Hotărârea nr. 24/2018

Hotararea nr. 24 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Podul Vadului nr.29 A, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Podul Vadului nr.29 A,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Podul Vadului nr.29 A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14492/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.14513/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Podul Vadului nr.29 A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 45 ca 4/12 din 08.06.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014


J^&siliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea

JuScal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de '^ajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2), lit. ,,e” și art. 81 alin. (2), lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Podul Vadului nr.29 A, Sector

2    -locuință - P+1E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa

3    la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de

specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ROMANIA


ilKWtT


PROGRAMUL punctul verce '


U? Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel +(4021) 209.61.84; fax.+(4021) 209 61 83

DIREMJPURBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 14513/08.02.2018

"vizat ”

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICUftUF nescWlTlbare,

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALILP£CRETAR>
__

STR, PODUL VADULUI NR. 29A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Podul Vadului nr. 29A, Sector 2, București avizat sub nr. 45 CA 4/2 din 08.06.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință -P+1E+M a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, fereastra documentații de urbanism, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Podul Vadului nr. 29A, Sector 2, București avizat sub nr. 45 CA 4/2 din 08.06.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință - P+1E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, fără obiecții ulterioare din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.61.92: fax. +(4Q21L2Qfl.fi4~»a-


ȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 1625/14.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR

inISare. Nr.....

lEȘ'W


Ziua


Luna .................Anu


Ca urmare a cererii adresate de *1) DL. TANASE NICOLAE , cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal

........, Str. Hcrța nr. 15, bl. B 29, se. 1, et. 7, ap. 44, telefon/fax ......., e-mail .......... înregistrată la nr. 34672/2017, completată cu nr.

1625/13.02.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modifjcărijp șu completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 45 CA 4/12 din 08.06.2017


1SprțECRE,TA?r


Pentru Planul urbanistic de detaliu *3) LOCUINȚĂ - P+1E+M generat de imobilul din STRADA PODUL VADULUI NR. 29A, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Ini|iator: DL. TĂNASE NICOLAE Proiectant: S.C. N&G DECOR ART SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. - Veturia Marta FI. BULIE - RUR - D, E, F6, G5, G6;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada podul Vadului conform acte de proprietate = 137,Omp.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „LI a” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+IE, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1.3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%:

-CUT. max = 1,3;


-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul în care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: pc limita stângă, apoi retras cu min. 2,Om față de această limită, cu respectarea Codului Civil; dreapta: - pe limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară cu respectarea codului Civil: Față de aliniament construcția se va retrage astfel încât se va respecta POT=45%;

-    circulații și accese: accesul în incintă se va realiza conform planului anexat din strada Podul Vadului;

-    echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare;

P.O.T.= 45%, CUT=I,17; H. maxim = P+1E+M= H. cornișă et. 1=7,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 08.06.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitatea certificatului de urbanism nr. 345/48 „P"zlin 13.04.2017. prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei confpmT^^îțăȚÎt^,..-,^.-^'....y,.Î? •    / f\j

i&Xîisa BJRATtf    /)

’iciu,

RABAN


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prof.dr.arli. Florin MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Miliai COCHECI. prof.dr arh Mircea Silviu CHIRA, conf.nr.arhyGeorgică MITRACIIE, conf.dr arh. Cătălin S Â R B U. întocmit: ing. Alexandra LAțVoC 4ex.

Ediția / Revizia Z \

Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

!) Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR. PODUL VADULUI NR. 29A, SECTOR 2

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1/500

LIMITE

r”"1 LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD-UL FUNCȚIUNI EXISTENTE |    | LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT


' VIZAT

spre* neschinibare, SECRETAR,

|    | ,li©€UH4TE-COLECTIV£,___________________

|-B ;COMERȚ SI^E^Rt SâRVlClt- B |J    h •, ,

QD ' bESTINATlî SPECIÂlâ'(AMBAS^DXrpKM^i'Bf?i)! L U j |    | | :fcONA|DE


|    | J SPATlTVFRTl AMENA^ATE

OOO/J PLANTAȚII DE ALINIAI^Nf*^eCț


PROPUSEDIFICABIL PROPUS - AMPRENTA LA SOL (P+2E) <f— ACCES AUTO

ACCES PIETONAL


INDICATORI URBANISTICI C?r<

P.O.T. max = 45%

C.U.T. max = 1,3 RH - H cornișa = P+2 = 10,0 m

L1a - locuințe individuale colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.


BILANȚ TERITORIAL "FWAJ3


SUPRAFAȚA TEREN


SUPRAF. CONSTRUITA propusa


SUPRAF. CIRCULAȚII


SUPRAF. SPATII VERZI


POT = 45%    CUT=1,17

S.C. N&G DECOR ART SRL


PROIECTAT:

arh. Veturia Marta Bulie


ÎNTOCMIT:    / J

arh. Veturia Marta Bulie


DESENAT:

arh: Veturia Marta Bulie


'l


mp


137,00


62,00

40,00


35,00

L1aRh. = P+1E<    /•

TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. PODUL VADULUI NR.29A, SECTOR 2, BUCUREȘTI


TITLUL PLANȘEI:

REOLEMENTARI URBANISTICE


IANUARIE 2018

Preze ‘ta documentație constituie proprietatea intelectua â a BIA-arh. V. Marta Bulie Utiliza ea la altă lucrare decât cea pentru care a fost enrisâ constituie o încălcare e Legii 'epturilor de autor. Reproducerea este interzisă.


/

r

.7 /


PROIEC

nr.

2018


SCARj

1/500


PLANS nr. 5