Hotărârea nr. 243/2018

Hotărâre 243 - privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian-MihaiROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2
••••


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel; +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian-Mihai

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu domnului Schohterus Cristian-Mihai;

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 76698/16.07.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 77484/17.07.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 77634/18.07.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului

Local aLSectorului 2“al MunicipiulurBucureșttȚ

^D-js poziția nr. 1543/17,07,2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pfcntru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului S0t'cțrului y doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație PubllcățLbcalâ;

Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

~ Legea nr, 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările

ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 167/2016 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor- marginalizate -social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială.

In temeiul art. 45 alin, (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență, în cuantum de 10.000 lei, domnului Schohterus Cristian-Mihai, având CNP    pentru depășirea unei

situații de necesitate cauzată de incendiu.

Artj2 Finanțarea ajutorului de urgență menționat la art. 1 se face din bugetul Direcțîe^0enerale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de irțtg^^local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin fonduri alocate cu această destinație.

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Muncipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!. republicată, cu modificările și completările ulterioare.