Hotărârea nr. 23/2018

Hotararea nr. 23 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Pluguşor nr.40, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

ffOTĂAÂ/tE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Plugușor nr.40,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Plugușor nr.40, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14487/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.14517/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Plugușor nr.40, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 8 CA 1/9 din 17.01.2018 emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentuluj^fbi/al de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,, e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Plugușor nr.40, Sector 2 -Extindere și supraetajare locuință existentă - P+1E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

ROMÂNIAMunicinhil București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.61.84; fax.+(4021) 209.61.83

DIREt^JWURBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.
Nr. 14517/08.02,2018
| VIZAT (spre neschimbare, 1 BFGRETAR,
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. PLUGUȘOR NR. 40, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Plugușor nr. 40, Sector 2, București avizat sub nr. 8 CA 1/9 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de extindere și supraetajare locuință -P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro în data de 18.01.2018, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Plugușor nr. 40, Sector 2, București avizat sub nr. 8 CA 1/9 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de extindere și supraetajare locuință - P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, fără obiecții ulterioare din partea acestora. S-a depus la dosar un studiu de însorire din care rezultă că se respectă normativul în vigoare cu privire la însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2co.llllc.-. t Nr.lîOS»


ISO9001


S"\


PROGRAMUL PUNCTUL VERDC


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:

DIREFȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 8190/29.01.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


CABINET SECRETAR

intrare.

'EȘ'RE N'-^....................

Ziua ..A/Luna ....ZZS....... Anul


Ca urmare a cererii adresate de *1) DL. CROITORU ADRIAN, cu reședința/sediul*2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal

......... Str. Plugușor nr. 40, telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr. 86131/2017 și 113050/2017, completată cu nr.

8190/26.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:    .

VIZAT


AVIZ

Nr. 8 CA 1/9 din 17.01.2018


spre neschimbare, SBCK&ÎAR,

Pentru Planul urbanistic de detaliu *3) Extindere și supraetajare locuință existentă - P+1E generat de imobilul din STRADA PLUGUȘOR NR. 40., SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Inițiator: DL. CROITORU ADRIAN Proiectant: S.C. SPECIFIC URBAN SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Dan Cristian C. SIMION - RUR - Dzl, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Plugușor și Strada Lanternei conform acte de proprietate =249,0mp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentm regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. conform certificatului de urbanism nr. 3O2/38”P” din 03.04.2017.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

-    H. max. = P+1E;

-    POT max = 60%;

-CUT. ntax = 1,2;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 4,9m; dreapta: retras cu tnin. 0,60m conform plan anexat; După desființarea parțială construcția se va extinde către limita posterioară și se va supraetaja pe conturul nou creat - P+IE.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,5m;

-    circulații și accese: accesul în incintă se va realiza conform planului anexat din strada Plugușor;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități .

P.O.T.=36%, CUT=0,72; H. maxim =7,00m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 302/38”P” din 03.04.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță nr. 372/20.09.2017 seria FF.

Comisia Tehnică de,


fea Teritoriului și Urbanism aArJ itec^'^șef,

Arh. uiBf Vlîna AțisaBRATU


Mircea Silviu CHIR A, VoilfJBf'.Jjrli. Gcorgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SÂ'gOQ'./^    Tz.^z

întocmit: ing. Alexand AjVkAR/4ex.


ing

Ediția I Revizia'/Șef! ing. Marț/

z \\«>    A//    x

torului 2: pr6f.3r.arh. Florin MACHET)ON. prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mih^fCCțt ;CI, prof.dr.arh.


ABAN


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

l} Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) ReferitOr la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLaN CAuA»’


k 1:bOU aferent rmooiiuid» situât in isu^aâ PlUOUSOH
P.U.D.


■Extindere si supraetajare locuința existenta, rezultând o locuința P+1E București, sector 2, str. Plugusor nr.40MUNICIPÎUL BUCUREȘ <î PRIMĂRIA SECTORULUI 2


VIZAT isoro neschimbara,

W secretar- _


.egenda


Jci »


Coordonate Stereo 70


Limite

i Limita terenului studiat - - - - Aliniere menținută

| Edificabil propus Spațiu verde Funcțiuni

|    | Lle - locuire individuala si colectiva

Circulații

“1 Circulații carosabile si pietonale


nr

2

1

12

11


pct. 342224.801 342215.267 342202.483 342211.867


561533.706

561541.145

561524.287

561517.415


b j> Acces pietonal/carosabil


z\


ndici si indicatori Steren=    249.00 mp

36%

0.72 P+1E 5.49 m 7.53 m 89.64 mp

179.28 mp

------

l


pâl


8,2


Profil transversal menținut A-A' sc: 1/200'*X. f


uxteisi

‘' '-L' '


«4 0763 033 077

SPECIFIC13 l<îhnic@$pecificurba« ro

1 TT~> T> A

1 1 / 1 1 xi Q 3ucurest),sccta’2lsos.Colent:narr.2

BIROU OE ARHITECTURA    W Almo t,sc.S,M.4,ap.24Q,int.74O

D CUI 35612207,240/1694/2016

Nume    Semnătură

Sef proiect

urb. Dan Simion

Proiectat

urb. Dan Simion

Desenat

urb. Dan Simion


Nume proiect

Plan Urbanistic de Detaliu 'Extindere si supraetajare locuința existenta, rezultând o lucuinta P+1E"

Adresa proiect

București, sector 2, str. Plugusor nr.4O

Proiect nr.

54 / 2017

Scara:

1:500

Beneficiar

Croitorii Adrian

Faza:

P.U.D.

Data:

noiembrie 2017

Nume planșa

Reglementari Urbanistice

Planșa nr.:

U04