Hotărârea nr. 244/2018

Hotărâre 244 - privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparţinând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi în folosinţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
M—■

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparținând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparținând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de fundamentare nr. 74893/11.07.2018 întocmit de Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 77633/18.07.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru

Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind AMwJ^area pentru perioada 18.07.2018 - 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului •T-Î^ectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație

Publică Locală;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă accesul gratuit al copiilor cu vârsta până la 18 ani pe terenurile de sport aflate în aer liber, aparținând domeniului public, în administrarea Consiliului local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în baza Regulamentului de acces al copiilor cu vârsta până la 18 ani pe terenurile de sport aflate în aer liber, aparținînd domeniului public, și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în cursul vacanțelor școlare, în zilele de sfârșit de săptămână de pe parcursul anului școlar, fără a perturba activitățile de învățământ. Fac excepție, zilele în care se desfășoară examene, olimpiade, concursuri, precum și intervalele orare în care terenurile fac obiectul închirierii.

Ant. 2(1) Regulamentul de acces al copiilor cu vârsta până la 18 ani pe terenurile de spoșMaflate în aer liber, aparținînd domeniului public, și în folosința unităților de învăi^dânt preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București tnâriponat la art. 1 alin. (2) se elaborează de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu consultarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, deținătoare de terenuri de sport în aer liber, și a Inspectoratului Școlar al Sectorului 2 al Municipiului București, fiind corelat cu Strategia privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și cu celelalte prevederi legale în vigoare.

(2) Regulamentul de acces al copiilor cu vârsta până la 18 ani pe terenurile de sport aflate în aer liber, aparținînd domeniului public, și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București se supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se afișează în loc vizibil și accesibil oricărei persoane interesate de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, prin intermediul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Administrația Domeniului Public Sector 2, Poliția Locală Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.