Hotărârea nr. 250/2018

Hotărâre 250 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMANIA

Municipiul București ; Consiliul Local Sector 2


SBffiBfiSHS

ISO9001


Bf Nnf M X

9L Ol


ROMANIA

1918-2018

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209^60/si


Clasa 3008

categoriile 2.4,6 î91 8-201 81 sărbAtorim împreună


HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată ,întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărăre,privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile de învățământ particular care funcționează pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr.86852/08.08.2018 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

— Raportul de specialitate nr.87562/14.08.2018 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

-    Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3931/28.08.2018;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

-    Legea nr.84/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2005, privind asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal, cu modificările și completările ulterioare,;

-    Art.96 alin (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.ll alin (1), alin.(4) lit.e). și art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municicpiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/20.12.2017 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/26.04.2018 privind validarea mandatelor de consilieri locali.

îa temeiul art. 45 alia. (1) coroborat cu art. 81 alia. (2) lit. j) dia Legea ar. 215/2001 priviad admiaistrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

îa urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Pe data prezentei, se desemnează reprezentanții Consiliului Local Sector 2 în Comisiile peatru evaluarea și asigurarea calității îa uaitățile de îavățămâat preuaiversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Muaicipiului București, conform Anexei 1 și Anexei 2 ce cuprind 8 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Persoanele desemnate în anexă vor avea atribuțiile prevăzute la art.12 din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Cu aceeași dată, H.C.L. 2 nr. 177/2017, modificată și completată prin H.C.L. nr. 143/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, conform rețelei școlare aprobate pentru anul școlar 2018-2019, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Prezenta Hotărâre con (ine un număr de 11 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 1 la H.C.L. Sector 2 nr.250 /30.08.2018


TABEL

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CARE FUNCȚIONEAZĂ PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTINR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SEC

TOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

CONSI

LIERI

CONSILIER DESEMNAT

1

GRĂDINIȚA NR. 7

2

PRE

STR. MAICA DOMNULUI NR. 61 - 63

0212421714

1

Beldeanu Augustin Lucian

2

GRĂDINIȚA "LICURICI"

2

PRE

B-DUL. DACIA NR. 134

STR. SĂGEȚII NR. 11

0212104790

1

Boblea Ion

3

GRĂDINIȚA "ALBINUȚA"

2

PRE

STR. DINU LIPATTI NR. I

STR. SERGHEI RAHMANINOV NR. 25

0212301641

1

Bughiu Iolanda Luminița

4

GRĂDINIȚA "LUMINIȚA"

2

PRE

ȘOSEAUA IANCULUI NR. 4A

0212503180

1

Iliescu Constantin Cristinel

5

GRĂDINIȚA NR. 23

2

PRE

STR. SLD.RĂDUȚĂ GHEORGHE NR. 1

0212550840

1

Feroiu Dumitru Silviu

6

GRĂDINIȚA NR. 133

2

PRE

STR. AUREL VLAICU NR. 30 - 32

STR. DRAGOȘ VODĂ NR. 25

0212116749

1

Constantin Angela

7

GRĂDINIȚA NR. 135

2

PRE

STR. MAȘINA DE PÂINE NR. 61

0212421805

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

8

GRĂDINIȚA NR. 137

2

PRE

STR. PLUMBUITA NR. 5

0212407581

1

Stanciu Ion

9

GRĂDINIȚA NR. 138

2

PRE

STR. TUNARI NR. 52

0212106377

1

Pușcașu Marian

10

GRĂDINIȚA "CASTEL"

2

PRE

B-DUL. PIERRE DE COUBERTIN NR. 1

0213179946

1

Zaharia Răzvan Cristian

11

GRĂDINIȚA NR. 189

2

PRE

ȘOSEAUA VERGULUI NR. 12

0212554870

1

Radu Gheorghe

12

GRĂDINIȚA "CLOPOȚEL"

2

PRE

STR. DRIDU GEORGESCU NR. 2

0212502197

1

Oprea Dumitru

13

GRĂDINIȚA NR. 233

2

PRE

STR. PETRE ANTONESCU NR. 20

0212420592

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

14

GRĂDINIȚA NR. 234

2

PRE

STR. INTRAREA PONTONULUI NR. 1-5

0212422748

1

Mihăilă Dumitru Cătălin


pre neschimbare,


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SEC

TOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

CONSI

LIERI

CONSILIER DESEMNAT

15

GRĂDINIȚA NR. 236

2

PRE

ALEEA ILIA NR. 1

0212554620

1

Militaru Marian Cătălin

16

GRĂDINIȚA NR.256

2

PRE

STR. ATANASIE IONESCU NR. 25

0212506222

1

Costache Jean

17

GRĂDINIȚA "ALICE"

2

PRE

STR. ALEXANDRU DONICI NR. 23

STR. ARMENESCĂ NR. 27

0212114524

1

Alexandru Adrian

18

GRĂDINIȚA NR. 276

2

PRE

STR. CORABIA NR. 57

0212423280

1

Neagu Anda Cristina

19

GRĂDINIȚA "STELUȚA"

2

PRE

ȘOSEAUA VERGULUI NR. 14

0212551195

1

Militaru Marian Cătălin

20

GRĂDINIȚA NR. 280

2

PRE

STR. COCOSTÂRCULUI NR. 2

0212557980

1

Lăzăroiu Ioana Gela

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

2

PRI, GIM

STR. HERȚANR. 14

0212556425

1

Feroiu Dumitru Silviu

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARIA ROSETTI"

2

PRI, GIM

STR. GIUSEPPE GARIBALDI NR. 3

0212305276

1

Popescu Dan Cristian

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TUDOR ARGHEZI"

2

PRI, GIM

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 46-50

0213169187

1

Andrei Robert Alexandru

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF.

SILVESTRU"

2

PRE, PRI, GIM

STR. OLTARULUI NR. 11

0212102045

1

Miclea Niculina

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24

2

PRI, GIM

STR. TUNARI NR. 52

0212107185

1

Costache Jean

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25

2

PRE, PRI, GIM

STR. SILVIA NR. 54

ALEEA SINAIA NR. 2

STR. CALIMACHI NR. 8

0212422695

1

Oprea Dumitru

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27

2

PRI, GIM

STR. MAȘINA DE PÂINE NR. 65

0212421645

1

Dinu Alexandru

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28

2

PRE, PRI, GIM

ALEEA CIRCULUI NR. 1

STR. DOGARILOR NR. 34

0212105910

1

Pușcașu Marian

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORIE GHICA VOIEVOD"

2

PRI, GIM

STR. LAPTARI TEI NR. 23

0212421160

1

Stanciu Ion

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31

2

PRI, GIM

B-DUL. LACUL TEI NR. 116

0212421712

1

Riesch Antheia Aleksandra

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 32

2

PRE, PRI, GIM

STR. SPORTULUI NR. 21

0216556240

1

Constantin Angela

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39

2

PRI, GIM, GIM-SP

SOS. COLENTINANR. 91

0212403025

1

Stanciu Ion

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40

2

PRE, PRI, GIM

STR. PERIȘ NR. 27

STR. PERIȘ NR. 12

0212406545

1

Lăzăroiu Ioana Gela


C0

B «

§ <<NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SEC

TOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

CONSI

LIERI

CONSILIER DESEMNAT

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41

2

PRE, PRI, GIM

STR. NICOLAE. APOSTOL NR. 2

0212402845

1

Feroiu Dumitru Silviu

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46

2

PR1, GIM

STR.SLD.STĂNESCU GHEORGHE NR. 2-18

0212502527

1

Costache Jean

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

2

PRI, GIM

STR. VATRA LUMINOASA NR. 99

0212502444

1

Popescu Lenuța

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI"

2

PRE, PRI, GIM

STR. ION MAIORESCU NR. 32

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8

0212520310

1

Șerpescu Cătălin Constantin

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51

2

PRI, GIM

STR. HERȚA NR. 1

0212554060

1

Militaru Marian Cătălin

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCULUI"

2

PRE, PRI, GIM

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 50

B-DUL FERDINAND I NR. 23

STR. POPA NAN NR.47B

0212522260

1

Chiricuță Ion

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56

2

PRI, GIM

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 109A

0212524125

1

Alexandru Adrian

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE GHELMEZ"

2

PRE, PRI, GIM

STR. PESCĂRUȘULUI NR. 124

B-DUL BASARABIA NR. 50

B-DUL. BASARABIA NR. 160

0213245135

1

Feroiu Dumitru Silviu

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62

2

PRE, PRI, GIM; GIM-SPEI

STR. POTÂRNICHII NR. 3

STR. ȘTIUCII NR. 54

0212553635

1

Radu Gheorghe

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FERDINAND I"

2

PRI, GIM

B-DUL. GĂRII OBOR NR. 16

0212525370

1

Mihăilă Dumitru Cătălin

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66

2

PRI, GIM

STR. LOGOFĂT DAN NR. 1

0212554580

1

Costache Jean

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71

2

PRE, PRI, GIM

CALEA MOȘILOR NR. 148

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

0213141395

1

MicleaNiculina

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 77

2

PRI, GIM

ȘOS. PANTELIMON NR. 289

0212553945

1

Șerpescu Cătălin Constantin

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 85

2

PRI, GIM

STR. INTR. MEDIC ZLĂTESCU NR. 7A

STR. TRA1AN NR. 160

0212524520

1

Popescu Lenuța

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145

2

PRE, PRI, GIM

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 36

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 26

0212407036

1

Andrei Robert Alexandru

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 307

2

PRI, GIM

STR. LUNCȘOARA NR. 17

0212102585

1

Mihăilă Dumitru Cătălin

50

ȘCOALA CENTRALĂ

2

PRI, GIM, LIC TEO

STR. ICOANEI NR. 3-5

0212118484

1

Beldeanu Augustin Lucian

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL"

2

LIC TEO

B-DUL. PACHE PROTOPOPESCU NR. 62

0212525700

1

Zaharia Răzvan Cristian
NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SEC

TOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

CONSI

LIERI

CONSILIER DESEMNAT

52

COLEGIUL NAȚIONAL "CANTEMIR VODĂ"

2

GIM, LIC TEO

STR. VIITORULUI NR. 60

0212106935

1

Lăzăroiu Ioana Gela

53

COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET"

2

GIM, LIC TEO

STR. ITALIANĂ NR. 17

0213136462

1

Iliescu Constantin Cristinel

54

COLEGIUL NAȚIONAL "IULIA

HAȘDEU"

2

LIC TEO

B-DUL. FERDINAND I NR. 91

0212524508

1

Pușcașu Marian

55

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ"

2

PRI, PRI-SP, GIM, GIM-SP, LIC TEO, LIC VOC

ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 169

0213217092

1

Feroiu Dumitru Silviu

56

COLEGIUL NAȚIONAL "VICTOR

BABEȘ"

2

GIM, LIC TEO

ȘOS. FUNDENI NR. 254

0212407870

1

Stanciu Ion

57

COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV "GEORGE COȘBUC"

2

GIM, LIC TEO

STR. OLARI NR. 29-31

0212528080

1

Dinu Alexandru

58

LICEUL TEORETIC "C. A. ROSETTI"

2

LIC TEO

STR. GIUSEPPE GAR1BALDI NR. 11

0212304873

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

59

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU"

2

LIC TEO

STR. POPA LAZĂR NR. 8A

0212527856

1

Popescu Lenuța

60

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

2

PRI, GIM, LIC TEO

ȘOS. PANTELIMON NR. 355

0212551265

1

Neagu Anda Cristina

61

LICEUL TEORETIC BILINGV "ITA WEGMAN"

2

PRI, GIM, LIC TEO

B-DUL. DIMITRIE POMPEI NR. 3, CORP B

0212103391

1

Constantin Angela

62

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

B-DUL. FERDINAND I NR. 89

0212520194 /0212521123

1

Șerpescu Cătălin Constantin

63

LICEUL TEORETIC "WALDORF"

2

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. SLD. SAVU MARIN NR. 29

STR. POPA NAN NR. 47

0212553051

1

Mihăilă Dumitru Cătălin

64

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

STR. GALVANI LUIGI NR. 20

0212106598

1

Alexandru Adrian

65

COLEGIUL ECONOMIC "HERMES"

2

LIC TEH, POS

CALEA MOȘILOR NR. 152

0213147645

1

Boblea Ion

66

COLEGIUL ECONOMIC "A. D. XENOPOL"

2

LIC TEH, POS

STR. TRAIAN NR. 165

0213205719

1

Oprea Dumitru

67

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND

NICOLAU"

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

STR. DIMITRIE POMPEI NR. 3

0212331910

1

Metehău Andrei George

68

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

B-DUL. BASARABIA NR. 47

0213243295

1

Neagu Anda Cristina

69

LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL PANTELIMON"

2

GIM-SP, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC

STR. HAMBARULUI NR. I2A

0212559943

1

Andrei Robert Alexandru

70

LICEUL TEHNOLOGIC "NIKOLA

TESLA"

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

SOS. PANTELIMON NR. 25

0212527886

1

Alexandru Adrian


ca

”3o” $ ~ w ș-

-3 -f

® 4


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SEC

TOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

NR.

CONSI

LIERI

CONSILIER DESEMNAT

71

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUȘI"

2

LIC TEH, POS

B-DUL. DIMITRIE POMPEI NR. 1

0212321275

1

Zaharia Răzvan Cristian

72

LICEUL TEHNOLOGIC "ION I.C. BRĂTIANU"

2

PROF, LIC TEH

STR. POPA LAZĂR NR. 8A

0212528130

1

Chiricuță Ion

73

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "FUNDENI"

2

POS

ȘOS. FUNDENI NR. 252-254

0212405135

/212413297

1

Stanciu Ion

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 2

2

GIM/AR

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

0212525703

1

Pușcașu Marian

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 4

2

GIM/AR

STR. MAICA DOMNULUI NR. 61-63

0212420050

1

Feroiu Dumitru Silviu

76

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 2

2

LIC/SP

B-DUL. FERDINAND I NR. 128

0212522508

1

Dinu Alexandru

77

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR "DINAMO"

2

LIC/SP

STR. SILVIA NR.54

0212105585

1

Iliescu Constantin Cristinel

78

CLUBUL COPIILOR SECTOR 2

2

GIM

INTRAREA COBILIȚEI NR. 8

0212106432

1

Costache Jean

79

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

2

LIC

STR. HELIADE INTRE VII NR 36

0212323011

1

Andrei Robert Alexandru

80

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1

2

PRI, GIM / SPE

STR. POPA RUSUNR. 13

212117503

1

Stanciu Ion

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

2

PRI, GIM/SPE

STR. POPA PETRE NR. 31

STR. CORABIA NR.57-59

212111257

1

Chiricuță Ion

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

2

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. AUSTRULUI NR. 33

213203363

1

Dinu Alexandru

83

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "REGINA

ELISABETA"

2

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS/SPE

STR. VATRA LUMINOASĂ NR. 108

212506285

1

Șerpescu Cătălin Constantin

84

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3

2

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF / SPE

STR. AUSTRULUI NR. 37

213213820

1

Popescu Lenuța

85

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2

2

PROF/SPE

ȘOS. PANTELIMON NR. 299

212552540

1

Metehău Andrei George

86

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3

2

PROF/SPE

STR. IANCU MARCEL NR. 7

212106670

1

Alexandru AdrianȘEDINȚĂ TIN^ANGELA


ANEXA 2 Ia H.C.L. Sector 2 nr. 250 /30.08.2018


TABEL
PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA
ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR CARE FUNCȚIONEAZĂ PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

fspre neschimhare,


NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CONF. ORDINULUI NR. 6.564/2011 modificat și completat

prin ORDINUL NR: 3.283/2012

SEC

TOR

NIVELUL

ȘCOLARIZA

T

ADRESĂ

NR. TELEFON

NR.

CONSI

LIERI

CONSILIER DESEMNAT

1

Grădinița "Cartea cu Povești"

2

PRE

Str. Aurel Vlaicu Nr. 127A, Sector 2

0766. 237. 114

1

Metehău Andrei George

2

Grădinița"Magică"

2

PRE

Str. Ștefan Mihăileanu Nr. 33, Sector 2

0723. 892. 378

1

Șerpescu Cătălin Constantin

3

Grădinița "Angel’s Academy"

2

PRE

Str. Măgura Vulturului, Nr. 38, Sector 2

0722.23.01.21

1

Neagu Anda Cristina

4

Grădinița "Kids Club - Tei"

2

PRE

Str. Zambilelor nr. 88 - 92, Sector 2

0724.28.22.82;

0722.61.21.36

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

5

Grădinița "Mica Academie de Arte"

2

PRE

Intrarea Ion Voicu Nr. 4, Sector 2

021/211.07.40;

0788.23.85.67

1

Popescu Dan Cristian

6

Grădinița "Pink Lemon"

2

PRE

Str. Comănița Nr. 7, Sector 2

021/211.01.21;

0722.68.97.77

1

Lăzăroiu Ioana Gela

7

Grădinița "Simsala Grimm"

2

PRE

Str. Orzari Nr. 74B, Sector 2

021/323.61.34;

0722.28.55.36

1

Chiricuță Ion

8

Grădinița "Șotron"

2

PRE

Str. Gherghiței Nr. 7, Sector 2

021/655.53.98

1

Dinu Alexandru

9

Grădinița cu Program Prelungit „International Kindergarten &Nursery”

2

PRE

Str. Claudiu Nr. 26, Sector 2

0723.24.89.78

1

Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

10

Grădinița "Don Castor"

2

PRE

Str. Gheorghe Pop de Băsești Nr. 17, Sector 2

021/642.12.74;

0757.07.39.29

1

Bughiu Iolanda Luminița

11

Grădinița "Căsuța cu Pitici Mari și Mici"

2

PRE

Str. Teofil Nr. 27, Sector 2

0722.62.62.68

1

Metehău Andrei George

12

Grădinița "Castelul Copiilor"

2

PRE

Str. Sfânta Treime Nr. 28, Sector 2

0724.25.25.25

0722.43.01.57

1

Feroiu Dumitru Silviu

13

Grădinița "Bell"

2

PRE

Str. Făinari Nr. 43, Sector 2

031/805.62.58;

0722.99.04.09

1

Stanciu Ion14

Grădinița "Vise"

2

PRE

Str. Ing.Vasile Cristescu Nr.26, Sector 2

021/320.56.78

1

Bughiu Iolanda Luminița

15

Grădinița "Coccinelle"

2

PRE

Str. Ion Berindei Nr. 33, Sector 2

021/242.13.44;

0721.86.36.76

1

Beldeanu Augustin Lucian

16

Grădinița "Suflet de Copil"

2

PRE

Șos. Fundeni Nr. 254, Sector 2

0725.24.50.25

1

Alexandru Adrian

17

Grădinița "Kids First"

2

PRE

Str. Sică Alexandrescu Nr. 20, Sector 2

021/250.18.58;

0766.56.87.76

1

Zaharia Răzvan Cristian

18

Grădinița „La Turn”

2

PRE

Șos. Morarilor Nr. 1, Clădirea C12,

Sector 2

021/212.75.17

0732.122.336

1

Neagu Anda Cristina

19

Grădinița „Olga Gudynn International School”

2

PRE

Str. Băneasa Ancuța Nr 8, Sector 2

0734.411.359

1

Stanciu Ion

20

Grădinița cu program normal și program prelungit "Zuppy"

2

PRE

Str. Oteșani Nr. 69, Sector 2

0761. 968. 368

1

Stanciu Ion

21

Grădinița cu program normal și program prelungit “Springfield”

2

PRE

Str. Sfânta Ana Nr.. 9, Sector 2

021/212.31.05;

0721.707.879;

0734.710.573

1

Beldeanu Augustin Lucian

22

Grădinița cu program prelungit “Rio”

2

PRE

Str. Luigi Galvanil Nr. 13, Sector 2

0753.250.250

1

Metehău Andrei George

23

Grădinița cu program normal și program prelungit"Veverița Jucăușă"

2

PRE

Str. Litovoi Voievod Nr. 38, Sector 2

0726.224.859

1

Feroiu Dumitru Silviu

24

Grădinița cu program normal și program prelungit" First Steps"

2

PRE

Str. Pompiliu Manoliu Nr. 7, Sector 2

0737.809.291

1

Constantin Angela

25

Grădinița" Primii Pași"

2

PRE

Str. Vladislav Voievod Nr. 13, Sector 2

0726.857.763

1

Iliescu Constantin Cristinel

26

Grădinița cu program normal și program prelungit "Castelino Baby"

2

PRE

Str. Prof. Ion Ursu Nr.21, Sector 2

0731.995.600

1

Costache Jean

27

Grădinița cu program prelungit"Tom Sawyer"

2

PRE

Str. Brațului Nr. 14, Sector 2

0724.313.795

1

Alexandru Adrian

28

Școala Primară "Montessori MSB -MKB"

2

PRI

Str.. Agricultori Nr.79, Sector 2

0729.002.081

1

Mihăilă Dumitru Cătălin

29

Școala Primară "Montessori " București

2

PRE/PRI

Str. Țepeș Vodă Nr.79, Sector 2

0729.00.20.81

1

Militaru Marian Cătălin

30

Școala Gimnazială "Zeppelin Schule"

2

PRE/PRI/G1M

Str. Icoanei Nr.17 A, Sector 2

021/210.97.74;

0745.01.70.00

1

Constantin Angela


31

Școala Primară "Monterra"

2

PRE/PRI

Str. Arhitect Gheorghe Mandrea Nr. 6, Sector 2

Str. Răspântiilor Nr. 7, Sector 2

Str. Răspântiilor Nr. 15, Sector 2

0751.06.72.79

1

Pușcașu Marian

32

Școala Primară “Luca”

2

PRE/PRI

Str. Sânmedru Nr. 25, Sector 2

0721.33.51.61

0744.89.42.06

1

Radu Gheorghe

33

Liceul Teoretic "New Generation School"

2

PRI/GIM/L1C.

TEO

Str. Agricultorilor Nr. 87, Sector 2

021/322.47.37

1

Beldeanu Augustin Lucian

34

Liceul Teoretic "Victoria"

2

LIC.TEO

Șos. Pantelimon Nr. 355, Sector 2

0723.09.15.32

1

Mihăilă Dumitru Cătălin

35

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu”1

2

LIC. TEO

Str. Viitorului nr. 161 - 163, Sector 2

021/211.40.15

1

Andrei Robert Alexandru

36

Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

2

PRE/PRI/GIM

/LIC.PED

Str. Traian Nr. 160, Sector 2

Str. Ion Heliade Rădulescu Nr.18, Sector

2

021/252.46.65;

021/252.23.87

1

Popescu Dan Cristian

37

Grădinița „ Alfred Fronius"

2

PRE

Str. Tunari nr.39, Sector 2

0726.715.499

1

Șerpescu Cătălin Constantin

1 Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu" - activitate suspendata pentru anul școlar 2018 - 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSTANTIN ANGELA

spra neschlmbare,

SECRETAR,