Hotărârea nr. 237/2018

Hotărâre 237 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiitor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.61


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20,07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sportului nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.74512/10,07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.74514/10.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Sportului nr. 21, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 37 CA 4/3 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr, 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urfeaAism șijamenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

llpmrârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regul^rîehtului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a f^p^rrului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice

Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Sportului nr. 21, Sector 2, București - Extindere cu grădiniță nouă - S+P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

wwwpt2.ro . Strada ChirfetigUlor nr,    *{4021} 205.60 00 f.ur *(4021) 203 G{L$I

§pre neschlmbare,
SECRETAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 74514/10.07.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR, SPORTULUI NR. 21, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.’V Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Sportului nr. 21, Sector 2, București avizat sub nr, 37 CA 4/3 din 12.06.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de extindere cu grădiniță nouă - S+P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Sportului nr, 21, Sector 2, București avizat sub nr. 37 CA 4/3 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii dc pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a depus la dosar adresa din partea 1SMB din care rezultă că 1SMB sprijină inițiativa autorităților locale privind construirea de noi unități de învățământ și acordul Școlii Gimnaziale nr. 32.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

ROIVIAMA^^^^^L^ ".    ••] .<">■•■<■,^J5
Municipiul București    tv^yy    ‘
Primăria Sector 2    ^5®^    ROMÂNIA

M«ww p«2 ro - S-fad» Ch(r«1if iile* n» 11.13. T>«- *|4021 • ÎO» GO OH Fir *-<-dD211 2A9 <0 31


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

vifcÂT


ROMAN1A

Sector 2 Municipiul București Arliitect-șefspre neschimbate, SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR INTRARE Nr    ...............


Ziua


Ca urmare a cererii adresate de *l) CONSILIUL TOCAT, SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI

IMOBILIAR SECTOR 2, cu dorniciiiul/sediul*2) Str. Luigi Galvani nr. 20, Colegiul Tehnic Traian, corp B, et. 2, Sector 2, București, cod poștal........

telefon/fax........e-mail..........înregistrată la nr.    completată cu nr.    , în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 37 CA 4/3 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) EXTINDERE CU GRĂDINIȚĂ NOUĂ - S+P+1E, generat de imobilul din Str. Sportului nr. 21, Sector 2, București

Inițiatori: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Proiectant: COMPANIA MUNICIPALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul propus în vederea detalierii edificabilului are o suprafață de 2.865,35mp (conform planului topografic de delimitare anexă în cadrul protocolului, teren alocat pentru construirea grădiniței). Acesta este proprietatea Municipiului București, cu drept dc administrare dobândit prin lege de Consiliul Local Sector 2 prin DGAPI Sector 2, fiind parte componentă a terenului cu suprafața totală de 11.750,0mp conform extras de carte funciară nr. 42203/03.07.2018 și delimitai dc următoarele repere urbane; Str. Hortensiei și Str. Sportuîui. Terenul în suprafață dc 2.865,35mp. determinat conform planului topografic este alocat pentru construirea grădiniței.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „Lle" - locuințe individuale pc loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT adtnis=max, 1,2 pentru P+tE, respectiv 0,6 pentru regim dc înălțime P. Sc admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panța de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUC, cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

-    H. max. = P+1E;

-    POT max = 60%;

-    CUT. max = 1,2;


-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pc strada pe care se amplaseaza. in cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ccl mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izoiat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, promise:

-    retrageri minime față de limitele laterale = inin, 6,0m retras față de limita dreaptă de proprietate, min. 4,Om retras față de limita stângă, respectiv 8,9m fală de clădirea cu destinația sala de sport; Se propune extinderea corpului de clădire C3 (grădiniță) cu un nou corp dc clădire grădiniță nouă -S+P+1E conform planului anexat,

-    retrageri minime Țață de limitele posterioare = retras față de limita poslerioară, respectiv min. 50,Om față de corpul de clădire al Școlii, conform planului anexat;

circulații și accese: accesul auto la grădiniță se va realiza din se va realiza din Str. Hortensiei conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1619146/26.04,2018, și planului de reglementări anexat; Se va păstra aleea carosabilă de min. 4,Om in incintă pentru accesul auto la grădiniță și accesul mașinilor de intervenție;

echipare tehnico-edilitarfl: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate și planșa de rețele edilitare;

Ș+P+1E; POT=fiO%, CUT=I,2, H-mnx. 7,Om;

In urma ședinței Comisiei telmiee de amenajare a teritoriului șt urbanism din data de 12.06,2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu. în vederea emiterii AC se vor respecta condițiile impuse de legislație în vigoare pentru destinația propusă. Prin documentația propusă s-a aprobat un maxim de ediiîcabil. Acesta poate să suporte modificări funcție dc condițiile impuse de avizele/studiile de specialitate.

Notă: Amprenta construcției va respecta prevederile legale de proiectare aflate în vigoare, aceasta amplasându-se în maximul de ediiîcabil admis conform UTR Lle. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre nesehimbarc. Elaboratonil și beneficiarul P.U.D, răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 786/72”S'’ din 26.07.2017 emise de Primăria Sectorului 2 și sc taxează eu 13,0 lei conform chitanța seria (scutit de taxă).Cod SADU - AVA


Comisia Tchiv

prof.dr.arh. Mirî

întocmit: A.’

PRECIZĂRI

l) Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului: '

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor ia aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

EXTINDERE CU GRĂDINIȚĂ NOUA - Strada SPORTULUI NR. 21, Sector 2, BUCUREȘTI U.04.01. REGLEMENTĂRI URBANISTICE


P.U.D.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU
Legendă    t,

limite    b^âehlmbare,
—    SECRETAR

F-F LIMITA TERE-NULUJ-CARF A GEWW&UWllDIUL LIMITA ZONEI DE STUDIU

1 ■ ■ I LIMITA PARCELE


P------[■ LIMITĂ TEREN ALOCAT GRĂDINIȚĂ

FUNCȚIUNI

LO.CUINniNDLVID.UALE

r ririnrt^i    MfeSPAȚII VERZI

H8 de/ou raV^ 2ă:L    ■2S MW din    290 L


CIRCULAȚII AlrfTO~


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

X[mj

Y[m]

3

4

1

5

6

7

8

9

10

11

330676.426

330561.704

330634.945

330677.824

330657.996

330690.181

330686,747

330709.276

330706.651

330714,382

591957.279 591856 422 591600.933 591841.531 591862.295 591893.066 591896 661 591916.175 591920.924 591928.438

138.309

76.845

59.049

28.711

44.528

4.972

31.151

3.801

10.781

47.670

S(3)=8384.78mp P=445.816m


T

FOND CONSTRUIT

CONSTRUcVlHDENTIFICAȚE CO N F. O RTO FOTO P LAJ REGLEMENTĂRI URBAN[ A I ACCES AUTO SI Pg-ONAL ACCES AUTO s1pIMoNAI«!C

COEFICIENȚI URBANISTIC*


Nr.

Pct.

2 A B C D E F G


Coordonate pctde contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1>

X Im]

Y[m)

330745 023 330877.824 330667.096 330690 181 330686.747 330709.276 330706 651 330714 382

561905 155 591641 531 591662 295 591893.066 561896.661 591916 175 591920 924 591928,438

92 540 28 711

44 528 4.972 31.151

3 801 10.781 38 483


S total teren = 11.750,00mp(§

S teren alocat grădinița=2865,35 POT maxim=60% - Ac maxima: 7.0cn existenți pe teren 2.359,37 mp. cf.

CUT maxim=l,2mp. ADC/mp. tere din care existenți pe teren 4.877,0 Rh. propus=S+P+lE(7,00mîn pl parcarea se va realiza c.f. HCGME5 > Indicatorii POT și CUT se vor calcuteren.’-PSi-roceti


sistam da coordonata stereo 1970

Parcela (teren) Cc


B Nr.

G Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m)

Y[m)

li    1

H    2

3

I    4

330634 945 330745 023 330676 426 330581 784

591800,933 591905 155 591957 279 591056 422

151.590

86.154

138 809

76 845

[ S(1 (=11750.14mp P=452,8S7m


SCARA: 1/1.000


dcl


■ ■

SUPRAFAȚĂ ALOCATĂ GRĂDINIȚĂ CONSTRUCȚII

2.865,35mp. 477,00mp.

100,00%

16,64%

CIRCULAȚII

1.528,35mp,

53,36%

SPAȚII PLANTATE

860,00mp.

30,00%


TITLU PLANȘĂ: U.04.01. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

NR PLANȘĂ:    U. 04.01

NR. CONTRACT / NR PROIECT: 514/02.04.Z018/U02

FAZA: P.U.D.

DATA:    04.2018

SCARA:    1/1.000


tec