Hotărârea nr. 231/2018

Hotărâre 231 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2*•

î • •••    ‘

•j :

ROMÂNIA

1918-2010 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 90, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.74480/10.07,2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr,74482/l 0.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Orzari nr. 90, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 9 CA 1/10 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului-2 privind delegarea pentru perioada 18,07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,


Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e ” și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Orzari nr. 90, Sector 2, București - Locuință - S+P+2E în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate _ din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


București


PREȘEDINTE j)EROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


SO 9001
ROMANIÂ


wwwps! ro - Sțrațfa Chiriei ig iilor nr, 41-13. Toi: *(4051) 505 60 00 F«ix- *-(40? 11 205430,81


spre neschimbare SECRETAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 74482/10.07.2018
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. ORZARI NR. 90, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr, 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Orzari nr. 90, Sector 2, București avizat sub nr. 9 CA 1/10 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință - S+P+2E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Orzari nr. 90, Sector 2, București avizat sub nr. 9 CA 1/10 din 17.01.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-au depus la dosar acordurile notariale ale vecinilor.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.KUIVIAIMA

Municipiul București §J>.

Primăria Sector 2


wwwprfro - Strada Chirisțiț]iilor nr 11 .13. Tel’ *|40?,| 20l> 60 00 F,-»« *(40711 70900 31

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de


telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECREJAR

INTRARE


IEȘIRE^

Ziua .../(?>Liina


Nr......

<9^


domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal.........sector 2,


completată cu nr


conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările pljțrip^ețțse emite unțătorul:

AVIZ

Nr. 9 CA 1/10 din 17.01.2018


spre neschimlwe, SECRJTAR,


Pentru Planul Urbanistic tle Detaliu *3) Imobil tic locuințe colective - S+P+2E generat tic imobilul din Str. Orzari nr. 90, Sector 2, București,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren liber de construcții este situat in intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Orzari în suprafață totală 196,0mp (195,00 din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.ll.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.ll.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla" - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimctrclor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontanc, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P,O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+IE, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1.3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardal înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construita, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1 3; se admite suplimentar un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului în suprafața de maxim 60% din aria construită;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplascaza. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt fața de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat,

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mar înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci sc acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respecta înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pc limita dreaptă, fără ferestre către această limită, pe limita stângă, cuplat eu imobilul existent pe această limită, la aliniere cu construcțiile existente, cu respectarea Codului Civil. Construcția se va înscrie în edîrîcabilnl maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară conform planului de reglementări anexat;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1508460/11,05.2017;

• echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată dc specialist atestat RUR.

- P.O.T.=45%, CUT=1,3, H. maxim în planul rațadei=10,0m;

în urma ședinței Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 17,01,2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea (latelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. eu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1490/44„O'' din 22.11.2016, prelungii, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează eu 13,0 lei confirmi chitanța seria RF nr. 3038744/29.06.2017.    ‘


PRECIZĂRI

^Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social at firmei.

J-' Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


P.U.D.


București, Sector 2


Str. ORZARI nr. 90LEGENDA

LIMITA PUD

----LIMITA ZONA STUDIATA

-LIMITA LOT

-ALINIAMENT

------RETRAGERE

CAROSABIL/TROTUAR -PUZ

-CONSTRUCȚII EXISTENTE

I    I CURȚI/ LOCUINȚE


] CONSTRUCTII/LOCUINTE


r^^-J ARTERA RUTIERA

EDIFICABIL PROPUS
• 7 MttwS

P.U.Z. S2BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS \

SUBZONA

L1a    \

P.O.T.

45%

C.U.T.

1,3

H

10m cornișa strada

S+P+2 E

S teren

196 mp

S circulație

25%

S verde

-

30%

h/l= 287/410 (0.12mp)


P.U.G.


1VKJL BUCVRES'i i SE- TGREUJi 2
° L A A:    K.Ă
4 V'/Zt i.. t..    //?..?.

‘Preschimbare

secretar,

w- «J-—•

T'!
Pro HabltaC4D

ROI67MJM^

J^ț&XOWCH =-&r D Zeama 101 Ekewesii


LOCUINȚA P.UD

bucureÎTi 92,

Str. Qrxa.fi r.r.BC


Nr. PLANȘA

U7


NR.

PROIECT

195/

2017


REGLEMENTARI


im


Dalii 11.2017    1-.SM


Allplan 2014-7