Hotărârea nr. 245/2018

Hotărâre 245 - privind aprobarea reluării procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociereROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2.•M*.


\..-A •••••.••

Clasa 3008 ROMÂNIA

categoriile 2. 4, 6    1918-2Oie I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Analizând:

-    Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 12171/17.07.2018 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 77759/18.07.2018 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nominalizările consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 2 pentru componența nominală a Comisiei de negociere, astfel cum au fost consemnate în procesul verbal al ședinței;

- Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență,

Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

<    )- Del dzia nr. 646 din data de 18.07.2018 a Administrației Domeniului Public Sector

^public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al ilui București;

Sentința civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curții de Apel București, privind restituirea terenului aferent „Serelor Pantelimon” în proprietatea unor persoane fizice;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

-    Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 -31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziția de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile);

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149 și aprobarea componenței Comisiei de negociere;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Administrația Domeniului Public Sector 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se aprobă reluarea procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, în suprafață de 45.000 mp, retrocedat în baza Sentinței civile nr. 1336/28.03.1997 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curții de Apel București, pe care sunt amplasate serele Pantelimon aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Achiziția se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin programul anual de investiții.

Art. 2 (1) Se aprobă noua componență a Comisiei de negociere în vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comisia de negociere își va desfășură activitatea și va elabora documentele aferente în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 111/2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziția de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile).

Art. 3 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149 și aprobarea componenței Comisiei de negociere se actualizează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 245/2018

’ VIZAT

sore neschimbat» SECRETAR,

COMISIA DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA RELUĂRII PROCEDURII DE NEGOCIERE DIRECTĂ ÎN VEDEREA

A CHIZIȚIONĂRII IMOBIL UL UI SITUA T ÎN ORAȘUL PANTELIMON,

B-DUL BIRUINȚEI NR. 147-149, JUDEȚUL ILFOV

NR.

CRT.

MEMBRII COMISIE

FUNCȚIE

INSTITUȚIA

1.

Boblea Ion

Președinte

Consiliul Local Sector 2

2.

Popescu Lenuța

Membru

Consiliul Local Sector 2

3.

membru desemnat prin dispoziție Primar Sector 2

Membru

Primăria Sector 2

A

Alexandru Tudor

Mpmhrn

Administrația Domeniului Public

Sector 2

5.

Răzvan Rădulescu

Membru

Administrația Domeniului Public Sector 2