Hotărârea nr. 248/2018

Hotărâre 248 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018ROMANIAConsiliul Local Sector 2www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considere proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018\

Analizând :

-    Nota de fundamentare nr. 89985/20.08.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 90725/21.08.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul conform și adresa nr. 16120/23.07.2018 înregistrate la Direcția Generală pentru Administrarea patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9226/31.07.2018, emise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3929/28.08.2018;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

W'


Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Naționale nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018 -2019;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 -2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr.

218/2018.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în


urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018, rămân aplicabile.

Aii IU Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 248 București, 30.08.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

I. Modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018

c

[r.

rt.

Poziția conform H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018

Denumire unitate de învățământ

Sediul actual

Observații

1

24

Școala Gimnazială „Sf. Silvestru"

Str. Oltarului nr. 11

Se elimină sediul din str. Părintele Galeriu nr. 1

2

39

Școala Gimnazială „Iancului"

B-dul. Pache Protopopescu nr. 50 B-dul Ferdinand I nr. 23 Str.Popa Nan nr.47B

Se adaugă sediul din str. Popa Nan nr. 47B

3

47

Școala Gimnazială nr.85

Str. Intr. Medic Constantin

Zlătescu nr.7A

Str. Traian nr. 160

Se elimină sediul din str. Popa Nan nr. 47B

II. Modificarea și completarea anexei nr.2 la H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniver sitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018

Nr.

crt.

Poziția conform H.C.L Sector 2 nr. 4/2018 cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018

Denumire unitate de învățământ

Sediul actual

Observații

1

4

Grădinița „Diana"

Str. Arhitect Alexandru Săvulescu

nr. 28

Se elimină

2

34

Școala Primară „Coccinelle"

Str. Ion Berindei nr. 33

Se elimină

38

Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu"

Str. Traian nr. 160,

Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 18

Se elimină sediul din str. Popa Nan nr. 47B

1

va fi ultima poziție diniabel^^^^X^

Grădinița “Alfred Fronius”

Str. Tunari nr. 39

Se adaugă


ispre neschimbam,


&&!


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONSTANTIN ANGELA

•W;