Hotărârea nr. 254/2018

Hotărâre 254 - pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2ROMANIA

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ

preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 92372/24.08.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 92356/24.08.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al

Sectorului 2 al Municipiului București;

?/ •’

<    - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 244/2018 privind utilizarea terenurilor de sport aflate în aer liber, aparținând domeniului public, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Regulamentul - Cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, conform anexei ce conține un număr de 6 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

i Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONSTANTIN ANGELA


Hotărârea nr. 254 București, 30.08.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 254/30.08.2018


REGULAMENT CADRU

privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Regulamentul cadru privind accesul copiilor/elevilor în curțiile și pe terenurile de sport în aer liber aflate în folosința gratuită a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului București, denumit în continuare “Regulament”, cuprinde norme privind modul de utilizare al amenajărilor menționate, denumite în continuare „teren(uri) de sport”, în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și a sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și conpletările ulterioare precum și a Codului civil.

Art. 2 Terenurile de sport care fac obiectul prezentului regulament sunt domeniu public al municipiului București și se află în administrarea Consiliul Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, numit în prezentul regulament „administrator”, precum și în folosința gratuită a unităților de învățământ preuniversitar de stat având destinația învățământ și educație.

Art. 3 Respectarea regulamentului cadru este obligatorie pentru orice persoană, care vine în contact cu funcționarea terenurilor de sport,

Art. 4 Pe terenuri se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. Prin activități cu caracter sportiv se înțelege activitatea fizică, desfășurată individual, în grup sau pe echipe, menită să întărească condiția fizică a participanților sau practicată în scop recreativ.

Art. 5 Este permis accesul gratuit tuturor copiilor/elevilor în vârstă de până la 18 ani, domiciliați în sectorul 2 sau care studiază la o unitate de învățământ de stat de pe raza sectorului 2, denumiți în continuare “utilizatori”, la curțile și terenurile de sport în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca aceștia să se încadreze grupei din care unitatea de învățământ face parte, conform sistemului de învățământ din România, respectiv: învățământ preșcolar, învățământ primar,

învățământ gimnazial și învățământ liceal, în vederea desfășurării activităților sportive.

Art. 6 (1) Programul de acces la curțile și terenurile de sport, în zilele din timpul anului școlar în care au loc cursuri școlare, precum și în timpul vacanțelor se va stabili până la ora 21,00, cu restrângerea acestuia în funcție de anotimp, astfel încât activitățile sportive să se desfășoare în condiții de lumină naturală.

(2)    Programul va începe cu o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităților și numai după programul de învățământ obligatoriu cât și al celorlalte activități desfășurate de către unitatea de învățământ.

(3)    în zilele de sâmbătă și duminică, respectiv în timpul vacanțelor, programul începe de la orele 8,00, cu excepția zilelor în care se desfășoară examene, olimpiade, concursuri, festivităților sau alte activități pe care le desfășoară unitatea de învățământ.

(4)    Programul de acces pe terenurile de sport se va afișa de către conducerea unităților de învățământ preuniversitar la loc vizibil din exteriorul incintei, orice modificare a acestuia fiind de asemenea afișată în aceleși condiții.

CAP. II - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR
Art. 7 Drepturi:

a)    . Accesul gratuit la curțile și terenurile de sport în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

b)    . Elevul/Copilul cu vârsta cuprinsă între 10 -18 ani poate fi însoțit de un aparținător (părinți, bunici, frați majori, etc), dacă aceștia doresc supravegherea minorului. Aparținătorul poate la rândul să fie însoțit de alți fii/fiice de vârstă preșcolară. în aceste situații, aparținătorul, răspunde de acțiunile și faptele minorilor, potrivit art. 1372 - 1374 ale Codului civil;

Art. 8 Obligații:

a)    . Elevul/Copilul cu vârsta sub 10 ani va fi însoțit obligatoriu de un aparținător (părinți, bunici, frați majori, etc), pentru supravegherea minorului. Aparținătorul poate la rândul să fie însoțit de alți fii/fiice de vârstă preșcolară. în aceste situații, aparținătorul, răspunde de acțiunile și faptele minorilor, potrivit art. 1372 - 1374 ale Codului civil;

b)    . Aparținătorul minorului care a solicitat prezenta în vederea supravegherii minorului, nu are dreptul de a participa sau interveni în desfășurarea activităților sportive, de asemenea, copiii preșcolari care îl însoțesc nu pot intra pe terenul de sport și să participe la activitățile sportive în situația în care terenul este folosit de copii/elevi de la nivelul gimnazial sau liceal;

VISAT”*’*/

spre neschimbare, SECRETAR,

c)    . Să se încadreze în grupa de vârstă în conformitate cu cea a categoriei unității de învățământ;

d)    . Să aibă asupra sa și să prezinte la cerere agenților de pază carnetul de

elev;

e)    . Să aibă asupra sa minim un număr de telefon mobil al unui părinte/reprezentant legal la care în caz de urgență acesta poate fi contactat de către agenții de pază;

f)    . Să folosească terenurile de sport și curtea școlii numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalațiile specifice și dotările existente. Este interzisă orice altă activitate care nu se încadrează în categoria „activități sportive în aer liber”;

g)    . Să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice pe terenul de sport sau în imediata lui vecinătate. Acestă obligație este opozabilă și aparținătorilor copiilor/elevilor. în situația în care persoanele care însoțesc minorul se află în stare de ebrietate, sub influența substanțelor psihotrope, au un comportament care lezează opinia publică sau pătrund cu țigări aprinse în incinta unității de învățământ, aceștia sunt invitați să părăsească incinta sau aceesul este strict interzis;

h)    . Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu va putea fi folosit în incinta terenurilor sportive sau unității de învățământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor unde utilizatorii își desfășoară activitățile sau în locurile special amenajate, pentru a putea fi supravegheate de către proprietari sau de către personalul de pază;

i)    . Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în incinta unităților de învățământ;

j)    . Utilizarea, instalațiilor și echipamentelor destinate activității de educație fizică și sport aflate în curțile și terenurile de sport, vor putea fi folosite conform normelor de utilizare și a regulamentului de ordine interioară care vor fi afișate la loc vizibil de către conducerea unității de învățământ;

k)    . Respectarea regulilor de conduită sportivă;

l)    . Respectarea ordinii și liniștii publice; iti). Respectarea strictă a orarului afișat;

n)    . Păstrarea curățeniei;

o)    . Elevul trebuie să poarte haine și echipament sportiv potrivit activității desfășurate și anotimpului;

p)    . Obligația de a părăsi toate spațiile și terenurile de sport aparținând unităților de învățământ la sfârșitul programului de utilizare, sau în cazul în care sunt somați în acest sens de agentul de pază, de către reprezentatul unității de învățământ sau de reprezentanții Poliției Locale a Sectorului 2, datorită nerespectării obligațiilor de mai sus;

r). Accesul utilizatorilor la bazele sportive ce formează obiectul prezentei hotărâri se face pe propria răspundere a părinților/repjezsftțațiților legali ai

spre neschlmbare, SECRETAR,

copiilor/elevilor.

CAP. III - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT Art. 9 Drepturi:

a)    . Stabilirea unui regulament propriu de implementare a prezentului regulament cadru, cu introducerea de noi reglementări specifice unității de învățământ, dar fără nesocotirea celor prezente;

b)    . Să stabilească programul de acces ținând cont de programa școlară, de celelalte evenimente în care unitatea de învățământ este implicată, de organizarea examenelor, olimpiadelor, concursurilor, etc.;

c)    . Organizarea de activități sportive împreună cu alte unități de învățământ sau organizații pentru sporirea gradului de atractivitate a curților și terenurilor de sport în aer liber;

d)    . Dreptul de a nu pune la dispoziție elevilor articole și materiale didactice specifice, această fiind în sarcina copiilor sau a însoțitorilor acestora;

e)    . Interzicerea pătrunderii unor copii/elevi sau a însoțitorilor acestora dacă nu respectă întocmai regulamentul elaborat de conducerea unității de învământ preșcolar, pentru implementarea prezentului Regulament;

f)    . Evacuarea imediată a copiilor/elevilor și a însoțitorilor acestora dacă aceștia nu respectă întocmai regulamentul elaborat de conducerea unității de învățământ pentru implementarea prezentului Regulament sau dacă folosesc spațiul în alte scopuri decât cele sportive;

g)    . Evacuarea însoțitorului dacă acesta intervine în activitățile copiilor/elevilor sau dacă acesta este în stare de ebrietate, consumă băuturi alcolice sau substanțe psihotrope, fumează sau are un comportament care lezează opinia publică sau deranjează pe ceilalți utilizatori ai curților și terenurilor de sport;

li). Interzicerea accesului elevilor și însoțitorilor în orice altă zonă exterioară sau interioară a unității de învățământ, cu excepția curții și terenurilor de sport în aer liber.

Art. 10 Obligații:

a)    . în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de consiliu prin care se va aproba prezentul Regulament, conducerea fiecărei unități de învățământ va elabora propriul regulament de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber puse la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre;

b)    . Regulamentul propriu de utilizare va fi avizat de Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat;

c)    . Regulamentul propriu de funcționare va putea fi modificat sau completat cu acordul Consiliului de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat, în funcție de necesitățile și situațiile concrete ale fiecărei unități de învățământ, ori de câte ori este necesar;

d). Regulamentul propriu de funcționare va fi afișat în mod vizibil pentru publicul larg pentru a putea fi adus la cunoștința utilizatorilor curților și terenurilor de sport aflate în aer liber din unitatea de învățământ respectivă;

Cap. IV - ATRIBUȚIILE AGENTULUI DE PAZĂ

Art. 11 Agentul de pază angajat al persoanei juridice de drept privat cu care Administratorul are contract de prestare servicii încheiat prin achiziție publică pentru protejarea și apărarea imobilului clădire și teren aparținând domeniului public și aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat are următoarele atribuții:

a)    . Verifică în timpul serviciului locurile și punctele vulnerabile, existenta și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia în caz dc nevoie, măsurile care se impun;

b)    . Cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planul dc pază, prezentul regulament, precum și regulementele interne ale unității de învățământ;

c)    . Nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;

d)    . Verifică obiectivul încredințat spre pază cu privire la existența unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave, în cazul în care acestea sau produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor precum, și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

e)    . în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă întocmind totodată preces - verbal cu cele constatate;

f)    . Răspunde disciplinar și material de sarcinile ce-i revin prin fișa de post și prezentul regulament;

g)    . îndeplinește orice alte sarcini în legătură cu atribuțiile ce îi revin în conformitate cu fișa postului.

h)    . Administratorul va asigura agentul de pază o trusă de prim ajutor specifică celor utilizate la orele de educație fizică pe care acesta din urmă are obligația să o pună la dispoziția utilizatorilor în caz de urgență;

i)    . Agentul de pază trebuie să gestioneze eventualele altercații dintre elevi/copii și/sau însoțitorii acestora. în situațiile în care apreciază că nu poate gestiona anumite altercații intervenite între elevi și/sau însoțitorii acestora, în vederea asigurării ordinii și liniștii publice și a bunei desfășurări a activității sportive va solicita intervenția Poliției Locale a Sectorului 2;

j)    . Agentului de pază îi revine obligația de apelare către sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112 în cazul unor evenimente care pun în .pericol integritatea

și viața copiii/elevilor și/sau a însoțitorilor, cum ar fi acte de violență, altercații, distrugerea bazei sportive, incendii etc.

CAP. V - SANCȚIUNI

Art. 12 Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spațiilor aparținând terenurilor de sport atrag după sine consecințele prevăzute de reglementările legislației în vigoare și de regulamentele de ordine interioară ale unităților de învățământ în cauză.

Art. 13 La elaborarea regulamentelor proprii, unitățile de învățământ vor putea stabili reguli specifice, cu respectarea Regulamentului cadru anexat prezentei hotărâri. Reglementările derogatorii de la prezentul Regulament se vor putea face în mod justitificat, în raport de condițiile existente la nivelul fiecărei școli.

CAP. VI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 14 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică, conform legii.

Art. 15 Modificarea prezentului Regulament se poate face ori de cate ori se consideră necesar, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Art. 16 Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Ispre neschimbare,

' SECRETAR,