătire profesionala

20 13

125

128

131

133

Protecția muncii

20.14

200

205

209

213

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30,04+20.30.06+20 30,0'

20.30

95

66

68

69

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30 30

3(

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 50.01+59.024 59.11+59

59

32fa

335

343

350

Despăgubiri civile

59 17

8

8

fa

9

Sume aferente persoanelor cu handicao neincadrate

59.40

320

327

335

341

u

U

u

u

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56*70+84)

1.212

4?1

516

471

U

U

U

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72,

70

1 212

471

516

471

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1.212

471

516

471

Active Fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 01 30)

71.01

1.212

471

516

471

Alte active fixe

71.01.30

1.212

314

359

314

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:    ---

11/06


Anexa nr. 2.11


npro rEnnnîiJrntttrfl, SECRETAR

'a HCLS2 nr, 226 / 20.07,2018


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:61.02 SUBCAPITOL:61-02.03 PARAGRAF:61.02.03.04 ORDINE PUBLICĂ

POLIȚIA LOCALĂ - POLIȚIA -OCALĂ. SECTOR 2

CB-CREDIT BUGETAR

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

41X00

40.620

41.542

42.444

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

39.788

40.149

41.026

41.973

CHELTUIELI CURENTE (Cod 10+20+30+40+50+51+55+5

01

39.788

40-149

41.026

41.973

““[TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10 03)

10

34.691

35.223

35.989

36,837

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.di 01 la 10.01.16 +10 01.3

10 01

28,262

28.397

29.013

29.7221

Salarii de baza

10.01 01

23.218

23.211

23.721

24 196i

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4.532

4 655

4.757

4.8521

Indemnizații de delegare

10.01 13

9

5

5

5'

Alte drepturi salariale in bani

10 01 30

507

526

530

669

Cheltuieli salariale in natura (coa in.02.01 la 10.U2 -’6+11 .02..

10.02

5.325

5.854

5.983

6.102

Noime de hrana

10.02.02

4.731

5.297

5 414

5.522j

Voucheie de vacanta

10.02.06

544

557

569

580'

Contribuții (cod 10.03.01 la ța.03.06)

ir 03

1.104

972

993

1.013

Contribuții de asigurări sociale de stat

io.O3.qv

260

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03 02

9

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03 03

39

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli orofei

10.03.04

6

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,03.06

28

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

712

972

993

1.013

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+ZU.U9 la 20 16+20-18 la 20.25+20 27+20.30)

20

4.769

4.591

4.694

4,786

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20,01.09+20 01,30)

20,01

3.687

3.516

3.594

3.666:

Furnituri de birou

20.01.01

100

102

105

107

Materiale pentru curățenie

20.01.02

48

49

50

51

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

570

358

366

373

Apa, canal si salubritate

20 01.04

42

43

44

45

Carburanti si lubrifianti

20 01.05

350

358

366

373

Piese de schimb

20.01.06

250

256

261

267

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01.08

230

205

209

2131

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20 01.09

1 905

1.949

1 992

2,032

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

192

196

201

205

Reparații curente

20.0Î

20

20

21

21

Medicamente si materiale sanitare (cod 20 04.01 la 20.04,04)

2i 04

5

5

5

5

Materiale sanitare

20.04 02

5

5

5

5

Bunuri du natura obiectelor de inventar (cod 2D.05.01+20.05

2" 05

580

593

607

619

Uniforme si ecnipament

20 05.01

280

286

293

299

Alte obiecte de inventar

20 05.30

300

307

314

320

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06,01+20.06.02)

20.06

£

5

5

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20 06 01

5

5

5

5

VI<AY

- mu iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

ndicater

Suget

Ețumarl

Sliniirl

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20 11

1

1

1

1

Consultanta si expertiza

20 12

50

51

52

53

Pregătire profesionala

20.13

125

128

131

133

Protecția muncii

20.14

20(i

205

209

213

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in rt t

20 25

1

1

1

1

Alte cheltuieli (cod 2r 30.01 la 20 30.04+20 30.06+20.30 07+2(

20.30

95

66

68

69

Pnme de asigurare non-viata

20.30.03

65

66

63

69

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

30

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+55.11+69.12+

59

328

335

343

350

Despăgubii civile

59 17

8

8

3

9

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

320

327

335

341

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+76+84}

1.212

471

516

471

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.212

471

516

471

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03)

71

1.212

471

516

471

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.212

471

516

47'i

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

157

157

157

Alte active fixe

71.01 30

1.212

314

359

314

VizA'»

Lpre M«ehlirtbara,

1 sfcrctap


SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București Formular:


la HCLS2 nr.


Anexa nr, 2.12 226/ 20.07.2018


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:63,02

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

TOTAL CAP 65,02; 66.02; 67.02; 68.02 CB - CREDIT BUGETAR

- mii hi -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

555.154

537.295

545.473

549.783

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

513.590

530.681

538,387

542 313

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+

01

503.690

520.781

528 487

532.413

(TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL {cod 10.01 la

10

88,732

86.511

86,511

86.511

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +11

10.01

83.162

:2 122

82.122

82.122

Salarii de baza

10.01.01

71.715

74.505

74.505

74.505

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

10011

6 633

6.684

6.683

IndenniîpCi pist'te unor persoane din afara unitatii

10.01 12

218

115

115

115

Alte drepturi salariale in bani

10,01.30

1.218

819

819

819

Contribuții {cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2 928

1.791

1.791

1.791

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03 01

752

0

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10 03 02

29

0

0

0

Contribuții ae asigurări sociale de sanatate

10.03 03

252j

0

Oi

0

ContriDutii de as;gurari pentru accidente de munca si bnh

10.03.04

17

0

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4b

0

0

0

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.030/

1.832

1.791

1V91

1 791

TITLUL II TUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20 06+20,09 la 20 16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

118.079

137 156

141 725

144.435

Bunuri si servicii (cod 20-01 M la 20.01.09+20,01.30)

20.01

7 <699

102.296

108.310

108.613

Furnituri de birou

20.01.01

1.648

2 030

2.104

2.163

Materiale pentru curățenie

20.01 02

2.364

2 423

2.506

2 583

încălzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

16.612

20 267

21 247

21.735

Apa, canal si salubritate

20 01 04

3.359

4.520

4 777

4 823

Carburanți si lubrifiant!

20 01.05

425

409

413

418

Piese de schimb

20.01.06

72

58

58

58

Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

20.01.08

2 276

2.367

2 449

2 526

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.227

2 244

2.718

2.456

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01 30

49.716

67.978

70.038

71 843

Reparații curente

20.02

14.583

3.227

3.299

3.364

Hrana (cod 20 03.01+20,03.u2)

20.03

8.598

9.289

9.453

9.598

Hrana pentru oameni

20 03 01

8 391

9.074

9.238

9.383

VI^Al .

inufc im iMhhwb&fOi.

*$tamTAR,

DENUMIKEA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

202r

2021

CB

CB

CB

CB

Hrana pentru animate

20.03.02

207

215

215

215

Medicamente si materiale sanitare {cod 20.04.01 la 20.0

20.04

1.028

1 020

1.039

1,060

Medicamente

,20.04.01

472

457

465

473

Materiale sanitar®

20 04.02

S3

30

91

93

Dezinfectant!

20.04.04    463

473

483

494

Bunuri de natura obiectelor de inventar {cod 2005 01 +

20.05

11.232

16 147

15.946

16.376

Uniforme si echipament

2-3.05 01

1 963

2.056

2.101

2.155

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

662'

930

963

1 001

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.607

13.161

12.832

13.220

Deplasări, detasari, transferări (cod 20 t'S.01 +20.06.02)

20.06

666

557

573

586

Depiasari interne, detașări, transferări

20.06.01

526

549

564

577

Deplasări în străinătate

20.06.02

140

8

9

9

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

144

441

453

461

Pi

Pi

egatire profesionala

20.13

569

1.174

1.205    1.239

otectia muncii

20.14

1.681

2.177

2,612

2.297

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 2Q.3004+20.30 06+20.3C

20.30

879

328

835

£ 41

Protocol si reprezentare

20.30.02

25

0

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

854

328

635

841

TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE AI1MINISTRAT1EI PU, LICE (cod 51-01)

51

113419

94.500

94.70c

94.900

Tr

ansferuri curente (cod

51 01

113.819

94.500

94.70l

94.9ur

Transferuri către instituții publice

51.01 01

112.319

94.500

94 700

94.900

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI {cod 55,01+55 02)

H

î-’oe

0

0

0

A Transferuri internețcod 55.01.54)

55.01

2 706

0

£

0

Tl

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acre

55.01.63

2.706

0

0

oj

TLULIX ASISTENTA SOCIALA (cod 57 02)

57

131.077

136.713

136.564

13G.625

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57 02

131.077

136.713

136.564

136 625

Ajutoare socia'e in numerar

57 02.01

117.450

123694

123.507

123.531

I Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13.474

13 019

13.05T

13.094

Tichete de cresa

57 02.03

6

0

0

0

Suport alimentar

57 02.05

147

0

0

0

TfTLUL X ALTE CHELTUIELI {cod 59.01+5S.02+59.11+5

59

49.277

65.901

68.987

69.942

Burse

59.01

35 000

53.582

56.611

57 522

Susținerea cultelor

59.12

10 000

10 000

10.000

10O00

Despăgubiri civile

59 17

47

272

281

289

Act,uni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.000

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2 230

2 047

2.095

2.131

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 8Qvft1)

79

9.91-

9 900

9.900

9.90'l

TITLUL XVI RAMBU *SARI DE CREDITE (cod 81.01+81

81

9.90C

5.900

9.900

9.9ui)

R.

imbursari de credite externe (cod 31.01.C1+8i.01.02+

ii.01

2.521

2.521

2.521

2.521

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe l<

81.01 05

2 521

2.521

2.521,    2 521

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02x2+1

81.02

7.379

7.37S

7.379

7.379

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne Ir

81.02.05

7.379

7.379

7 379

7.379

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+50*70+84)

41.564

6 314

7.086

7.470

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

58

2.154

0

0

(

VLJ4I

ispro nofichlmbarv. 1 SECRKTAR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

buget

Esilmar*

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Programe din Fondul European din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58 ‘2.03)

58.02

2.124

0

0

0

Finanțarea națională

58.02 01

49

0

0

0

Finanțare externă nerambursab'lâ

58,02.02

2.075

0

D

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

33.410

A.ei4

7.085

7.470

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 03

71

35.410

6.614

7.036

7.470

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.0J .30)

71.01

32.957

6.614

7.086

7.470

Construcții

71.01 01

2.129

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71 01.02

2.582

0

0

0

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

71.01.03

1 082

0

0

0

Alte active fixa

71.01.30

27.164

6.614

7.oee

7.47C

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

453

0

0

0

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    Anexa nr. 2.13

Consiliul Local al Sectorului 2 București    la HCLS2 nr. 226 I2Q.Q7. 2018

Formular:

11/06 ]

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

I ’ viW i

CAPITOL:65.02    nauSțlImlMWil

SUBCAPITOL:

PARAGRAF:

ÎNVĂȚĂ /IÂNT ■ TOTAL CB - CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Muget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

165.213

178.684

185.827

189.157

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

136.481

172 070

178 741

181 687

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59,

01

128.271

163-860

170 531

173 477

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20 OEJ la 20.16+20.18 la 20 25+20.27+20.30)

20

79.4D0J

98.B75

102.636

104.592

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01.09+20.01.301

20 01

56.22?

79.329

82.856

ou.704

Furnituri de birou

20.01.01

1.000

1 368

1 426

1 472

Mâteriale pentru curățenie

20.01 02

1.610

1.869

1 939

2.011

încălzit, Iluminat si forța metrica

20 01 03

14.530

18.133

19 068

19.513

Apa. canal si salubritate

20.01.04

2.877

4.025

4 îrtl

4.305

Carburanți si lubrifiant!

r20.0i.05

174

149

149

150

Piese de schimb

20.31 06

40

45

4i

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20 01.03

1 756

1.833

1 904

1 970

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.904

1 992

2,464

2.198

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01,30

3? 136

49 915

51.591

53.040

Reparații curente

20.02

11.000

0

0

0

Hrana (cod 20 03.01+20.03.02)

20.03

2.287

2 827

2.953

2.872

Hrana pentru oameni

20 03.01

2.287

2 827

2.853

2.872

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04 01 la 20.04.04)

2004

98

99

99

99

Medicamente

20.04.01

69

75

75

75

Materiale sanitare

20 04.02

29

24

24

24

Bunuri de natura obiectelor de inventar ('■od 20.05.01+20.05.03+2

20.05

7 281

12 817

12.542

12.903

Uniforme si echipament

20.05.01

175

227

231

248

Lenjene si accesorii de pat

20.05 03

300

691

616

646

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6 806

11.999

11.695

12.009

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06 02)

20.06

582

492

507

518

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

467

489

503

5T4

Deplasări în străinătate

20 06.02

115

3

4

4

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

127

424

435

443

Pregătire profesionala

20.13

298

597

822

950

Protecția muncii

20.14

1.500

1.990

2.422

2.103

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2.700

0

0

1

/Transferuri internefcod 55.01.54)

55.01

2.706

f

0

Finanțarea invata mântui ui particular sau confesional acreditat

55.0L63

2706

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.340

9.536

9.36u

9.395

tJ Mp

ar» a fleftiihimktro.

fleCRETAR,Buget

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.u2.04)

57.02

9.340

9.536

9.360

9.395

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.90?

3.143

2.956

2 980

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

7.285

6.393

6 404

6A15

Ticnele de oresa

57.02.03

6

0

0

0

Suoort alimentar

57.02.05

147

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+5S.12+59.15

59

36.825

55.449

58.535

59.490

Burse

59.01

35.000

53.582

56.611

57.522

Despăgubiri civile

59.17

17

242

251

259

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59 40

1 308

1.625

1 673

1.709

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 30+81)

79

8.211’

8 210

3,210

8.210

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01*81.02)

81

8.210

8.210

8.210

8 210

Rambursări de credite externe (cod 1.01.01+81.01 02+81.01.05+8'

81.01

831

831

831

831

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01 05

S31

831

831

831

Rambursări de credite interne (cod 01,02.01+81.02.02+81.02.05)

61.02

7.379

7.379

7.379

7.379

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

31.02 05

7.379

7.379

7.5?9

7 379

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81)

28.732

6.614

7. .86

__

7.470

TITLUL X Puiecte cu finanțare din fonduri externe

58

2.109

0

0

0

Programe din Fi mdul European din Fondul Social European

(FSE) (50-02.01 la 58.02.03)

58.02

2.109

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

49

0

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02 02

2.060

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

26.623

6.614

7 086

7.470

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71,03)

71

26.623

6.614

7.08b

7.470

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

26.623

6.614

7,086

7.47C

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

626

0

fl

0

Alte active fixe

71 01.30

25.995

6 614

7.086

7.470

J

spre nosttilrnbartrj 1FCFEETAH,

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:65.02

SUBCAPITOL:04

PARAGRAF:

ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR - TOTAL

CB - CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Coa

indicator

3uget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

78 672

99.756

104.712

106.461

SI

C

ECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+841

65.125

96.640

101.255

102.753

HELTUIEU CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+'

01

61.270

92.785

97.400

98.898

TITLUL II E'JNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20, ofl la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

2 968

43.347

45.128

45.769

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20 01-05+20,01.30)

20.11

21 670

31.701

33.549

34 247

Furnituri de birou

20.01.01

673

856

£98

927

Materiale pentru curățenie

20.01.G2

923

071

1.008

1 041

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1G.271

11.949

12 4G4

12.906

Apa, canal si salubritate

20.01..04

2.W6

2.528

2.612

2.704

Carburanți si lubrifiant)

20 01 05

142

119

119    119

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

2001.03

1.174

1.122

1.166

1 209

1.459

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.377

1.374

1.830

R

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01 30

4.967

12.746

13.428

13 848

eparatii curente

20.02

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.u4.01 la 2u .04.04

20.0?

38

36

38

38

Medicamente

20.04 01

28

30

30

30

Materiale sanitare

20.04.021

10

8

8

8

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.U

20.05

4.634

8.975

6 450

8.692

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.472

8,683

8.153

8 378

Deplasa i, detasari, transferări (cod 20,06.01 -+2C.0Î O-)

20.06

442

340

351

361

Deolasari interne, detașări, transferări

20.06.01

327

337

347j

357

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7S

338

348

356

Pregătire profesionala

20.13

196

627

648

668

TI

A

TLIJLIX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,02}

57

652

682

703

724

ijutoare sociale (cod 57.02.01 fa 57.02.04)

57.02

652

682

703

724

Ajutoare sociale in numerar

57 02 01

478

505

516

527

| Ajutoare sociale in natura

57,02.02

174

177

187

197

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.11

59

32.550

48.756

51.569

52.405

Burse

59.01

30.860

47 078

49.834

50 627

Despâguoiri civile

59.17

15

188

197

205

1 573

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

1.675

1 49C

1.538

rsjtfe Hb Sth |jiU);trv

SECRETAR,

■ nfli Jei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

3.P55

3.855

3.855

3.855

T

TLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

3 855

3.855

3.855

3.855

Rambursați de credite interne (cod 81,02.01+81.02.02+81.0'

81.02

3.855

3.855

3.855

3.855

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

3.855

3.855

3.855

3.355

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84}

13.847

3.116

3 457

3.708

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

sa

1.008

0

0

0

Programe din Fondul European din Fondul Social European (FSE) (5b 02.01 la 58.02,03)

58. o:

1.006

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

26

o

0

0

Finanțare externă nerambursabilâ

58.02.02

980

0

0

0

HELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

12.841

3.116

3.457

3.708

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.02)

71

12.841

3.116

3.457

3.70S

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.U1.03+71.01.30)

71.01

12.841

3.116

3.457

3.708

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

0

0

0

Alte 2ctive fixe

71.01.30

i? 841

3.116

3.457

3.708

BUGETUL

PE TITLUF DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

vizAi

apro nwfthtnrtjaroJ


CAPlTOL:65.02

SUBCAPITOLE

PARAGRAF:

ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR - TOTAL - D.G.A.P.I.2

CB - CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CE

CB

C

CB

TOTAL CHELTUIELI

75.117

95.901

100.357

102.606

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

61.270

92.785

97.400

38.898

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55<

01

61.270

92 785

97.400

98.898

TITLUL II BUNURI SI SERVICII {cod 20.01 la 20,06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

28.068

43.347

45 128

45.769

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.'>1.30)

20.01

21.670

31.701

33.549

34 247

Furnituri de birou

20.01.01

673

858

896

927

Materiale pentru curățenie

20.01.02

926

971

1.008

1.041

încălzit, Hurrunat si forța motrica

20.01.03

10.271

11.949

12 454

12 906

Apa, canal si salubritate

2001.04

2 106

2.520

2 61?

2.704

Carburanți si lubrifianti

20 01.05

142

119

119

119

Piese de schimb

20.01 .«

32

34

34

34

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.174

1.122

1.166

1.209

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.377

1.374

1 830

1 459

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

4.967

12.746

13 426

13 848

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20 4.0/

20.04

38

38

48

38

Medicamente

20.04.01

28

30

30

30

Materiale sanitare

20 04.02

10

8

8

8

Bunuri de naiura obiectelor de inventar (cod 20,05.01+20+

20.05

4.634

8.975

3 450

8 692

Uniforme si echipament

20.05.01

W5

13?

138

153

Lenjerie si accesorii de pat

20 05.03

57

156

159

161

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.472

8 083

8 153

8 378

Deplasări, deta3ari, transferări (cod 20.06.01+20.06,02)

20.06

442

340

351

201

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

327

337

347

357

Deplasări în străinătate

20.CS 02

115

3

4

4

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

79

336

348

356

Pregătire profesionala

20.13

196

627

648

668

Protecția muncii

20.14

1,009

1.328

1 744

1 <t07

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

652

68?

703

724

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02-04)

57.02

652

682

703

724

I Ajutoare sociale in numerar

57 02.01

476

505

516

527

■ mii lei -


spre noflctilRihnrD, SFCilETAJRj


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2016

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Ajutoare sociaie in natura

57 02.02

174

177

187

197

TITLULX ALTE CHELTUIELI (ccd 59.01+59.02+59.11+59.1;

59

32.550

48.756

51 569

52.405

Burse

59.01

30.860

47.078

49.834

50.627

Despăgubiri civile

59.17

15

138

197

205

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.675

1.490

1.538

1.573

S

ECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

13.847

3.116

3.457

3.708

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

58

1.006

0

0

0

Programe din Fondul European din Fondul Social

58.02

1.006

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

26

0

0

0

Finanțare externă nerarnbursabilă

58.02.0?

980

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

12.841

3 113

3457

3.708

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod7i.01 la 71.03)

71

12.841

3.116

3.457

3.708

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01-03+71.01.30}

71.01

12.841

3 116

3.457

3.708

Alte active fixe

71.01.30

12.841

3.116

3.457

3.708

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE. ANUL 2018

CAPlTOL:65.02

Vi Ai

îi-CRtTAR,


SUBCAPITOL:65.02.04

PARAGRAF:65.02.04.01

ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR -TOTAL

CB - CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

; 20

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

41.762

52.892

54.102

55.934

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

33.448

52.054

53.181

54.846

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57*

01

31.494

5C.10n

51.227

52.892

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 la

20 16+20 18 la 20,26+20.27+20.30)

2C

14.708

24.001

24.256

25.020

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

11.391

17.231

18-C't 7

18 673

Furnitun de birou

20.01.01

383

498

515

529

Materiale pentru curățenie

20.01 02

562

601

620

642

încălzit. Iluminat si forța motrica

20 01 03

4 939

5 966

6.204

6.399

Apa, canal si salubritate

20.01 04

1 042

1 186

1 226

1.275

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

2C 01.081

553

576

599

624

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20 01 09

763

775

803

823

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.u1.30

3.143

7.622

8.113

8.374

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01+20.P5.0

20.05

2.454

5.293

4.656

4.795

Alte obieGte de .nventar

20 05 30

2.356

5.191

4.553

4.683

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06,01+20-06.02)

20 06

180

192

199

204

Deplasări interne, detașări, transferări

20.0fim

180

192

199

204

Pregătire nrofesionala

20.13

101

334

345

359

Protecția muncii

20.14

522,

758

771

737

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

452

477

49 2

506

Ajutcare sociale (cod 57,02.01 la 57,02.04)

57.02

452

477

492

506

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

376

404    415

425

Aiutoare sociale in natura

57.02 02

76

7^

77

81

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59 02+59.11+59 12+5!

59

16.334

25.622

2b.479

27.366 i

Burse

59 01

15,503

24 727

25.560

26.434

Despăgubiri civile

59 17

15

33

33

33

Sume aferente persoanelor cu handicap neincaarate

59 no

316

832

886

899 i

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1,954

1.954

1.954

1 954

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITi (cod 81.01+81.02)

81

1.954

1 954

1.954

1.954

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 681.02.02+81.02 0!

81.02

1.954

1.954

1.954

1.954

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne loca'e

81.02.05

1.954

1.954

1.954

1 954

i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+34)

8314

538

981

1.138

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe

58

1.006

0

o

0

Vi?AT

SpW ftOScWnrtllArâ.DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

■    II B?l

Buget

Estimări

Estimări

Estiman

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

Programe din Fondul European din Fondul Social European (FSE) (5U.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.006

0

0

0

Finanțarea națională

58 02.01

26

0

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02 02

530

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

58.02 03

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

7 308

83f

981

1 13

TITLU-XII ACTI/E NEFINANCIARE (cod71.01 la 71.03)

71

7.30r

83P

981

1.138

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

7.306

838

981

1.138

Alte active fixe

71.01.30

7.308

839

981

1.138BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:65.02 SUBCAPITOL:65.02.04 PARAGRAF:65.02.04.01

ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR -D.G.A.P.I.2 - UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

C. - CREDIT BUGETAR

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

39.808

50.93B

52.208

54.030

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

31.494

50.100

51.227

52 302

CHELTUIELI CURENTE (cod 40+20+30+40+50+51+55+5

01

31494

50,100

51.227

52.692 |

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20,16+20.la 20.25+20.27+20,30)

20

14.70 ■

24.001

24.256

25.020

Bunuri si servicii (c.od 20 01,01 la 20,01.09+20.01.30)

20.01

11.391

17 231

18.087

18.673

Furnituri de birou

20 01.01

383

498

515

529

Materiale pentru curățenie

20.01 02

£62

601

S?0

642

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

4 939

5.966

6.20a

6 399

Apa, canal si salubritate

20 01.04

■‘.042

1.136

1 226

1 275

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

fx

7

7

7

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.Ci.08

553

576

599

6241

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

763

775

803

823'

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20 01.30

3.143

7.622

8.113

8.374

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20-04.04)

2U.04

11-

12

12

12,

Medicamente

20.04.C1

13

10

10

10

Materiale sanitare

20.04.02

5

2

2

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20 0-f

20.05

2.454

5.293

4.656

4.795

Uniforme si echipament

20.05 01

58

55

55

57

Lenjerie si accesorii de Dat

20.05 03

40J

47

48

501

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.356

5.191

4.553

4 688

DepîasarȚ detasari, transferări (cod 20.06.01+20 06.02)

20.06

160

192

199

204

DeDlasari interne, detașări, transferări

'20.06.01

180

192

199

204

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

42

181

186

190

Pregătire profesionala

20.13

101

334

345

359

Protecția muncii

20.14

522

758

771

787

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (ccd 57.02)

57

452

477

492

506

Ajutoare sociale (cod 57,02.01 la 57,02.04)

57 02

452

477

492

506

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

376

404

415

425

Ajutoare sociale in natura

57 02.02

76

73

77

61

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.121

59

16.334

25.822

26.479

27.366

Burse

59.01

15.503

24.727

25.560

26 434

Despăqubiri civile

59.17

15

33

33

33

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrale

59 40

816

862

886

899

1

, -

.L

!

indicator


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+84)


TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe Programe din Fondul European din Fondul Social European (FSE) (58,02.01 la 58.02 03)


Finanțarea națională

I    I

Finanțare externă nerarr.bursabilă


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (ccd 71.01 la 71.03; Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30}

Alte active fixe


spre noatrtilrnljftra,

SFrRE=TAR,

- mii lei -


EstimăriEstimări
53.0

58,02.01

58.02.0?

70

71

71.01,

71.01.30


1.006

26,

980

7.3' t 7.3»’ 7.308 7.308


9S1

o'

0

0

o

981

981

981

Q81


1.138

0

0

0

o


1.1381.138

1.138SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:

11/06


VMAT

spm    1

SECRETAR, !    Anexa nr. 2.18

l>HCLS2 nr. 226 /20.07. 2018

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018

CAPITOL:65.02

SUBCAPITOL:65.02.50

PARAGRAF:

ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI -D.G.A.P.I.2 CB - CREDIT BUGETAR


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget

Estimări

Estimări

Estimări

2018

2019

2020

2021

CB

CB

CB

CB

TOTAL CHELTUIELI

40 321

29.398

30.280

31.189

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

39.204

29.398

30.280

31.189

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+

01

39.204

29.393

30.280

31 189

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cori 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

36.492

29.398

30.2.;0

31.189

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 09+20.01.30)

20.01

24.966

29.398

30.280

31.189

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

24.966

29 398

30.230

31.189

Reparații curente

20.02

11.000

0

0

0

Eiunuri de natura obiectelor de inventar țc'id 20.05.01+20.0

20.05

526