Hotărârea nr. 232/2018

Hotărâre 232 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Balotului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chirîstigiilor nr. 11*13, Tet: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Balotului nr, 9, Sectorul 2 al Municipiului București


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Balotului nr, 9, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.74494/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.74496/10.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str, Balotului nr, 9, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 73 CA 6/13 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretatului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina losefma, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014


jotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea lentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de îism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea”

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin, (2) și ari. 81 alin. (2) Iii. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Balotului nr.9, Sector 2, București - Consolidare, extindere și supraetajare locuință existentă - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la

îndeplinire a prezentei hotărâri.

hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


CONTRASEM ÎNTEMEIVI

<li. ?l?/2001, REP


Prezenta Hotărâre conține Un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptata de'Consiliul Loca! a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 21572001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


wwwpț?.ro - Sltada Chirisvigiilor nr M-13. Toi- + J40Î1j 260.60 06 Fax +(40211 200.C0 61

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 74496/10.07.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. BALOTULUI NR. 9, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 aiin.(5) lit.’V’ Consiliul Local a! Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr, 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Balotului nr. 9, Sector 2, București avizat sub nr. 73 CA 6/13 din 15.11.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea dc consolidare, extindere și supraetajare locuință existentă - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D, pentru imobilul din - Str. Balotului nr. 9, Sector 2, București avizat sub nr, 73 CA 6/13 din 15.11.2017, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-au depus la dosar acordurile notariale ale vecinilor.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puseja dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2


IQNețs


URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.


ISO 9001


PROGRAMUL PUNCTUl VtflDE


www.ps2.ro • Slrada Chirisligiilor nr. U-I3. Tel: +(4021) 2QS,6-1.9? fax-+(4071) ?fiQ R1 an.-.-..

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTi

CABINET SECRETAR


♦nZBAae, Nr......


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *1    cu reședința/scdiul*2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal.........

telefon/fax........ e-mail    înregistrata la nr.    completată cu nr.    în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sc

emite următorul:


IEȘI,

Ziua


......A„U,^


AVIZ

Nr. 73 CA 6/13 din 15.11.2017


VIZAT < ' spre neschimbate, SECUuTAR,


Pentru Planul urbanistic dc detaliu *3) Consolidare, extindere și supraetajare locuință existentă - P+l E generat de imobilul din


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situa, în intravilanul municipiului București, delimitat dc următoarele repere urbane strada Balotului, conform acte de proprietate = 180,Omp.

Prevederi P.U.G. - R.L.IJ, ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Llc" - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+IE, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarca construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să sc înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobai eu HCGMB nr. 269/2000, prelungi, valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12,2015 până la 30.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 993/52"B" din 01.09.2017.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale;

-    H. max. = P+l E;

-    POT max = 60%;


-    CUT. max = 1,2;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pc care sc amplaseaza. In cazul in care sun, retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cupiatc se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul in care parcela sc învecinează pe ambele lunile laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolai;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală eu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față dc limitele laterale = pe limita stângă și dreaptă de proprietate cu respectarea acordurilor notariale prezentate la dosar și conform planului anexat; Construcția existentă se va consolida, se va extinde și se va supraetaja cu un nivel retras cu min. 2,0m față de limita posterioară.

-    retrageri minime față dc limitele posterioare = parterul pe limita posterioară, etajul se va retrage eu min. 2,0m față de această limită;

-    circulații și accese; accesul în incintă sc va realiza din strada Balotului conform planului anexai;

-    echipare tehnico edilitara: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; Sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități .


-    P.O.T.=60%, CUT=1,2; H. maxim =7,00m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valahii numai împreună cu planșa tle reglementări urbanistice anexată și vizată spre aeschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiceiul prezentului aviz. în conformitate cu art 63 alin. (2) Ut g) din Legea ar. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completurile ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosi, numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 993/52’’B" din 01.09.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei confonn chitanță nr. 373/28.09.2017 seria FFComisia Tehnică llc A

Mircea Silviu CH1RA, i întocmit: ing. A^xaudr Edipa 1 Revizii


.aia rea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2:

■arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Citălț ‘ R / 4ex.mg,


Șef St Mari;


trvtcfii, iRABAN


rh F/brir) MACHEDON, prof. dr, arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai (JOCHTCI. prof.dr.arh


Cod SA DU - AVA


PRECIZĂRI

!) Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PKZS2-RLK.

LegendaLimite

C u Limita terenului studiat

---- Aliniere menținută

Retragere 2.00m fata de limita posterioara la etajul superior

tîWJ Edificabil propus
Funcțiuni

|    | Lle - locuire individu;

I    I Culte


ala, si colectiva

W


Circulații


«pre neechfmbar», SECRETAR.


Circulații carosabile si pietonale H Acces pietonal/carosabilMUNKTf; IRTbUCUREȘTI PRIMA t. SECTQRUIAU 2


/■'. ••V ANEXA IA . • C.T.L’A.T.Coordonata

S tara o 70

r. pct.    Y

X

560.369,12

341.332,83

560.365, 42

341.328,36

560.34'?, 54

341.340,40

560.351,43

341.350,10

560.351,65

34 1.349,99

560,354,08

341.352,10

Indici si indicatori

,teren=

180.00 mp

POT max=

60%

CUTmax =

1.2

Rh =

P+1E

H streasina=

5.7 m

H coama=

7.65 m

SC max=

108.00 mp

SCD max=

216.00 mp

■■ si supraetajare

Proiect nr.

71 t 2017


Bilanț locuri de parcare

Scd < 100 mp = 1 loc de parcare

Scd propusa 216 mp = 2 locuri de parcare


1~Ț|


Profil transversal menținut A-A1

sc:1/200

Nume

Semnătură

Sef proiect

l

Proiectat

Desenat

Scara:

1:500

Dau:

noiembrie 2(?Î7