Hotărârea nr. 233/2018

Hotărâre 233 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Munții Buzăului nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str, Munții Buzăului nr. 27, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Munții Buzăului nr. 27, Sector 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 74501/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.74503/10.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Munții Buzăului nr. 27, Sector 2 semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 22 CA 2/9 din 20.03.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția -nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind _

delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31,07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație

Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și

Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului.Dezvoltărli Regionale și. Administrației Publice nr, 835/2014_

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulameîițjlhii Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hqtărârca Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului? de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Terito/rț^^W de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei TehnibUdelÂmcnajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin, (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Munții Buzăului nr. 27, Sector 2, București - Consolidare, supraetajare, recompartimentări interioare locuință existentă parter - Sp+P+IE, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire,

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPENTRU LEGALITATE LEGEA

LICATĂ

Prezenta Hotărâre eorfffne un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptata de Consiliul Loca! al Sectorului 2 a! Municipiului București in ședinla ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.

ROMANȚA Municipiul București Primăria Sector 2

wwwps9.ro -    Chiristiglilor nr J1-T3. T*jl: -*14021 j 309,60.OG F»x‘    200.CO.S4

spre neschimbare, SECRETAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 74503/10.07.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. MUNȚII BUZĂULUI NR. 27, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Munții Buzăului nr. 27, Sector 2, București avizat sub nr, 22 CA 2/9 din 20.03.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de Str. Munții Buzăului nr. 27, Sector 2, București - Consolidare, supraetajare, recompartimentări interioare locuință existentă parter -Sp+P+1 E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Munții Buzăului nr. 27, Sector 2, București avizat sub nr, 22 CA 2/9 din 20.03.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a depus la dosar dovada înștiințării acestora.

în conformitate eu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.romXniX^;1 *


Municipiul București    ?”/

Primăria Sector 2


SO9Q01


ROMANIA


ww'.vpsgrc - Stradn ChirisUy iilor nr 11-13 Tel: *|4O21> 203.00 00 Fn=r *(4021) 209 60.81


TrwAbia^ctohî^rhșii

CABINET SECRETA"

INTRARE. Nr..........

IEȘIRE

ZcxC IDIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *l)    cu domiciliul/sediul*2)

municipiu] București, cod poștal ........, sector 2,    telefon/fax......., e-niail........., înregistrată la

completată cu nr,    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 22 CA 2/9 din 20.03.2018Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, supraetajare, rccompartinientări interioare locuință existentă partei Sp+P+IE generat de imobilul din Str. Munții Buzăului nr, 27, Sector 2, București

zxiupiasare, ueunnrarc, suprafața zona studiată în l’.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str, Munții Buzăului și Strada Laviței în suprafață totală de 166,00mp(148,0nip din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul sc încadrează în U.T.R. „Lle” locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarca construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.GM.B. nr. 224/15.12,2015 până la 30.12.2018, conform certificatului dc urbanism nr. 1447/132"M" din 14.12,2017

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

-    H. max. = P+lE,

-    P.O.T. max. = 60%;

-C.U.T. max = 1,2;

-    retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase dc la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față dc limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată șt se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanța de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt fată de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase Țață de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurata în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime Țață dc limitele laterale = stânga: supraetajarea se va realiza pe amplasamentul inițial, cu respectarea Codului Civil; dreapta: pe limita dreapta, cuplat cu construcția existenta pc această limită, cu respectarea Codului Civil și planului anexat.

-    retrageri minime față dc limitele posterioare = pe limita posterioară, cuplat cu imobilul existent pe această limită, conform planului anexat;

-    circulații și accese: accesul auto sc va realiza conform planului anexat din Strada Munții Buzăului. Va fi respectat procentul dc spațiu verde aferent conform legislației în vigoare. La faza DTAC se va solicita acordul notarial ai vecinului conform Legii 50/1991 și Cod Civil, după caz.

-    echipare tehnico-edililară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin planșa de rețele edilitare.

-    P.O.T.=58%, CUT=1,Î, H, maxim =7,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.0J.20I8 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre nesehimbare. Elaboratorul și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiceiul prezentului aviz, în conformitate cu ari, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1447/132”M” din 14.12.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 Ici conform chitanță seria RF nr.305263/26.02.2018

Comisia Tehnicii de A ml

praf. dr. arh..Mircea Sil întocmit: inV Alexandri lîditia I Rev
Arhitect - șef,. Arh.uitb. Aline

iii


■ 'V?'

rea Teritoriului șj Urbanism a Sectorului 2: profo

dr arh. Georgică MITRACHE, conf.dr.arli. Florin MaCHEDON, prof dr. arii, Angelica STAN. profdr.arh Hin’SARBU.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

l} Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

21 Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

51 Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D,, în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


.ci.


*** TCP.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Consolidare, supraetajare, recompartimentări interioare locuință existentă parter rezultând o locuință Sp+P+IE. Strada Munții Buzăului, nr.27, sector 2, București

Reglementări urbanistice

LEGENDĂ:

— - «, _ _ Limită de studiu

■■■ i bh Limită teren NC 206943

S teren = 166 mp (148 mp. cf. măsurători cadastrale)

- Limită parcele

- Amprentă la sol

Funcțiuni existente:

[.    . j Circulații carosabile publice

Circulații pietonale publice Locuințe individuale

Funcțiuni propuse:

YZZZZZÂ Supraetajare construcție existentă Locuință individuală Spațiu verde amenajat

fspro neschfmbarej ' SECRETAR, '


orowi "■
► acȚis pWRMi)B»A SSCTOMllțn 1 :es

ac


TRAMA STRADALA

Situație menținută

Secțiune profil A - A Strada Munții Buzăului2,00


12.00


BILANȚ TERITORIAL: Consolidare, su

oraetajare și recompartimentare

CF. P.U.G. cf. indicatori urbanistic L1e

EXISTENT

PROPUS PUD

Suprafața teren (mp)

148

148

POT (%)

maxim 60

58

CT    /£?    A

Suprafața construita la sol (mp)

87

II *

Suprafața desfasurata (mp)

87

174    ¥

CUT

maxim 1,2

0,58

1,2

RH (nr. Niveluri)

P+1E

P

Sp+P+1E

H (m)

7

4

Suprafața spatii verzi (%)

minim 25

14%

25%

Suprafața alei carosabile si

pietonale (m)

nespecificat

41 mp

25 mp

Suprafața parcari (m)

nespecificat

14 mp

10 mp

ADRESA Strada Mun)

SEF PROIECT

PROIECTAT


CERINȚA


SEMNĂTURĂ


mu


DESCRIERE MODIFICARE


Scară grafică 1:500 1cm pe plan=5m pe teren

10    15

i


INDICAȚIE


Consolidare, supraetajare, recompartimentări interioare locuință existentă parter rezultând o locuință Sp+P+IE


PROIEC1


2/2018

FAZA

PUD

PLANȘA


DESENAT

U06