Hotărârea nr. 234/2018

Hotărâre 234 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


AO

iemiîMu


IQNet


IC


Clasa 3006 categoriile 2. 4 6www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sector 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.75058/11.07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr,75061/l 1.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Fundeni ni’. 15, lot 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 52 CA 4/25 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina losefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr, 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01,2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentujuv.de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a TeritoriuJpr^L de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Ichpîeeîd^Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - ȘOSEAUA FUNDENI NR. 15, LOT 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI - CENTRU MEDICAL DE EXCELENȚĂ ÎN ONCOLOGIE - 2S+P+6E+Eth / heliport pentru zona M3, S+P+2E, pentru zona Lld, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


tezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

CONTRAS EltîNTÂZĂ PEN'Î Rl'. Ui ÎN TEMBIIIlArT, 47 DINLEGEA <£

SAIJTATE


JSR. 215/201 / SJ

«un

local al Sectorului 2 Legea nr. 215/2001,


Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consilii!) al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20,07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 . republicată, cu ntodiftcările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
ROMAN IAww«v ps-2 ro - Strada Chirisliglilor nr Jt-13 Tel- +|40Ji J 209 G0 06 Pa* +(4021) 209.G0 51

VIZAI i spre neschimbareJ

SECRETAR
DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 75061/11.07.2018
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SOS. FUNDENI NR. 15, LOT 1, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P U.D. - Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sector 2, București avizat sub nr. 52 CA 4/25 din 12.06.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil cu destinația CENTRU MEDICAL DE EXCELENȚĂ ÎN ONCOLOGIE - 2S+P+6E+Eth / heliport pentru zona M3, S+P+2E, pentru zona Lld a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea consultării populației pentru avizarea și aprobarea P.U.D. pentru imobilul din -Șos. Fundeni nr. 15, lot 1, Sector 2, București avizat sub nr, 52 CA 4/25 din 12.06,2018, a fost afișată pe site-ul instituției propunerea și a fost prezentat un studiu de însorire, De asemenea, s-a prezentat la dosar declarație notarială din care rezultă că beneficiarul a consultat persoanele interesate prin: anunț la ziar (Jurnalul Național și Evenimentul Zilei) și afișare panou pe teren (s-a prezentat fotografie cu panoul afișat). în perioada avizării și aprobării nu s-au depus obiecții din partea persoanelor interesate.

în conformitate cu art, 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

ARHITECT ȘEF,


ȘEF SF'RMCIU, ing. MîțrjA, DARABAN

Cod SADU


KU M AM A

........'X \ "Y-


Municipiul București

rw * ,rr"~» 4_    "•>    ^o.<.«i««. |W

Primăria Sector 2


ROMANIA


piîro .    ChiriKifiilcr nr 11.IX T»l »|J03 I - 309 GO M Eli *<J!>Î1) 3H9.H0 S>


DIRECȚIA U.BANISM, CADASITȚL^U^j^TTȘIARE ȚȚRITORIU


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de


spre neschimbare, SECRETAR.

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABfNET SECRETAR

INTRARE

IEȘIRE Ziua ,,u\. Luna


(. M V» V W I I b «Y» I

2RETARcu domiciliul/sediul*2

Ilfov, cod poștal.........telefon/fax........ e-mail.........înregistrata la nr.    completata cu

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările

ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr, 52 CA 4/25 din 12,06,2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) CENTRU MEDICAI. DE EXCELENȚĂ ÎN ONCOLOGIE - 2S+P+6E+Eth / heliport pentru zona M3. S+P+2E, pentru zona Lld generat de imobilul din Șos. Fundeni nr, 15, lot I, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafața zona studiata în P.U.D.; Amplasamentul studiat format teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: șos, Fundeni în suprafața totală de 2.441,OOntp este proprietate privat/i persoana juridică,(M3-suprafața = l.044,0mp, Lld-suprafa|a=l .377,Omp)

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***japrobate anterior Terenul se încadrează parțial în zona mixta ”M3" spre Șoseaua Fundeni - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție eu înălțimi maxime de P+4E, POT-60%, CUT=2.5, parțial în zona de locuințe L, subzona „Lld” ■ ■ POT=20%, CUT=0,7 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și conform certificatului de urbanism nr. 1156/77”F” din 12.10.2017.

Funcțiuni predominante: locuințe, servicii complementare locuirii de tip medical, comerț, servicii, funcțiuni publice;

M3    Lld

-H. max = P+4E;    - H max = P+-2E;

-    POT max = 60%;    - POT max = 20%;

-    CUT ntax = 2,5;    -CUT max = 0,7;

!n subzona Lld se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, sa nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție; funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii si activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurata peste 250 mp. se noi admite cu condiția elaborării si aprobării unor documentații PUD;

-    retragerea minimă față de aliniament = In raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor invecinate propuse a fi menținute datorita valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuințare;

-    retrageri minime Țață de limitele laterale = in cazul retragerii dc la limita laterala de proprietate aceasta va li de min. 3,0 m pentru P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la încăperi principale) si P+3 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre dc la dependințe);

-    retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurate la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 m. Sc interzice construirea pe limita posterioara a parcelei, cu excepția cazului in care exista un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = construcția se va retrage cu min, 4,Om față de limitele laterale dc proprietate;

-    retrageri minime față dc limitele posterioare ~ retras față de limita posterioară, conform planului anexat cu respectarea avizelor prezentate la dosar:

-    circulații și accese: accesul se va realiza din Șos. Fundeni conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1595271/15.02.2018, și planului de reglementări anexat;

-    echipare tchnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate;

M3    Lld

-    II, max = S+P+6E+Eth=30,0m;    - II max = S+P+2E=iC,0ni:

-    POT max = 36%; /admis 60%    - POT nrax,--20%;

-CUT max = 2,5;    - CUT max. = 0,6; / admis 0,7

Pentru zona Lld se propune funcțiunea de locuință de serviciu și spații cu funcțiuni complementare locuirii dc tip medical, in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12,06.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu. în vederea emiterii AC sc vor respecta condițiile impuse de legislație în vigoare pentru destinația propusă. Prin documentația propusă s-a aprobat un maxim dc edificatul conform planșei dc reglementări. La faza DTAC se va prezenta avizul AACR pentru heliport. Se va respecta alinierea eu construcția din stânga(P+2E), identificată cu nr. cadastral 210030,

Prezentul aviz este valabil numai împreuna cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizata spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1156/77”F” din 12.10.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria A.I nr. 100980/1! .07.2018.


PRECIZĂRI

IJ Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D,, în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


SISTEM DE PROIECȚIE STEREO1970


BILANȚ TERITORIALPROFIL STRADAL B-B    PROFIL STRADAL C-CUECEWĂ


PLAN URBANISTIC DE DF.TALR    NREGLEMENTĂRI URBANISTICEParcetKUCc

Hr.

Ret.

Coordona» pcî. de contor

Lungimi laturi

*(«]

VI»)

o&iMJ

*

3ZB068.92

S92807A9

8JU

1

328077.68

S92808.38

1012

9

328D78J1

WJB1S.4S

1JM7

2

3 28083 BS

S9293732

29*9

3

32B05634

W7934J4

177X7

S|1>2MUM mp P=2M36 «TEREN: Sos. Fundeni rw. 15mr Mr Cadastral 236650

Suprafața totala 2XA1. OQ nț,

Suprafața in zona Mi UMfaQD mp

Suprafața in rana HO. U77J00 mp

CONSTRUCȚII

M3

uo

SUPRAFAȚA

EXISTENTA

SUPRAFAȚA IN ZONA

M3

SUPRAFAȚA ZONA IN

L1D

SUPRAFAȚA TOTALA

PROPUSA

Suprafața construita

0.00 mp

37<>1 mp

2753 «P

6*931 mp

0/00 mp

2-62137 nț,

3S7733 mp

***" " *

INDICI URBANISTIC

SUPRAFAȚA EXISTENTA

ZONA*o

ZONA UD

p.olt.

<WJD%

3SJ7W

20.00*

OLT.

0/£»

23

0.6

SUPRAFAȚA EXISTENTA

SUPRAFAȚA TOTALA PROPUSA

“    I    J    iii

0,00 mp

37135 mp

*wn    «i

Suprafața data; «o (8S% spatio wde)

0,00 mp

*2S,7B »p(IS%- 3£I3Z mp)

0/00 mp

T« 77 nm Itfl IR HO

□nu Iaci

O.OOnți

66232 mp

Ptatfcrme

O.OOmp

*136 mp

Sr^rafaca rotarvut» pontra realizarea supralargirii Șosetei

Fundeni

CJOmp

3893W


40.00

7.00    7.00SOSEAU A FUNDENI - PROFIL STRADAL PROPUS

»


CONFORM PUZ DOBRODESTI - LACULSOSEAUA FUNDENI - PROFIL STRADAL , -h EXISTENT


-- IAMTTĂ UîdTĂȚl TVKfTofilACE DE REFUHTS'TĂ

,__ PARCELA CE A GEXFJtATPVD/LUeTAniD

Soom Fmfe-, 15. LM I. S«rm-2. IMmqU. )</■ aitaOJ


1 AjOcTj RETRAGERILE FATAWU.MnTXF.IK PROPRIETATE BBBg cwKnax-TnnmRKc-c«tHdbB.4e^HJui    I    iwvnnT.iNnmDi.AJx

1    •--!    ijocviNTvccmcnvE

I    i    CIRCULAȚII CARO&AHLK


ISHSga CmCULAȚlICARUSAlHIX- PlVUDUTFm 1    | CtRCVLATll «FTONaLERETRAGERE fată de aumamctt

nrM-'mu Hi/ iKmwțn - lacul tXHKW&Ti - fcnuem

ramUpotrv natefts    Ll a Swfat Fai lial. ■ >l rw

»b !*r. 1MC «a 21    - S. - ntap

SPAȚII DE PARCARE

ACCESE ALTO CĂTRE PARCELA STUMaT A

accese putovux câtk parco a studiată

SFA-pr VERZI AMENAJATE

tPiTT ATJO3 KF.AMCXAJATE

INVĂTĂMĂNT

SANATATE

CTLTL


HUJPOKT