Hotărârea nr. 247/2018

Hotărâre 247 - privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectoridui 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019',

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 64394/14.06.2018 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 68798/02.07.2018 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Cererea de atribuire denumire, precum și fundamentarea denumirii înregistrate la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 6406/07.06.2018 înaintate de Grădinița cu program normal și program prelungit “Alfred Fronius”, prin intermediul persoanei juridice inițiatoare Asociația „Alfred Fronius”;

-    Avizul nr. 09/19.07.2018 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;


\    - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de

cMlTineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență,

R-educerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

-    Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

-    Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4599/17.08.2017 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației „Alfred Fronius” din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Alfred Fronius” din municipiul București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă denumirea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit “Alfred Fronius”, cu sediul în București, Str. Tunari, nr. 39, Sector 2, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru idministrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ .    -":$,5preuniversitar particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei

^UL^^hotărâri.

«sa?


Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 247 București, 30.08.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Anexă la H.C.L Sector 2 nr. 247/30.08.2018


Unitate de învățământ pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădinița “Alfred Fronius”

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRE

Adresa

Str. Tunari nr. 39, Sector 2, Bucureștispre neschimbareJ

SECRETAR,