Hotărârea nr. 241/2018

Hotărâre 241 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


ISO 9001


niQNctj


Clasa 3008 categoriile 2,4, 6www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Glodeni nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr,75829/13.07.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr.75827/13.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Glodeni nr. 14, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr, 40 CA 4/6 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr, 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanismlși amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Ho’tărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

‘ teriț^phlui și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e" și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Glodeni nr. 14, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


wwwps2 fo - Strada Chiri«iiqiilor iif '133. Toi: +J403T} 200 60 06 F,»x *(40211 200.60,81

VIZATX " spre neschimbate,

SECRETAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 75827/13.07.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. GLODENI NR, 14, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) litTc” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Glodeni nr. 14, Sector 2, București avizat sub nr. 40 CA 4/6 din 12.06.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective-S+P+2E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Glodeni nr. 14, Sector 2, București avizat sub nr. 40CA 4/6 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a depus la dosar acordul notarial al vecinului din dreapta. De asemenea, a fost afișat la teren panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu ;i s-a depus un studiu de însorire cu concluzii.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMANIA^WXG M Municipiul București Primăria Sector 2

wwtf.pti2.ro -    CKf»i«lț)Hler -ir 11.-3 T«l:+P0ÎI > 70ț> S0 r>0 r»w *<40?1) Î09 60 91

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE

-?EȘiRE” Nn    m

Ziua Li).. Luna .....(^z/ An uf'


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

românia    \

Sector 2 Municipiul București    ’ rț

Arhitect-șef    V SECf^Wh.

Ca urmare a cererii adresate de *1)    :u domiciliul/sediul*2)

cod poștal........, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la tir,    completata cu nr,

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 40 CA 4/6 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, generat de imobilul din Str. Glodcni nr, 14, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; Str. Giodeni în suprafață totală de 250,Omp (246,Omp din măsurători) este persoană juridică conform acte prezentate ta dosar.

Prevederi P.li.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „L2a” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,3 pentru P+2E, CUT=1,57 pentru P+2E+M. Se admite mansardarca clădirilor existente având șarpantă eu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu ITCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.201 5 până la 30.12.2018 și certificatului de urbanism nr. 1124/53”G” din 29.09,2017.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H. max. = P+2E;

-    POT max = 45%:

-    CUT. max = 1,3; Se admite mansardarea clădirilor existente având șarpantă cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii;CUT=l ,57 pentru P+2E+M;

-    retragerea minimă față de aliniament = sc mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită ia o distanță de cei puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel tnai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade eu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța fată dc limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = min. 3,Om retras față dc limita stângă de proprietate, pe limita dreaptă, cuplat cu imobilul existent pe această limită, la aliniere cu construcțiile existente stânga -dreapta, conform Codului Civil și planului de reglementări anexat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 5,0 m conform planului anexat;

-    circulații și accese; accesul se va realiza din Str. Giodeni conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1582887/21.12.2017, și planului de reglementări anexat;

echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate;

POT=45%, CUT=1,57, II.maxim în planul fațadei =10,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.06.2018 sc avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. [/laboratorul și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. in conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/200! privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. eu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întoemai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. I I24/53"G" din 29,09.20! 7 emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 Ici conform chitanță seria A.lnr. 100981/11.07,2018


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizica; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5; Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhileclul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor ia aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in


/J


Str. Glodeni, nr.14, sector 2, București. --

TrWfc. .......ISSfrf™. <rr.

TROTUAR LIMITA    T

TROTUAR


TROTUAR

LIMITA

TROTUAR


2.50    !    3.50


3.50 I 2.00


PROFIL STRADAL STR.GLODENI EXISTENT


a 60 37


IE: 218200


Teren sport


IE:214892


ao.


IE:207651


IE: 213767


IE: 234731


IE: 213769


înre gjslrare4i6.li537iii3?87iuridD^ .anulai syo conforma cu exemplarul din arlvviO.cX'. wjsfti, eiițicrataîU'doța de ©L..Vo .</<£( H^\-««-..xnUiitant3 r/..............,Z-............


IE:215382

IE: 231070 ZI76 O X X_

I |- Documentații cadastrale avizate

2]-- Construcții inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

OCPI București, B-dul Expoziției, nr.lA, sector 1. București. Data: 01.08.2017 întocmit: Diaconu Vlad


P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINȚA COLECTIVA

- Regim inaltime = S+P+2E+M

BUCUREȘTI,SECTOR 2 STR.GLODEN114 LEGENDAIndicatori PUG BUCUREȘTI

L2 - P.O.T. maxim 45%, Hmaxim 10 m ( //V L2 - CUT maxim P+2+M = 1.57mp.ADC/mp.teren


VIZAT


SITUAȚIE EXISTENTA

S teren=246,00mp S constr.=110.70 mp S desf.=386.20mp POT=45%

CUT- S+P+2E+M =1.57


SITUAȚIE PROPUSA

S teren=246,00mp POT=45 %

CUT=1,57


spre ««schimb»*