Hotărârea nr. 252/2018

Hotărâre 252 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.181/2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2•î    ••••.

- v. > ’■’<>

:    . *.: Â7

• • • * • •• * •••• •••••

ROMÂNIA

,918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 181/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 181/2018

Analizând:

-    Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 80056/24.07.2018 prezentate de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.82463/30.07.2018 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

\    - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor

Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și /avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 1523/16.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea atribuțiilor specifice funcției publice de conducere de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 domnului Manole Emanuel Florin;

-    Dispoziția nr. 1499/12.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind încetarea prin acordul părților a raporturilor de serviciu ale domnului Răzvan -Ionuț Cirică - Director general al D.G.A.S.P.C. Sector 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr.292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr.417/2018 privind modificarea HG nr.797/08.11.2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 181/22.06.2018;

Iu temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. u) diu Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 181/2018, conform anexei ce conține o pagină și face parte din prezenta hotărâre.

Art.II (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 181/22.06.2018 își încetează aplicabilitatea.

(2) Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017, privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, rămân aplicabile.

Art. III Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr.252/30.08.2018

COMPONENȚA NOMINALĂ A COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Nr.

crt.

Nume și prenume

Instituția/organismul privat pe care-1 reprezintă

Funcția în colegiu

1.

Elena Niță

Secretarul Sectorului 2

Președinte

2.

Emanuel-Florin Manole

p.Director General al

Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2

Membru

3.

Adrian Andor

Director General Adjunct Protecția Socială DGASPC Sector 2

Membru

4.

Claudia Uzun

Director Executiv Protecția Copilului DGASPC Sector 2

Membru

5.

Carmen Ciobanu

Director General Adjunct Economic DGASPC SECTOR 2

Membru

6.

Cornelia Pârvanu

Director Executiv Juridic

DGASPC SECTOR 2

Membru

7.

Antonela Rădulescu

Director Executiv Resurse Umane DGASPC SECTOR 2

Membru

8.

Ionuț Ciornohac

Director Direcția Administrativă

DGASPC SECTOR 2

Membru

9.

Viorica Lazăr

Director Direcția Servicii Comunitare DGASPC SECTOR 2

Membru

10.

Alin Cojocarii

Șef Serviciu Strategii Programe Proiecte DGASPC SECTOR 2

Membru

11.

Luminița Jalbă

Șef Serviciul Monitorizare și Sinteză DGASPC SECTOR 2

Membru

12.

Aurel Dobrilă

Director General- Poliția Locală Sector 2

Membru

13.

Alexandru Bogdan Gârbu

Director General- Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Membru

14.

Nicoleta Paninopol

Manager-Centrul Cultural „Mihai Eminescu”

Membru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSTANTIN ANGELA