Hotărârea nr. 238/2018

Hotărâre 238 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str.Știucii nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


ISO8001
ROMANIA

www.ps2.ro - Strada Chiristîgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Știucii nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului București


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Știucii nr, 54, Sector 2, al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.74516/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice ș Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.74517/10.072018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Știucii nr. 54, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 38 CA 4/4 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului,L^cal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamenlțiiui dc organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriy|uiV^^Ăjrbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice-^^^emajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

îti Temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și ari. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Știucii nr. 54, Sector 2, București - Grădiniță - S+P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani,

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului BucureștiPrezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 27 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2

30 9001


ROMANIA

wwwpsJ ro - Strada Cbiri^tigirior nr. 11-13. Tel: 4(4021) 209.60 00 Fax    200 60.fii


VIZAI

spre neschimbare,! SECRETAR, J

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 74517/10.07.2018
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. ȘTIUCII NR. 54, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Știucii nr. 54, Sector 2, București avizat sub nr. 38 CA 4/4 din 12,06.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare grădiniță - S+P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Știucii nr. 54, Sector 2, București avizat sub nr. 38 CA 4/4 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a depus la dosar adresa din partea 1SMB din care rezultă că ISMB sprijină inițiativa autorităților locale privind construirea de noi unități de învățământ și acordul Școlii Gimnaziale nr. 62 - Grădinița nr. 150.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROM AM A    {/o    2


Municipiul București Primăria Sector 2u'urw f>«2 r-> *. Sț*»ț(* Chirfcliț i«lț» rv

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

5* .17. TjI- * 14Q2 ( 2fl9 GO on r*v    1) 2A0 <0

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI ; CABINET SECRETAR

INTRARE Mr    3 w..............

lEȘItpg

Ziua ...i^Luna

.......


Ca urmare a cererii adresate de * I) CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu domiciliul/sediul*2) Str. Luigi Gaivani nr. 20, Colegiul Tehnic Traian, corp B, et. 2, Sector 2. București, cod poștal

(elefon/fax........e-mail........., înregistrată la nr.    completată cti nr...........în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 38 CA 4/4 din 12,06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) GRĂDINIȚĂ - S+P+IE, generat de imobilul din Str. Știucii nr, 54, Sector 2, București. Inițiatori: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Proiectant: COMPANIA MUNICIPALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitai dc următoarele repere urbane; Str, Știucii în suprafață totală de 1.041,Omp (976,67 din măsurători) este proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare dobândit prin lege de Consiliul Local Sector 2 prin DGA Pi sector 2 conform extras de curte funciară nr. 224625.

Prevederi P.U.G. - R.U.U. ***)aprobatc anterior: Terenul sc încadrează în U.T.R. „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT adntis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să sc înscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea AOC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000. prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

-    11. tnax, = P+1E;

-    POT max = 60%;

-CUT. max = 1,2;

-    retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care simt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = min. 3,Om retras față de limita dreaptă de proprietate și ntin. 3.8 m retras față de limita stângă;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 7,5 m conform planului anexat;

-    circulații și accese: accesul se va realiza din Str, Știucii conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1619155/26.04.2018. și planului dc reglementări anexat; Se va rezerva teren în vederea supralărgirii străzii Știucii care va ajunge la un profil de 12,Om dezvoltat simetric din ax.

echipare tehnico-edilitară; toate clădirile noi vor lî racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate si condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate;

Ș+P+IE; POT=60%, CUT=l,2,H=max.7,0ni;    _

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data tle 12.06.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu. In vederea emiterii AC sc vor respecta condițiile impuse dc legislație în vigoare pentru destinația propusă. Prin documentația propusă s-a aprobat un maxim dc cdificahil. Acesta poate să suporte modificări funcție de condițiile impuse dc avizcle/studiilc dc specialitate.

Notă: Amprenta construcției va respecta nrevederile legale dc proiectare aflate in vigoare, aceasta anmlasându-sc în maximul dc

cdificahil admis conform UTR Lle, Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementari urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1020/83”S” din li .09.2017 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanța seria (scutii dc taxă).

spre neschimbare SECRETAR,


Arhitect -țtef,

Arh. urb. Alina Alisa BRATU


Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof.dr. Iviu CHIR A, conf.dr arh. Georgică MITRACHE, confdr.arh
MÂuHEDON, prof. dr, arh. Angelica STAN, |    dihai COCHECI,


CodSADU AVA


PRECIZĂRI

IJ Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitcctul-șcf1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ NOUĂ - Strada ȘTIUCII NR. 54, Sector 2, BUCUREȘTI U.04.01. REGLEMENTĂRI URBANISTICE


Nr.

Pd.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

1

2

3

4

5

6 7 3 9

320643.132 325649.178 328619.052 328610 081 328617.907 328616.668 328615.706 328814.776 328613.074

592332.231 592362.362 592369.173 592364.355 592364.313 592356.022 592351.299 592344.666 592336 614

30.732

30.886

4.915

0.179

8 383 4.820 6.698 0.230 30.376
PVi zT3,0


3.0


-3T-


SCARA: 1/500


P.U.D.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


Legendă

LIMITELIMITA TERENULUI CARE A GENERAT STUDIUL


■ ■■■ LIMITA ZONEI STUDIATE

|------------j LIMITĂ PARCELE

j- - - - -| LIMITĂ ZONĂ DE PROTECȚIE LAC - 30.00 CONF. PUZ SECTOR 2 (cu valabilitate expirata) CARE A PRODUS EFECTE

FUNCȚIUNI

LOCUINȚE INDIVIDUALE ] INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPAȚII VERZI LACURI


CIRCULAȚII

CIRCULAȚII AUTO CIRCULAȚII PIETONALE

FOND CONSTRUIT

1 "”Z3 CONSTRUCȚII ACTUALIZATE CONFORM ORTOFOTOPLAN 1 REGLEMENTĂRI URBANISTICE

EDIFICABIL PROPUS

. X" l ACCES CAROSABIL / PIETONAL

TEREN REZERVAT TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLICÎN URMA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CIRCULAȚII CONF. AVIZ S.P.U.ZO5N/O8.......


_jas ,.°A ,&>i

?'f' ,i >-I C'ib(;(9‘H la    r)!;.......-

' ,    . .. c'.i cliitJnîM f’f.,.. ...    .7.........


‘ gC EFICIENȚI URBANISTICI c^/ptal teren=976,67 mp. (din masui T maxim-60%

UT maxim=l,2mp. ADC/mp. teren -Rh. propus=S+P+lE (7,00mîn plar parcarea se va realiza c.f. HCGMB 66 BILANȚTERITORIALPROPUSC SUPRAFAȚĂ TEREN    976.67mp.

CONSTRUCȚII    325,00mp.


CIRCULAȚII


ȘPAJi I PLANTATE


35S,67mp.

293,00mp,


«i’e


■i


100.00%

33,28%


36,72%

30,00%


Nota:

Terenul din Strada știucii nr, 54, are reglementare cu caracter obligatoriu.

Terenurile învecinate au reglementari cu caracter orientativ țl orice Intervenție asupra acestora se va reglementa prin noi documentații de urbanism (PUD/PUZ).

Prezentul plan a fost actualizat de către proiectant țl cuprinde orientativ construcțiile recente.


URBANISM:


Șef PROIECT;dd.


Compania Municipala DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI


VERIFICAT:


PROIECTAT:


Primăria Municipiului București Consiliul Local Sector 2 - 0.6, A.P.I. S2


C.M.D.D.B 3.A.

Strada Aristide Demetriade nr.2, sector 1, București, cod poștal 010147 CU137763591; J40/9290/15.06.2017; offlce@cmddb. pmb.ro; www.cmddb.pmb.ro


PROIECTAT:


PROIECTAT:


DESENAT:


TITLU PLANȘĂ: U.04.01. REGLEMENTĂRI URBANISTICE


NR. CONTRACT/NR PROIECT: 514/2.04.2018/U 04


FAZA: P.U.D.


DATA:


NR. PLANȘA:


U. 04.01


04.2018 SCARA:


1/500


- ------1 • > •

3fo