Hotărârea nr. 240/2018

Hotărâre 240 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Melodiei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristîgîilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Melodiei nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului București


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Melodiei nr. 2A„ Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr.75987/13.07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.75985/13.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Melodiei nr, 2A„ Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 7 CA 1/8 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea

Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbașijsm $i ^menajare a teritoriului a Sectomlui 2 al Municipiului București;

,r-) HotaJ


irea


Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea”

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a ”Ti și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice

lenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2; în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) Ut. „i". din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Melodiei nr. 2A, Sector 2, București - Consolidare, extindere locuință unifamilială - Parter, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul

la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de

specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

wwwps2.ro - Scracfo Chirișiigtflor nr. H-13. Teh+(4021ț 2M G0 OA Fax* +(4021) 209 00 SI


spre neschimbate SECRETAR,
DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 75985/13.07.2018
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. MELODIEI NR. 2A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04,2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Melodiei nr. 2A, Sector 2, București avizat sub nr. 7 CA 1/8 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de consolidare, extindere locuință existentă - P, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Melodiei nr. 2A, Sector 2, București avizat sub nr. 7 CA 1/8 din 17.01.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD si s-au depus la dosar acordurile notariale ale vecinilor.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
ROMÂNIA    ® sp

Municipiul București    //W fiW& V'

Primăria Sector 2    ,..,    ’

PHOGHMMUl PUNțTIJt OM


www.ps2.ro - Strada Chiristigiil or nr. 11*13, Tel: +(4021) 209.61.92; fax. +(4021) 209.61.83


'pSiMÂRiĂS^^UCUREȘri CABINET SECRETAR

lNTRA.Bg- Nf ^/‘T

IEEF ef

2iU»'lnî.- W™.......1........


7TIA URBANISM, CADASTRUJȘJ GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U,

kT. .

ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)    cu reședința/sediul*2) mii«4«pinHFincui'cști, sectorul 2, cod poștal

telefon/fax........e-rrtai!..........înregistrata la nr.    completată cu nr.    în conformitate

cu prevederile Legii nr, 350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite

următorul:


spre neschimbatei SECRETAR.

AnS’l


AVIZ

Nr. 7 CA 1/8 din 17.01.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu *3) Consolidare, extindere locuință unifamilialS - Parter generat de imobilul din STRADA MELODIEI NR. 2A, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată in P.U.D.: Amplasamentul studia! este situat in intravilanul municipiului București, delimitai de următoarele repere urbane strada Melodiei și Șos. Colentina conform acte de proprietate =308,Omp, 301,Omp din măsurători cadastrale.

Prevederi P.U.G. - R.L.U, ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Llt” - Inc ui ti te individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+IE, respectiv 0.6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente eu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș eu panta de 45 grade: în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic Genera! al Municipiului București aprobat cu ffCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG eu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12,2015 până la 30.12201 R conform certificatului de urbanism nr. 93 l/88”M” din 22.0S.2017.

funcțiuni predominante: locuințe individuale;

• H max. = P+1E;

-    POT max = 60%;

-    CUT, max = 1,2; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinalc aflate in stare buna sau eu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fală de limita proprietății având fațade cu fercslre, clădirea se va realiza in regim izolai;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurală in puncPtl cel mai înalt față de teren, dar nu mat puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = extinderea către limita stângă și posterioară a locuinței existentă rezultând regim de înălțime P - locuință unifamilială, amplasată pe limita stângă și dreaptă de proprietate, cu respectarea acordurilor notariale prezentate, a Codului Civil și conform plan anexat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară conform plan anexat, cu respectarea Codului Civil ;

-    circulații și accese: accesul în incintă sc va din Strada Melodiei Conform planului anexat;

-    echipare tehnico-edilitară; toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități.

-    P,O.T.=60%, CUT=0,6; H. maxim =3,5m în planul fațadei;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.2018 sc avizează favorabil Pianul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată ți vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art 63 alin. (2) Ut. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de ia data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 93 !/88''M’' din 22.08,2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 Ici conform chitanță nr. 00021897/21.12.2017

Tehnică de/Anienajarea Teritoriului si Urbanism a Sectarului 2: prof.dr.nrh. Florin MACHEDON. prof. dr. arh. Angelica STAN. prof.dr.arh. MihațTOCHECI. prof.dr.arh. Silviu CtIIRA./onf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conf dr.arli, Cătălin SÂRBE.    j

: ing, Alexandra LAZÂR /4ex

PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.    „    ,

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precuin și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5; Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Nr.crt.

E(m)Y

N(m)X

1

592626.960

331495.586

2

592636.468

331483.713

3

592624.490

331474.423

4

592622.907

331473.195

5

592620.508

331471.335

6

592616.461

331476.960

7

592611.639

331483.661

8

592612.762

331484.536

9

592624.190

331493.430